De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Training Sociaal Burgerschap Het bespreekbaar maken van discriminatie, ongelijke behandeling en sociale uitsluiting.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Training Sociaal Burgerschap Het bespreekbaar maken van discriminatie, ongelijke behandeling en sociale uitsluiting."— Transcript van de presentatie:

1 Training Sociaal Burgerschap Het bespreekbaar maken van discriminatie, ongelijke behandeling en sociale uitsluiting

2 Doelstellingen 2 Inzicht in de diverse wet- en regelgeving met in het bijzonder de gelijkebehandelingswetgeving Praktische handvaten over hoe om te gaan met personen die te maken krijgen met vermeende discriminatie en ongelijke behandeling Het voeren van een efficiënt beleid om gelijke behandeling en non- discriminatie te bevorderen binnen het bedrijf of de organisatie

3 ADV Limburg 3 Uitvoeren wet ADV 30 Limburgse gemeenten Professioneel & neutraal Onafhankelijk Klachtmelding en klachtbehandeling Voorlichting en (beleid-)advies Doorverwijzing http://www.facebook.com/AntidiscriminatievoorzieningLimburg http://nl.linkedin.com/company/anti-discrimatie-voorziening-limburg https://twitter.com/#!/ADVLimburg

4 Wat is discriminatie? 4 Het ongelijk behandelen van (groepen) mensen vanwege kenmerken die er in die situatie niet toe doen "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."

5 Discriminatiegronden 5 Ras Nationaliteit Godsdienst Handicap/chronische ziekte Geslacht Leeftijd Levensovertuiging Seksuele gerichtheid Politieke overtuiging Burgerlijke staat Arbeidsduur Arbeidscontract Niet wettelijke gronden bijvoorbeeld uiterlijke kenmerken die relevant worden geacht maar geen wettelijke bescherming geniet. Subculturen, te dik, te dun, uitstraling en onbekende redenen

6 Maatschappelijke terreinen 6 Arbeidsmarkt Buurt/wijk Commerciële dienstverlening Collectieve voorziening Horeca Huisvesting Media en reclame Onderwijs Politie, Vreemdelingendienst, Openbaar Ministerie Justitie en justitiële inrichtingen Publieke en politieke opinie Sport en recreatie Openbare ruimte en Privésfeer

7 ‘Voedingsbodem’ discriminatie 7 VOEDINGSBODEMVOEDINGSBODEM VOEDINGSBODEMVOEDINGSBODEM VOOROORDELEN STEREOTYPERING DISCRIMINATIE WIJZIJ ONBEGRIP& PESTEN SOCIALE UITSLUITING

8 Onbegrip en pesten 8 Een ongegronde gedachte of mening leidt vaak tot onbegrip en / of pesten Zware gevolgen (cyber) pesten Pesten op de werkvloer

9 Identiteit 9 Sociale identiteit persoonlijke identiteit Een samenhangende representatie van kenmerken en gedragingen

10 Sociale categorisatie 10 Emotionele component Cognitieve component Gedragscomponment Categorisatie gaat vaak gepaard met negatieve aspecten waarin vooroordelen, discriminatie en stereotyperen kunnen leiden tot het uitsluiten van personen

11 Onderliggende factoren discriminatie Vooroordelen Sociale categorisatie Stereotypering Beeldvorming 11 Afwijkingen van de norm Stereotypering Negatieve Gedragingen Negatieve Gevoelens Negatieve Houding De maatschappelijke norm

12 Verminderen van vooroordelen en stereotyperen 12 Controleren door te vragen Samenwerken met personen met diverse achtergronden en culturen Ultieme attributie

13 Verminderen van discriminatie 13 Wijs personen op hun gedrag of opmerking Stel vragen Loop weg na het benoemen van de reden (vermijden van confrontatie)

14 Vooroordelen, stereotyperen en discriminatie bespreekbaar maken 14 (Leer)doelen op alleen het cognitieve terrein voldoen niet Stel (leer)doelen op het affectieve domein(waarin personen leren omgaan met emoties en met de ontwikkeling van waarden). Sta stil bij onzichtbare factoren

15 Emotionele beladenheid 15 Wat betekent het om buiten de groep te vallen? Plaats je jezelf buiten de groep? Wanneer praat je er wel over en wanneer niet? waarom praat je er niet over? Onzichtbare discriminatie: De keuze om zich als zodanig wel of niet te tonen

16 Sociale uitsluiting 16 Er niet bij mogen horen Er niet bij kunnen horen Er niet bij willen horen

17 Wat zegt de wetenschap over sociale uitsluiting 17 Sociaal culturele domein Onvoldoende sociale participatie Onvoldoende normatieve integratie structureel economisch domein Materiële deprivatie Uitsluiting sociale grondrechten Ruimtelijke dimensie Diverse dimensies bij volwassenen

18 Sociale uitsluiting bij jongeren 18 Verschillende risicofactoren Financiële oorzaken Vanuit het gezin vanuit de ouders Vanuit de jongere zelf Vanuit de omgeving

19 Wet- en regelgeving 19 Nederlandse wetgeving rondom discriminatieverbod is vastgelegd in diverse wetten en verdragen Artikel 1 van de Grondwet Gelijkebehandelingswetgeving Burgerlijk Wetboek Arbo-wet Wet op de ondernemingsraden Strafrecht Wettelijke uitzonderingen Voorkeursbeleid

20 Terugkoppeling 20 Nuttig Verwachtingen? netwerk Vragen? feedback kennis actief leuk

21 Informatie en advies 21 ADV Limburg www.advlimburg.nlwww.advlimburg.nl College voor de Rechten van de Mens www.mensenrechten.nlwww.mensenrechten.nl


Download ppt "Training Sociaal Burgerschap Het bespreekbaar maken van discriminatie, ongelijke behandeling en sociale uitsluiting."

Verwante presentaties


Ads door Google