De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

UITLEGSESSIES PRINCIPEAKKOORD gezamenlijke vakorganisaties

Verwante presentaties


Presentatie over: "UITLEGSESSIES PRINCIPEAKKOORD gezamenlijke vakorganisaties"— Transcript van de presentatie:

1 UITLEGSESSIES PRINCIPEAKKOORD gezamenlijke vakorganisaties
BIJEENKOMSTEN Onderverdeeld in de thema’s: Duurzame Inzetbaarheid Sociaal Plan Inkomen Arbeidsverhoudingen Diversen

2 0. Uitganspunten ABN AMRO Vakorganisaties Duurzame inzetbaarheid
Alleen nog regelingen voor iedereen Afschaffen “bescherming” speciale groepen Beloning meer markt-conform, dus verlenging dagvenster en verlaging beloning bijzondere uren Pensioendiscussie Beloningsdiscussie inclusief PPP Totaalpakket Arbeidsvoorwaarden + Sociaal Plan Duurzame inzetbaarheid: leren/werkdruk/gezondheid Voortzetting ISP Inkomen Omzetten flexloon in vastloon Minder flexwerk/flex schil Verjaring vakantiedagen Werken naar vermogen

3 1.1 Duurzame Inzetbaarheid: Wijziging in soorten verlof
Nieuw: Recht op Generatieverlof 1x per 6 jaar Ouderschapsverlof: Behoud van wettelijk recht Verdwijnen van aanvullingsregeling Overgangsregeling voor aanvullingsregeling Seniorenverlof: Vervalt Overgangsmaatregel : bevriezing Generatieverlof is inzetbaar als vervanging 3

4 1.2 Duurzame Inzetbaarheid: Generatieverlof
Wanneer recht: Min. 1 jaar in dienst Hoelang: Max. 26 weken per 6 jaar Vergoeding: Max. 13 weken 40% van salaris, BenefitBudget en vaste toeslagen; Min. € 11,33 per uur, verhoogd met structurele verhogingen Opname: Vol-/deeltijd; Min. wekelijkse arbeidsduur 10 uur en min. 1 volle werkdag per week bij deeltijdverlof Splitsen in 2 perioden (per 6 jaar) kan ook in deeltijd; 5 jaar voor pensioendatum mag verlof minimaal 2 uur per week omvatten; Terugbetalingsregeling: Zie huidig ouderschapsverlof Pensioenopbouw: Loopt 26 weken door Voltijds Generatieverlof 3 jaar direct voor pensionering/vut: Mogelijk mits fiscaal toegestaan 4

5 1.3 Duurzame Inzetbaarheid: Ouderschapsverlof
Uitbreiden tot leeftijd kind 13 jaar Vervalt vergoeding 50% van salaris Overgangsmaatregel: Alle aanvragen ingediend voor 1 december 2012 en eindigen in 2013 vallen nog onder de Ouderschapsverlofregeling 5

6 1.4 Duurzame Inzetbaarheid: seniorenverlof
Huidige regeling vervalt Voor 1 januari jaar of ouder? de dan geldende verlofrechten zijn bevroren tot het einde van het dienstverband geen recht op Generatieverlof

7 1.5 Duurzame Inzetbaarheid: Leren
Verplichte opleidingen: Algemeen erkende vakopleidingen Benodigde tijd voor e-learningprogramma’s in werktijd Speciale studiebegeleiding indien nodig Persoonlijk Duurzaam Inzetbaarheidsbudget € 500 per jaar Max. sparen 3 jaar Inzetbaar buiten instemming leidinggevende EVC-trajecten, duidelijk opnemen in de cao Loopbaanscan ook bij vakbonden op kosten werkgever 1x per 3 jaar Checkup/loopbaanbegeleiding/workshops Eigen Kracht van vakbonden in productencatalogus van de bank

8 1.6 DI: Terugplaatsing op eigen verzoek (demotie)
Voor: alle medewerkers, ongeacht leeftijd, op eigen verzoek Verlaging van salaris, passend bij nieuwe, lagere functie in twee stappen (ipv 1) Eerste stap na een half jaar (aanpassing helft van het verschil) Tweede stap na 1 jaar vanaf het moment van terugplaatsing (medewerker ontvangt lagere salaris) Regeling evalueren als onderdeel van de studieafspraak Belonen

9 1.7 Duurzame Inzetbaarheid: Het Nieuwe Werken
Definitie Het nieuwe werken opnemen in de Cao Beter communiceren van toepassing Bestaande Regelingen werktijden, reiskosten en recht op afspraken over eigen tijdsindeling en begeleiding

10 1.8 Duurzame Inzetbaarheid: Werkdruk
Bonden zullen periodiek geïnformeerd worden over werkdruk Partijen zullen een dialoog aangaan over (het voorkómen van) werkdruk (NB: er is al regelmatig contact met Beter over werkdruk. Bij hoog geachte werkdruk kan afdeling of groep een werkdrukonderzoek aanvragen)

11 1.9 Duurzame Inzetbaarheid: Werken naar Vermogen
De bank ondersteunt mensen met een achterstandspositie op de arbeidsmarkt (o.a. Cap 100) Bij nieuwe overheidsplannen/-eisen: de bank gaat in overleg met vakbonden om verdere mogelijkheden daartoe onderzoeken

12 2.1 Sociaal Plan: Uitgangspunt
ABN AMRO Vakorganisaties Hard: Alleen behoud duur bemiddeling en hoogte vertrekpremie als 57,5 plus bescherming verdwijnt Alleen instemming op afschaffing bescherming bij Langere duur Overgangsmaatregel Hardheidsclausule Mobiliteitsbescherming Remplaçantenregeling

13 2.2 Sociaal Plan: Overgangsmaatregel 57,5+
Looptijd 2 jaar Sociaal Plan 61 jaar of ouder op : de bescherming blijft (=je blijft in dienst) 57,5 jaar of ouder op : “gewone” keus: Uitkering Stimuleringspremie (=vertrekpremie + 2 maanden) plus 6 maanden Of intrede in het Mobiliteitscentrum: Extra maatwerk begeleiding (budget € 5.000,=)

14 2.3 Sociaal Plan: Terugkeerbepalingen Outsourcing
De vrijwillige terugkeermogelijkheid-twee-jaar-na- outsourcing vervalt De bank consulteert de vakbonden zo vroeg mogelijk over de inhoud outsourcingsprojecten en beoogde overnamepartijen Hardheidsclausule : De GC oordeelt binnen twee jaar na outsourcing over terugkeer naar de bank (redelijkheid en billijkheid ) in individuele gevallen. De medewerker moet op het moment van het verzoek aan de GC nog in dienst zijn van de derde partij Als GC oordeelt tot terugkeer, dan plaatsing in het Mobiliteitscentrum conform Sociaal Plan (geen keuze voor Vertrekstimuleringspremie vooraf)

15 2.4 SP: Remplaçantenregeling/plaatsmakersregeling
In de plaatsingsprocedure ‘niet ingrijpend gewijzigde functies’ kan de geplaatste medewerker aangeven af te willen zien van plaatsing; Als de bank akkoord is wordt in hetzelfde leeftijdscohort de niet-geplaatste medewerker met de hoogste score alsnog geplaatst; De medewerker die remplaceert krijgt vervolgens de status van niet- geplaatste medewerker en is vanaf dat moment ‘aangezegd’; Voor de dan niet geplaatste medewerker gelden de regels uit het sociaal plan 3 (aanzegging, passend functieaanbod moet geaccepteerd worden, instroom in MC met vlak daarvoor de mogelijkheid te kiezen voor de Stimuleringspremie); De medewerker in deze procedure in hetzelfde leeftijdscohort met de hoogste score op kwaliteit en dienstjaren onder de niet geplaatsten, wordt vervolgens geplaatst; Het aantal aanzeggingen verandert hierdoor niet.

16 2.5 Sociaal Plan: MobiliteitsOrganisatie (MO)
Partieel arbeidsongeschikte medewerkers in MO krijgen extra begeleiding in het zoeken naar ander werk De MO zal werken met CEDEO-geregistreerde bureaus. In het belang van medewerkers kan hiervan worden afgeweken Bij het aanvaarden van passend tijdelijk werk van tenminste 6 maanden wordt de termijn in de MO opgeschort Bij het vervullen van een tijdelijke functie wordt een beroep gedaan op medewerkers in de MO voorzover die functie niet is ingenomen door een medewerker in de zgn. aanzegperiode De MO wordt meer een soort poule voor tijdelijke klussen ihkv duurzame inzetbaarheid 16

17 2.6 Sociaal Plan: Diversen
Bij afspiegeling: ‘beoordeling’ is weer criterium bij aspect kwaliteit  assessment geen verplicht onderdeel meer van procedure Plaatsingsprocedure ‘ingrijpend gewijzigde functies’ voor alle leidinggevende functies (+ def. LG-functie) Peildatum voortzetting hypotheekcondities (IV.7 ISP): van 26 november 2009 naar 1 november 2012 Finale Kwijting in beëindigingovereenkomst nu tweezijdig Voor aangezegde of boventallig verklaarde medewerker voor blijven rechten de huidige ISP cao gelden Sociaal Plan ook voor ABN AMRO Lease en Beter, niet voor ICS Het Sociaal Plan komt in begrijpelijke taal

18 2.7 Sociaal Plan: WMCO + KINDEROPVANGARREST
In verband met de gewijzigde Wet melding collectief ontslag (WMCO) hebben partijen eerder afspraken gemaakt die voorkomen dat de bank telkens situaties met boventalligheid moet melden aan het UWV. Deze afspraken worden in de cao’s verankerd De eerder afgesproken tekst naar aanleiding van het Kinderopvangarrest van de Hoge Raad wordt opgenomen in de arbeidsvoorwaarden cao en de Sociaal Plan

19 Studieafspraak belonen gericht op oa:
3.1 Inkomen: Belonen -1- Studieafspraak belonen gericht op oa: Nieuwe overheidsplannen over variabele beloning Positie bank in benchmark, inkomensniveaus en inkomensverhoudingen Salarisschalen- en functiegroepenstructuur en hoe het salaris van de individuele medewerker kan groeien Prestatiepremie en de relatie met Performance Management en bedrijfsresultaat Eisen toezichthouders (oa. AFM) met betrekking tot Klant Belang Centraal (KBC) Evaluatie van de afgesproken demotieregeling Eventuele afschaffing van de prestatiepremie per 1 januari 2014 en hoe dat te compenseren Een paritair samengestelde werkgroep zal medio 2013 advies uitbrengen aan cao-partijen.

20 3.2 Inkomen: Belonen -2- Zolang de prestatiepremie nog bestaat aanvullende afspraak: Door strengere DNB-regels: ‘identified staff’ Cao-medewerkers niet hele prestatiepremie in april Maar geldt de Regeling Beheerst Beloningsbeleid en het ABN AMRO Reglement Variabel Beloningsbeleid Geen: Bevoegdheid ingrijpen door RvC komt niet in Cao Geen Gate-keepersysteem: gedrag bepaalt al dan niet PPP-uitkering Consequentiebeleid ihk van Wft-eisen: Als medewerker geen diploma voor een wettelijk verplichte opleiding haalt na 2 herkansingen binnen de wettelijk vereiste termijn Volgt ontheffing uit de functie De medewerker zal dan tijdelijk werk verrichten in afwachting van een andere functie Inspanning van zowel bank als medewerker om een andere functie te vinden Teruggang in salaris is mogelijk 20

21 3.3 Inkomen: Beloning -3- Bijzondere uren: Geen aanpassing dagvenster
Geen aanpassing beloning bijzondere uren Alle medewerkers zonder vervoersbudget/leaseauto komen in aanmerking voor een OV-Jaarkaart, ongeacht het aantal werkdagen per week Verhoging van Salarissen en salarisschalen per met 1,25%

22 3.4 Inkomen: Pensioen - studie
Cao-partijen constateren dat door de nieuwe regelgeving rondom pensioen een herziening van de pensioenregeling van de bank noodzakelijk is. De nieuwe verslaggevingsregels vanaf 2013 leiden ertoe dat de volatiliteit (fluctuaties) van de kapitaalpositie van de bank toeneemt. Op grond van de nieuwe fiscale wetgeving vanaf 2014 wordt de huidige pensioenregeling van de bank bovendien fiscaal bovenmatig. En het nieuwe financiële toetsingskader dat per 2014 gaat veranderen, stelt strengere eisen aan het nominale toetsingskader en biedt tegelijkertijd een keuzemogelijkheid voor het reële toetsingskader. Cao-partijen spreken af op 1 januari 2014 een nieuwe pensioenregeling in te voeren die voldoet aan de nieuwe regelgeving en tegemoetkomt aan de IFRS-problematiek en voor zowel bank als medewerkers acceptabele en verantwoorde uitkomsten biedt. Een daartoe paritair samengestelde pensioenwerkgroep zal in november 2012 starten met haar werkzaamheden en Mei 2013 advies aan cao-partijen uitbrengen. 22

23 4.1 Arbeidsverhoudingen: Vakbondswerk
Zichtbaarheid bonden: afspraken maken over de lijst aan voorstellen/ideeën met de bank Werkgeversbijdrage op AWVN-norm voor Internationaal vakbondswerk Jaarlijks gegevens over bezettingsontwikkeling van de bank Global Framework Agreement in Q klaar

24 5.1 Diversen Vakantiedagen
Vervaltermijn bovenwettelijke dagen in de Cao op 10 jaar; Wettelijke vakantiedagen vervaltermijn: 1,5 jaar Werkingssfeer Het nieuwe sociaal plan ook gaat gelden voor ABN AMRO Lease en Beter In 2013 te onderzoeken of en zo ja hoe de arbeidsvoorwaarden-cao ook kan gaan gelden voor ABN AMRO Lease en Beter Arbeidsvoorwaarden Cao: 1 jaar Sociaal Plan Cao: 2 jaar

25 6. 1 Tot slot Moeizame onderhandelingen
Veel verslechteringvoorstellen van werkgever Crisis helpt niet Toezicht overheid en samenleving ook niet Veel narigheid kunnen tegenhouden Waar niet: overgangsmaatregelen Toch nog een structurele loonsverhoging En tweejarig Sociaal Plan Kortom: vergeleken met andere grootbanken en rekening houdend met de feitelijke situatie bij ABN AMRO: Een resultaat dat een Principeakkoord-waardig is 25

26 6. 2 Tot slot Vragen Uiterlijke termijn van stemmen: 22 november 2012
26


Download ppt "UITLEGSESSIES PRINCIPEAKKOORD gezamenlijke vakorganisaties"

Verwante presentaties


Ads door Google