De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ICT Strategie en Architectuur 1 Het bedrijf als systeem Bedrijfsprocessen –“Wat gebeurt in een bedrijf” Waardekettingen –Bedrijfsprocessen ná elkaar Informatica.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ICT Strategie en Architectuur 1 Het bedrijf als systeem Bedrijfsprocessen –“Wat gebeurt in een bedrijf” Waardekettingen –Bedrijfsprocessen ná elkaar Informatica."— Transcript van de presentatie:

1 ICT Strategie en Architectuur 1 Het bedrijf als systeem Bedrijfsprocessen –“Wat gebeurt in een bedrijf” Waardekettingen –Bedrijfsprocessen ná elkaar Informatica als ondersteuning –Informatieverwerking Opslag en verwerking van informatie voor één bedrijfsproces –Automatisering Automatisch uitvoeren volledige bedrijfsprocessen –Informatisering Globale visie en aanpak Architectuur Aanpassingen bedrijfsprocessen aan IT Integratie Complexe systemen Gestructureerde aanpak

2 ICT Strategie en Architectuur 2 Informatisering en Bedrijfsstrategie Aanpassen IT aan doelstellingen en strategie van het bedrijf Principes: –Bekijk organisatie als geheel –Verandering –Alle cycli van het leven van een informatiesysteem –Een architectuur –Opeenvolgende modellen bouwen –Aangepaste oplossingen –Duidelijke methodologie –Fasering –Niet alleen informatici bij betrekken Concentratie op de eerste fasen Strategie en Architectuur

3 ICT Strategie en Architectuur 3 Denkkader voor informatisering Globaal kader om ideeën structuur te geven –ICT Domeinen Aspecten van informatisering –ICT Levenscyclus Levenscyclus van informatisering –ICT modellen Bij elke levenscyclus worden modellen gemaakt voor elk domein –ICT Thema’s Wat ons bezighoudt in alle modellen ICT Domeinen

4 ICT Strategie en Architectuur 4 ICT levenscyclus Strategie Architectuur Ontwikkeling Integratie Implementatie Operationeel beheer Projectbeheer Dienste n beheer Programmabeheer ICT modellen

5 ICT Strategie en Architectuur 5 ICT Thema’s Aandachtspunten in alle ICT modellen Kunnen anders zijn naargelang problematiek

6 ICT Strategie en Architectuur 6 Conceptuele model bedrijfsprocessen Hiërarchie van de bedrijfsprocessen –Top-down benadering –Hiërarchie van functionele domeinen tot elementaire bedrijfsprocessen –Concentreren op wát gebeurt –Vele standaard processen binnen bedrijven Processtroomdiagrammen –Bedrijfsprocessen achter elkaar tot processtroom –Dikwijls de value chains (waardekettingen) –Houden rekening met invoer, uitvoer, wachten, keuzes maken, … Toelichting –Verdere uitleg bij de diagrammen –Soms ook volledige beschrijvingen en documentatie

7 ICT Strategie en Architectuur 7 Conceptuele model bedrijfsprocessen Hiërarchisch procesdiagram

8 ICT Strategie en Architectuur 8 Conceptuele model bedrijfsprocessen Processtroomdiagram Offerte naar klant Gegevens Bestelling Bestelling naar klant Factuur naar klant Producten in voorraad? NeenJa Ontvang bestelling Maak bestelling klaar Verzend bestelling Verzend factuur Plan productie Assemblage Maak offerte Klant vraagt offerte Klant plaatst bestelling Betaling ontvangen Verkoo p volledig Boek betaling Betalings gegevens

9 ICT Strategie en Architectuur 9 Conceptuele model organisatie Organigram van de organisatie –Geeft de afdelingen weer –Meestal hiërarchisch diagram Toelichting bij het organigram

10 ICT Strategie en Architectuur 10 Conceptuele gegevensmodel Lijst van entiteittypen en attribuuttypen –Geef niét alle detail –Beperk tot groepen van gegevens (E)ER diagram Entiteittypen (groepen) en Attribuuttypen (groepen): Klant Bevat alle gegevens over de klanten: Naam, Adressen, Telefoonnummers, Kwalificatie. Klantorder Gegevens over de orders die door klanten worden geplaatst: Datum order, Inhoud bestelling, Gevraagde leveringstermijnen, Waarde van het order.

11 ICT Strategie en Architectuur 11 Conceptuele toepassingsmodel Structuurschema toepassingen –Welke zijn de belangrijkste toepassingen –Wat is de onderlinge verhouding –Wat zijn de belangrijkste gegevensstromen? Korte beschrijving toepassingen

12 ICT Strategie en Architectuur 12 Conceptuele infrastructuurmodel Stuctuurschema met technologische componenten –Netwerk –Servers –Opslagsystemen –Printers –Clients Toelichting bij deze componenten

13 ICT Strategie en Architectuur 13 ICT Strategie en Architectuur Doelstellingen –Eerste twee fasen –Telkens wanneer men een ICT systeem creëert of fundamentaal aanpast –Strategiefase: welke richting willen we uit Vanuit doelstellingen bedrijf, klanten/gebruikers en producten/diensten Resultaat: principes en vereisten waaraan het nieuwe systeem moet voldoen –Architectuurfase Beeld krijgen van het nieuwe systeem Opeenvolgende modellen (conceptueel, logisch) Resultaat: voldoende concrete informatie om ontwikkeling aan te pakken Bereik –Zelden de volledige organisatie Vb. e-business architectuur –Indien voor één enkel deel / activiteit: Business Area Analysis (BAA)

14 ICT Strategie en Architectuur 14 ICT Strategie en Architectuur Deelnemers –Projectteam met specialisten in ICT strategie en architectuur In vele gevallen externe specialisten –Stuurcomité als begeleiding Samenstelling projectteam –Bedrijfsarchitect –Technisch architect Gegevensanalyst Toepassingsspecialist Infrastructuurspecialist –Projectleider –Vertegenwoordiger organisatie Samenstelling stuurcomité –ICT directeur –Vertegenwoordiger management –Vertegenwoordiger gebruikers –Vertegenwoordiger extern adviesbureau Regelmatige rapportering aan stuurcomité met evaluatie en beslissingen over prioriteiten 1 tot 3 manden, 50 000 tot 300 000 EUR

15 ICT Strategie en Architectuur 15 ICT Strategiefase Vertrek vanuit waarden en strategie van het bedrijf Maak beeld van de huidige toestand –Onderken sterke en zwakke punten Analyseer Kom tot principes en strategie Maak grove schatting van de kosten Vier onderdelen 1.De voorbereidende fase 2.De richtinggevende fase 3.De planningfase 4.De rapporteringsfase

16 ICT Strategie en Architectuur 16 De voorbereidende fase De ontwikkeling van de ICT strategie wordt voorbereid Activiteiten 1.Beschrijving van de huidige situatie Conceptueel model van huidige situatie 2.Technologie-onderzoek Nieuwe ICT trends Verdwijnen van technologie “Beste praktijken” 3.Onderzoek van de concurrenten 4.Onderzoek bedrijfsstrategie Resultaten –De beschrijving van de huidige systemen –Technologierapport –Rapport over de concurrenten Aanpak –Interviews met betrokkenen –Opvragen van documentatie –Bezoek aan locaties

17 ICT Strategie en Architectuur 17 De richtinggevende fase Centrale fase van ICT strategie Vanuit algemene visie en analyse van context Vastleggen richting en principes Formuleren algemene vereisten Activiteiten –Bepaling gewicht van de vijf ICT domeinen –Sterkte/Zwakte/Kansen/Bedreigingen (SWOT) analyse –Identificatie van drijfveren tot verandering –Opstellen ICT visie –Opstellen ICT Principes –Opstellen Beperkingen en Veronderstellingen –Identificatie Algemene vereisten –Identificatie van overwegingen bij invoering nieuw systeem –Aanmaak richtinggevende model Resultaten –SWOT analyse –Richtinggevend model –Algemene vereisten

18 ICT Strategie en Architectuur 18 De richtinggevende fase Activiteiten Bepaling gewicht van de vijf ICT domeinen –Welke domeinen zijn de belangrijkste? Sterkte/Zwakte/Kansen/Bedreigingen (SWOT) analyse –Vanuit huidige toestand –Vanuit technologierapport –Vanuit rapport over concurrenten –Denk ook aan Klanten/Gebruikers en Producten/Diensten domeinen –Elk domein: Sterke punten Zwakke punten Mogelijkheden Bedreigingen

19 ICT Strategie en Architectuur 19 De richtinggevende fase Activiteiten Identificatie van drijfveren tot verandering –Volgen uit SWOT analyse Wegwerken van zwakte Benutten van kansen Beantwoorden van bedreigingen –Verhoging efficiëntie –Reorganisatie bedrijf Opstellen ICT visie –Algemene uitspraak –Verwoordt een keuze –Uit SWOT analyse –Uit algemene missie/strategie van het bedrijf –Enkele overwegingen: Is ICT prioritair? Is ICT een “kost” of een “profit”? Is men bereid bijkomende investeringen te doen? Kan men een hogere toegevoegde waarde leveren? Levert ICT een competetief voordeel? Wenst men verder te gaan dan concurrenten? –Is men een ICT koploper/meerloper/naloper? Is die e-business écht nodig?

20 ICT Strategie en Architectuur 20 De richtinggevende fase Activiteiten Opstellen ICT principes voor de vijf domeinen –Bedrijfsprocessen Wil men maximaal informatiseren? Streeft men naar grote integratie? Betrekt men leveranciers en klanten? –Organisatie Kan men reorganiseren? Centraliseert men ICT? Outsourcing? –Gegevens Databankgericht gegevensbeheer? Centralisatie? –Toepassingen Maken of kopen? Dezelfde toepassingen voor iedereen? –Infrastructuur Standaarden of specifiek? Open source? Uniforme technologie Radicaal nieuwe technologie?

21 ICT Strategie en Architectuur 21 De richtinggevende fase Activiteiten Opstellen Beperkingen en Veronderstellingen –Voor elk van de domeinen –Aan welke beperkingen zijn we onderhevig? Geen verhoging budget Geen wijziging leverancier Standaarden worden opgelegd –Welke impliciete veronderstellingen zijn gemaakt? Geen wijzigingen in producten en diensten Geen outsourcing Geen wijzigingen standaarden

22 ICT Strategie en Architectuur 22 De richtinggevende fase Activiteiten Identificatie Algemene vereisten –Uit SWOT –Uit identificatie drijfveren –Uit principes, beperkingen en veronderstellingen –Drie onderdelen 1.Functionele vereisten –Wat moet het systeem doen? 2.Technische vereisten –Hoé moet het systeem werken? 3.Operationele vereisten –Hoe zal de uitbating gebeuren? 4.Andere vereisten –Andere overwegingen Identificatie van overwegingen bij invoering nieuw systeem –Kritieke succesfactoren –Belangrijkste struikelblokken –Impact op organisatie en werking Aanmaak richtinggevende model

23 ICT Strategie en Architectuur 23 De richtinggevende fase Resultaten –SWOT analyse –Het richtinggevend model De drijfveren voor verandering De ICT visie De principes, beperkingen en veronderstellingen voor elk domein De algemene vereisten Aanpak –SWOT analyse, drijfveren tot verandering: Workshop ICT directeur en medewerkers, Management –ICT visie, principes, beperkingen en veronderstellingen Workshop Degelijk voorbereid door projectteam –Mogelijke principes, beperkingen en veronderstellingen –Formuleren alternatieven –Gevolgen van de alternatieven –Rest: voorbereiding door projectteam, eventueel presentatie aan management

24 ICT Strategie en Architectuur 24 De Planningfase Opmaken algemene planning Schatting van de kosten Activiteiten –Opstellen van de planning Planning = –Opeenvolging en duur verschillende fasen –Mijlpalen: belangrijke realisaties tijdens project Opdeling in fasen Identificatie “quick wins” Opstellen prioriteiten Identificatie van de mijlpalen –Schatting van de totale kosten Moeilijk maar noodzakelijk Vergelijken met bestaande projecten Uitgaan van bestaande ICT budget Studies over totale gebruikskost (“TCO”) Eenheidsprijzen voor apparatuur en diensten Resultaten –Planning (fasering, doelstelling, middelen, overwegingen) –Budget (fasering, hardware, software, ontwikkeling, diensten)

25 ICT Strategie en Architectuur 25 De Rapporteringsfase Bijeenbrengen resultaten Presentatie aan stuurcomité, management en gebruikers Activiteiten –Aanmaak eindconclusies en aanbevelingen –Opmaak eindrapport –Presentatie eindrapport –Aanpassen eindrapport Resultaten –Eindrapport Overzicht voorbereidende fase Richtinggevend model Overwegingen bij uitvoering project Planning Budget Conclusie en aanbevelingen –Eindpresentatie

26 ICT Strategie en Architectuur 26 De ICT Architectuurfase Vanuit de resultaten van de strategiefase Opmaken architectuur nieuw systeem –Opeenvolgende modellen van de verschillende domeinen –Bereik hangt af van probleemstelling bij aanvang Onderdelen 1.Conceptuele architectuurfase 2.Logische architectuurfase 3.Planningfase 4.Rapporteringsfase –Uiteindelijk doel: de logische modellen –Geven voldoende informatie om te starten met de implementatie

27 ICT Strategie en Architectuur 27 De conceptuele architectuurfase –Einddoel: een conceptueel model van de nieuwe situatie –Activiteiten –Ontwerp van de bedrijfsprocessen –Ontwikkeling van het datamodel –Identificatie van de toepassingen –Aanpassingen aan de organisatie –Keuze technologiestandaarden –Ontwikkeling infrastructuurmodel –Aanmaak conceptuele modellen –Resultaat –Conceptuele modellen voor de zes ICT domeinen –Aanpak –Uitgevoerd door het projectteam –In samenwerking met specialisten indien nodig

28 ICT Strategie en Architectuur 28 De conceptuele architectuurfase Activiteiten Ontwerp van de bedrijfsprocessen –Nieuwe bedrijfsprocessen Nieuwe processtromen –Aanpassing bestaande processen Ontwikkeling datamodel –Meestal aanpassing of uitbreiding bestaand model –Reorganisaties gegevens –Nieuwe bedrijfsprocessen vereisen nieuwe gegevens Identificatie van de toepassingen –Uitgaande van de functionele vereisten uit de richtinggevende fase –Kan heel wat tijd in beslag nemen Selectie pakketten Testen pakketten Schatting maken aanpassingen pakketten –Kopen of maken?

29 ICT Strategie en Architectuur 29 De conceptuele architectuurfase Activiteiten Aanpassingen aan de organisatie –Omwille van nieuwe bedrijfsprocessen of aanpassingen aan bedrijfsprocessen Mogelijke aanpassingen –Nieuwe afdelingen –Opheffen bestaande afdelingen –Samensmelten afdelingen Keuze technologiestandaarden –Welke standaarden zal men volgen? –Enkele domeinen waar men standaarden kiest: Netwerken Besturingssystemen Databanken E-mail en groupware Hardware Bureauticaomgeving Ontwikkelomgeving Ontwikkeling infrastructuurmodel Aanmaak conceptuele modellen

30 ICT Strategie en Architectuur 30 De logische architectuurfase Einddoel: het maken van een logisch model voor elk domein Architecturale informatie wordt aangevuld met concrete keuzes voor hardware, software en diensten Activiteiten –Bepaling volumes bedrijfsprocessen, gegevens en gebruikers –Definitie concrete toepassingen –Ontwerp van de technische infrastructuur Resultaten –De logische modellen voor de domeinen Aanpak –Voorstudie Selectie mogelijke leveranciers Opstellen detailvereisten toepassing Contacteren leveranciers Evaluatie aanbiedingen Beslissing

31 ICT Strategie en Architectuur 31 De logische architectuurfase Activiteiten Bepaling volumes bedrijfsprocessen, gegevens en gebruikers –Frequentie waarmee bedrijfsprocessen worden uitgevoerd Aantal per tijdseenheid Bij voorkeur per locatie –Aantal gebruikers van toepassingen en systemen Naargelang locatie “Normaal” en “piek” gebruik –Volumes aan gegevens Aantallen entiteiten Frequentie van aanmaak gegevens Definitie concrete toepassingen –“Namen noemen” –Kopen of maken Bureauticasoftware Databanken, transactiemonitors Ondersteuning “klassieke” bedrijfsprocessen

32 ICT Strategie en Architectuur 32 De logische architectuurfase Activiteiten Ontwerp technische architectuur –Het netwerk (bekabeling, LAN, routers, Internet aansluiting) –De clients (hardware, software) –Randapparatuur –Servers (hardware, besturingssysteem, databankbeheersysteem, webserver, transactieserver, back-up, beheer) –Bureauticasoftware

33 ICT Strategie en Architectuur 33 De planningfase Aanpassing voorlopige planning en budget Activiteiten –Aanpassing planning –Aanpassing budget Resultaten –Bijgewerkte planning –Bijgewerkt budget Rapportering eindresultaten aan stuurcomité, management en gebruikers Activiteiten –Aanmaken eindconclusies en aanbevelingen –Opmaken eindrapport –Presentatie eindrapport –Aanpassing eindrapport Resultaten –Eindrapport De Rapporteringsfase


Download ppt "ICT Strategie en Architectuur 1 Het bedrijf als systeem Bedrijfsprocessen –“Wat gebeurt in een bedrijf” Waardekettingen –Bedrijfsprocessen ná elkaar Informatica."

Verwante presentaties


Ads door Google