De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rol ambtenaar lokale economie en uitbouwen dienst economie Vrijdag 7 oktober 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rol ambtenaar lokale economie en uitbouwen dienst economie Vrijdag 7 oktober 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Rol ambtenaar lokale economie en uitbouwen dienst economie Vrijdag 7 oktober 2011

2 VVSG - Gemeentelijk economisch beleid •3 pijlers •Beleidsplan/visie •Invulling vanuit ambities die de gemeente heeft •Situatieschets: Socio-economische gegevens •Schepen economie/middenstand •Aanwezigheid van een gesensibiliseerd en gemotiveerd bestuur •Ambtenaar/dienst economie •Goede en kwalitatieve ondersteuning Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst2 -5-7-2014

3 VVSG - Kenmerken gemeentelijk economisch beleid •Groeiend ondernemersbewustzijn bij gemeenten •Horizontaal beleidsdomein: “alleen” lukt het niet. •Veel actoren/organisaties actief •Heterogene invulling (afhankelijk van lokale situatie en typologie gemeenten) Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst3 -5-7-2014

4 VVSG - Doelstellingen gemeentelijk economisch beleid •Meer werkgelegenheid •Versterken van de centrumfunctie •Verhogen algemene leefbaarheid •Beperken van de negatieve effecten •Aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst4 -5-7-2014

5 VVSG - Rollen van het gemeentelijk economisch beleid •De gemeente als regisseur •Afstemmen van projecten onderling •De gemeente als facilitator •Ondersteunen en stimuleren van initiatieven van anderen •De gemeente als initiator •Gemeente is zelf actor •De gemeente in de sturende rol •Bepalen van de randvoorwaarden Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst5 -5-7-2014

6 VVSG - Gemeentelijke economie = bijzondere bevoegdheid •Zowel voor de mandataris als voor de ambtenaar •Horizontaal beleidsdomein •Manifesteert zich op alle beleidsdomeinen •Goede afspraken tussen verschillende diensten (voorbeeld afspakennota werking dienst economie – leidraad) Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst6 -5-7-2014

7 VVSG - Belangen ondernemerBelangen gemeente •Ondernemersgericht •Assertief •Communicatief sterk •Diplomaat •All-round •Onderhandelingsvaardig- heden •Luisterbereidheid Ambtenaar economie – koorddanser Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst7 -5-7-2014

8 VVSG - Mogelijke functies •Centrummanager •Winkelstraatmanager •KMO-ambtenaar Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst8 -5-7-2014

9 VVSG - Leidraad uitbouw dienst economie •http://www.vvsg.be/economie_en_werk/economie/ EFRO/Documents/20110520_PDOU_LeidraadDie nstEconomie_definitief.pdfhttp://www.vvsg.be/economie_en_werk/economie/ EFRO/Documents/20110520_PDOU_LeidraadDie nstEconomie_definitief.pdf •19 deelnemende gemeenten – periode 02/2009 – 02/2011 •Leerelementen gebundeld vanuit begeleiding gemeenten en de ervaringsplatformen •Werkdocument met een aantal tools en voorbeelden •Nieuwe begeleiding opgestart – verdere verfijning Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst9 -5-7-2014

10 VVSG - Wat is kwaliteitsvolle dienstverlening? Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst10 -5-7-2014

11 VVSG - Succesfactoren (dienstverlening) lokale economie Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst11 -5-7-2014 Toegankelijkheid en bereikbaarheid •Flexibele openingsuren •Zichtbaar onthaal voor ondernemers •Dienstoverschrijdende informatie op website •Afzonderlijk luik op website voor ondernemers •Moderne en open website •E-gov toepassingen •contactgegevens Transparantie en betrouwbaarheid •Procedures duidelijk beschreven en zichtbaar •Servicenormen / richtlijnen voor beantwoorden vragen •Aanvraagformulieren •Heldere afwegingscriteria / reglementen •Duidelijk aangeven wat er van ondernemer wordt verwacht •Gebruik maken van checklists Ondernemersgerichtheid •Algemene klantvriendelijkheid •Rechtstreekse communicatie met ondernemers •Inzicht in activiteiten en leefwereld van ondernemers Eenvoud en gemak •E-gov toepassingen •Interne afhandeling van vragen •Heldere en uniforme reglementen en formulieren •Reglementen in mensentaal Deskundigheid en correctheid •Goede kennis van de eigen sectorale producten •Basiskennis van de andere relevante gemeentelijke producten •Kennis van derdenorganisatie en hun info en dienstverlening •Collegagroepen, intervisiemomenten, externe ondersteuning (bv. intercommunale •Voldoende capaciteit / personeelsinzet Interne organisatie •Samenwerking tussen de diensten •Informatie-uitwisseling over contacten met ondernemers •Goede persoonlijke contacten van ambtenaar lokale economie met andere diensten •Politieke als administratie legitimering dienst L.E. •Globaal overzicht van verantwoordelijkheden voor lokale economie •Duidelijk takenpakket L.E. Beleid •Lokale economie opgenomen in beleidsplan / meerjarenplan •Ruimte om te ondernemen •Aandacht voor de handelskern •Centrummanagement Externe positionering •Loket / aanspreekpunt •Communicatiecampagne bestaan en rol loket •Duidelijke profilering ( ook tov andere spelers ) •Proactieve communicatiecultuur •Aanwezigheidspolitiek gemeente (mandatarissen als medewerkers) in netwerken •Specifieke info voor ondernemers ( nieuwsbrief, infoblad, infopakket,.. ) Communicatie •Goede zelforganisatie ondernemers •Structurele contacten met ondernemers(organisaties) en verenigingen •Inspraakkanalen •Betrokkenheid van ondernemers bij beleid •Databestand ondernemers / ondernemersgids Processen en management •Koppeling van databanken •Uitschrijven van processen / administratieve handboeken benutten •Afstemming milieu / r.o. •Ontwikkelingsproces website •Personeelsformatie KWALITEITSASPECTEN BOUWSTENEN

12 VVSG - Bouwstenen Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst12 -5-7-2014

13 VVSG - Brugfunctie dienst economie Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst13 -5-7-2014

14 VVSG - Taken en opdrachten dienst economie Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst14 -5-7-2014

15 VVSG - Taken en opdrachten •Drie voorname taken en opdrachten •Aanspreekpunt voor ondernemers •Beantwoorden van vragen van ondernemers •Doorverwijsfunctie dienst economie •Accountfunctie •Loketwerking – Uniek loket en EDRL •Integrale dossieropvolging ondernemers •Informatieverstrekking, communicatie en overleg •Website, E-zine, problematiek databanken, adviesraden •Veel actoren: VOKA,UNIZO,RESOC… •Gemeentelijk economische beleid vorm geven Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst15 -5-7-2014

16 VVSG - Stappenplan uitbouw dienst economie •Inventarisatie en screening van de dienstverlening - productencatalogus •Verwachtingen ondernemers •Streefbeeld – strategie •Doelstellingen – actieplan •Communicatie Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst16 -5-7-2014

17 VVSG - Ontwikkelen streefbeeld en doelstellingen Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst17 -5-7-2014

18 DIENSTVERLENING ONDERNEMERS INFORMATIEVERSTREKKING Eigen dienstverlening Passief, op vraag Gemeentelijke dienstverlening Alle dienstverlening aan ondernemers (incl derden) Actief, eigen aanbod EERSTE LIJNSDIENSTVERLENING Doorverwijzing door frontoffice (vergunningen milieu, stedenbouw) Intake en opvolging door frontoffice Afhandeling door frontoffice (alles m.b.t. handel en horeca) DOSSIERCOORDINATIE Afspraken tussen diensten Coördinatievergaderingen tussen diensten (complexe dossiers) Geïnformatiseerde dossieropvolging COMMUNICATIE EN INSPRAAK Algemene info(kanalen) Occasionele, ad hoccontacten Specifieke, doelgroepgerichte info(kanalen) Regelmatige bijeenkomsten met goede opvolging REPRESENTATIE EN NETWERKING Occasionele contacten (meestal politici) Ambtelijke aanwezigheid in ondernemersnetwerken Gestructureerde contacten met ondernemers(verenigingen) Gemeentelijke netwerk- events voor ondernemers Bedrijfs- bezoeken DATABEHEER Lijsten van ondernemers in verschillende diensten Gecoördineerde adressendatabank over de diensten Actieve opvolging en actualisatie Koppeling van gegevens (Digitale economische kaart) PROJECTUITVOERING Beperkt aantal / Afwachtend Uitgebreid aantal projecten / Zelf opzoeken (incl fondsen) Ook via externe relaties BELEIDSCOORDINATIE EN UITVOERING FaciliterenSturend, integraal lokaal economisch beleid

19 VVSG - Sleutels tot succes voor starters  Motivatie, bereidheid om te veranderen, tot zelfevaluatie  Bereidheid om over diensten heen te denken  Trekker op ambtelijk en politiek niveau  Interne steun en draagvlak  Externe steun en draagvlak Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst19 -5-7-2014

20 VVSG - Communicatiekanalen VVSG •Algemeen •Tijdschrift Lokaal: om de 14 dagen •Ezine VVSG-Week: wekelijks •Website: www.vvsg.bewww.vvsg.be •Specifiek voor economie •Ezine werk en economie in het kort: maandelijks •Losbladig handboek gemeentelijk economisch beleid: 3 à 4 bijwerkingen per jaar •Website: www.vvsg.be/economie_en_werkwww.vvsg.be/economie_en_werk Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst20 -5-7-2014

21 VVSG - Medewerkers team economie •Bart Palmaers: bart.palmaers@vvsg.be 02/211.56.36bart.palmaers@vvsg.be •Peter Douchy: peter.douchy@vvsg.be 02/211.56.38peter.douchy@vvsg.be •Stefan Thomas: stefan.thomas@vvsg.be 02/211.55.65stefan.thomas@vvsg.be •Leen Van der Meeren: leen.vandermeeren@vvsg.be leen.vandermeeren@vvsg.be 02/ 211.55.66 Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst21 -5-7-2014

22 Dank voor uw aandacht! Steeds tot uw dienst.


Download ppt "Rol ambtenaar lokale economie en uitbouwen dienst economie Vrijdag 7 oktober 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google