De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Verloren Vrouw Een gelijkenis die laat zien wat de

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Verloren Vrouw Een gelijkenis die laat zien wat de"— Transcript van de presentatie:

1 De Verloren Vrouw Een gelijkenis die laat zien wat de
Heere Jezus voor jou en mij gedaan heeft OPMERKING VOOR DE VERTELLER: Deze gelijkenis gaat over een Colombiaanse vrouw met de naam Sandra. Ze besluit alles wat ze heeft achter te laten in haar zoektocht naar persoonlijk geluk en voldoening. Wanneer je het verhaal vertelt, voel je dan vrij om je eigen verbeelding, ervaring en creativiteit te gebruiken om het tot leven te brengen. Het verhaal volgt de realiteit van vandaag de dag op de voet. Basis: Herziene Statenvertaling

2 GEEN LIEFDE, GEEN VERLANGEN, GEEN HOOP
OPMERKING VOOR DE VERTELLER: Sandra is zeer geliefd en gewaardeerd, maar ze verlangt naar iets anders. Ze verlangt er niet langer naar bij haar man te zijn. Ze houdt niet meer van hem. Ze luistert naar geen enkel advies. Ze besluit haar thuis te verlaten, op zoek naar een ‘nieuw leven’.

3 ONTROUW, ZONDAAR, VIJAND
OPMERKING VOOR DE VERTELLER: Sandra maakt nieuwe vrienden. Haar morele waarden veranderen. Ze ontmoet de ‘man van haar dromen’ en wordt verliefd op hem. Maar na een tijdje wordt Sandra deze nieuwe relatie zat. Ze wil iets anders, iets uitdagends, iets spannends. Een vriend vertelt haar dat datgene waar ze werkelijk naar op zoek is, een leven in Spanje is, met de mogelijkheden van een goede baan, financiële zekerheid en een leven dat voldoening schenkt. De vriend heeft contacten in Spanje en wil haar wel helpen.

4 SCHULDIG, MET DE NOORDERZON VERTROKKEN
OPMERKING VOOR DE VERTELLER: Sandra leent een groot bedrag van de bank, koopt haar ticket en steekt de Atlantische Oceaan over, op zoek naar een nieuw leven.

5 SLAAF, ILLEGAAL, VERSLAAFD, SMERIG
OPMERKING VOOR DE VERTELLER: Het contact in Spanje bleek een pooier te zijn. Hij nam Sandra haar paspoort af en dwong haar in de prostitutie. Ze voelde zich verloren, onzeker, uitgebuit en smerig. In haar wanhoop begon ze drugs te gebruiken. Al snel raakte ze verslaafd.

6 SCHULDIG, VEROORDEELD, GESTRAFT
OPMERKING VOOR DE VERTELLER: Op een dag doorzocht de Spaanse politie de omgeving waar ze woonde. Ze werd in de cel gezet en moest voor de rechter verschijnen. Ze werd schuldig verklaard. Ze was illegaal in het land en het werk dat ze deed was ook illegaal. Ze werd veroordeeld en naar de gevangenis gestuurd.

7 GEVANGEN, IN DUISTERNIS
OPMERKING VOOR DE VERTELLER: De gevangenis was een donkere, smerige en beangstigende plek. Er waren vele boze, verbitterde en gewelddadige vrouwen. Sandra was nu ver weg van huis. Ze was bang, onzeker en heel eenzaam.

8 Dit is een plaatje van de wanhopige toestand van een VERLOREN ZONDAAR
ZIEK… DOOD Dit is een plaatje van de wanhopige toestand van een VERLOREN ZONDAAR OPMERKING VOOR DE VERTELLER: Op een dag was er een gevecht tussen een aantal vrouwen in de gevangenis. Sandra raakte in het gevecht verzeild en raakte ernstig gewond. Ze werd erg ziek en zwak en stierf uiteindelijk. Sandra werd begraven op de begraafplaats van de gevangenis, ver weg van thuis. DIT IS EEN PLAATJE VAN DE WANHOPIGE TOESTAND VAN EEN VERLOREN ZONDAAR: dood door de zonde en ver weg van de plek waar hij zou moeten zijn.

9 Wat heeft de Heer Jezus voor mij gedaan?
Hierna volgen 20 fantastische veranderingen…

10 (1) Ik was DOOD door de zonde
“Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden – ” (Ef. 2:4-5) In Jezus ben ik LEVEND GEMAAKT

11 Jezus heeft mijn ZIEL GENEZEN
(2) Ik was ZIEK “Ik zei: HEERE, wees mij genadig; genees mijn ziel, want ik heb tegen U gezondigd” (Ps. 41:5) “Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen” (Jes. 53:5) Jezus heeft mijn ZIEL GENEZEN

12 (3) Ik was in de DUISTERNIS
“Ik ben een licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft” (Joh. 12:46) “Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis” (Kol. 1:13) “…opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht” (1 Petr. 2:9)  Jezus heeft mij in Zijn WONDERBAAR LICHT gebracht

13  Jezus heeft mij VRIJGEMAAKT
(4) Ik zat GEVANGEN “Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn” (Joh. 8:36) “De HEERE maakt de gevangen los” (Ps. 146:7)  Jezus heeft mij VRIJGEMAAKT

14 (5) Ik werd veroordeeld en SCHULDIG bevonden
“… en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen” (Kol. 2:14) “Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus… zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de Ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden” (Rom. 5:1+19)  Door Jezus ben ik GERECHTVAARDIGD, ik ben RECHTVAARDIG verklaard

15 (6) Vanwege mijn zonden, was ik VEROORDEELD
“Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld” ( Joh. 3:18) “Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn” (Rom. 8:1)  Vanwege Jezus zal ik NOOIT VEROORDEELD worden

16 (7) Ik verdiende het om GESTRAFT te worden
“… De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem… de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen” (Jes. 53:5-6)  Jezus werd in mijn plaats gestraft. Hij werd mijn PLAATSVERVANGER

17 (8) Ik was een SLAAF van Satan
“Ik zal u verlossen van dit volk en van de heidenen, naar wie Ik u nu zend, om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van de zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in Mij” (Hand. 26:17-18) “In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed” (Ef. 1:7)  Jezus heeft mij VERLOST

18 (9) Ik was VERSLAAFD aan de zonde
“En, vrijgemaakt van de zonde, bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid” (Rom. 6:18) “Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is” (1 Joh. 3:9)  Jezus heeft MIJ BEVRIJD van de noodzaak te zondigen

19  Jezus heeft mij SCHOONGEMAAKT
(10) Ik was SMERIG “Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven?... Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen…” (1 Kor. 6:9-11) “…het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde” (1 Joh. 1:7)  Jezus heeft mij SCHOONGEMAAKT

20 (11) Ik had geen paspoort, ik HOORDE NERGENS BIJ
“Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwonders, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God” (Ef. 2:19) “Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus” (Fil. 3:20)  Ik heb een NIEUWE IDENTITEIT ‘in Christus’ ontvangen

21 (12) Ik was VER BIJ GOD VANDAAN
“Bedenk… dat u in die tijd zonder Christus was… U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen” (Ef. 2:11-13)  Jezus heeft mij DICHTBIJ God gebracht

22  Jezus heeft AL MIJN SCHULDEN KWIJTGESCHOLDEN
(13) Ik was SCHULDIG “En de heer van deze slaaf was innerlijk met ontferming bewogen, liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt” (Matt. 18:27) “Toen zij niets hadden om te betalen, schold hij het hun beiden kwijt. Zeg dan: Wie van hen zal hem meer liefhebben? Simon antwoordde en zei: Ik denk dat hij het is aan wie hij het meeste kwijtgescholden heeft” (Luk. 7:42-43)  Jezus heeft AL MIJN SCHULDEN KWIJTGESCHOLDEN

23  Jezus heeft mij HEILIG gemaakt, ik ben aan God toegewijd
(14) Ik was ONTROUW “Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, voor eens en altijd gebracht.” (Hebr. 10:10) “Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk , een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte” (1 Petr. 2:9)  Jezus heeft mij HEILIG gemaakt, ik ben aan God toegewijd

24  In Jezus ben ik VERGEVEN
(15) Ik was een ZONDAAR “Van Hem getuigen al de profeten dat ieder die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangen zal door Zijn naam” (Hand. 10:43) “Ik schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille van Zijn Naam” (1 Joh. 2:12)  In Jezus ben ik VERGEVEN

25  Jezus bracht het VERZOENENDE OFFER voor mij
(16) Ik was onder Gods heilige, rechtvaardige WOEDE tegen de zonde “En Hij is een verzoening voor onze zonden” (1 Joh. 2:2) “Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden” (1 Joh. 4:10)  Jezus bracht het VERZOENENDE OFFER voor mij

26 (17) Er was geen VERLANGEN OM TE LUISTEREN naar Gods stem
“Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij” (Joh. 10:27) “Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God” (Rom. 7:22) “En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, namelijk als wij Zijn geboden in acht nemen” (1 Joh. 2:3)  Jezus heeft mij het VERLANGEN gegeven om TE LUISTEREN

27 (18) Ik was één van Gods VIJANDEN
“Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon…” (Rom. 5:10) “En Hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend” (Kol. 1:21-22)  Jezus heeft mij met God VERZOEND

28 (19) Er was GEEN LIEFDE in mijn hart voor God
“Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven” (Ez. 36:26) “Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad” (1 Joh.4:19)  Jezus heeft mij een NIEUW HART gegeven

29 (20) Er was niets om naar uit te kijken, GEEN HOOP
“In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen… Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben… kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben” (Joh. 14:2-3) “Geprezen zij de God en Vader… Die ons… opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden” (1 Petr. 1:3)  Jezus heeft mij een LEVENDE HOOP gegeven

30 Dank U HEER JEZUS voor zo’n grote redding!
Dit gebeurde allemaal op het moment dat ik Christen werd! Dank U HEER JEZUS voor zo’n grote redding!

31 “Doe dat tot Mijn gedachtenis” (Luk. 22:19)
“Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde” (1 Petr. 1:8) “Doe dat tot Mijn gedachtenis” (Luk. 22:19)

32 Eind

33 Gelijkenis: ‘De Verloren Vrouw’
Verhaal: Philip Nunn © 2009 Deze presentatie: Februari 2012 Foto’s: Vrij beschikbaar in het publieke domein Vertaler: Moniek Venhuizen Voel je vrij deze gelijkenis aan te passen, te vertalen, te vereenvoudigen of te verbeteren. Ga je gang! Maak je eigen versie. Deel het! Een PowerPoint versie kan gratis worden gedownload op mijn website, ook in andere talen. Bron: onder Tools - Discipleship


Download ppt "De Verloren Vrouw Een gelijkenis die laat zien wat de"

Verwante presentaties


Ads door Google