De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom bij Bouwrecht week 6 Vandaag ondernemingsvormen En afsluiting cursus.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom bij Bouwrecht week 6 Vandaag ondernemingsvormen En afsluiting cursus."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom bij Bouwrecht week 6 Vandaag ondernemingsvormen En afsluiting cursus

2 Welkom bij Bouwrecht week 6 Ondernemen en riskeren

3 Ondernemingswetgeving • Surséance van betaling • Faillissement • Wet op Ondernemingsraden • Ondernemingsvormen

4 Rechtsvormen • Natuurlijk persoon • Rechtspersoon • Stichting • Onderneming

5 Ondernemingsvormen Waarom gebruik je een bepaalde vorm? Blz. 179 Rechten en wetten

6 Ondernemingsvormen • Commanditair vennootschap >maatschap > stille vennoten brengen kapitaal in >stille vennoten niet aansprakelijk > beherende vennoten VOF

7 Ondernemingsvormen • Besloten vennootschap BV >rechtspersoon > aandelen >aansprakelijkheid als bij NV > geld van samenwerkende partijen > bestuurders soms persoonlijk aansprakelijk

8 Ondernemingsvormen • Naamloze vennootschap NV >rechtspersoon > aandelen brengen kapitaal >aansprakelijkheid als bij BV > preferente aandelen mogelijk > bestuurder 3 zelfstandige organen - aandeelhoudersvergadering - dagelijks bestuur - Raad van Commissarissen

9 Surséance van betaling Houdt in: Indien betalingsmoeilijkheden met kans op herstel Verzoekschrift om uitstel van betaling

10 Surséance van betaling • Voorlopige surséance • Behandeling verzoek • Gevolgen

11 Faillisement Houdt in: Beslaglegging op het vermogen en hetgeen tijdens de faillissement wordt verwerft Gevolgen: • Niet langer beschikking over vermogen • Alle gewenst inlichtingen verschaffen • Geen post ontvangen

12 Faillisement

13 Wet op de Ondernemingsraden Ondernemingsraad: Bevordering overleg met de werknemers in een onderneming Aanwezig: Elke onderneming met ten minste 35 werknemers

14 Wet op de Ondernemingsraden Taken OR Rechten en plichten OR

15 Wet op de Ondernemingsraden Taken OR: Rechten en plichten OR • Opkomen voor belangen werknemers • Advies geven aan ondernemer • Instemmingsbevoegdheid op beleid onderneming • Instellen van commissies

16 Wet op de Ondernemingsraden Taken OR Rechten en plichten OR: • Doorbetaling loon over bestede tijd aan OR • Onderbreking werkzaamheden voor OR • Bijscholing • Geheimhouding van vertrouwelijke stukken

17 Voorbereiden op toets Leer behandelde hoofdstukken uit boek 20 meerkeuzevragen 2 open vragen Rapport inleveren op 28 maart, Indien later….aftrek van punten

18 Voorbereiden op toets Voorbeeld vraag uit oude toets 2007 Opgave Deze opgave gaat over het burenrecht. •Wat houdt het burenrecht in. •Mag iemand binnen een afstand van 2 m. uitzicht hebben via een muuropening op het erf van de buren? •En hoe zit het met lichtopeningen in een muur binnen die afstand? •Wat mag nog meer niet binnen een afstand van 2 meter uit de erfscheiding? •Wat houdt het begrip mandeligheid in? •Wat is een erfdienstbaarheid? Geef een voorbeeld. •Wat houdt het recht van opstal in?

19 Voorbereiden op toets Voorbeeld meerkeuze vraag De Raad van State is A) een door het volk gekozen hoog College van Staat B) de hoogste instantie die rechtspreekt in bestuursgeschillen C) het hoogste en oudste adviescollege van de Kroon D) het oudste adviescollege van de ministerraad Klaassen werkt bij de gemeente en neemt bouwaanvragen in behandeling. Voordat een aanvraag om een reguliere bouwvergunning verleend of geweigerd wordt, moet Klaassen deze bouwaanvraag op een vijftal punten toetsen, namelijk: A) Welstand, bouw & woningtoezicht, Bouwbesluit, bestemmingsplan en Monumentenwet B) Milieukwaliteitseis, bouw & woningtoezicht, Bouwbesluit, bestemmingsplan en gemeentelijke verordening C) Welstand, bouwverordening, Bouwbesluit, bestemmingsplan en bodemonderzoek D) Welstand, Monumentenwet, Bouwbesluit, bestemmingsplan en bouwverordening

20 Bouwrecht Onderdeel verzekeringen Wat is verzekeren? Soorten verzekeringen in de bouw 1. CAR-verzekering 2. Ongevallenverzekering 3. WA-verzekering

21 Bouwrecht Onderdeel verzekeringen Wat is bepalend bij verzekeringen? • Wettelijke regelingen • UAV • Bestek •Wie verzekert wat?

22 Construction All Risk • Doel: dekking tijdens werkzaamheden • Materiële schade of verlies • Eén enkele polis voor alle partijen

23 Construction All Risk • Wie wil onbekend risico verzekeren? • Welke rubrieken wil je verzekeren? •Bouwwerk zelf •Kranen, gereedschap •Aansprakelijkheid •Schade aan eigendommen • Begin en einde

24 Construction All Risk • Oorzaken schade door: •brand •storm •heiwerk •bemaling •etc • Ook bouwmateriaal

25 Construction All Risk • Ontwerp en constructiefouten niet verzekerd • Gevolgen van deze fouten wel •Bijvoorbeeld: • verkeerd dakbedekkingsmateriaal • kosten dakbedekking niet vergoed • kosten door lekkage wel vergoed

26 WA-plicht voor werkmaterieel WAM: Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen Kranen Graafmachines Verzekerd bedrag: circa € 1.000.000

27 Ongevallenverzekering • CAO-bouwbedrijf: • uitkering bij ongeval • premie betaald door werkgever • Sociaal Fonds Bouwnijverheid

28 Samenloop van verzekeringen AVB en CAR volgorde van aanspreken • Commissie samenloop • evt. pro rata


Download ppt "Welkom bij Bouwrecht week 6 Vandaag ondernemingsvormen En afsluiting cursus."

Verwante presentaties


Ads door Google