De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie regiobijeenkomsten vernieuwing examens vmbo Henny Roosenburg, secretaris bestuur SPV.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie regiobijeenkomsten vernieuwing examens vmbo Henny Roosenburg, secretaris bestuur SPV."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie regiobijeenkomsten vernieuwing examens vmbo Henny Roosenburg, secretaris bestuur SPV

2 Doelen vernieuwing vmbo • Toekomstbestendig: - organiseerbaar - ontwikkelingen mbo en arbeidsmarkt • Herkenbaar en overzichtelijk • Verbeterde aansluiting vervolgopleidingen • Vmbo = fundament beroepskolom Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

3 4 Profieldelen Centraal examen 4 Keuzedelen Schoolexamen PROFIEL KEUZE Structuur Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma KERN

4 Proces en aanpak Intersectoraal: • Projectopdracht (maart 2013) • Kaderstellende bijeenkomsten met vertegenwoordigers scholen en ondersteuners • Ontwikkelbijeenkomsten met docenten • Voorleggen eerste resultaten aan regiegroep Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

5 Reactie regiegroep • Veel waardering voor het werk van IVC. Er is veel opgeleverd in een zeer korte tijd. • De IVC krijgt meer tijd om het programma te vervolmaken • Delen 1 en 2 goed uitgewerkt • Deel 3 verder uitwerken • Deel 4 herzien Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

6 Inhoudelijke rode draad intersectoraal • Welke kennis en vaardigheden hebben werknemers in de toekomst naar verwachting in alle werkvelden nodig? Overige criteria: • intersectoraal • toekomstgericht • aantrekkelijk • samenhangend • praktisch • onderscheidend • inhoudelijk • Examineerbaar • doorstroomgericht Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

7 Kern • A. Algemene kennis en vaardigheden • B. Professionele kennis en vaardigheden • C. Loopbaancompetenties en loopbaandossier – vijf loopbaancompetenties (motieven, capaciteiten, netwerken, werkexploratie, loopbaansturing) Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

8 Kern • b.Professionele kennis en vaardigheden • b.1. praktische ict-vaardigheden toepassen, • b.2. kritisch en bewust omgaan met media: toepassen en begrijpen • b.3. ontwerpen/creëren • b.5. kritisch denken • b.6. probleemoplossings vaardigheden hanteren • b.7. instrueren • b.8.evalueren en verbeteren/vernieuwen • B.9. ondersteunen Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

9 Kern • c. Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling • De leerling is in staat zijn eigen loopbaanontwikkeling vorm te geven. Hij/zij doet dat door middel van reflectie op het eigen handelen en reflectie op ervaringen. Zodoende wordt oriëntatie op de toekomst mogelijk. Verder is de leerling in staat dit voor anderen inzichtelijk te maken Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

10 Kern Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo c1. de leerling ontwikkelt de vaardigheid de eigen loopbaan vorm te geven door op systematische wijze te werken aan het ontwikkelen van de 5 loopbaancompetenties (M. Kuijpers): 1. wat kan ik het best? (en hoe weet ik dat?) [Kwaliteitenreflectie] 2. waar ga en sta ik voor? (en waarom dan?) [Motievenreflectie] 3. waar ben ik het meest op mijn plek? (en waarom daar?) [Werkexploratie] 4. hoe bereik ik mijn doel? (en waarom zo?) [Loopbaansturing] 5. wie kan mij helpen mijn doel te bereiken? (en waarom die mensen?) [Netwerken]

11 Kern • c2. de leerling maakt zijn eigen loopbaanontwikkeling inzichtelijk doormiddel van een -op te bouwen- loopbaandossier. • In een 'loopbaandossier' maakt de leerling duidelijk welke activiteiten zijn uitgevoerd die hebben bijgedragen tot het ontwikkelen van de verschillende competenties. In het dossier wordt daarbij aangegeven: • I. wat de beoogde doelen waren van de uitgevoerde activiteit • II. wat de resultaten waren van de uitgevoerde activiteit • III. wat de leerling geleerd heeft van de uitgevoerde activiteit (evaluatie (in hoeverre zijn de beoogde • doelen bereikt) en conclusie (waarom wel/niet bereikt)) • IV (I). welke vervolgactiviteiten zijn gepland op basis van de opgedane ervaringen en de daarbij • horende conclusies (onderbouwen/uitleggen) en zijn uitgevoerd • V (II). zie II. (cyclisch) Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

12 Profiel • Profieldelen 1.Mediawijsheid 2.(Digitale) vormgeving 3.Mens &Technologie 4.Mens, werk & Leefomgeving • Keuzedelen 1.Digitaal talent 2.Technologisch talent 3.Natuurtalent 4.Podiumtalent 5.Sporttalent (pm) 6.Organisatietalent (pm) 7.Gezonde leefstijl 8.BHV/EHBO (pm) Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

13 Eerste proeve van conceptexamenprogramma vmbo intersectoraal ZWHBREOMTBWIPIE M (media) V (vormgeving) M&T MWL film, website, krant, huisstijl, zakelijk profiel, muziek en (be)licht(ing) eigentijdse - innovatieve - apparatuur, technologische productielijn, app duurzame, gezonde, prettige werkomgeving, milieu-ontlastende activiteiten, duurzame materialen en middelen

14 voorbeeld profieldeel 1, mediawijsheid Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo De kandidaat kan voor een (gefingeerde) opdrachtgever een website bouwen. Voor het uitvoeren van de taak kan de kandidaat: 1.adviseren over het te gebruiken programma of, het meest geschikte programma selecteren 2.wensen van de opdrachtgever inventariseren en interpreteren 1.de doelgroep onderzoeken en beschrijven 1.door middel van onderzoek van bestaande websites keuzes maken voor de nieuw te ontwerpen website 1.de verworven informatie op een logische plek zetten 1.een ontwerp van de te bouwen website maken 1.het ontwerp voorleggen aan de opdrachtgever 1.een begroting maken voor het bouwen en onderhouden van de website 1.de website bouwen/maken met behulp van het gekozen programma 1.de website presenteren aan de opdrachtgever

15 Voorbeeld: profieldeel 1, mediawijsheid Door gebruik te maken van de volgende kennis en vaardigheden: •eigenschappen van programma's benoemen •vormgevingsprincipes toepassen ( kleurgebruik, lettertype en –grootte, plaatsing, vlakverdeling, etc.) •eenvoudige onderzoeksmethodes toepassen ( enquêteren, interviewen, observeren, vergelijken) •kostenberekening maken ( productiekosten, winstopslag, kostendekkend, consumentenprijs, advertentieopbrengsten etc,) Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

16 Voorbeeld: profieldeel 1, mediawijsheid Door gebruik te maken van de volgende kennis en vaardigheden:…………. Welke beroepsvaardigheden zijn volgens jou nodig voor een dergelijke profieldeelopdracht. Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

17 Vervolg • Uitgangspunt: brede oriëntatie op werkvelden met behulp van examineerbare kennis en vaardigheden • Ontwikkelbijeenkomsten voor deel 3 en 4 en keuzedelen • Vaststellen voorlopige profiel (voor 1 oktober) • Klankbordscholen – in juni voorbereiding deel 1 en deel 2 – deel 3 en 4 zsm als verantwoord is – streven om klankbordfase in schooljaar te intensiveren Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

18 Communicatie over project • Contactpunt per school • Digitale nieuwsbrief • Platforms beroepsgerichte programma’s • Regionale bijeenkomsten SPV • www.vernieuwingvmbo.nl www.vernieuwingvmbo.nl • www.federatievip.nl (vanuit de vip) www.federatievip.nl Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

19


Download ppt "Presentatie regiobijeenkomsten vernieuwing examens vmbo Henny Roosenburg, secretaris bestuur SPV."

Verwante presentaties


Ads door Google