De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Training Sociaal Burgerschap

Verwante presentaties


Presentatie over: "Training Sociaal Burgerschap"— Transcript van de presentatie:

1 Training Sociaal Burgerschap
Het bespreekbaar maken van discriminatie, ongelijke behandeling en sociale uitsluiting

2 Training goed werkgeverschap
Doelstellingen Inzicht in de diverse wet- en regelgeving met in het bijzonder de gelijkebehandelingswetgeving Praktische handvaten over hoe om te gaan met personen die te maken krijgen met vermeende discriminatie en ongelijke behandeling Het voeren van een efficiënt beleid om gelijke behandeling en non- discriminatie te bevorderen binnen het bedrijf of de organisatie

3 Training goed werkgeverschap
ADV Limburg Uitvoeren wet ADV 30 Limburgse gemeenten Professioneel & neutraal Onafhankelijk Klachtmelding en klachtbehandeling Voorlichting en (beleid-)advies Doorverwijzing

4 Wat is discriminatie? Het ongelijk behandelen van (groepen) mensen vanwege kenmerken die er in die situatie niet toe doen "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."

5 Discriminatiegronden
Training goed werkgeverschap Discriminatiegronden Ras Nationaliteit Godsdienst Handicap/chronische ziekte Geslacht Leeftijd Levensovertuiging Seksuele gerichtheid Politieke overtuiging Burgerlijke staat Arbeidsduur Arbeidscontract Niet wettelijke gronden bijvoorbeeld uiterlijke kenmerken die relevant worden geacht maar geen wettelijke bescherming geniet. Subculturen, te dik, te dun, uitstraling en onbekende redenen

6 Maatschappelijke terreinen
Training goed werkgeverschap Maatschappelijke terreinen Politie, Vreemdelingendienst, Openbaar Ministerie Justitie en justitiële inrichtingen Publieke en politieke opinie Sport en recreatie Openbare ruimte en Privésfeer Arbeidsmarkt Buurt/wijk Commerciële dienstverlening Collectieve voorziening Horeca Huisvesting Media en reclame Onderwijs

7 ‘Voedingsbodem’ discriminatie
VOOROORDELEN STEREOTYPERING DISCRIMINATIE WIJ ZIJ ONBEGRIP& PESTEN SOCIALE UITSLUITING VOEDINGSBODEM

8 Training goed werkgeverschap
Onbegrip en pesten Een ongegronde gedachte of mening leidt vaak tot onbegrip en / of pesten Werkvorm: de identiteitstoren Zware gevolgen (cyber) pesten Pesten op de werkvloer

9 Training goed werkgeverschap
Identiteit Een samenhangende representatie van kenmerken en gedragingen Sociale identiteit persoonlijke identiteit Werkvorm: de identiteitstoren

10 Sociale categorisatie
Training goed werkgeverschap Sociale categorisatie Categorisatie gaat vaak gepaard met negatieve aspecten waarin vooroordelen, discriminatie en stereotyperen kunnen leiden tot het uitsluiten van personen Emotionele component Cognitieve component Gedragscomponment

11 Onderliggende factoren discriminatie
Vooroordelen Sociale categorisatie Stereotypering Beeldvorming Afwijkingen van de norm Stereotypering Negatieve Gedragingen Negatieve Gevoelens Negatieve Houding De maatschappelijke norm

12 Verminderen van vooroordelen en stereotyperen
Training goed werkgeverschap Verminderen van vooroordelen en stereotyperen Controleren door te vragen Samenwerken met personen met diverse achtergronden en culturen Ultieme attributie

13 Verminderen van discriminatie
Training goed werkgeverschap Verminderen van discriminatie Wijs personen op hun gedrag of opmerking Stel vragen Loop weg na het benoemen van de reden (vermijden van confrontatie)

14 Vooroordelen, stereotyperen en discriminatie bespreekbaar maken
Training goed werkgeverschap Vooroordelen, stereotyperen en discriminatie bespreekbaar maken (Leer)doelen op alleen het cognitieve terrein voldoen niet Stel (leer)doelen op het affectieve domein(waarin personen leren omgaan met emoties en met de ontwikkeling van waarden). Sta stil bij onzichtbare factoren

15 Emotionele beladenheid
Training goed werkgeverschap Emotionele beladenheid Onzichtbare discriminatie: De keuze om zich als zodanig wel of niet te tonen Wat betekent het om buiten de groep te vallen? Plaats je jezelf buiten de groep? Wanneer praat je er wel over en wanneer niet? waarom praat je er niet over?

16 Training goed werkgeverschap
Sociale uitsluiting Er niet bij mogen horen Er niet bij kunnen horen Er niet bij willen horen

17 Wat zegt de wetenschap over sociale uitsluiting
Training goed werkgeverschap Wat zegt de wetenschap over sociale uitsluiting Diverse dimensies bij volwassenen Sociaal culturele domein Onvoldoende sociale participatie Onvoldoende normatieve integratie structureel economisch domein Materiële deprivatie Uitsluiting sociale grondrechten Ruimtelijke dimensie

18 Sociale uitsluiting bij jongeren
Training goed werkgeverschap Sociale uitsluiting bij jongeren Verschillende risicofactoren Vanuit de jongere zelf Vanuit de omgeving Financiële oorzaken Vanuit het gezin vanuit de ouders

19 Training goed werkgeverschap
Wet- en regelgeving Nederlandse wetgeving rondom discriminatieverbod is vastgelegd in diverse wetten en verdragen Artikel 1 van de Grondwet Gelijkebehandelingswetgeving Burgerlijk Wetboek Arbo-wet Wet op de ondernemingsraden Strafrecht Wettelijke uitzonderingen Voorkeursbeleid

20 Training goed werkgeverschap
Terugkoppeling Nuttig Verwachtingen? netwerk Vragen? feedback kennis actief leuk

21 Informatie en advies ADV Limburg www.advlimburg.nl
College voor de Rechten van de Mens


Download ppt "Training Sociaal Burgerschap"

Verwante presentaties


Ads door Google