De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mr. A.C. Plantinga1 Financiële Planning EFD Noord Heerenveen 5 april 2005 Assen 20 april 2005.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mr. A.C. Plantinga1 Financiële Planning EFD Noord Heerenveen 5 april 2005 Assen 20 april 2005."— Transcript van de presentatie:

1 Mr. A.C. Plantinga1 Financiële Planning EFD Noord Heerenveen 5 april 2005 Assen 20 april 2005

2 Mr. A.C. Plantinga2 Financiële Planning •Mode: exit •Noodzaak: gebleven •Rol overheid: verder terugtredend

3 Mr. A.C. Plantinga3 Financiële Planning •Inkomen •Vermogen •Estate (nalatenschap)

4 Mr. A.C. Plantinga4 Levensloop en financiële planning

5 Mr. A.C. Plantinga5 Levenslijn particuliere relatie eerste baan 23-25 jr studie kinderen studie pensioen 18-20 jr. kinderen 65 jr. geboorte samenwonen sabbatical eerder stoppen overlijden 22-24 jr. huwelijk 40-45 jr. met werken 24-35 jr.erven van ouders

6 Mr. A.C. Plantinga6 soc. wn/wg Lijfrente- verz. pensioen verz. Drie Pijlers TKV

7 Mr. A.C. Plantinga7 Vijf pijlers TKV soc. wn/wg lijfrente- levens- box 3 verz. pens. verz. loop verm.

8 Mr. A.C. Plantinga8 Inkomensplanning 1.Soc. Verz.: Diverse ‘gaten’ 2.Pensioen: Beperking fiscale faciliteiten 3.Lijfrente: Overbruggingslijfrente exit 2006 4.Levensloop: Praktische betekenis? 5.Box 3: Vermogen VRH

9 Mr. A.C. Plantinga9 Inkomensplanning •Toekomst voorzieningen: pijlers Risico analyse •Lang leven  OPOL/TOL •Kort leven  NPNBL •‘Rot’ leven  AOPAOV

10 Mr. A.C. Plantinga10 Lijfrentepremie-aftrek Optimale benutting jaarruimte / reserveringsregeling Let op: •fiscale bijtelling auto van de zaak •pensioenregeling: franchise > 10.719 bonus, 13e maand niet in PG •neveninkomsten •niet aan OR gedoteerd

11 Mr. A.C. Plantinga11 Pensioen en scheiding •goed onderscheiden –Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding: regels met betrekking tot OP •niet voor lijfrente, VUT –PSW: regels met betrekking tot BNP

12 Mr. A.C. Plantinga12 Scheiding en ouderdomspensioen •1959 •1981 •1995

13 Mr. A.C. Plantinga13 Scheiding en ouderdomspensioen •Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (1 mei 1995) geeft keuze: –standaardverevening: 50% van tijdens huwelijk opgebouwd OP –andere verdeling in principe mogelijk –conversie: omzetting van het recht op uitbetaling van OP én de aanspraak op BNP in een eigen aanspraak op OP voor de vereveningsgerechtigde (alleen mogelijk bij echtscheiding) •ongeacht huwelijksgoederenregime

14 Mr. A.C. Plantinga14 Scheiding en ouderdomspensioen •rechtstreekse claim ex-echtgenoot deelnemer op pensioenuitvoerder –via formulier Postbus 51, binnen 2 jaar aankaarten! •voor conversie: instemming beide echtgenoten nodig plus toestemming pensioenuitvoerder

15 Mr. A.C. Plantinga15 Scheiding en nabestaandenpensioen •standaardverevening betreft alleen OP •bijzonder nabestaandenpensioen (8a PSW, art.10 Regelen): gescheiden persoon krijgt het deel van het nabestaandenpensioen dat bij ontslag verkregen zou zijn (dus ongeacht huwelijksperiode) •in huwelijksvoorwaarden/convenant kan van dit voorschrift worden afgeweken •Wet VPS negeert BNP behalve bij conversie

16 Mr. A.C. Plantinga16 Afkoop verplichting pensioenverevening •artikel 6.6 IB 2001 •voordelen: –volledige aftrek –IB-lijfrente naar keuze ex-echtgeno(o)t(e) •risico: –vooroverlijden ex-echtgeno(o)t(e)

17 Mr. A.C. Plantinga17 Vermogensplanning •Samenhang inkomens- en vermogensplanning - ondernemers - particulieren •Samenstelling vermogen •Rendement •Risico profiel •Beleggingshorizon

18 Mr. A.C. Plantinga18 Grondvormen van bedrijfsopvolging •Zelfstandige ondernemer - Verkoop onderneming - Aangaan, uitbreiden of beëindiging van een samenwerkingsverband •DGA - Overdracht van aandelen - Overdracht activa/passiva

19 Mr. A.C. Plantinga19 Zelfstandige ondernemer •Ondernemer en medegerechtigde •Eenmanszaak •VOF CV •Staking •Stakingswinst (goodwill en stille reserves) •Stakingsfaciliteiten

20 Mr. A.C. Plantinga20 Nieuw Personenvennootschapsrecht (1) •Huidige VOF en Maatschap verdwijnen •Nieuwe rechtsvorm: vennootschap •Openbaar vs niet-openbaar •Hoofdelijke verbondenheid vennoten •Optie rechtspersoonlijkheid voor openbare vennootschap

21 Mr. A.C. Plantinga21 Nieuw Personenvennootschapsrecht (2) •Geen beperking aansprakelijkheid vennoten •Vennootschap-rechtspersoon omzetten in BV en omgekeerd •Regelend recht •Vormvrij •Vennootschap-rechtspersoon: notariële akte

22 Mr. A.C. Plantinga22 Nieuw Personenvennootschapsrecht (3) •Maatschap: niet openbare vennootschap •Vennoten gelijkelijk aansprakelijk indien deelbare prestatie •Commanditaire vennootschap: openbare vennootschap - gewone (besturende) vennoten - commanditaire vennoten

23 Mr. A.C. Plantinga23 Samenwerkingsverband (1) Vennootschap onder Firma Samenwerking: •Naam zetel duur doel •Inbreng •Vertegenwoordiging •Winstverdeling •Arbeidsongeschiktheid •Beëindigingsgronden

24 Mr. A.C. Plantinga24 Samenwerkingsverband(2) Bedrijfsopvolging •Voortzettingsbeding •Verblijvingsbeding •Overnemingsbeding •Betalingsregeling •Concurrentiebeding Facultatief o.m. •Compagnonsverzekering •Arbitrageregeling

25 Mr. A.C. Plantinga25 Bedrijfsopvolging VOF •Uittreding VOF •Staking uittreder •Stakingsfaciliteiten •Doorschuiffaciliteiten

26 Mr. A.C. Plantinga26 Bedrijfsopvolging DGA •BV •Holdingstructuur •Overnameholding •BV + koper  VOF

27 Mr. A.C. Plantinga27 Drie vormen van bedrijfsopvolging •DGA privé verkoopt zijn aandelen aan bedrijfsopvolger •Holding DGA verkoopt de aandelen werk-BV aan (BV van) bedrijfsopvolger •(Werk)BV verkoopt activa/passiva aan (BV van) bedrijfsopvolger •Bedrijfsopvolger: BV of natuurlijk persoon

28 Mr. A.C. Plantinga28 DGA privé verkoopt zijn aandelen (1) Werk BV Holding BV 0 A 0 B

29 Mr. A.C. Plantinga29 Holdingstructuur Holding BV Onr. Goed BV Werk BV Holding BV Werk BV 00

30 Mr. A.C. Plantinga30 Holding verkoopt aandelen Werk-BV •Geen Vpb o.g.v. deelnemingsvrijstelling •AB-heffing bij verkoop aandelen Holding (uitstel) •Financieringslasten rechtstreeks t.l.v. resultaat overgenomen Werk-BV; •Fiscale eenheid •Licht houden van aandelen Werk-BV d.m.v. Holding

31 Mr. A.C. Plantinga31 Verkoop activa/passiva •Vennootschapsbelasting over boekwinst •Afschrijven op hogere kostprijs •Activa/passiva transactie aantrekkelijk ingeval verkopende BV beschikt over compensabele verliezen en investeringsbijdragen

32 Mr. A.C. Plantinga32 Alternatief ? Holding BV Werk BV 0 junior V VOF

33 Mr. A.C. Plantinga33 Estateplanning •Huwelijksvoorwaarden - maken - wijzigen - opheffen •Testamenten - wettelijke verdeling wijzigen - combinatietestament

34 Mr. A.C. Plantinga34 Huwelijksvermogensrecht Wettelijke gemeenschap van goederen ‘Eén portemonnee met twee vakken’ (+ evt. zijvak) Uitzonderingen: Uitsluitingsclausule, verknochtheid, pensioenrechten Vermogen manVermogen vrouw Gemeenschappelijk vermogen

35 Mr. A.C. Plantinga35 Huwelijksvermogensrecht •Huwelijksvoorwaarden - Koude uitsluiting - Periodiek verrekenbeding - Finaal verrekenbeding

36 Mr. A.C. Plantinga36 Wijzigingen (1) Eerste tranche (BW boek 1 titel 6 en 8) •verzorging en opvoeding van tot gezin behorende minderjarige kinderen •flexibele regeling draag-/fourneerplicht kosten van de huishouding; afwijking wettelijke regeling mogelijk bij onderhandse akte (zonder notariële tussenkomst!) •afschaffing wachttijd (wijziging) huwelijksvoorwaarden staande huwelijk •afschaffing procureursvertegenwoordiging bij rechterlijke goedkeuring huwelijksvoorwaarden staande huwelijk; enig criterium: gevaar benadeling crediteuren.

37 Mr. A.C. Plantinga37 Wijzigingen (2) Tweede tranche: (BW boek 1 titel 8) •Periodieke en finale verrekenbedingen •Verjaringstermijn: 3 jaar na einde huwelijk of beschikking scheiding tafel en bed (dwingend recht) •Verplicht wederkerig •Verrekening bij helfte •Inkomen/vermogen tijdens huwelijkse periode •Verrekening naar mate goed is gefinancierd •Ook beleggingsresultaat niet verrekend inkomen •Niet uitgekeerde winst BV

38 Mr. A.C. Plantinga38 Wijzigingen (3a) Derde tranche: (ontwerp) •Aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen •Buiten a.g.v.g. vallen: - giften en erfrechtelijke verkrijgingen - ten huwelijk aangebrachte goederen en schulden; •Algemene regeling zaaksvervanging •Stelsels vruchten/inkomsten en winst/verlies exit •Ontbinding a.g.v.g. ingeval van echtscheiding: datum indiening verzoek tot echtscheiding

39 Mr. A.C. Plantinga39 Wijzigingen (3b) •Wijziging bestuursregeling: - iedere echtgenoot afzonderlijk bevoegd tot bestuur gemeenschapsgoederen-niet-op-naam - goederen-op-naam bestuurd door echtgenoot die de goederen op naam heeft. •Beperking verhaalsmogelijkheid privé-crediteuren: geen hoofdelijke aansprakelijkheid na ontbinding

40 Mr. A.C. Plantinga40 Casus ‘twee panden’ A en B gehuwd buiten gemeenschap van goederen A: eigenaar woonhuis B: eigenaar bedrijfspand, waarin A zijn bedrijf uitoefent Echtscheiding A en B A wil het bedrijfspand B wil het woonhuis Verzin een list!

41 Mr. A.C. Plantinga41 Eigen woning - Wet Hillen Regeling: •Bijtelling eigenwoningforfait niet hoger dan aftrek hypotheekrente. •Invoering per 1-1-2005 Doel: •Stimuleren aflossen hypotheekschuld

42 Mr. A.C. Plantinga42 Huwelijk en EW (1) •P en Q hebben ieder een eigen woning. •Beide woningen zijn gefinancierd. Situatie A •Zij huwen in gemeenschap van goederen en kopen samen een nieuwe eigen woning. •De beide oude woningen worden verkocht Situatie B •Idem, maar nu koopt een van beiden een nieuwe eigen woning Bijleenregeling bij verkoop oude woningen?

43 Mr. A.C. Plantinga43 Huwelijk en EW (2) •P en Q huwen buiten gemeenschap van goederen •Q koopt de nieuwe woning Situatie A •Zij hebben niet eerst samengewoond Situatie B •Zij hebben eerst samengewoond in de woning van P Bijleenregeling bij verkoop oude woningen?

44 Mr. A.C. Plantinga44 Echtscheiding en EW (1) •Maximaal 24 mnd. EW-regeling voor vertrokken partner •Rente-aftrek op financiering overbedeling •Bijleenregeling van toepassing •Toedeling EW-forfait •KEW fiscaal geruisloos wijzigen

45 Mr. A.C. Plantinga45 Echtscheiding en EW (2) •A en B gehuwd in agvg, scheiden per 1 maart 2005 •A vertrekt uit EW per 1 maart 2005; •B vertrekt uit EW per 1 februari 2007; pand te koop •Verhuisregeling: A ultimo 2007; B ultimo 2009 •B vertrekt uit EW per 1 april 2007; pand te koop •Verhuisregeling: uitsluitend voor B ultimo 2009 •A: zijn EW-deel per 1 maart 2007 naar box 3; EW reserve

46 Mr. A.C. Plantinga46 Verhuur EW aan ex-partner •A en B gehuwd in gemeenschap van goederen •Scheiding  A vertrekt; B blijft wonen •A verhuurt zijn helft vd woning aan B •Beiden: helft EWF en helft rente EW-lening in box 1 •Huur onbelast; niet in mindering op aftrekbare rente •A na 24 mnd.: fictieve vervreemding (EW-reserve) woning + lening naar box 3

47 Mr. A.C. Plantinga47 Apoldro (1) Opbrengst oude woning600.000 -Lening (=EW schuld)400.000 Vervreemdingssaldo (EW-reserve)200.000 Keuze: Koopsom appartement 1250.000 -kosten verbouwing 75.000 325.000 Koopsom appartement 2 (geheel naar wens)325.000

48 Mr. A.C. Plantinga48 Apoldro (2) Het aan te kopen appartement volledig financieren met geleend geld Gevolgen bijleenregeling bij de keuze voor de onderscheiden appartementen?

49 Mr. A.C. Plantinga49 Apoldro (3) Appartement 1 Koopsom 250.000 rente aftrekbaar Kosten verbouwing 75.000 rente niet aftrekbaar EW-reserve: 125.000 (verdampt na 5 jr) Appartement 2 Koopsom325.000 rente aftrekbaar EW-reserve200.000 (verdampt na 5 jr) NB: overdrachtsbelasting!

50 Mr. A.C. Plantinga50 •Lening moet zijn aangegaan voor verbouwing (oogmerkvereiste) •Zesmaandsperiode na sluiten lening: rente volledig aftrekbaar (box 1), ongeacht of betalingen zijn gedaan •Daarna: rente aftrekbaar (box 1)nadat en voorzover kosten van verbouwing zijn betaald •Verbouwingsdepot: saldo betaalde en ontvangen rente aftrekbaar (box 1) gedurende 2 jaren na afsluiten lening Financiering verbouwing

51 Mr. A.C. Plantinga51 Nieuw erfrecht, boek 4 BW Wie zijn erfgenaam? •De niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot en kinderen •Ouders, broers en zusters •Grootouders •Overgrootouders NB: Bloedverwanten t/m de 6e graad

52 Mr. A.C. Plantinga52 Wat erven de erfgenamen? •Degenen die tezamen uit eigen hoofde tot de nalatenschap worden geroepen, erven voor gelijke delen. •Halfbroer/-zuster erft de helft van het erfdeel van een volle broer/zuster of ouder. •Erfdeel van een ouder is minimaal éénvierde.

53 Mr. A.C. Plantinga53 Plaatsvervulling erfgenaam •Plaatsvervulling door afstammelingen wanneer erfgenamen: – Niet meer bestaan; – Onwaardig zijn; – Onterfd zijn; – Verwerpen; – Wie erfrecht vervallen is (last niet uitgevoerd). •Staaksgewijs

54 Mr. A.C. Plantinga54 Nieuw erfrecht •Wettelijke verdeling -Langstlevende kan deze binnen 3 maanden ongedaan maken -Wilsrechten •Ook stiefkinderen kunnen in de verdeling betrokken worden •Kinderen kunnen onterfd worden •Wettelijke rechten

55 Mr. A.C. Plantinga55 Wettelijke verdeling •Echtgenoot verkrijgt van rechtswege alle goederen van de nalatenschap, onder de verplichting de schulden voor zijn rekening te nemen •Kinderen krijgen een geldvordering, opeisbaar bij: – Faillissement – Overlijden – Of andere in testament op te nemen grond

56 Mr. A.C. Plantinga56 Wilsrechten Ter voldoening vordering door overdracht goederen: 1.Hertrouwen langstlevende ouder 2.Na hertrouwen overlijdt langstlevende ouder 3.Erflater is hertrouwd met stiefouder 4.Na erflater overlijdt ook stiefouder •Aanvullend recht •Zaaksvervanging •Financiering met lening

57 Mr. A.C. Plantinga57 Wettelijke rechten (1) •Langstlevende echtgenoot: –Gebruik woning en inboedel gedurende 6 maanden –Vruchtgebruik op woning en inboedel –Vruchtgebruik op andere goederen van de nalatenschap indien nodig ter verzorging •Langstlevende samenwonende partner: –Gebruik woning en inboedel gedurende 6 maanden

58 Mr. A.C. Plantinga58 Wettelijke rechten (2) •Minderjarig kind: –som ineens voor verzorging en opvoeding •Meerderjarig kind tot 21 jaar: –som ineens voor levensonderhoud en studie •Kind (stief-, pleeg-, behuwd, klein-): som ineens voor arbeid in huishouding, bedrijf of vrij beroep

59 Mr. A.C. Plantinga59 Wettelijke rechten (3) •Kind (stief- of behuwd): overdracht tegen redelijke prijs van goederen van beroep of bedrijf erflater dat door kind wordt voortgezet •Idem voor aandelen NV of BV –Erflater was bestuurder, of had alleen of samen met zijn medebestuurder de meerderheid van de aandelen in de vennootschap

60 Mr. A.C. Plantinga60 Testament onder het nieuwe recht •Afwijking wettelijk erfrecht – Wijziging van de wettelijke verdeling – Renteclausule –Benoeming van erfgenamen –Onterving 1 of meer erfgenamen –Making van legaat –Opleggen last –Making onder voorwaarden –Executeur benoemen –Bewind instellen

61 Mr. A.C. Plantinga61 Testamentvormen •Langstlevendetestament •Ouderlijkeboedelverdelingtestament (eerbiedigende werking na invoering nieuw erfrecht) •Vruchtgebruiktestament •Keuzetestament/combitestament


Download ppt "Mr. A.C. Plantinga1 Financiële Planning EFD Noord Heerenveen 5 april 2005 Assen 20 april 2005."

Verwante presentaties


Ads door Google