De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Verloren Vrouw Een gelijkenis die laat zien wat de Heere Jezus voor jou en mij gedaan heeft Basis: Herziene Statenvertaling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Verloren Vrouw Een gelijkenis die laat zien wat de Heere Jezus voor jou en mij gedaan heeft Basis: Herziene Statenvertaling."— Transcript van de presentatie:

1 De Verloren Vrouw Een gelijkenis die laat zien wat de Heere Jezus voor jou en mij gedaan heeft Basis: Herziene Statenvertaling

2 GEEN LIEFDE, GEEN VERLANGEN, GEEN HOOP

3 ONTROUW, ZONDAAR, VIJAND

4 SCHULDIG, MET DE NOORDERZON VERTROKKEN

5 SLAAF, ILLEGAAL, VERSLAAFD, SMERIG

6 SCHULDIG, VEROORDEELD, GESTRAFT

7 GEVANGEN, IN DUISTERNIS

8 Dit is een plaatje van de wanhopige toestand van een VERLOREN ZONDAAR ZIEK… DOOD

9 Wat heeft de Heer Jezus voor mij gedaan? Hierna volgen 20 fantastische veranderingen…

10 (1) (1) Ik was DOOD door de zonde “Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden – ” (Ef. 2:4-5)  In Jezus ben ik LEVEND GEMAAKT

11 “ Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen” (Jes. 53:5) (2) (2) Ik was ZIEK  Jezus heeft mijn ZIEL GENEZEN “Ik zei: HEERE, wees mij genadig; genees mijn ziel, want ik heb tegen U gezondigd” (Ps. 41:5)

12 (3) (3) Ik was in de DUISTERNIS “Ik ben een licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft” (Joh. 12:46)   Jezus heeft mij in Zijn WONDERBAAR LICHT gebracht “Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis” (Kol. 1:13) “…opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht” (1 Petr. 2:9)

13 (4) (4) Ik zat GEVANGEN “Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn” (Joh. 8:36)   Jezus heeft mij VRIJGEMAAKT “De HEERE maakt de gevangen los” (Ps. 146:7)

14 (5) (5) Ik werd veroordeeld en SCHULDIG bevonden “ Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus… zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de Ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden” (Rom. 5:1+19)  Door Jezus ben ik GERECHTVAARDIGD, ik ben RECHTVAARDIG verklaard “… en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen” (Kol. 2:14)

15 (6) (6) Vanwege mijn zonden, was ik VEROORDEELD “Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld” ( Joh. 3:18)   Vanwege Jezus zal ik NOOIT VEROORDEELD worden “Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn” (Rom. 8:1)

16 (7) (7) Ik verdiende het om GESTRAFT te worden “… De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem… de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen” (Jes. 53:5-6)  Jezus werd in mijn plaats gestraft. Hij werd mijn PLAATSVERVANGER

17 (8) (8) Ik was een SLAAF van Satan   Jezus heeft mij VERLOST “Ik zal u verlossen van dit volk en van de heidenen, naar wie Ik u nu zend, om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van de zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in Mij” (Hand. 26:17-18) “In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed” (Ef. 1:7)

18 (9 ) (9 ) Ik was VERSLAAFD aan de zonde   Jezus heeft MIJ BEVRIJD van de noodzaak te zondigen “En, vrijgemaakt van de zonde, bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid” (Rom. 6:18) “Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is” (1 Joh. 3:9)

19 “…het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde” (1 Joh. 1:7) (10) (10) Ik was SMERIG  Jezus heeft mij SCHOONGEMAAKT “Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven?... Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen…” (1 Kor. 6:9-11)

20 (11) (11) Ik had geen paspoort, ik HOORDE NERGENS BIJ  Ik heb een NIEUWE IDENTITEIT ‘in Christus’ ontvangen “Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus” (Fil. 3:20) “Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwonders, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God” (Ef. 2:19)

21 (12) (12) Ik was VER BIJ GOD VANDAAN  Jezus heeft mij DICHTBIJ God gebracht “Bedenk… dat u in die tijd zonder Christus was… U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen” (Ef. 2:11-13)

22 (13) (13) Ik was SCHULDIG “En de heer van deze slaaf was innerlijk met ontferming bewogen, liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt” (Matt. 18:27)  Jezus heeft AL MIJN SCHULDEN KWIJTGESCHOLDEN “Toen zij niets hadden om te betalen, schold hij het hun beiden kwijt. Zeg dan: Wie van hen zal hem meer liefhebben? Simon antwoordde en zei: Ik denk dat hij het is aan wie hij het meeste kwijtgescholden heeft” (Luk. 7:42-43)

23 “Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, voor eens en altijd gebracht.” (Hebr. 10:10) (14) (14) Ik was ONTROUW  Jezus heeft mij HEILIG gemaakt, ik ben aan God toegewijd “Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte” (1 Petr. 2:9)

24 “Van Hem getuigen al de profeten dat ieder die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangen zal door Zijn naam” (Hand. 10:43) (15) (15) Ik was een ZONDAAR  In Jezus ben ik VERGEVEN “Ik schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille van Zijn Naam” (1 Joh. 2:12)

25   Jezus bracht het VERZOENENDE OFFER voor mij (16) Ik was onder Gods heilige, rechtvaardige WOEDE tegen de zonde “En Hij is een verzoening voor onze zonden” (1 Joh. 2:2) “Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden” (1 Joh. 4:10)

26 (17) (17) Er was geen VERLANGEN OM TE LUISTEREN naar Gods stem “En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, namelijk als wij Zijn geboden in acht nemen” (1 Joh. 2:3)   Jezus heeft mij het VERLANGEN gegeven om TE LUISTEREN “Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God” (Rom. 7:22) “Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij” (Joh. 10:27)

27 (18) (18) Ik was één van Gods VIJANDEN “Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon…” (Rom. 5:10)   Jezus heeft mij met God VERZOEND “En Hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend” (Kol. 1:21-22)

28 (19) (19) Er was GEEN LIEFDE in mijn hart voor God •“Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven” (Ez. 36:26)   Jezus heeft mij een NIEUW HART gegeven “Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad” (1 Joh.4:19)

29 (20) (20) Er was niets om naar uit te kijken, GEEN HOOP “In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen… Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben… kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben” (Joh. 14:2-3)   Jezus heeft mij een LEVENDE HOOP gegeven “Geprezen zij de God en Vader… Die ons… opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden” (1 Petr. 1:3)

30 Dank U HEER JEZUS voor zo’n grote redding! Dit gebeurde allemaal op het moment dat ik Christen werd!

31 “Doe dat tot Mijn gedachtenis” (Luk. 22:19) “Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde” (1 Petr. 1:8)

32 Eind

33 Voel je vrij deze gelijkenis aan te passen, te vertalen, te vereenvoudigen of te verbeteren. Ga je gang! Maak je eigen versie. Deel het! Een PowerPoint versie kan gratis worden gedownload op mijn website, ook in andere talen. Bron: www.philipnunn.com, onder Tools - Discipleshipwww.philipnunn.com Gelijkenis: ‘De Verloren Vrouw’ Verhaal: Philip Nunn © 2009 Deze presentatie: Februari 2012 Foto’s:Vrij beschikbaar in het publieke domein Vertaler: Moniek Venhuizen


Download ppt "De Verloren Vrouw Een gelijkenis die laat zien wat de Heere Jezus voor jou en mij gedaan heeft Basis: Herziene Statenvertaling."

Verwante presentaties


Ads door Google