De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vernieuwend Welzijn van uitvraag tot uitvoering

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vernieuwend Welzijn van uitvraag tot uitvoering"— Transcript van de presentatie:

1 Vernieuwend Welzijn van uitvraag tot uitvoering
Informatiebijeenkomst 14 juni 2012 mzo netwerkbijeenkomst Isabel Lutz (DOMO/Samenleving) Willem Mes

2 Wat komt er aan de orde? Aanleiding veranderende rol overheid Besluitvormingsproces Vernieuwend Welzijn Essentie vernieuwend welzijn Organisatie vernieuwend welzijn De Uitvragen De Uitvraag Sociaal Makelaarschap Nieuw welzijnsaccommodatiebeleid Planning invoering

3 Aanleiding veranderende rol overheid
De invoering van de Wmo Herbezinning op welzijnswerk Wat levert welzijn op? Niet goed in staat om de resultaten van het welzijnswerk zichtbaar te maken. Afnemende middelen en groeiende vraag vragen om systeeminnovatie

4 Van herbezinning op welzijnswerk tot besluitvorming Vernieuwend Welzijn
Start samenwerkingsagenda met welzijnspartners in 2008 Stadsbrede conferenties voor ontwikkeling Stedelijke visie Stedelijke visie verwerkt tot kadernota ‘Routekaart Vernieuwend Welzijn’, vastgesteld door de Raad in 2011 Uitvoeringsnota ‘Vernieuwend Welzijn’ vastgesteld door de Raad in november 2011 Uitvragen Sociaal Makelaarschap, Informatievoorziening & Cliëntondersteuning en Peuterspeelzaalwerk en Voorschoolse Educatie vastgesteld door de Raad in juni 2012

5 Essentie Vernieuwend Welzijn
Vernieuwend welzijn heeft twee kerntaken Versterken van het zelforganiserend vermogen van de samenleving, Sociaal makelaarschap Bieden van individuele ondersteuning, Informatievoorziening en cliëntondersteuning

6 Uitgangspunten Vernieuwend Welzijn
De kracht van het individu en het collectief Dialoog in plaats van aanbod- of vraaggericht Generalistisch, outreachend, laagdrempelig Flexibele inzet Meer ruimte voor andere (meerdere) uitvoerders op het basisaanbod (Financiële) Ruimte voor innovatieve, aanvullende projecten Aanbod speelt in op ontwikkelingen in sociale domein (gebiedsteams, ‘Meedoen naar vermogen’) Sietse Brouwer

7 Organisatie Vernieuwend Welzijn
Informatievoorziening en Cliëntondersteuning en Sociaal makelaarschap worden afzonderlijk georganiseerd Voorschoolse educatie, peuterspeelzaalwerk, jeugdhulpverlening, technisch beheer en buurtaccommodatie-exploitatie worden uit het welzijnswerk ontvlochten Aanvullende subsidies worden gebundeld tot één flexibele subsidieregeling voor initiatieven uit de stad Horizontale verantwoording wordt integraal onderdeel van de toetsing

8 Twee Uitvragen voor Vernieuwend Welzijn
Informatievoorziening & Cliëntondersteuning Sociaal makelaarschap

9 1. Uitvraag Informatievoorziening en Cliëntondersteuning
Beoogd maatschappelijk effect: Utrechters zijn meer zelfredzaam en kunnen zelfstandig deelnemen aan de samenleving Bijdrage van Informatievoorziening en Cliëntenondersteuning: Ondersteuning bij psychosociale en materiële problemen Leren omgaan met geld Leren omgaan met buurtconflicten Het voorkomen van woonoverlast Huisuitzetting en stille problematiek Aandacht voor cliënten die mantelzorger zijn Bij voorkeur aangeboden door één stedelijke aanbieder Foto Bert Spiertz

10 2. De Uitvraag Sociaal Makelaarschap
Bijdrage aan maatschappelijke doelen Werksoorten sociaal makelaarschap Doelstellingen en taken per werksoort Organisatie – partijen, - verzorgingsgebieden Verandering uitvoering sociaal makelaarschap

11 Maatschappij en Sociaal makelaarschap
Maatschappelijk effect Leefbare en levendige wijken waar bewoners meer zelfredzaam zijn, sociaal isolement en overlast beperkt zijn en kinderen goed kunnen opgroeien Bijdrage door veel partijen waaronder: Sport Onderwijs Veiligheid Opvoeden Gezondheid Welzijn Bijdrage Sociaal Makelaarschap voor volwassene en kind door: Versterken van netwerken Vergroten van netwerken Zichtbaar maken van netwerken en hiaten Organiseren van sociaal beheer

12 Effecten van Sociaal Makelaarschap
Presteren op drie niveaus* 1. Leefbare en levendige wijken, waar bewoners meer zelfredzaam zijn, overlast en sociaal isolement beperkt zijn en kinderen goed kunnen opgroeien. 2. Een sterke civil society. Bewoners zijn betrokken bij de buurt en bij de kinderen in de buurt en lossen zelf problemen op. 3. De sociaal makelaar, kinder sociaal makelaar en sociaal beheerder ondersteunen bewoners hierin * We meten het maatschappelijk effect waaraan sociaal makelaarschap een bijdrage levert.

13 2. Opbouw Uitvraag Sociaal Makelaarschap
Drie samenwerkende werksoorten: Sociaal makelaar: Zichtbaar maken van bestaande netwerken en hiaten Verbeteren van de kwaliteit van de netwerken Meer benutten van potentiële vrijwilligers Kinder sociaal makelaar: Zichtbaar maken van sociale verbanden rondom kinderen en hiaten Verbeteren van de kwaliteit van verbanden rondom kinderen Meer benutten potentiële vrijwilligers en meer activiteiten voor kinderen Sociaal beheer: Organiseren van sociaal beheer

14 Verwachtingen taakinvulling
Van ‘uit handen nemen’ naar ‘op handen zitten’ Meer ruimte voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid en inzetten van talenten van bewoners Integraal en outreachend, intensieve samenwerking met kinder sociaal makelaar, sociaal beheerder, buurtteams, individuele ondersteuning Verandering zijn aantal jaar geleden ingezet!

15 Samenwerking organisaties en bewoners
Kleine organisaties kunnen samen met grotere organisaties aanbod doen (consortium) Organisaties met stedelijk aanbod kunnen ook terecht bij het flexibel budget Horizontalisering Inwoners hebben een belangrijke stem bij het ontwikkelen, monitoren en eventueel bijsturen van beleid Inwoners hebben invloed op de inzet van sociaal makelaarschap Samen met nieuwe aanbieders en onderzoekers geven we dat de komende jaren vorm

16 Sociaal makelaarschap in verzorgings-gebieden

17 Sociaal makelaarschap in verzorgings-gebieden (2)
Utrecht is verdeeld in zes verzorgingsgebieden Zuid en Oost Zuidwest en Binnenstad Noordoost en Overvecht Noordwest en West Leidsche Rijn Vleuten – De Meern Sociaal makelaarschap vooral in buurten waar het zelforganiserend vermogen van bewoners laag is Ieder verzorgingsgebied heeft een andere aanbieder (max. 2 gebieden per aanbieder); een consortium heeft meerwaarde iedere aanbieder bedient een mix van sterke, gemiddelde en prioriteitsbuurten en legt buurtoverstijgende verbindingen stadsdekkende spreiding is nodig om bij calamiteiten en kansen in sterke buurten te kunnen reageren

18 Welzijnsaccommodaties als spil in de wijk
Welzijnsaccommodaties staan de civil society ten dienst Bewoners worden er geholpen, gewaardeerd en gemotiveerd Ontmoetingsplaats voor bewoners en professionals Sociaal makelaar is verantwoordelijk voor sfeer, samenhang, vrijwilligers Activiteiten hoeven niet per definitie plaats te vinden in welzijnsaccommodaties, maar ook bij de sportclub, op scholen, in verzorgingshuizen enzovoort Technisch beheer en exploitatie niet (langer) in handen van welzijnsorganisatie, maar (vanaf juli 2013) van Utrechtse Vastgoed Organisatie Bewoners en uitvoerders gebruiken welzijnsaccommodaties om-niet (bij inzet voor civil society) De Weide Wereld

19 Planning 7 Juni 2012 2 Juli 2012 September 2012 1 Oktober 2012
Oktober - november 2012 December 2012 Januari – juni 2013 Juli 2013 (mogelijk augustus) Raadsvergadering over uitvraag Publicatie van de uitvraag Informatiebijeenkomst aanvragers Uiterste datum ontvangst subsidieaanvragen Beoordeling aanvragen (interne en externe beoordelingscommissie) Definitief besluit tot subsidieverlening Overdracht werkzaamheden Start nieuwe aanbieders


Download ppt "Vernieuwend Welzijn van uitvraag tot uitvoering"

Verwante presentaties


Ads door Google