De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AGENDA 20:15 Ontvangst (Waterlands kwartiertje) 20:30 Opening Voorstellen OVW; het ontstaan waar we nu staan wie we zijn enwat OVW anders maakt 20:50 Toelichting.

Verwante presentaties


Presentatie over: "AGENDA 20:15 Ontvangst (Waterlands kwartiertje) 20:30 Opening Voorstellen OVW; het ontstaan waar we nu staan wie we zijn enwat OVW anders maakt 20:50 Toelichting."— Transcript van de presentatie:

1 AGENDA 20:15 Ontvangst (Waterlands kwartiertje) 20:30 Opening Voorstellen OVW; het ontstaan waar we nu staan wie we zijn enwat OVW anders maakt 20:50 Toelichting Huishoudelijk Reglement en vaststellen ervan 21:00 Begroting + Kascommissie + Openingsbalans 21:20 Vragen en afronding van deze bijeenkomst 21:30 Sluiting en aansluitend Netwerkborrel

2 Waarom OV-Waterland (Toelichting op de "Koepel"-gedachte) Tot voor kort kende Waterland voor ondernemers diverse verenigingen die gericht waren op de belangenbehartiging van diverse ondernemers. Die verschillende verenigingen vertoonden steeds vaker overeenkomsten. Daarbij kwamen op bijeenkomsten van die verschillende verenigingen dezelfde leden elkaar steeds weer tegen en werden de verenigingen ook vaak door dezelfde mensen bestuurd. Dit werkte prima. Tot begin 2012 waren grofweg 150 ondernemers “georganiseerd” in Waterland.

3 Op initiatief van de diverse besturen van die verenigingen is in 2011 gestart met de inventarisatie van de behoefte om tot één grotere vereniging te komen. Een vereniging voor alle ondernemers (woonachtig of als onderneming actief) in de Gemeente Waterland. Daarbij vanuit een “koepel”-gedachte de ondernemers te vertegenwoordigen en met elkaar te verbinden, bewust te zijn van de identiteit van ondernemers binnen hun branche en hun betrokkenheid met de “kern” of directe werk/leefgebied. Het is in het najaar van 2011 gelukt om met de verschillende bestaande verenigingen afspraken te maken over de beëindiging van die verengingen in het voorjaar van 2012. Leden van deze verenigingen zijn hierbij overgegaan naar de nieuwe Ondernemersvereniging Waterland

4 Ondernemersvereniging Waterland heeft zich tot doel gesteld de belangen te behartigen van alle ondernemers in de Gemeente Waterland en daarom bij de bestuursamenstelling gekozen voor vertegenwoordigers vanuit zowel verschillende branches (clusters) als verschillende kernen van Waterland. Bundeling van krachten Door de bundeling van krachten en het activeren van alle ondernemers die actief zijn in Waterland, streven we ernaar de ondernemingen binnen Waterland te verbinden en te verstevigen, en een attractief programma en bijeenkomsten te kunnen bieden. Daarnaast wil de OVW voor overheden en andere ondernemersgroepen een serieuze gesprekspartner zijn en blijven.

5 Lid zijn van een ondernemersvereniging is nuttig, en moet ook leuk blijven. Ingewikkelde zaken als belangenbehartiging, belangrijk gesprekspartner zijn en dergelijk zijn belangrijke motivatie voor het OVW-lidmaatschap. Het bestuur van de OVWaterland zal zeker ook aandacht houden voor het plezier om lid te zijn en verbondenheid met Ondernemend Waterland te voelen. Op een leuke manier betrokkenheid van de leden (en hun partners), verbondenheid en uiteraard synergiestimulerend te gaan werken. Het lidmaatschap van de OVW is voor wat betreft een actieve deelname aan programma vrijblijvend maar wordt wel zo veel als mogelijk sterk gestimuleerd door attractiviteit in het programma en diversiteit in de onderdelen.

6 Programma’s en activiteiten / Activiteiten Bekende en nieuwe activiteiten Ondernemers Vereniging Waterland zal een aantal activiteiten voortzetten zoals deze door de diverse verenigingen altijd al werden georganiseerd of ondersteund. Daarnaast zal Ondernemersvereniging Waterland ook nieuwe invulling geven aan activiteiten. Verder zal een ieder de gelegenheid krijgen bijeenkomsten te organiseren of gedeelten ervan te gebruiken waarbij dan tot doel wordt gesteld kennis te maken en marktontwikkelingen binnen de bij de vereniging aangesloten leden bekend te maken. Verder zal mogelijk in de programma’s onderdelen worden opgenomen waarvoor derden worden ingehuurd..

7 Netwerk- bedrijfsbezoeken In de vernieuwde samenstelling zijn leden die verspreid over de volledige Gemeente Waterland hun vestiging en bekendheid hebben, maar niet alle leden zijn op de hoogte van de kwaliteiten en diensten van alle leden. Om de bekendheid met elkaar te bevorderen zullen netwerk bijeenkomsten georganiseerd worden, waarbij leden de gelegenheid krijgen hun bedrijf te laten zien of hun bedrijf onder de aandacht te brengen. Financieel gestimuleerd door OVW. Mogelijk in samenwerking en gecombineerd Daarbij: Er wordt naar gestreefd data van bijeenkomsten vroegtijdig kenbaar te maken, daarbij een aanvangstijd te hebben die zo breed mogelijk past en bewaking van de agenda zodat er ook veel ruimte blijft voor samenzijn en netwerken.

8 Lidmaatschap en bijbehorende bijdragen: Lidmaatschap brengt een basis contributie van € 150,00 excl btw per verenigingsjaar mee. Jaarlijks wordt de leden een begroting voorgelegd, en wordt de contributie vastgesteld. Vanuit de diverse clusters zullen aanvullende activiteiten kunne worden georganiseerd. Die wens kan zijn gegroeid uit de historie of uit veranderingen door vernieuwing. De activiteiten die worden geïnitieerd vanuit de binnen die clusters aangesloten ondernemers en de daaraan verbonden “extra” kosten zullen worden omgeslagen over de aan die cluster verbonden ondernemers. Vervolgens kan binnen die cluster binnen die begroting worden gewerkt. Ieder lid verbonden aan die cluster zal een aanvullende bijdrage op de basis verschuldigd. De per cluster verschuldigde bijdrage wordt jaarlijks bij de begrotingsvaststelling bepaald. Hetzelfde kan gelden voor bijzondere activiteiten zoals die (historisch) gelden vanuit de verbondenheid van ondernemers met een gemeentelijke kern.

9 Samenstelling Bestuur De Ondernemersvereniging Waterland heeft zich tot doel gesteld de belangen te behartigen van alle ondernemers in Waterland Daarom is bij de oprichting ernaar gestreefd de bestuursamenstelling te kiezen waardoor zowel de verschillende branchegroepen (clusters) als de Gemeentelijke kernen vertegenwoordiging kent. Het Dagelijks Bestuur (DB), bij de oprichting bestaande uit de Voorzitter, Secretaris en Penningmeester, met een professionele ondersteuning, wordt in haar taken bijgestaan door een zeven-tal “cluster-vertegenwoordigers” die met het DB tezamen het Algemeen Bestuur (AB) vormt.

10 Nog wat feiten… Het Dagelijks Bestuur komt maandelijks bijeen; Het Algemeen Bestuur minimaal 4 maar per jaar. (of zo vaak als nodig wordt geacht) Het aantal clusters is bij oprichting beoogd op 7, maar kan bij behoefte veranderen. Daardoor zullen clusters “wegvallen”, maar zeker ook worden uitgebreid. Een recent toegevoegde cluster is die waarin de ZZP-ers vertegenwoordigd zijn.

11 Het bestuur heeft momenteel de volgende samenstelling: Dagelijks Bestuur: Bas van BaarsenVoorzitter Andre SchomakersPenningmeester Peter KockSecretaris Janine KleinBestuursondersteuning (Spelvaut) Algemeen Bestuur(clustervertegenwoordiging) Eveline ColijnToerisme Jan ZetzemaMaritiem ---- vrij --- Horeca Greetje GutterDetailhandel Jan WalsMKB ---- vrij ---ZZP ---- vrij ---Zakelijke Dienstverlening

12 Verder Bij de voorbereidingen en totstandkoming van de OVWaterland heeft dit bestuur kunnen rekenen op de navolgende ondersteuners, die ook betrokkenheid blijven houden bij de eerste bestuursperiode van 2012. Chris SchaatsbergenBedrijvengroep Waterland Jan MensOndernemersvereniging Broek in Waterland Kees Gutter / Leo SpronkWinkeliers ( bijz ’t Spil) Arnold van der ZeeOndernemers Binnenstand Monnickendam Ben van LeeuwenZuiderwoude / Uitdam Adriana Stam Toerisme, in het bijzonder Marken Pirka Balvers en Evert Jan MuurlingZeilvloot Monnickendam Paul FolgersKamer van Koophandel Fred HeuftBedrijfs contactfunctionaris Gemeente Waterland


Download ppt "AGENDA 20:15 Ontvangst (Waterlands kwartiertje) 20:30 Opening Voorstellen OVW; het ontstaan waar we nu staan wie we zijn enwat OVW anders maakt 20:50 Toelichting."

Verwante presentaties


Ads door Google