De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

22 oktober 2009 Scheeps Afvalstoffen Verdrag Deel C: Overig Scheepsbedrijfsafval.

Verwante presentaties


Presentatie over: "22 oktober 2009 Scheeps Afvalstoffen Verdrag Deel C: Overig Scheepsbedrijfsafval."— Transcript van de presentatie:

1 22 oktober 2009 Scheeps Afvalstoffen Verdrag Deel C: Overig Scheepsbedrijfsafval

2 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Scheeps Afvalstoffen Verdrag222 oktober 2009 Doel presentatie Informatieverstrekking over Deel C van het Scheepsafvalstoffenverdrag Ruimte voor vragen en discussie

3 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Scheeps Afvalstoffen Verdrag322 oktober 2009 Deze presentatie 1.Korte inleiding 2.Deel C van het Scheepsafvalstoffenverdrag artikelsgewijs 3.Infrastructuur 4.Hoe gaat het nu? 5.Wat verandert er op het moment van inwerkingtreding van het Scheepsafvalstoffenverdrag? 6.Hoe gaat het op de langere termijn?

4 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Scheeps Afvalstoffen Verdrag422 oktober 2009 1. Drie leidende principes Vermindering van afvalproductie Verbod tot lozing van afval De vervuiler betaalt

5 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Scheeps Afvalstoffen Verdrag522 oktober 2009 1. Deel C afvalstoffen Huisvuil Klein gevaarlijk afval (niet olie- en vethoudend) Slops Huishoudelijk afvalwater (alleen hotel- en passagiersschepen) Zuiveringsslib (alleen hotel- en passagiersschepen)

6 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Scheeps Afvalstoffen Verdrag622 oktober 2009 2. Artikel 5 van het Verdrag “De Verdragsluitende Staten voeren een uniforme financieringswijze in voor de inname en verwijdering van scheepsafval.”

7 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Scheeps Afvalstoffen Verdrag722 oktober 2009 2. Artikel 7 van het Verdrag “In havens, bij overslaginstallaties alsmede bij ligplaatsen en sluizen worden voor de inname en verwijdering van huisvuil geen aparte heffingen geheven.” “Met betrekking tot de inname en verwijdering van klein gevaarlijk afval zullen de Verdragsluitende Staten afgestemde regelingen treffen voor een financieringssysteem waarin de kosten voor de inname en verwijdering van het genoemde afval, ongeacht of het afval afgegeven wordt, in de haven- of liggelden inbegrepen zijn dan wel het schip anderszins opgelegd worden.”

8 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Scheeps Afvalstoffen Verdrag822 oktober 2009 2. Artikel 7 van het Verdrag (vervolg) “Voor passagiersschepen geldt dat de kosten voor de inname en verwijdering van huishoudelijk afvalwater en zuiveringsslib alsmede van huisvuil en klein gevaarlijk afval de schipper afzonderlijk in rekening kunnen worden gebracht.” “De kosten voor de inname en verwijdering van slops kunnen de schipper afzonderlijk in rekening worden gebracht.”

9 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Scheeps Afvalstoffen Verdrag922 oktober 2009 2. Artikel 8.02 van de Uitvoeringsregeling “1. De Verdragsluitende Staten zijn verplicht ontvangstinrichtingen voor huisvuil ter beschikking te stellen of ter beschikking te laten stellen: –a. bij de overslaginstallaties of in havens, –b. aan de aanlegplaatsen voor passagiersschepen voor de daar aanleggende passagiersschepen, –c. bij bepaalde ligplaatsen en sluizen voor de doorgaande scheepvaart” “2. De Verdragsluitende Staten zijn verplicht, binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van dit Verdrag, voor slops en klein gevaarlijk afval ontvangstinrichtingen in havens in te richten of te laten inrichten.”

10 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Scheeps Afvalstoffen Verdrag1022 oktober 2009 2. Artikel 8.02 van de Uitvoeringsregeling (vervolg) “3. De Verdragsluitende Staten verplichten zich overeenkomstig de voorschriften van artikel 4, eerste lid, van dit Verdrag vóór de in artikel 9.01, derde lid, genoemde tijdstippen ontvangstinrichtingen voor huishoudelijk afvalwater in te richten of te laten inrichten bij bepaalde als vaste of voor overnachting dienende ligplaatsen van: –a. hotelschepen met meer dan 50 slaapplaatsen, –b. passagiersschepen die toegelaten zijn voor het vervoer van meer dan 50 passagiers.”

11 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Scheeps Afvalstoffen Verdrag1122 oktober 2009 2. Artikel 9.01 van de Uitvoeringsregeling “1. Het is verboden huisvuil, slops, zuiveringsslib en klein gevaarlijk afval vanaf schepen in de vaarweg te brengen of te lozen.” “2. Indien het in het eerste lid genoemde afval vrijkomt of dreigt vrij te komen, moet de schipper onverwijld de dichtstbijzijnde bevoegde autoriteit waarschuwen. Daarbij moet hij de plaats van het voorval alsmede de hoeveelheid en de aard van de stof zo nauwkeurig mogelijk aangeven.”

12 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Scheeps Afvalstoffen Verdrag1222 oktober 2009 2. Artikel 9.01 van de Uitvoeringsregeling (vervolg) “3. De lozing van huishoudelijk afvalwater is verboden: –a. voor hotelschepen met meer dan 50 slaapplaatsen, met ingang van 1 januari 2005, –b. voor andere passagiersschepen, die toegelaten zijn voor het vervoer van meer dan 50 passagiers, met ingang van 1 januari 2010. Voor het overige is de lozing van huishoudelijk afvalwater in het water toegestaan.” “4. Het in het derde lid genoemde verbod geldt niet voor passagiersschepen die beschikken over toegelaten zuiveringsinstallaties, welke voldoen aan de grens- en controlewaarden zoals opgenomen in Aanhangsel V.” “5. Het in het derde lid genoemde verbod geldt niet voor zeeschepen in zeehavens aan zeetoegangswegen die moeten voldoen aan de bepalingen van […] (Marpol).”

13 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Scheeps Afvalstoffen Verdrag1322 oktober 2009 2. Artikel 9.02 van de Uitvoeringsregeling “De verdragsluitende Staten kunnen voor schepen als bedoeld in artikel 9.01, derde lid, voor welke de nakoming van het lozingsverbod voor huishoudelijk afvalwater praktisch moeilijk uitvoerbaar is of onredelijk hoge kosten met zich meebrengt, een passend regime voor uitzonderingsmogelijkheden overeenkomen en de voorwaarden vastleggen waaronder deze uitzonderingen als gelijkwaardig kunnen worden aangemerkt.”

14 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Scheeps Afvalstoffen Verdrag1422 oktober 2009 2. Artikel 9.03 van de Uitvoeringsregeling “1. De schipper dient zeker te stellen dat het in artikel 9.01, eerste lid, genoemde afval gescheiden wordt verzameld en afgegeven. Huisvuil dient, indien mogelijk, gescheiden naar de categorieën papier, glas, overige her te gebruiken stoffen en overig afval te worden afgegeven.” “2. Het is verboden het in artikel 9.01, eerste lid, genoemde afval aan boord te verbranden.” “3. De exploitanten van passagiersschepen die over boordzuiveringsinstallaties beschikken welke voldoen aan Aanhangsel V, dienen zelf op passende wijze te zorgen voor de correcte afgifte van het zuiveringsslib tegen ontvangstbewijs volgens de nationale voorschriften.”

15 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Scheeps Afvalstoffen Verdrag1522 oktober 2009 3. Infrastructuur In Nederland is de infrastructuur voor inname van Deel C afval op orde Er bestaat een professionele en goed georganiseerde bedrijfstak, de Vereniging van Ondernemingen in de Milieudienstverlening ten behoeve van de Scheepvaart (VOMS) SAB heeft een overzicht van de bestaande infrastructuur samengesteld, zie www.sabni.nlwww.sabni.nl

16 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Scheeps Afvalstoffen Verdrag1622 oktober 2009 4. Hoe gaat het nu? SAB heeft met een groot aantal haven- en vaarwegbeheerders overeenkomsten gesloten voor de financiering van de inname en verwijdering van huisvuil en klein gevaarlijk afval: –totale kosten ca. k€ 550 –Rijkswaterstaat betaalt bijna 90% hiervan –binnenvaart betaalt niets Daarnaast vindt inname en verwijdering plaats door haven- en vaarwegbeheerders die geen overeenkomst met SAB gesloten hebben: –kosten onbekend Inname van huishoudelijk afvalwater, zuiveringsslib, en slops?

17 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Scheeps Afvalstoffen Verdrag1722 oktober 2009 5. Wat verandert er op het moment van inwerkingtreding van het Verdrag? Niets

18 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Scheeps Afvalstoffen Verdrag1822 oktober 2009 5. Mogelijke wijzigingen op korte termijn Voorstel van de Zwitserse delegatie voor het verlengen van de overgangstermijnen voor hotel- en passagiersschepen (artikel 9.01, derde lid) tot resp. 2012 en 2013 Voorstel van de Duitse delegatie voor het aanscherpen van de normen voor boordzuiveringsinstallaties

19 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Scheeps Afvalstoffen Verdrag1922 oktober 2009 6. Hoe gaat het op de langere termijn? Binnenvaart betaalt voor de inname en verwijdering van Deel C afval Financieringssysteem moet nog verder uitgewerkt worden: –indirecte financiering –simpel systeem –zo min mogelijk administratieve lasten voor het bedrijfsleven Rijkswaterstaat werkt dit uit in overleg met haven- en vaarwegbeheerders

20 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Scheeps Afvalstoffen Verdrag2022 oktober 2009 Contactgegevens Martin Koopmans Ministerie van Verkeer en Waterstaat Telefoon: 070-3511672 Email: martin.koopmans@minvenw.nl


Download ppt "22 oktober 2009 Scheeps Afvalstoffen Verdrag Deel C: Overig Scheepsbedrijfsafval."

Verwante presentaties


Ads door Google