De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Vechtstreek ontsloten Integrale presentatie van de natuur- en cultuurhistorische biografie van het landschap Werkgroep Ontsluiting Cultuurlandschap.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Vechtstreek ontsloten Integrale presentatie van de natuur- en cultuurhistorische biografie van het landschap Werkgroep Ontsluiting Cultuurlandschap."— Transcript van de presentatie:

1 De Vechtstreek ontsloten Integrale presentatie van de natuur- en cultuurhistorische biografie van het landschap Werkgroep Ontsluiting Cultuurlandschap de Vecht

2 De Vechtstreek ontsloten het landschap als kunstwerk Werkgroep Ontsluiting Cultuurlandschap de Vecht • Jaap Verkroost (vz) Maarssen • Steven de Clercq Vechtplassencommissie • Hiske LandErfgoedhuis Utrecht • Luuc MurVechtplassencommissie • Elke PluymenMuseaal & Hist. Persp. Noord-Holland

3 De Vechtstreek ontsloten het landschap als kunstwerk • Cultuurhistorie • Natuurhistorie • Landschap • Toerisme

4 De Vechtstreek ontsloten het landschap als kunstwerk een bijdrage aan • Een vitale Vechtstreek • Versterking identiteit en samenhang • Duurzame economische ontwikkeling • Ontwikkeling langetermijnvisie • Integrale benadering • Cultuurtoerisme • Onderwijs

5 De Vechtstreek ontsloten het landschap als kunstwerk Voorbeelden van processen uit het netwerk Uitgangspunt: Natuur- & cultuurhistorische biografie • bodem, zand, klei, veen, water, natuur • ontginning, verkaveling, vervening, omkering land • vestigen, bouwen, wonen • agrarisch bedrijf, werken, handel, transport • sociale & religieuze patronen • aanval & verdediging

6 De Vechtstreek ontsloten bodem, water, natuur, ontginning, verkaveling

7 De Vechtstreek ontsloten agrarisch bedrijf, waterhuishouding

8 De Vechtstreek ontsloten bouwen, wonen, sociale patronen

9 De Vechtstreek ontsloten wonen, werken, handel

10 De Vechtstreek ontsloten industrie, transport, infrastructuur

11 De Vechtstreek ontsloten het landschap als kunstwerk Voor wie: • Toerist, recreant • Bewoner • Bestuurder, ambtenaar • Architect, ontwikkelaar • Onderwijs

12 De Vechtstreek ontsloten het landschap als kunstwerk Twee samenhangende lijnen ontsluiten het cultuurlandschap: - ‘Mobiele Museum’ - ‘Vechtverbond’

13 De Vechtstreek ontsloten het landschap als kunstwerk Mobiele Museum - Zicht op Vecht en Plassengebied - visuele ontsluiting van het cultuurlandschap - vlechtwerk proceslijnen > integrale presentatie - samenhang demonstreren - thuis en in het veld Wie:- Universiteit Utrecht - Informatiekunde - Vechtplassencommissie

14 De Vechtstreek ontsloten het landschap als kunstwerk Vechtverbond - ‘parels’ aan een snoer in vlechtwerk proceslijnen - musea, bezoekerscentra, forten, sluizen, natuurgebied - ‘eigen hoofdstuk’ uit integrale biografie - ‘van collectie naar connectie’ Wie: - Muiderslot, Slot Zuylen, Kasteel Sypestein, Musea Maarssen, Ronde Venen, Weesp, Bezoekerscentrum NM ‘s Graveland - Erfgoedhuis Utrecht - Museaal & Historisch Perspectief Noord-Holland

15 De Vechtstreek ontsloten het landschap als kunstwerk Mobiele Museum - Zicht op Vecht en Plassengebied 3 proceslijnen: - vervening & ontginning (Museum de Ronde Venen) - natuur (Bezoekerscentrum Natuurmonumenten ‘s Graveland) - opties: water; aanval & verdediging; bouwen Vechtverbond - pilot 6 musea & bez. centra (3 x Noord-Holland + 3 x Utrecht) - definitie + uitwerken ‘eigen hoofdstuk’ uit biografie Werkplan 2006

16 De Vechtstreek ontsloten het landschap als kunstwerk 2006 - Slotmanifestatie RestauratiePlan Vecht 19 t/m 21 mei - Dag van het park ANWB - 28 mei - Toeristische krant 2008 - jaar van het religieuze erfgoed Éénmalige projecten Inspelen op jaar-thema’s

17 De Vechtstreek ontsloten het landschap als kunstwerk Mobiel MuseumK€ • 3 projectlijnen à K€ 22,567,5 Vechtverbond • 5 ‘parels’ à K€ 10,552,5 • pr, netwerk partners, scholing16,5 Totaal136,5 De kosten 2006

18 De Vechtstreek ontsloten het landschap als kunstwerk • Ontwikkeling ‘Vecht-lang’ • Gesprekken met provincie • Kansen: - Integrale Visie Vechtstreek (Prov. Utrecht) - ILG (Investeringsbudget Landelijk Gebied) - Groene Hart, Nieuwe Hollandse Waterlinie - Partners in het veld Hoe verder

19

20 Gezond en goed ‘Vecht-jaar’! 2006 Vruchtbare samenwerking Vecht-lang Steven de Clercq - Vechtplassencommissie

21 Oudheidkundig Genootschap Niftarlake neemt initiatief tot oprichting •3 Burgemeesters uit de Vechtstreek, de Gemeente Amsterdam •Natuurmonumenten, Staatsboschbeheer, Heidemij •Bond van Nederlandsche Architecten en van Tuinarchitecten •Nederlands Instituut voor Volkshuisvesting & Stedebouw •Adviescie. Noord-Hollandse Gem. Bouwontwerpen & Uitbreidingspl. •Provinciale Landschappen, Bond Heemschut •Kon. Ned. Toeristenbond ANWB; Prov. Bond Vreemdel.verkeer Utrecht •Ver. van Vreemdel.verkeer en Behoud Natuurschoon ‘De Vechtstreek’ •Verbonden Nederlandsche Watersportver. & K.W. ‘Loosdrecht’ Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plassengebied 14 november 1936

22 1936..... •dempen Loosdrechtse Plassen met stadsvuil Amsterdam •… lintbebouwing van kriebeloorige huisjes •… moedwillige vernieling … BNA: “... wat de Vechtstreek noodig heeft, is een streekplan, ontstaan door samenwerking.”

23 •Provincies Noord-Holland & Utrecht •Burgemeesters & Wethouders uit de Vechtstreek •Hoogheemraadschap AGV; Waternet (=DWR + WLB); RPV •Vechtplassencommissie; Vechtplatform •Niftarlake; Bond Heemschut; Musea; Hist. Kringen; Streekarchieven •Natuurmonumenten; Prov. Landschappen; IVN •LTO; Agrarisch Natuurbeheer •Kamer van Koophandel; Gewest Gooi & Vechtstreek; Ondernemers •Provinciale Erfgoedhuizen; Landschapsbeheer •Universiteit Utrecht 14 januari 2006 Bestuurlijk Overleg Vechtstreek Samen naar een vitale Vechtstreek

24 ... 2006 •agrarische sector •zeespiegelstijging •waterberging •grote druk: bouw, infrastructuur, recreatie •Best. Overleg Vechtstreek •behoud cultuurlandschap •Groene Hart, Belvedere Vecht •N we Hollandse Waterlinie •Nationaal Landschap/UNESCO Provincie Utrecht: Project De Vecht... ontwikkelen integrale visie...

25 Twee projecten: •KwaliteitsVisie Vechtstreek •De Vechtstreek ontsloten - “Mobiele museum” - “Vechtverbond” Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plassengebied Vechtplassencommissie - VPC & Vrienden van de Vecht Het cultuurlandschap als kunstwerk Vecht-lang

26 KwaliteitsVisie Vechtstreek Doel: kwaliteitstoets bij ontwikkelingen in •Ruimtelijke ordening •Natuurhistorie •Cultuurhistorie •Landschap

27 KwaliteitsVisie Vechtstreek 1.Integreren bestaande info bodem - water - natuur - cultuur - landschap (GIS) 2.Meningen & ambities grond-gebruikers (agrarisch, natuurbeheer, landgoederen) 3.Landschappelijke kwaliteiten deelgebieden 4.Economische situatie & potentie 5.Synthese

28 KwaliteitsVisie Vechtstreek Waar & wanneer toepassen; effecten •Instrumenten (o.a.): - VechtVisie - ontwikkelingsplanologie - Landschaps Ontwikkelings Fonds

29 De Vechtstreek ontsloten het landschap als kunstwerk Processen vormen het netwerk Integrale presentatie natuur- & cultuurhist. biografie • bodem, zand, klei, veen, water, natuur • ontginning, verkaveling, vervening, omkering land • vestigen, bouwen, wonen • agrarisch bedrijf, werken, handel, transport • sociale & religieuze patronen • aanval & verdediging

30 De Vechtstreek ontsloten het landschap als kunstwerk Concept “ecomuseum van het landschap” Integrale presentatie natuur- & cultuurhist. biografie • integrale verhaal van het levende landschap • netwerk van processen, in historisch perspectief • landschap = collectie en tentoonstelling • ‘museum’ van horizont tot horizont • vorm kennisoverdracht sluit aan bij ruimte • nieuwe benadering voor bezoeker en ‘conservator’

31 De Vechtstreek ontsloten het landschap als kunstwerk 2 lijnen - samenhang • “Vechtverbond” - ‘parels’ aan een snoer in vlechtwerk proceslijnen - ‘eigen’ hoofdstuk uit biografie • “Mobiele Museum” - visuele ontsluiting van het cultuurlandschap - vlechtwerk proceslijnen > integrale presentatie - thuis en in het veld

32 Mobiele Museum Zicht op Vecht en Plassengebied *) -visuele ontsluiting van het cultuurlandschap -actieve bezoeker -ITC > integrale presentatie: overzicht & inzicht -thuis en in het veld - GIS/GPS -demonstreert samenhang proceslijnen -website als samenbindend element: altijd & overal *) initiatief van Universiteit Utrecht ism Vechtplassencommissie

33 Mobiele Museum - Zicht op Vecht en Plassengebied Gelaagde opbouw: - horizontaal: informatie-infrastructuur - verticaal: proces- & verhaallijnen

34 Mobiele Museum - Zicht op Vecht en Plassengebied Product •Informatiekundig onderzoek (UU) •digitale ontsluiting biografie Vechtstreek •te raadplegen thuis & in veld •serie uitgewerkte proceslijnen •aan te vullen met kennis uit veld (Wiki) Vraag • “omarming” van project, medewerking • financiële bijdrage • verspreiding, toegankelijkheid

35


Download ppt "De Vechtstreek ontsloten Integrale presentatie van de natuur- en cultuurhistorische biografie van het landschap Werkgroep Ontsluiting Cultuurlandschap."

Verwante presentaties


Ads door Google