De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

t y v a r b BERESHIT-Genesis T I S A r B

Verwante presentaties


Presentatie over: "t y v a r b BERESHIT-Genesis T I S A r B"— Transcript van de presentatie:

1 t y v a r b BERESHIT-Genesis T I S A r B
Teken Rechterarm Tand Sterkte Hoofd Huis

2 Huis, Hoofd, Os, Tand, Hand, Kruis
B R a s I t

3 Geschapen voor het hoofd van het huis.
arb tyvarb Bereshit bara = In het begin schiep Als je de orde van de woorden na de SHIN verwisseld dan krijg je het volgende = arbty varb Geschapen voor het hoofd van het huis. De Hebreeuwse taal is 3 dimensionaal, het schildert een beeld en één woord kan verschillende definities hebben.

4 Jesaja 46:10 Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen;

5 De profeet verteld ons iets over het Woord van YHWH en we moeten een beetje dieper zoeken en de Geschriften onderzoeken. In de studie zullen we de Hebreeuwse studiemethode SOD of mysterie genaamd gebruiken. Hieronder hebben we de variaties van woorden genomen uit het Hebreeuwse woord Bereshit, met hun omschrijvingen en zullen we de verborgen boodschap die Jesaja trachtte over te brengen weergeven. Ik geloof dat in deze laatste dagen YHWH deze verborgen dingen aan het onthullen is. Wij zijn die generatie die de mysteries zal blootleggen die de RUACH VAN ELOHIM uitgiet over Zijn volk Israël. Baruch HASHEM ADONAI Geprezen zij de Heere

6 Maak U klaar voor de boodschap van herstel en verzoening, gegrondvest in het eerste woord van de TORAH en de manier waarop YHVH alle dingen heeft voorbestemd vanaf het Begin. ba = Vader tyb var Hoofd van het huis tyv Benoemde arb Geschapen b Huis rab Zoon = Aramees (BAR) bar Leraar ta Alef & Tav (Alpha en Omega) y y w Zal oordelen bij de kracht van YAH va Vuur tvb Schaamte rvt a ST van TISHRI ( september –oktober) ary Ontzag en vrees t Ziel of kruis bvt Terugkeer of berouw bat Verlangens

7 rvy Onkreukbaarheid va tyrb Verbond van vuur tbv Shabbat tb v Licht voor de dochter vya Man vy Ik heb yv Gift

8 rv Te zingen yar Te zien vr Arm rva Blij/gezegend vyt Bok vby Droog
bv Te zitten rv Te zingen yar Te zien vr Arm rva Blij/gezegend vyt Bok vby Droog bry Gevecht Rabbi Gaon de Vilna heeft in het Hebreeuws een boek geschreven dat alle mogelijke woordcombinaties bevat , welke uit het eerste hoofdstuk van Bereshit genomen zijn.

9 BIJBEL REFERENTIES MET BETREKKING TOT DEZE LEERSTELLING :
Kolossensen 1:15-18 15.welke is het evenbeeld des onzichtbare God, de eerstgeborene van alle schepselen. 16Want door hem is alles geschapen wat in den hemel en op de aarde is, het zienlijke en onzienlijke, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten: het is alles door hem en tot hem geschapen 17.en hij is Vóór allen, en alle dingen bestaan in hem; 18.en hij is het hoofd van het lichaam, namelijk de gemeente; hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in alle dingen de eerste zou zijn.

10 Efeziërs 1: 17-22 17 opdat de God van onze Here Yashua HaMashiach, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen: 18 verlichte ogen [uws] harten, zodat gij weet, welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen, 19 en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht, 20 die Hij heeft gewrocht in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten, 21 boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. 22 En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente.

11 Spreuken 30:4-6 4 Wie klom op ten hemel en daalde weer neder, wie heeft de wind in zijn vuist verzameld ? Wie heeft de wateren samenbonden in zijn kleed, wie heeft al de einden der aarde vastgesteld ? Hoe is zijn naam en hoe de naam van zijn zoon ? Gij weet het toch ? 5 Alle woord Gods is gelouterd; hun die bij Hem schuilen, is Hij ten schild. 6 Doe niets aan zijn woorden toe, opdat Hij u niet terechtwijze en gij een leugenaar bevonden wordt.

12 Volbracht hlk <kalah>=BRIDE
Genesis :1 Alzo zijn volbracht de hemel en de aarde en al hun heir. Volbracht hlk <kalah>=BRIDE E L K vlucht / Herders staf / open handpalm / kijk / onderwijzen, juk / getemd

13 Johannes 1:1-3 1 In den beginne was het Woord en het Woord was bij Elohim en het Woord was Elohim. 2 Dit was in den beginne (reshit)bij Elohim. 3 Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.

14 Zohar, Genesis p. 126, Editie Amsterdam
En Abraham zeide tot zijn knecht, de oudste in zijn huis, die alles wat hij had bestuurde (Gen 24:2) Wie is deze van wie wordt gezegd: zijn dienaar ? Op welke manier moet dit worden begrepen ? Wie is deze dienaar? R. Nehori antwoordde : Het is op geen enkele andere manier te verstaan dan uitdrukkelijk vermeld : " Zijn dienaar". Zijn dienaar, de dienaar van Elohim, de voornaamste tot Zijn dienst. En wie is hij ? Metatron, zoals gezegd,. Hij is aangeduid tot verheerlijking van de lichamen die in het graf zijn. Dit is de betekenis van het woord " Abraham zei tot Zijn dienaar" dat is tot de dienaar van Elohim. De dienaar is Metatron, de oudste van ZIJN (YHWH's) huis, de eerst verwekte van alle schepsels van Elohim, die de heerser is van alles; omdat Elohim aan hem de heerschappij over al Zijn heerscharen heeft toevertrouwd.

15 Met dank aan Rico Cortes
De originele presentatie is te vinden op: Nederlandse vertaling S.Van Goethem


Download ppt "t y v a r b BERESHIT-Genesis T I S A r B"

Verwante presentaties


Ads door Google