De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Resultaten en toepassingen Cees Kwakernaak ( Alterra / Wageningen UR ) Veensymposium TNO 16 september 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Resultaten en toepassingen Cees Kwakernaak ( Alterra / Wageningen UR ) Veensymposium TNO 16 september 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Resultaten en toepassingen Cees Kwakernaak ( Alterra / Wageningen UR ) Veensymposium TNO 16 september 2010

2 )

3 Bodemdaling remmen + - Watersystemen WB21-proof / klimaatbestendig - Watersystemen voldoen aan de KRW-doelen - Minder versnippering waterbeheer - Behoud en versterking agrarisch cultuurlandschap - Realisatie natuuropgaven (EHS, Natte As) - Duurzaam perspectief voor de landbouw - Reductie CO 2 uitstoot / versterking CO 2 opslag Opgaven Waarheen met het Veen voor het Westelijk veenweidegebied

4 Bodemdaling een probleem? Toename schade aan infrastructuur en gebouwen Toename schade aan infrastructuur en gebouwen Waterbeheer complexer en duurder Waterbeheer complexer en duurder Waterbeheer steeds storingsgevoeliger Waterbeheer steeds storingsgevoeliger Peilhandhaving wetlands steeds ingewikkelder Peilhandhaving wetlands steeds ingewikkelder Belasting van sloot en plas met stikstof en fosfaat Belasting van sloot en plas met stikstof en fosfaat Uitstoot van broeikasgassen Uitstoot van broeikasgassen

5 Bodemdaling Zegveld 1970 - 2005 percelen 3 (laag peil) en 13 (hoog peil)

6

7 Bodemdaling en klimaatscenario’s Drooglegging Bodemdaling (cm) Drooglegging Bodemdaling (cm) (cm) 2100 2100(W+) (cm) 2100 2100(W+) veen 30 69 116 veen 60 112 188 veen + kleidek 30 10 17 veen + kleidek 60 54 91

8 Overheden - LNV - VROM - V&W - Provincie Utrecht - Provincie Zuid-Holland - Provincie Noord-Holland - Hh. De Stichtse Rijnlanden - Hh. Waternet / AGV - Hh. Schieland + Krimp. - Hh. van Rijnland Kennis en Advies - Wageningen UR: Alterra, LEI, ASG - Royal Haskoning - CLM - RIZA / Deltares - MNP / PBL - UU - Biologie - UU - Copernicus Instituut - IVM - VU Overige organisaties - LTO-Noord - Ver. Natuurmonumenten - DLG Consortium ‘Waarheen met het veen?’

9 OPZET VAN HET PROJEKT 1. Integrale lange termijn modelstudie Verschillende waterpeilstrategieën Verschillende klimaatscenario’s Gevolgen voor bodemdaling, waterkwaliteit, waterberging, kosten waterbeheer, natuur, landbouw, overig ruimtegebruik (  MKBA) 2. Universitair onderzoek Natuur bij vernatting landbouwgrond Sturingsstrategieën Tool Kennisbenutting in gebiedsprocessen 3. Praktijkgericht onderzoek Veldexperimenten onderwaterdrains Participatie in gebiedsprocessen en planvorming Onderbouwen korte + lange termijn keuzes voor water en r.o. in veenweidegebied

10 Modelstudie  Wat is het effect van peilverhoging en vergroting van peilvakken op: –Grondwaterstanden –Bodemdaling ↓ –Kansen voor natuur –Perspectieven voor landbouw

11 Veel peilgebieden en onderbemalingen

12 GLG - Huidige situatie

13 GLG - Scenario 1 peilgebied + slootpeil -30cm:

14 Autonome ontwikkeling Maaivelddaling na 15 jaar

15 1 peilgebied en -30 cm slootpeil: Maaivelddaling (na 15 jaar)

16 Onderzoek aan onderwaterdrains  Hoe effectief om bodemdaling te verminderen?  Wat is effect op uitspoeling N en P?

17 Grondwaterstanden (bij slootpeil -30 / -60 cm)

18 Effect toepassing onderwaterdrains

19 Sleufloos aanbrengen van drains

20 Sleufloos aanbrengen drains

21 Grondwaterstanden Zegveld 3 (slootpeil - 55 cm)

22 Stikstofuitspoeling per slootpeil (Randen = depositie, kwel en inlaat)

23 Fosforuitspoeling per slootpeil

24 Perspectieven voor natuur bij vernatting van weilanden  Herstel van moerasvegetaties: veenvormend!!  Zeer voedselrijke start door voormalig agrarisch gebruik.  Pitrus, Riet, vestiging van bomen.  Geen beheer: Elzenbroek, Berkenbroek, Wilgenbos.  Pas na meer dan 300 jaar: mogelijk hoogveenontwikkeling.

25 Scenario 4 Droogmakerij Scenario Hoogveen-ontwikkeling : Scenario Laagveen-(onbeheerd ) Scenario Laagveen-(beheersubsidies) Situatie 4100 A.D.

26 Toepassing van de resultaten  Consequenties en keuzemogelijkheden van ‘functie volgt peil’ zichtbaar.  Bouwsteen voor Voorloper Groene Hart: lagenbenadering in de structuurvisies.  Bouwsteen voor Nota Ruimte uitwerking Westelijke veenweiden + Uitvoeringsprogramma  Kennisbasis bij keuzen in gebiedsprocessen.  Bouwsteen bij natuurontwikkeling.  Bouwsteen voor klimaatbestendige inrichting.

27 Heb jij ook zo’n trek in een broodje?


Download ppt "Resultaten en toepassingen Cees Kwakernaak ( Alterra / Wageningen UR ) Veensymposium TNO 16 september 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google