De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

4-7-2014Cultuurraad1 Lokaal Cultuurbeleid: Organisatie van inspraak en overleg Pat Vanderhaeghe cultuurbeleidscoördinator.

Verwante presentaties


Presentatie over: "4-7-2014Cultuurraad1 Lokaal Cultuurbeleid: Organisatie van inspraak en overleg Pat Vanderhaeghe cultuurbeleidscoördinator."— Transcript van de presentatie:

1 4-7-2014Cultuurraad1 Lokaal Cultuurbeleid: Organisatie van inspraak en overleg Pat Vanderhaeghe cultuurbeleidscoördinator

2 4-7-2014Cultuurraad2 Inleiding  Herstructurering van de Cultuurraad  Conform Decreet Lokaal Cultuurbeleid  Basis = ervaring laatste jaren

3 4-7-2014Cultuurraad3 Uitgangspunten  Doelstellingen Cultuurraad: 1. Advies geven inzake cultuurbeleid 2. Doorstroming info en overleg 3. Organiseren van culturele evenementen

4 4-7-2014Cultuurraad4 Cultuurraad / decreet lokaal cultuurbeleid -> Wijzigingen in samenstelling en structuur zijn niet spectaculair. -> Achterliggende visie bevat een appèl om de plaats en de rol van de cultuurraden te actualiseren.

5 4-7-2014Cultuurraad5 Inspraak en participatie in het beleidsdomein cultuur Rol van de burgerIn de praktijk Informerenburger als klantinformatieavond, brochure, website, persconferentie Raadplegenburger als hoorzitting, klankbordgroep, gesprekspartner cultuurenquête, interview, groepsgesprek Adviserenburger als adviesraden, ideeënleverancier‘bevoorrechte getuige’ Coproductieburger als werkgroep (projecten), coproducent overeenkomst, contract Meebeslissen burger bepaalt medebeheer van mee de agenda culturele instellingen

6 4-7-2014Cultuurraad6 Opdracht en doelstelling 1. Advisering en overleg. -> het gemeentebestuur adviseren over ‘culturele’ aangelegenheden -> overleg en inspraak bij de voorbereiding en de evaluatie van het (cultuur)beleid = opmaak en uitvoering van ‘cultuur’ in het beleidsplan -> met gemeentebestuur nadenken over cultuurbeleid, impulsen geven, richting wijzen

7 4-7-2014Cultuurraad7 Opdracht en doelstelling 2. Informatie en raadpleging -> als trefpunt van verenigingen de dubbele signaalfunctie van de cultuurraad -> als motor van een breed inspraakgebeuren signalen van de bevolking of bepaalde doelgroepen versterken

8 4-7-2014Cultuurraad8 Opdracht en doelstelling 3. Bijkomende taken -> Ontmoeting en overleg -> Aanzet tot onderlinge samenwerking, vormen van netwerken en samenwerkingsverbanden -> Organisatie van activiteiten en manifestaties in samenwerking met cultuurdienst

9 4-7-2014Cultuurraad9 Een goede structuur  Overlappingen vermijden  Inspraak over wat je aanbelangt  Medeverantwoordelijkheid  Efficiënt werken

10 4-7-2014Cultuurraad10 Samenstelling Verenigingen, organisaties, voorzieningen (professioneel + amateurs) Deskundigen (ervaring + kennis) Geen politieke mandaten! Als waarnemer: cultuurschepen e.a.

11 4-7-2014Cultuurraad11 Structuur Verschillende mogelijkheden De gemeente en haar cultuurraad kiezen op maat, uitgaande van de bestaande werking, de reële situatie, de taakstelling en verwachtingen ten aanzien van de cultuurraad

12 4-7-2014Cultuurraad12 Sectorale deelraden Sectorale adviesraad Sectorale adviesrd. Overleggroep inclusief instellingen en deskundigen VZ + OVZ sectorale adviesrd. OverKOEPELend : afgevaardigden deelraden, instellingen en deskundigen Forum = open overleg (leden sectorale raden + geïnteresseerden) Via afvaardiging iedereen Structuur (tot nu toe)

13 4-7-2014Cultuurraad13 Algemene vergadering met bestuur Algemene vergadering met verenigingen, instellingen en organisaties, en deskundigen (geëngageerde geïnteresseerden) Bestuur Cultuurraad overkoepelend overleg werkgroep Structuur (2013 -> …) Open overleg = open oproep werkgroep Sectoroverleg Aansturing Sectoroverleg Vooradvies

14 4-7-2014Cultuurraad14 Coördinatie en sturing Formeel advies Beslissingen en advies Werkgroep en project Bestuur Cultuurraad Algemene Vergadering Overleg (informeel) W.A.K.WvdSmaak‘ Erfgoeddag ’ Podium, Bld. Kunsten, Erfg. Besluit Gemeente- bestuur advies

15 4-7-2014Cultuurraad15 Werkgroepen  Initiatief van Bestuur en/of Algemene Vergadering  Bestuurslid (‘beheerder’) als link naar Bestuur  Samenstelling via interesse en engagement Wat : - rond een concreet project • Week van de Amateurkunsten • Week van de Smaak • Erfgoeddag • Retrospectieve René Tilley • Kunstpatrimonium … - rond item als Subsidiereglement, Uitleendienst, …

16 4-7-2014Cultuurraad16 Sectoroverleg  Beeldende kunsten (+ academie)  Erfgoed (+ museum)  Podium = muziek, woord, dans (+ bib, cc, academie)  Sociaal-cultureel werk, hobby en vrije tijd (+ toerisme, jeugd,…) Samenstelling: verenigingen of geïnteresseerden met zelfde interesse Wat : - Informeel advies aan Bestuur en/of Alg. Verg. over materie waarvoor deskundigheid aanwezig is - Ruggespraak met ‘interesseveld’ Wat : - Informeel advies aan Bestuur en/of Alg. Verg. over materie waarvoor deskundigheid aanwezig is - Ruggespraak met ‘interesseveld’

17 4-7-2014Cultuurraad17 Bestuur = vroegere koepel Samenstelling: gekozen uit + door Alg. Verg. Wat : • Geeft ‘voorlopig’ advies (te bevestigen door Alg. Verg.) • Coördineert lopende initiatieven • Stuurt projecten en nieuwe initiatieven Wat : • Geeft ‘voorlopig’ advies (te bevestigen door Alg. Verg.) • Coördineert lopende initiatieven • Stuurt projecten en nieuwe initiatieven  Evenwicht tussen sectoren  Evenwicht man/vrouw, leeftijd, deelgemeente,…  Samengeroepen door voorzitter of leden (reglement)  Vergadert maandelijks (m.u.v. juli en augustus)

18 4-7-2014Cultuurraad18 Algemene Vergadering  Formeel aangesteld door de gemeenteraad (wet)  Lidmaatschap = ‘erkenning’ (verenigingen) Samenstelling: verenigingen en deskundigen (geïnteresseerden met engagement) Wat : - ‘O fficiële’ beslissingsniveau = bevestigt beslissingen bestuur - Forum voor nieuwe initiatieven Wat : - ‘O fficiële’ beslissingsniveau = bevestigt beslissingen bestuur - Forum voor nieuwe initiatieven

19 4-7-2014Cultuurraad19 ‘Spel’regels  Werkgroep = open voor iedereen (ruime bekendmaking bij de start)  Overleg = voor wie tot interesseveld hoort (uitnodiging aan afgevaardigden + andere geïnteresseerden)  Algemene Vergadering = alle leden (uitnodiging aan afgevaardigden + deskundigen)  Open overleg (Open Alg. Verg.) = open voor iedereen  Bestuur = uitnodiging aan verkozen bestuursleden

20 4-7-2014Cultuurraad20 Engagement afgevaardigde  Je bent de (enige) contactpersoon voor jouw vereniging  Alle communicatie verloopt via jou  Jij alleen vertegenwoordigt je vereniging in de Algemene Vergadering (evt. via volmacht)

21 4-7-2014Cultuurraad21 Engagement bestuurslid  In het bestuur zit je niet als ‘afgevaardigde van’  Er wordt engagement verwacht:  Het aansturen van een werkgroep  Actief meewerken aan een werkgroep  Bereid om een taak op te nemen: Voorzitter Vicevoorzitter Schatbewaarder Public relations Beheerder ccjt/bib Beheerder academie Beheerder sector

22 4-7-2014Cultuurraad22 Volgende stappen  Opstellen Organiek Reglement (statuten)  Aanstelling door Gemeenteraad

23 4-7-2014Cultuurraad23 Werking wordt Ondersteund door de gemeente Medewerker voor logistiek en administratie (secretariaat) Werkingsbudget Verzekeringen

24 4-7-2014Cultuurraad24 Werking Rol van de cultuurbeleidscoördinator Cultuurraad en cultuurbeleidscoördinator: partners in het cultuurbeleid Cultuurbeleidscoördinator: - aanspreekpunt van en klankbord voor het gemeentebestuur, - verstrekt informatie, - neemt de cultuurraad mee in het beleidsdenken Cultuurraad geeft terugkoppeling, ideeën en stimulansen

25 4-7-2014Cultuurraad25 Werking Cultuurdienst + cultuurbeleidscoördinator + cultuurraad (bijkomende taken) : samen uitwerken van initiatieven Aandachtspunt: evenwicht tussen de ‘opdrachten’ van beide partners (overload vermijden)

26 4-7-2014Cultuurraad26 Besluit Cultuurraad en gemeente zijn partners in het proces van ‘het’ cultuurbeleid De gemeente - vraagt advies en overleg en richt de cultuurraad op - zorgt voor ondersteuning (secretariaat, middelen, verz.) - zorgt voor begeleiding (beleidscoördinator) De cultuurraad - denkt mee, beschouwt kritisch, stimuleert en adviseert - verbreedt de inspraak - brengt verenigingen en de bevolking samen bij manifestaties en activiteiten


Download ppt "4-7-2014Cultuurraad1 Lokaal Cultuurbeleid: Organisatie van inspraak en overleg Pat Vanderhaeghe cultuurbeleidscoördinator."

Verwante presentaties


Ads door Google