De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond bovenbouw havo-vwo

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond bovenbouw havo-vwo"— Transcript van de presentatie:

1 Ouderavond bovenbouw havo-vwo

2 Examenvakken DNS op Havo
LO SE CKV SE Maatschappijleer SE Nederlands Engels

3 Profielvakken havo 1 keuzevak: 2 keuzevakken: Wiskunde B
Wiskunde A of B Wiskunde Geschiedenis Natuurkunde Biologie Frans of Spaans Scheikunde Economie Kunstvak NLT (SE) 1 keuzevak: 2 keuzevakken: (Kunstvak) (Kunstvak), Natuurkunde of Economie Aardrijkskunde Spaans of Frans (Wiskunde) (Economie) NATUUR EN TECHNIEK NATUUR EN GEZONDHEID ECONOMIE EN MAATSCHAPPIJ CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ

4 Examenvakken op DNS op VWO
LO SE CKV SE Maatschappijleer SE ANW SE Nederlands Engels 2e MVT/ bij dispensatie een ander vak

5 Profielen vwo 1 keuzevak: 2 keuzevakken: 3 keuzevakken: Wiskunde B
Wiskunde A of B Wiskunde A Wiskunde C of A Natuurkunde Biologie Geschiedenis Scheikunde Economie NLT 1 keuzevak: 2 keuzevakken: 3 keuzevakken: (Kunstvak) (3e MVT) Natuurkunde Economie Kunstvak 3e MVT Aardrijkskunde 3e MVT Aardrijkskunde Economie NATUUR EN TECHNIEK NATUUR EN GEZONDHEID ECONOMIE EN MAATSCHAPPIJ CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ

6 Programma van Toetsing en Afsluiting
Eindcijfer = Schoolexamencijfer + cijfer centraal eindexamen PTA = Programma van Toetsing en Afsluiting. Beschrijving wat, hoe, wanneer er getoetst wordt en hoe zwaar dat telt. Combinatiecijfer: gemiddelde maatschappijleer en meesterproef(en ANW)

7 Examenreglement 3.6 De leerling kan bij de examencommissie bezwaar aantekenen tegen de beoordeling van SE werk. Dit moet binnen vijf werkdagen gebeuren na inzage in het beoordeelde examenonderdeel. De procedure van bezwaar en beroep staat verder omschreven in “Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken Ons Middelbaar Onderwijs”. Deze ligt ter inzage bij de administratie.

8 4.1    Leerlingen uit examenklassen en voorexamenklassen kunnen na afloop van idere SE periode één toets herkansen uit het PTA van de voorafgaande periode. De hoogste beoordeling geldt. De herkansingstoets vindt plaats na afloop van elke SE-periode. Schooljaar : SE-week 1: 19 t/m 23 november Herkansing SE-week 1: maandag 17 december SE-week 2: 11 t/m 15 maart Herkansing SE-week 2: dinsdag 9 april

9 Leerlingen krijgen na elke toetsperiode een overzicht van de SE resultaten en een formulier waarop ze herkansingen kunnen aanvragen. Dit formulier moet ondertekend een dag na uitreiking geretourneerd worden.

10 Onregelmatigheden: 5.1 Indien een leerling zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen dan wel ten aanzien van een aanspraak op ontheffing aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, dan wel zonder geldige reden afwezig is, kan de voorzitter van de examencommissie maatregelen nemen.

11 a. het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen of het centraal examen,
b. het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan een of meer toetsen van het schoolexamen of het centraal examen, c. het ongeldig verklaren van één of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het schoolexamen of het centraal examen, d. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd examen in door de directeur aan te wijzen onderdeel.

12 Ziekte 6.1 Als een leerling om een geldige reden niet aan (een onderdeel van) het schoolexamen of aan een zitting van het centraal examen kan deelnemen, dient dit gemeld te worden. Zijn wettelijke vertegenwoordiger (of, bij meerderjarigheid, de leerling zelf) neemt dan rechtstreeks contact op met de directie van school. Dit contact moet in ieder geval worden gezocht, voordat de betreffende toets of zitting begint. Caecile, Ingrid of Maria.

13 Ziekte Als een leerling, b.v. vanwege ziekte, niet kan voldoen aan de eisen in het pta, dient hij/zij in overleg te treden met de directeur of afdelingsmanager bovenbouw. 6.4 Een leerling die afwezig is zonder dat dat correct is gemeld (zie art. 6.1), valt onder de werking van artikel 5. 6.5 een door ziekte gemiste schoolexamentoets wordt ingehaald in de herkansingsperiode na de gemiste toets. De aldus ingehaalde toets komt niet in aanmerking voor herkansing.

14 Ziekte: Sport en bewegen
Voor het vak Sport en Beweging geldt dat een leerling ziek gemeld kan worden bij de expert Sport en bewegen.

15 Uitslag: donderdag 13 juni 2013
11.3 De leerling die eindexamen havo of vwo heeft afgelegd in 2013 is geslaagd indien hij: een geldig profiel heeft Voor het centraal eindexamen gemiddeld minimaal 5,50 heeft alle eindcijfers 6 of hoger zijn, óf 1 x 5 en overige eindcijfers een 6 of hoger, óf 1 x 4 en overige eindcijfers 6 of hoger én het gemiddelde van alle vakken is minimaal een 6.0, óf 2 x 5 en overige eindcijfers 6 of hoger én het gemiddelde van alle vakken is minimaal een 6.0 of hoger, óf 1x 4 en 1x 5, en overige eindcijfers 6 of hoger én het gemiddelde van alle vakken is minimaal een 6.0 of hoger. Van deze onvoldoendes mag er maar 1x5 zijn voor de vakken Nederlands, Engels of wiskunde.

16 Voor de vakken Lichamelijke opvoeding en culturele kunstzinnige vorming uit het gemeenschappelijk deel de kwalificatie «voldoende» of «goed» is behaald. Combinatiecijfer: havo: maatschappijleer en de meesterproef, vwo: algemene natuurwetenschappen, maatschappijleer en de meesterproef, Hierbij geldt als aanvulling dat voor géén van de bovengenoemde onderdelen van het combinatiecijfer een cijfer lager dan 4 mag worden behaald.

17 Data: 19 november start SE week-1 17 december herkansing SE week-1
10 januari inleveren Meesterproef 21 februari DNS Academy Award 11 maart start SE week-2 18 maart-26 april intensivering examentraining 9 april herkansingen SE week-2 13 mei start CE 13 juni uitslag 17 juni CE tweede tijdvak 27 juni diploma uitreiking

18 Bijzondere faciliteiten
Voor de leerlingen die op basis van een psychologisch rapport recht hebben op extra faciliteiten op het eindexamen (zoals bijvoorbeeld dyslexie) Psychologisch rapport bepaalt de faciliteiten Let op: School moet in bezit zijn van het psychologisch rapport! (is dit niet het geval, hoort u dit van school)

19 Procedure Leerlingen voor wie de faciliteiten gelden, krijgen op korte termijn een brief thuis Thuis: ouders + leerlingen bespreken van welke faciliteiten gebruik gemaakt gaat worden Brief ingevuld en ondertekend terug naar school (naar dyslexie-coordinator of afd. maanger bovenbouw) Uiterlijk terug op school: maandag 29 oktober. (brief is voorwaarde voor het krijgen van de faciliteiten!) Bij specifieke vragen over invullen: contact met Linda W

20 Voorbeeld x Examenvak Extra tijd Gebruik laptop (uitwerkingen)
Ondersteuning van audio (geldt alleen voor centraal examen) Anders, namelijk… geschiedenis x wiskunde

21 Het vak bepaalt dus wat handig is om aan te
vragen. Als iets toch niet handig blijkt te zijn, kan het natuurlijk aan de kant geschoven worden. Alleen op het centrale eindexamen kan gebruik gemaakt worden van audio (dus niet tijdens de schoolexamens).

22 Tips voor ouders In gesprek met je kind
Gezonde balans inspanning – ontspanning Vertrouwen Uitlaatklep Op tijd komen Stimuleren, belonen

23 Vragen?


Download ppt "Ouderavond bovenbouw havo-vwo"

Verwante presentaties


Ads door Google