De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom !.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom !."— Transcript van de presentatie:

1 welkom !

2 opening bijbel lezen cursus welkom Zingen: Lied 43 (Maleachi 4)
Deel 1 - Oude Testament opening welkom Zingen: Lied 43 (Maleachi 4)

3 een bosbrand die niet meer te stuiten is;
Lied 43:1,2,3,5 Die dag zal komen, brandend als een oven, een bosbrand die niet meer te stuiten is; een vuurgloed aangestoken uit den hoge verteert de wortels van de duisternis.

4 Lied 43:1,2,3,5 Voor allen die hun harten hoog verhieven als sterren aan de hemel van de tijd, die leefden zonder hoop en zonder liefde, is dit het einde, want hun rijk is uit.

5 Lied 43:1,2,3,5 Maar allen die de naam des Heren vrezen
gaat dan de zon der wereld stralend op. Hij breidt zijn vleugels uit en komt genezen al wie verkommerd zijn in 's werelds loop.

6 Lied 43:1,2,3,5 Dit is de dag, de grote dag des Heren
als alle onrecht brandende vergaat, het daglicht zal in duisternis verkeren, maar uit de nacht verrijst de dageraad.

7 de grote lijn van de bijbel
zonde schepping herschepping

8 Schriftelijke overhoring
de grote lijn van de bijbel SO Schriftelijke overhoring

9 egypte Assur babel israël juda rechters david na de ballingschap

10 Herhaling: vervulling in fasen
1e vervulling b.v. terugkeer uit ballingschap 2e vervulling in Jezus Christus Definitieve vervulling bij wederkomst

11 voorbeeld: Ezechiël 47 Begin Ezechiël: afgoderij in tempel; Gods heerlijkheid vertrekt. Nu: tempel verwoest, alle hoop debodem ingeslagen. Visioen: een nieuwe tempel (Op hoge berg, buiten de stad, vierkant, land een rechthoek, 12 stammen)

12 voorbeeld: Ezechiël 47 1 Toen bracht de man mij terug naar de ingang van de tempel. Daar zag ik water onder de drempel van de tempel vandaan komen. Het stroomde naar het oosten, want de voorkant van de tempel lag op het oosten. Het water liep van onder de rechter buitenmuur van de tempel, ten zuiden van het altaar, naar beneden. 2 Hij nam mij door de noordpoort mee naar buiten en we liepen buitenom naar de oostelijke buitenpoort. Daar zag ik het water aan de rechterkant eruit sijpelen. 3 Met een meetlint in zijn hand ging de man naar het oosten, en hij mat 1000 el. Daar liet hij mij door het

13 voorbeeld: Ezechiël 47 water waden: het water kwam tot mijn enkels. 4 Hij mat nog eens 1000 el en liet me weer door het water waden: het water kwam tot mijn knieën. Hij mat nog eens 1000 el en liet me er weer door waden: het water kwam tot mijn heupen. 5 Hij mat nog eens 1000 el en toen was het water een rivier waar ik niet doorheen kon waden. Het water was zo hoog dat je er alleen in zwemmen kon, het was een ondoorwaadbare rivier. 6 De man zei tegen mij: ‘Zie je dat, mensenkind?’ en hij liet mij terugkomen op de oever van de rivier. 7 Toen ik weer terug was, zag ik op de oevers van de rivier

14 voorbeeld: Ezechiël 47 aan weerskanten heel veel bomen. 8 Hij zei tegen mij: ‘Dit water stroomt door de oostelijke landstreek, dan naar beneden de Jordaan-vallei in, en mondt uit in de Dode Zee. Wanneer het de zee in stroomt wordt het water daar zoet. 9 Het zal er wemelen van levende wezens, overal waar de rivier stroomt komt leven, er zal vis zijn in overvloed. Als dit water in de Dode Zee aankomt wordt het water daar zoet; overal waar de rivier stroomt komt leven. 10 Van Engedi tot En-Eglaïm zullen er vissers staan, en er zullen droogplaatsen voor netten zijn. Er zullen net zoveel soorten vis zijn als in de Grote Zee.

15 voorbeeld: Ezechiël 47 11 Alleen de moerassen en de poelen worden niet zoet, die blijven vol staan met zout water. 12 Aan de oevers van de rivier zullen allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan de bladeren niet zullen verwelken en de vruchten niet zullen opraken; elke maand zullen ze vrucht dragen. Het water stroomt immers uit het heiligdom. De vruchten zullen eetbaar zijn en de bladeren geneeskrachtig.’

16 Groepsbespreking Bespreek dit bijbelgedeelte:
Wat was de boodschap voor de ballingen wat is de boodschap voor nu wanneer wordt deze profetie vervuld

17 voorbeeld: Ezechiël 47 Wonderwater
het wordt steeds breder het geeft leven Boodschap: God woont onder zijn volk, en dankzij Hem wordt het land een paradijs Alleen leven waar dit water stroomt

18 voorbeeld: Ezechiël 47 Vgl Johannes 7: 37-39
Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en hij riep: ‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! “Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft,” zo zegt de Schrift.’ Hiermee doelde hij op de Geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen; de Geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven.

19 voorbeeld: Ezechiël 47 Vgl Openbaring 22: 1-3
Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam. In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het lam zal daar in de stad staan.

20 1e vervulling terugkeer herbouw tempel
2e vervulling in Jezus Christus Pinksteren Definitieve vervulling bij wederkomst

21 Pauze

22 De Messias komt Nakomeling van de vrouw Nakomeling van Abraham
david israël juda egypte Assur babel Nakomeling van de vrouw Nakomeling van Abraham Uit de stam Juda Zoon van David

23 De Messias komt Zijn beeld in de profetieën:
Vervulling belofte aan David Jeremia 33: “De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik de belofte die ik het volk van Israël en Juda heb gedaan, gestand zal doen....Want dit zegt de HEER: Er zal altijd een nakomeling van David op de troon van Israël zitten"

24 De Messias komt Zijn beeld in de profetieën:
Vervulling belofte aan David Nieuwe start huis van David Jesaja 11: 1 “Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei”

25 De Messias komt Zijn beeld in de profetieën:
Vervulling belofte aan David Nieuwe start huis van David Micha 5: 1 “Uit jou, Betlehem in Efrata, (...) uit jou komt iemand voort die voor Mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer”

26 De Messias komt Zijn beeld in de profetieën:
Vervulling belofte aan David Nieuwe start huis van David Een nederige Koning Zacharia 9:9 “Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin”

27 De Messias komt Zijn beeld in de profetieën:
Vervulling belofte aan David Nieuwe start huis van David Een nederige Koning De dienaar van de HEER

28 De Messias komt De dienaar van de Heer is de Messias
Jesaja 53: 2-3 Als een loot schoot hij op onder Gods ogen, … Onopvallend was zijn uiterlijk, .. Hij werd veracht, door mensen gemeden, 12 Daarom ken ik hem een plaats toe onder velen en zal hij met machtigen delen in de buit,

29 De Messias komt Het heil dat Hij brengt:
Hij brengt zijn volk weer samen Ezechiël 37: Ik zal één volk van hen maken in het land en op de bergen van Israël, en één koning zal over hen allen regeren. David, mijn dienaar, zal hun koning zijn, en samen zullen ze één herder hebben.

30 De Messias komt Het heil dat Hij brengt:
Hij brengt zijn volk weer samen Hij zal vergeven en herstellen Ezechiël 37: 23 Ze zullen zich niet meer verontreinigen met hun afgoden en hun afschuwelijke misdaden, ik zal hen van hun zondige ontrouw redden en hen reinigen. Zij zullen mijn volk zijn en ik zal hun God zijn.

31 De Messias komt Het heil dat Hij brengt:
Hij brengt zijn volk weer samen Hij zal vergeven en herstellen Hij zal de tempel herbouwen Zacharia 6: (vgl Ezechiël 40-48) Let op, een man met de naam Telg, die aan de stam zal uitbotten, herbouwt de tempel van de HEER. Hij is het die de tempel van de HEER zal herbouwen; hij is het die de koninklijke waardigheid zal dragen en zal heersen vanaf zijn troon.

32 De Messias komt Het heil dat Hij brengt:
Hij brengt zijn volk weer samen Hij zal vergeven en herstellen Hij zal de tempel herbouwen Hij vestigt het Koninkrijk van God Jesaja 49: 6 Ik zal je maken tot een licht voor alle volken, opdat de redding die ik brengen zal tot aan de einden der aarde reikt.’

33 De Messias komt Het heil dat Hij brengt:
Hij brengt zijn volk weer samen Hij zal vergeven en herstellen Hij zal de tempel herbouwen Hij vestigt het Koninkrijk van God Jesaja 65: 17 Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

34 De komst van de Messias Het definitieve Koninkrijk

35 De dag van de HEER De dag dat God alles recht zal zetten
De dag van zijn toorn Een dag van vuur en donkerheid De hemellichamen zullen wankelen De HEER zelf zal komen Toch een dag van redding Die dag komt spoedig!

36 De dag van de HEER Gods toorn over z’n volk (ballingschap)
Toorn over de volken. Heil voor de rest Gods toorn over Jezus. Heil voor de volken. Het laatste oordeel, en definieve heil

37 Israël en de volken De volken in de profetieën:
God is Koning van de volken Jeremia 10: 7 Wie zou geen ontzag voor u hebben? Koning van de volken, dat komt u immers toe.

38 Israël en de volken De volken in de profetieën:
God is Koning van de volken Oordeel over de volken Joël 4: 1-2 In dezelfde tijd dat ik het lot van Juda en Jeruzalem ten goede keer, zal ik alle volken bijeenbrengen en wegvoeren naar de vallei van Josafat om daar een oordeel over hen te vellen. Want zij hebben mijn volk Israël, mijn eigendom, onder vreemde volken verstrooid.

39 Israël en de volken De volken in de profetieën:
God is Koning van de volken Oordeel over de volken Redding voor de volken Jesaja 25:6-6 6 Op deze berg richt de HEER van de hemelse machten voor alle volken een feestmaal aan: uitgele-zen gerechten en belegen wijnen, een feestmaal rijk aan merg en vet, met pure, rijpe wijnen. Op deze berg vernietigt hij het waas dat alle volken het zicht beneemt, de sluier waarmee alle volken omhuld zijn.

40 Israël en de volken De volken in de profetieën:
God is Koning van de volken Oordeel over de volken Redding voor de volken Jesaja 49: 6 Ik zal je maken tot een licht voor alle volken, opdat de redding die ik brengen zal tot aan de einden der aarde reikt.’

41 Korte evaluatie Even twee geeltjes invullen Aplaus voor de koster!
Gelegenheid voor wie z’n ei kwijt wil

42 Lied 23: 1 (Jesaja 2) Het zal zijn in het laatste der tijden dat de berg van de tempel verheerlijkt zal staan, dat de wegen er heen zullen leiden en de volken der aarde op weg zullen gaan om de rechten des Heren te leren, zich tot God en elkaar te bekeren.

43 Lied 23: 2 Als Jeruzalems tinnen gaan blinken en beschamen der bergen en heuvelen trots, zal van Sion uit blijde weerklinken het bevrijdende woord van het koninkrijk Gods. Tot bescherming van allen die leven staat de wet van Gods heil er geschreven.

44 Lied 23: 3 En een smidse van 't huis onzes Heren maakt het zwaard tot een ploegschaar, de speer tot een zicht Niemand zal meer een wapen hanteren; maar zij groeten elkaar in het heldere licht van de waarheid die eindlijk zal dagen over mensen van zijn welbehagen.

45 • Gebed

46 Wel thuis en tot ziens!


Download ppt "Welkom !."

Verwante presentaties


Ads door Google