De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Training goed werkgeverschap

Verwante presentaties


Presentatie over: "Training goed werkgeverschap"— Transcript van de presentatie:

1 Training goed werkgeverschap
Hoe om te gaan met ongelijke behandeling en discriminatie in bedrijven of organisaties

2 Training goed werkgeverschap
Doelstellingen Inzicht in de diverse wet- en regelgeving met in het bijzonder de gelijkebehandelingswetgeving Praktische handvaten over hoe om te gaan met personen die te maken krijgen met vermeende discriminatie en ongelijke behandeling Het voeren van een efficiënt beleid om gelijke behandeling en non- discriminatie te bevorderen binnen het bedrijf of de organisatie

3 Training goed werkgeverschap
ADV Limburg Uitvoeren wet ADV 30 Limburgse gemeenten Professioneel & neutraal Onafhankelijk Klachtmelding en klachtbehandeling Voorlichting en (beleid-)advies Doorverwijzing

4 Wat is discriminatie? Het ongelijk behandelen van (groepen) mensen vanwege kenmerken die er in die situatie niet toe doen Wettelijke grond Ras Geslacht Godsdienst Seksuele gerichtheid Handicap/chronische ziekte Leeftijd Levensovertuiging Nationaliteit Politieke overtuiging Burgerlijke staat

5 Onderliggende factoren discriminatie
Vooroordelen Sociale categorisatie Stereotypering Beeldvorming Afwijkingen van de norm Stereotypering Negatieve Gedragingen Negatieve Gevoelens Negatieve Houding De maatschappelijke norm

6 Discriminatie herkennen
Directe discriminatie Voorkeur geven aan een bepaalde groep werknemers 1 2 Uitsluiten van bepaalde groepen Indirecte discriminatie Hanteren van selectiecriteria of sollicitatieprocedures die één of meer bepaalde groep(en) benadelen

7 Situaties inschatten Waar gaat het om Wie is erbij betrokken
Losse opmerking Een incident Systematische en herhaaldelijke discriminatie Wie is erbij betrokken Positie van de persoon die discrimineert Wat is uw positie Bemiddelaar / personeelsfunctionaris Leidinggevende / werkgever Slachtoffer Medewerker of collega Ondernemingsraad

8 Discriminatie op de arbeidsmarkt
Leeftijdsdiscriminatie bij sollicitaties wordt in Limburg het meest ervaren Op de Limburgse werkvloer wordt discriminatie op grond van ras en godsdienst het meest gemeld Voor zwangere vrouwen en moeders is discriminatie op de arbeidsmarkt een alledaagse werkelijkheid Allochtone sollicitanten hebben minder kans om te worden aangenomen

9 Omgaan met discriminatie
Werving en selectie Vermijd wervingskanalen die bepaalde groepen uitsluiten Gebruik geen formuleringen in uw advertentietekst die direct of indirect discriminerende uitwerkingen heeft 1 Zorg voor diversiteit binnen uw selectiecommissie Stel duidelijke procedures en selectiecriteria op Selecteer brieven aan de hand van de opgestelde selectiecriteria Vermijd niet functiegerelateerde vragen over het privé leven

10 Omgaan met discriminatie
Training goed werkgeverschap Omgaan met discriminatie Op de werkvloer Samenstelling bedrijf en mogelijke risico’s in kaart brengen Toegankelijkheid werkplek of werkprocessen Goede probleemregistratie Formeel beleid tegen discriminatie Structurele aandacht aan besteden in de praktijk

11 Reageren op discriminatie
Formeel interne klachtenregeling externe klachtinstantie ondernemen van juridische stappen Informeel persoon aanspreken openlijk distantiëren persoonlijke grenzen aantonen

12 Wet- en regelgeving Gelijkebehandelingswetgeving
Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid (WGB m/v) Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL)

13 Wet- en regelgeving Burgerlijk Wetboek Arbo-wet
Wet Onderscheid Arbeidsduur (WOA) Wet Onderscheid Bepaalde Onbepaalde Tijd (WOBOT) Arbo-wet Wet op de ondernemingsraden Strafrecht Art. 429 quater Art. 137g

14 Wet- en regelgeving Wettelijke uitzonderingen
Instellingen op godsdienstige inslag Persoonlijke levenssfeer Geslachtsbepaalde en rasbepaalde beroepsactiviteiten Voorkeursbeleid

15 Wet- en regelgeving Voorkeursbeleid Aangetoonde achterstand doelgroep
Objectieve beoordeling van alle kandidaten In redelijke verhouding tot het doel Rechtvaardiging door mate van achterstand Duidelijk kenbaar maken

16 Gedragscode Wat is een gedragscode Waarom een gedragscode
Handelingsrichtlijnen Personeelbeleid en omgang met collegae Relatie met derden Visitekaartje Waarom een gedragscode Goed hulpmiddel Integratie in regulier beleid Duidelijke handelingsmethode Toegespitst op bedrijf of organisatie Maatschappelijk verantwoord ondernemen Klachtenregeling Handhaving van de gedragscode

17 Diversiteit Diversiteitmanagement Diversiteitbeleid
Goed personeelbeleid Succesvol ondernemingbeleid Aansturing vanuit hoogte niveau Diversiteitbeleid Optimale en duurzame inzet medewerker Link tussen medewerkersbestand en zakelijke doelen (H)erkennen van het individu Toepassen diversiteitbeleid Voorkomt imagoschade Gemotiveerde werknemers Hoger rendement Goede PR voor bedrijf Aantrekken diverse groepen en behoud van personeel

18 Praktische tips Klachtencommissie instellen Duidelijk signaal afgeven
Noteer voorvallen Goede voorbeeld geven Sollicitaties anoniem behandelen Bekijk oude vacatures of praat met medewerkers Duidelijk signaal afgeven Beleid opstellen Daders aanspreken Sfeer van vertrouwen vertrouwenspersoon aanstellen

19 Informatie en advies ADV Limburg www.advlimburg.nl
College voor de Rechten van de Mens De werving en selectiegids (tip!) Arbeidsinspectie:    Checklist personeeladvertenties (tip!)


Download ppt "Training goed werkgeverschap"

Verwante presentaties


Ads door Google