De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toelichting bij voorstel en collegebesluit van 8 maart 2013 rond vernieuwde aanpak inspraak en adviesorganen Inspraak / adviesraden: nieuw werkkader Bruno.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toelichting bij voorstel en collegebesluit van 8 maart 2013 rond vernieuwde aanpak inspraak en adviesorganen Inspraak / adviesraden: nieuw werkkader Bruno."— Transcript van de presentatie:

1 Toelichting bij voorstel en collegebesluit van 8 maart 2013 rond vernieuwde aanpak inspraak en adviesorganen Inspraak / adviesraden: nieuw werkkader Bruno Verbergt, 28 mei 2013

2 Wie: gemeenteraad Wat: kader voor inspraak (incl adviesraden) Waar: Antwerpen en de 9 districten Waarom: decretaal verplicht + bestuursakkoorden Wanneer: 8/3 : princiepsbesluit College 3/5 : kennisname werkkader college + opdracht Tot 15 september: inspraak adviesraden en districtsbesturen 27 september / 21 oktober: college / gemeenteraad De 5 W’s

3 Een adviesorgaan adviseert het beleid – niet meer, niet minder. Het vormt het forum om noden en kansen vanuit het veld aan te kaarten bij het beleid, of het beleid te adviseren rond te nemen beslissingen Visie

4 3 pijlers : open inspraak (voor alle bewoners) adviesraden en hun vier conferenties sectoroverleg/ inspraak van experten Ruimer kader

5 Een open laagdrempelig permanent en transparant platform: Open (voor alle inwoners) Laagdrempelig (lage toetredingsvoorwaarden) Permanent (continuïteit) Transparant (verstaanbaar / vindbaar) Platform (fysiek en/of digitaal) Algemene voorwaarden

6 - basisfilosofie goedgekeurd door college 8/3/2013 - ontwerp werkkader uitgetekend -Door stuurgroep -Op basis van aandachtspunten vanuit bestuursakkoorden, administratie, adviesorganen zelf - toelichting voorzet / inspraak: - inspraak van adviesraden op stedelijk niveau bij besluit 3 mei ‘13 - inspraak / advies op districtsniveau (bestuur en adviesraden): bij besluit 27 september / 21 oktober - vastleggen werkkader door gemeenteraad - uitwerking: eigen verantwoordelijkheid -maatwerk mogelijk Filosofie bij aanpak

7 Elke inwoner kan deelnemen aan open inspraak: Ofwel via inspraakmomenten volgens de noden van het beleid of op vraag van de bewoner(s) of op vraag van lokale adviesraad/ conferentie van afgevaardigden Ofwel via een open, laagdrempelig, permanent en transparant platform. Pijler 1: open inspraak

8 Districtsadviesraden: Sectoren: cultuur, sport, jeugd en senioren Samenstelling: verenigingen, deskundigen en professionelen, afhankelijk van het decreet Opdracht: – Advies geven (op vraag van of op eigen initiatief): om betrokkenheid en inspraak van alle burgers te verzekeren bij beleidsvoorbereiding, uitvoering en evaluatie. – Medebeheer van lokale agentschappen (= beheersorganen, bv vzw LCB) – Afvaardiging naar respectieve conferenties Voorwaarden: – Max 2/3 zelfde geslacht – Niet eigen belang – Geen politieke mandatarissen – Om de 6 jaar hersamengesteld, maar permanent aansluiten kan – Geen voorwaarde tot subsidiëring – Contactpersoon/voorzitter en secretaris aanduiden Pijler 2: adviesraden + conferenties

9 Conferenties van afgevaardigden: Vier conferenties: respectievelijk voor cultuur, sport, jeugd en senioren Samenstelling: afgevaardigden per district Voorzitterschap: is verantwoordelijk voor uitnodiging, agenda, voorzitten vergadering en opvolging acties die eruit voortvloeien Opdracht conferenties: – Afstemming en uitwisseling tussen de districtsadviesraden – Afspraken maken over advisering op stedelijke materie (op vraag van of op eigen initiatief): zelf, via lokale raden, betrekken experten, … – Medebeheer van stedelijke agentschappen (in casu, raad van bestuur bibliotheken) – Jaarlijks minimum één overlegmoment met alle conferenties samen Pijler 2: adviesraden + conferenties

10 maakt gebruik van bestaande expertise in het veld afhankelijk van de sector: erkenning van actoren voor cultuur: AKO, Fameus, NICC, Netwerk collectie Antwerpen, Apga Voor sport: partners waarmee de stad een convenant afsluit, zoals Jespo, Kras, SVS Voor jeugd: partners waarmee de stad een convenant afsluit, zoals WMKJ’s, jeugdcentra, jongerencompetentiecentra, koepelorganisaties van jeugdverenigingen, speelplein- en vakantiewerkingen Voor senioren: platform Ouderenzorg, APGA Pijler 3: sectoroverleg

11 Rol administratie: Pijler 1 (open inspraak): administratie organiseert Pijler 2 (adviesraden): administratie ondersteunt Pijler 3 (sectoroverleg): is autonoom Relatie onderling: Beleid kan naar drie pijlers gaan Conferentie: kan zelf link met andere pijlers leggen Afstemming tussen drie pijlers

12 procesondersteuning (inhoud en proces) Bv welkomstmoment nieuwe adviesraadsleden, vormingsmomenten, procesbegeleiding bij adviesopmaak, … inspraakmethodieken en -instrumenten (onder meer - maar niet uitsluitend – digitaal): http://www.stadindialoog.be/, http://www.stadindialoog.be/ http://adviesraden.stadindialoog.be/ http://oor.antwerpen.be/ financiële ondersteuning Ondersteuning door administratie:

13 Advies en inspraak: samengevat

14 “afsprakennota/ charter” tussen adviesorgaan, administratie en beleid over: ieders rol flow / timing engagement Samenwerking

15 8/3 : princiepsbesluit College 3/5 : kennisname werkkader college + opdracht 28/5 : infomoment Juni- 15 september: inspraakperiode adviesraden en districtbesturen 27 september en 21 oktober: college / gemeenteraad November-december: vertaalslag binnen adviesraden en samenstelling 4 conferenties Welkomstmoment nieuwe adviesraadsleden: dec/jan (o.v.) 2014: stapsgewijze uitbouw digitale inspraakinstrumenten Timing: hoe verder?

16 -Timing hersamenstelling? (ten vroegste 6 maanden voor …) - Waarom een werkkader en geen statuten? - Wat verandert er op districtsniveau? - Wie kan in de conferentie zetelen? - Sectoroverleg: wat met andere sectoren? - Hoe afstemmen tussen de verschillende pijlers? -… Veel gestelde vragen

17 - Advies aanleveren vòòr 15 september - Aan wie geef ik mijn advies door? -Voor districtsbesturen: via besluitvorming met afschrift naar Bruno Verbergt en Alexandra Muylaert -Voor adviesraden: werkkader.adviesraden@stad.antwerpen.be Hoe advies geven?

18 Adviesraden: gewone aanspreekpunt bij administratie Andere vragen: Alexandra Muylaert, alexandra.muylaert@stad.antwerpen.be Bruno Verbergt, bruno.verbergt@stad.antwerpen.be Vragen?


Download ppt "Toelichting bij voorstel en collegebesluit van 8 maart 2013 rond vernieuwde aanpak inspraak en adviesorganen Inspraak / adviesraden: nieuw werkkader Bruno."

Verwante presentaties


Ads door Google