De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gebiedsvisie Vechtstreek 14 oktober 2006 Brendan McCarthy.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gebiedsvisie Vechtstreek 14 oktober 2006 Brendan McCarthy."— Transcript van de presentatie:

1 Gebiedsvisie Vechtstreek 14 oktober 2006 Brendan McCarthy

2 Opzet presentatie 1.Aanleiding 2.Aanpak 3.Impressies van de Vechtstreek 4.SWOT-analyse 5.Ontwikkelopgaven

3 1 Aanleiding

4 Aanleiding Voorgeschiedenis Besluit GS (13 december 2005): GS bepaalt n.a.v. Evaluatie Restauratieplan Vecht dat er een gebiedsvisie Vechtstreek wordt opgesteld Oriëntatie: ambtelijk voorstel (april 2006) tot koppeling met project NHW wordt niet geaccordeerd door GS Motie Provinciale Staten voorjaarsnota (mei 2006): één gebiedsvisie Vechtstreek Projectplan geagendeerd voor commissie WEM (juli 2006), maar door de commissie vooruitgeschoven Projectplan gebiedsvisie Vechtstreek geagendeerd voor Commissie REG van 9 oktober 2006

5 Motie ‘één gebiedsvisie Vechtstreek’ Zes hoofdlijnen: 1.Waterkwaliteit: aanzienlijke verbetering waterkwaliteit 2.De rijpe en groene zone: herstel natuurlijke en landschapswaarden, behoud kwaliteit open gebied 3.Versterken van de cultuurhistorische waarde: uitdiepen lokale en regionale geschiedenis en (digitaal) in kart brengen 4.Recreatie en toerisme … en dus ook werkgelegenheid: infrastructuur, dag- en verblijfsrecreatie, aansluiting omgeving 5.Vechts bouwen: opnemen toetsingskade “Vechts bouwen” dat zorgdraagt voor behoud en versterking landschappelijke waarden 6.Ontsluiting van de Vecht: ontwikkeling van één vervoersvisie gehele gebied Richtlijnen voor het proces

6 Doel Het opstellen van een overkoepelende, integrale visie op de kwaliteit van de Vechtstreek, die alle lopende initiatieven in de Vechtstreek bundelt. Hiermee ontstaat een gemeenschappelijk en integraal kader waarbinnen alle partijen in het gebied hun activiteiten kunnen gaan uitvoeren.

7 Resultaat Een gebiedsvisie voor de Vechtstreek (1e kwartaal 2007) Een uitvoeringsprogramma (zomer 2007) Draagvlak voor de uitvoering door een nauwe betrokkenheid van de streek bij het opstellen van de gebiedsvisie

8 2 Aanpak

9 Projectorganisatie Interne organisatie Projectgedeputeerde: Annie Kamp Projectdirecteur: Erik Wagener Projectteam: Brendan McCarthy (PMB), Aart-Kees Evers (PMB), Carola Berkelaar (REG), projectassistent PM (Interimteam) Interne begeleidingsgroep: vertegenwoordiging vanuit diverse diensten van de provincies Utrecht en Noord-Holland

10 Projectorganisatie Externe projectorganisatie Stuurgroep: bestuurders van de betrokken overheden (provincies, gemeenten, HHS) Voorzitter: Commissaris van de Koningin Utrecht Ambtelijk vooroverleg met partijen Stuurgroep en maatschappelijke organisaties Publieke bijeenkomsten Het project Het project werkt in opdracht van de Stuurgroep Provincie: afzonderlijke bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordiging in de Stuurgroep

11 Projectfasering Bepalen van de speelruimte van de visie / opstellen van de ontwikkelopgaven (juli – oktober 2006) Opstellen en vastleggen van de gebiedsvisie (oktober 2006 – februari 2007) Uitwerken van de visie in een uitvoeringsprogramma (januari 2007 – juli 2007)

12 Vervolgtraject 16 oktober: behandeling in Provinciale Staten van Utrecht Oktober: instellen stuurgroep November / december: regiobijeenkomsten Januari: opstellen ambitiedocument Februari: vaststellen ambitiedocument in Provinciale Staten Maart – juni: opstellen uitvoeringsprogramma, incl. regiobijeenkomsten Juli: vaststellen uitvoeringsprogramma in Provinciale Staten

13 3 Impressies van de Vechtstreek

14

15 Vechtstreek Bewoning Woonboten Verkeer Cultuurhistorie Ecologie Recreatie

16 4 SWOT-analyse

17 Waarom een SWOT-analyse? SWOT analyse brengt de feitelijke situatie (sterktes en zwaktes) in kaart; van daaruit zijn kansen en bedreigingen te destilleren De kansen en bedreigingen zijn de opmaat voor de ontwikkelopgaven voor de gebiedsvisie

18 Sterkte Fysiek Een van de oudste cultuurlandschappen van Nederland Integrale diversiteit/ parelsnoer Cultuurhistorisch landschap: Buitenplaatsen, NHW, Open kommen, Lintbebouwing langs riviertjes Aantrekkelijk woongebied (ligging & omgeving) Vecht hoofdvaarweg in het recreatieve routenetwerk Bestuur en organisatie Sterk georganiseerd maatschappelijk middenveld Status NHW / GH (Nat landschap)

19 Zwakte Fysiek A2, ARK en spoor: landschappelijke barrière Bereikbaarheid van het gebied Congestie A2/A1 + sluipverkeer Kwaliteit en kwantiteit recreatieve voorzieningen Brugbediening en de doorvaart Vieze waterbodem / lozing RWZI (opgelost in RPV) Bestuur en organisatie Bestuurlijke fragmentatie (prov / gem) Geen formele status Vecht als geheel Onvoldoende afstemming handhaving

20 Bedreigingen: het wordt drukker Fysiek Verrommeling door diverse programma’s (wonen, woonboten, industrie, verkeer, recreatie) van de verschillende overheden Infrastructuur: contrast neem toe Recreatieve druk Bestuur en organisatie Bestuurlijke versnippering met tegengestelde belangen

21 Kansen: De druk reguleren Fysiek Recreatieve potentie benutten (land en water) Spreiden van de recreanten Kwalitatief hoogwaardige woningbouw Samen met andere projecten als Nieuwe Hollandse Waterlinie en Natte As Heldere verkeerssituatie Bestuur en organisatie Bestuurlijke samenwerking Integrale handhaving

22 5 Ontwikkelopgaven

23 Algemene Ontwikkelopgaven 1.Gebiedsvisie: Bundel de bestaande plannen, ideeën en initiatieven in een gezamenlijke gebiedsvisie. 2.Organisatie: Ontwikkel een nieuwe of benut een bestaande organisatiestructuur (bv NHW, Vechtplatform) bij uitvoering van de gebiedsvisie en afstemming van activiteiten in de Vechtstreek.

24 Thematische ontwikkelopgaven (1) Handhaving: Zorg voor goede afstemming op het gebied van integrale handhaving. Ruimtelijke kwaliteit: Versterk de landschappelijke diversiteit door gebruik te maken van bestaande gebiedskwaliteiten (cultuurhistorie, landschap, natuur). Credo: “Behoud door Ontwikkeling”. Economie: Faciliteer het ondernemerschap bij nieuwe gebruiksmogelijkheden.

25 Thematische ontwikkelopgaven (2) Verkeer & vervoer: Ontwikkel een gemeenschappelijk beeld voor de verkeersafwikkeling in het gebied. Zorg daarbij voor een goede aansluiting tussen het rijkswegennet en het lokale netwerk. Recreatie en toerisme: Verbeter het regionaal routenetwerk en versterk het recreatief-toeristisch voorzieningenniveau. Zorg voor een goede toegankelijkheid van de Vechtoevers en recreatieve doorstroming van de Vecht. Bekendheid: Vergroot de bekendheid van de Vechtstreek en zoek aansluiting bij lopende projecten in het gebied, zoals de NHW (beeldvorming, identiteit, communicatie/educatie en marketing).


Download ppt "Gebiedsvisie Vechtstreek 14 oktober 2006 Brendan McCarthy."

Verwante presentaties


Ads door Google