De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toerisme Laag Holland van woorden naar daden 12 januari 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toerisme Laag Holland van woorden naar daden 12 januari 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Toerisme Laag Holland van woorden naar daden 12 januari 2009

2 Doelstelling bijeenkomst •Presentatie van Toerisme Laag Holland: achtergrond, uitgangspunten en concept; •Discussie over uitwerking.

3 Programma Toerisme Laag Holland Discussie • Invulling pakketten • Verdeelsleutel Doelstelling project

4 Doelstelling project Businessplan ontwikkelen voor een “Regio-VVV Laag Holland” met daarin: •Te leveren producten en diensten; •Organisatiemodel; •Exploitatiemodel: inkomsten uit publieke en private bronnen, uitgaven aan marketing, gastheerschap en producten; •Aanzet voor marketingstrategie en arrangementen; •Draagvlakanalyse; •Stappenplan voor realisatie.

5 Visie op VVV’s •Ontbreken bedrijfskolom; •Financiering op verschillende niveau’s: –NBTC: Rijk; –PBT’s: Provincies; –RBT’s: Gemeenten en soms Provincies; –LBT’s: Gemeenten. •Achterblijvende rol bedrijfsleven (financiering); •Faillissementen en conflicten.

6 Kerntaken Marketing & Promotie Informatie- voorziening Kennis & Advies Product- ontwikkeling Retail Database (TDI in Noord-Holland)

7 Achtergrond •Rapportage Stuurgroep Regionale VVV Laag Holland: –Behoefte aan intermediair naar toeristen; –Van papier naar actie; –Marktontwikkelingen vragen om een vernieuwende aanpak.

8 Resultaten analyse •Laag Holland leeft (nog) niet sterk, wel andere krachtige merken aanwezig; •Doelgroepen: hoge verwachtingen t.a.v. Amsterdam en regionale bezoeker; •Verwachtingen van VVV’s hoog, maar lage investering; •Gedeelde behoefte marketing & promotie; •Huidige samenwerkingsverbanden niet homogeen; •VVV-organisaties volgen ontwikkelingen met belangstelling.

9 Conclusie •Op basis van de informatie uit de interviews lijkt het niet realistisch om te veronderstellen dat het haalbaar is om een klassieke Regio-VVV voor de ISW-gemeenten op te richten. Er zal op een fundamenteel andere wijze naar zowel de gebiedsgrenzen als naar het type organisatie moeten worden gekeken; •Voor alle vijf kerntaken van een VVV-organisatie geldt dat regionale samenwerking voor de deelnemende gemeenten aantoonbare voordelen moet opleveren, zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin.

10 Randvoorwaarden succes •Behoud bestaande merken, inzet op Laag Holland vooralsnog geen zin; •Behoud autonomie en keuzemogelijkheden gemeenten; •Bestuurlijke gebiedsgrenzen niet leidend: zet in op logische grenzen; •Gebruik bestaande kennis bij nieuwe organisatie; •Aanpak stapsgewijs doorvoeren; •Kostenverdeling begrijpelijk en realistisch; •Evaluatie m.b.v. nulmeting en prestatie-indicatoren; •VVV-merk behouden en bij aansluiten.

11 Toerisme Laag Holland •Wel merk Laag Holland, maar nog niet in de markt; •Back office organisatie met regiefunctie; •Op basis van het gezamenlijk afgestemde wensenpakket koopt TLH de gewenste producten en diensten in bij derden; •Rechtsvorm is stichting; •Bundeling budgetten van huidige VVV & promotieorganisaties, leiding in handen van coördinator; •Fundament is samenwerkingsconvenant tussen de gemeenten.

12 Producten & Diensten Basispakket regionale diensten voor alle deelnemende gemeentes Basispakket lokale diensten (voor de gemeentes met een VVV-vestiging) “Menukaart” aanvullende diensten voor gemeentes en bedrijfsleven vast bedrag per inwoner en per baan kostprijs bedrijven gemeente

13 Stapsgewijze aanpak •Stap 1: 2009; −Edam-Volendam, Waterland, Purmerend, Zeevang en Landsmeer. •Stap 2: 2010; –Beemster, Schermer, Graft-De Rijp erbij. •Stap 3: 2011; –Wellicht Wormerland, Oostzaan, Zaanstad erbij. •Stap 4; –Mogelijke aparte positionering merk Nationaal Landschap Laag Holland.

14 Uitwerking •Pakketten; •Kostenstructuur; •Financiering; •Consequenties, voor- en nadelen voor gemeenten.

15 Basispakket regionaal (1) •Marketing & promotie : –Campagne •Informatievoorziening : –TDI; –Fijnmazige informatievoorziening (zuilen en foldermolens) en (folder)-distributie; –Websites; –0900-nummer. •Kennis & advies : –Deelname lokale platforms; –Verzamelen en bundelen (markt-)informatie; –Signaleren mismatch.

16 Basispakket regionaal (2) •Productontwikkeling : –Stimuleren bovenlokale arrangementen; •Retail : –Coordinatie verkoop bonnen voor zakelijke markt.

17 Basispakket lokaal •Marketing & promotie : –Specifieke promotieproducten. •Informatievoorziening : –Inkoop informatiezuilen; –Verzorgen bemande VVV-kantoren of shop-in-shop bij ondernemers. •Kennis & advies : –Aanjager/voorzitter van lokale platforms. •Productontwikkeling: –Ontwikkelen van bovenlokale arrangementen. •Retail : –Opzetten en exploiteren van assortiment; –Verkoop cadeaubonnen voor particuliere markt.

18 Aanvullend pakket (voorbeelden) •Ondersteuning bij benadering intermediaire partijen; •Specifieke campagnes rond evenementen; •Marketingwerkzaamheden voor bedrijven; •City marketing; •Advisering gemeenten; •Uitvoeren van onderzoek; •Ondersteunen ondernemers bij het opzetten van een eigen infopunt voor gasten.

19 Kostenstructuur

20 Financiering (1) •Bundeling van budgettten: gemeenten en bedrijfsleven geven aan Toerisme Laag Holland aan wat de gewenste output is per kerntaak en TLH koopt vervolgens in (prestatie afspraken); •Lokale promotieorganisaties kunnen leverancier zijn: bundeling en opschaling staan echter centraal. Schaalvoordelen en daardoor meer geld voor promotie; •Basisfinanciering door gemeenten, bedrijfsleven koopt op projectbasis in.

21 Financiering (2) •Verdeelsleutel basispakket regionale diensten: –Vast bedrag per inwoner; –Vast bedrag per bedrijf in de sector (nader definieren); –Vast bedrag per baan in de sector (nader definieren); –Of een combinatie hiervan. •Basispakket lokale diensten: –Kostprijs, afhankelijk van het af te nemen pakket. •Aanvullende pakket: –Kostprijs.

22 Consequenties (1) •Regionaal wat kan, lokaal wat moet: herkenbaar lokaal gezicht van de organisatie maar door bundeling backoffice efficiencyvoordelen; •Schaalvoordelen door bundeling •Kwaliteitsvoordelen door samenwerking; –Voorbeelden: telefoonafhandeling in de winter, ondersteuning en actualisering websites, professionele ondersteuning vrijwilligers-infopunten, ruimer budget voor campagnes.

23 Consequenties (2) •Bundeling budgetten: meer transparantie, meer inkoopkracht; –Voorbeeld: verbeterde onderhandelingspositie bij bijvoorbeeld ATCB en Schier. •Vereenvoudiging organisatiestructuur. Medewerkers van lokale organisaties gaan op in grotere organisatie (training, kwaliteitsverbetering en regionale uitwisseling); –Voorbeelden: bemande informatiepunten •Bredere promotie van het lokale aanbod in de regio, aantrekkelijker voor het bedrijfsleven; –Vooorbeelden: folderverspreiding, links tussen websites.

24 Discussie •Pakketten; •Kostenstructuur; •Financiering; •Consequenties voor gemeenten.

25 Vervolgstappen & afronding


Download ppt "Toerisme Laag Holland van woorden naar daden 12 januari 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google