De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wordt zonde geërfd? “Hervormd” (Calvinistisch) standpunt: Kinderen worden geboren ‘schuldig aan Adams zonde’ Katholiek standpunt: Kinderen worden geboren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wordt zonde geërfd? “Hervormd” (Calvinistisch) standpunt: Kinderen worden geboren ‘schuldig aan Adams zonde’ Katholiek standpunt: Kinderen worden geboren."— Transcript van de presentatie:

1 Wordt zonde geërfd? “Hervormd” (Calvinistisch) standpunt: Kinderen worden geboren ‘schuldig aan Adams zonde’ Katholiek standpunt: Kinderen worden geboren zonder oorspronkelijke heiligheid

2 Wordt zonde geërfd? “Hervormd” (Calvinistisch) standpunt: Kinderen worden geboren ‘schuldig aan Adams zonde’ Katholiek standpunt: Kinderen worden geboren zonder oorspronkelijke heiligheid Genesis 1:31 En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed.

3 Wordt zonde geërfd? “Hervormd” (Calvinistisch) standpunt: Kinderen worden geboren ‘schuldig aan Adams zonde’ Katholiek standpunt: Kinderen worden geboren zonder oorspronkelijke heiligheid VANAF NU WAS ER PIJN Genesis 3:16 Tot de vrouw zeide Hij: “Ik zal zeer vermeerderen de moeite uwer zwangerschap; met smart zult gij kinderen baren, …” Tot de vrouw zeide Hij: “Ik zal zeer vermeerderen de moeite uwer zwangerschap; met smart zult gij kinderen baren, …”

4 Wordt zonde geërfd? “Hervormd” (Calvinistisch) standpunt: Kinderen worden geboren ‘schuldig aan Adams zonde’ Katholiek standpunt: Kinderen worden geboren zonder oorspronkelijke heiligheid VANAF NU WAREN ER MOEITEN Genesis 3:17-18 En tot de mens zeide Hij: “Omdat gij naar uw vrouw hebt geluisterd en van de boom gegeten, waarvan Ik u geboden had: Gij zult daarvan niet eten,…”

5 Wordt zonde geërfd? “Hervormd” (Calvinistisch) standpunt: Kinderen worden geboren ‘schuldig aan Adams zonde’ Katholiek standpunt: Kinderen worden geboren zonder oorspronkelijke heiligheid VANAF NU WAREN ER MOEITEN Genesis 3:17-18 “is de aardbodem om uwentwil vervloekt; al zwoegende zult gij daarvan eten zolang gij leeft, en doornen en distelen zal hij u voortbrengen, en gij zult het gewas des velds eten.”

6 Wordt zonde geërfd? “Hervormd” (Calvinistisch) standpunt: Kinderen worden geboren ‘schuldig aan Adams zonde’ Katholiek standpunt: Kinderen worden geboren zonder oorspronkelijke heiligheid VANAF NU WAS ER DOOD Genesis 3:19 “in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt; want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.”

7 Wordt zonde geërfd? “Hervormd” (Calvinistisch) standpunt: Kinderen worden geboren ‘schuldig aan Adams zonde’ Katholiek standpunt: Kinderen worden geboren zonder oorspronkelijke heiligheid DIT LEVEN WERD VRUCHTELOOS Romeinen 8:20-21 (SVV) Want de schepping is aan de ijdelheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om Hem, die het aan de ijdelheid onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal vrijgemaakt worden van de slavernij van het verderf, tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.

8 Wordt zonde geërfd? “Hervormd” (Calvinistisch) standpunt: Kinderen worden geboren ‘schuldig aan Adams zonde’ Katholiek standpunt: Kinderen worden geboren zonder oorspronkelijke heiligheid DE WERELD WERD SLECHT Galaten 1:3-4 genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus, die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, om ons te trekken uit de tegenwoordige boze wereld, naar de wil van onze God en Vader,

9 Wordt zonde geërfd? “Hervormd” (Calvinistisch) standpunt: Kinderen worden geboren ‘schuldig aan Adams zonde’ Katholiek standpunt: Kinderen worden geboren zonder oorspronkelijke heiligheid MAAR IS DE NATUUR VAN DE MENS VERANDERD?

10 Wat met Psalm 51:7? Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.

11 Wat met Psalm 51:7?

12 Voor de koorleider. Een psalm van David, toen de profeet Natan bij hem gekomen was, nadat hij tot Batseba was gekomen. Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid, delg mijn overtredingen uit naar uw grote barmhartigheid; was mij geheel van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen, mijn zonde staat bestendig voor mij. Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, en gedaan wat kwaad is in uw ogen, opdat Gij rechtvaardig blijkt in uw uitspraak, zuiver in uw gericht. Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Zie, Gij wilt waarheid in het verborgene, in het geheim maakt Gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hysop, dan ben ik rein, was mij, dan ben ik witter dan sneeuw; doe mij blijdschap en vreugde horen, laat het gebeente dat Gij verbrijzeld hebt, weer jubelen. Verberg uw aangezicht voor mijn zonden, delg al mijn ongerechtigheden uit. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest; verwerp mij niet van uw aangezicht, en neem uw Heilige Geest niet van mij; hergeef mij de blijdschap over uw heil, en laat een gewillige geest mij schragen. Dan zal ik overtreders uw wegen leren, opdat zondaars zich tot U bekeren. Red mij van bloedschuld, o God, God mijns heils, laat mijn tong over uw gerechtigheid jubelen; Here, open mijn lippen, opdat mijn mond uw lof verkondige. Want Gij hebt geen behagen in slachtoffers, dat ik die brengen zou; aan brandoffers hebt Gij geen welgevallen. De offeranden Gods zijn een verbroken geest; een verbroken en verbrijzeld hart veracht Gij niet, o God. Doe wel aan Sion naar uw welbehagen, bouw de muren van Jeruzalem. Dan zult Gij behagen hebben in offers naar de eis, brandoffers in hun geheel gebracht; dan zal men stieren op uw altaar offeren. Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Jesaja 6:1-5 In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Here zitten op een hoge en verheven troon en zijn zomen vulden de tempel. Serafs stonden boven Hem; ieder had zes vleugels: met twee bedekte hij zijn aangezicht, met twee bedekte hij zijn voeten en met twee vloog hij. En de een riep de ander toe: “Heilig, heilig, heilig is de Here der heerscharen, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol.” En de dorpelposten beefden van het luide roepen en het huis werd vervuld met rook. Toen zeide ik: Wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een man, onrein van lippen, en woon te midden van een volk, dat onrein van lippen is; en mijn ogen hebben de Koning, de Here der heerscharen, gezien.” Jesaja 6:1-5 In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Here zitten op een hoge en verheven troon en zijn zomen vulden de tempel. Serafs stonden boven Hem; ieder had zes vleugels: met twee bedekte hij zijn aangezicht, met twee bedekte hij zijn voeten en met twee vloog hij. En de een riep de ander toe: “Heilig, heilig, heilig is de Here der heerscharen, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol.” En de dorpelposten beefden van het luide roepen en het huis werd vervuld met rook. Toen zeide ik: Wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een man, onrein van lippen, en woon te midden van een volk, dat onrein van lippen is; en mijn ogen hebben de Koning, de Here der heerscharen, gezien.”

13 Is de natuur van de mens veranderd?

14 Genesis 3:6 Dus wanneer de vrouw zag  dat de boom goed was om te eten,  en dat het een lust was voor de ogen,  en dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden,  en dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, Nam ze van zijn vrucht en at

15 goed om te eten lust voor de ogen Begerig om wijs te zijn Genesis 3:6 1 Johannes 2:16 begeerten van het vlees begeerten van de ogen hovaardig leven

16 Romeinen 7:9 Ik heb eertijds geleefd zonder wet; toen echter het gebod kwam, begon de zonde te leven, maar ik begon te sterven. Ik heb eertijds geleefd zonder wet; toen echter het gebod kwam, begon de zonde te leven, maar ik begon te sterven. Jacobus 1:13-15 Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking. Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. Is de natuur van de mens veranderd?

17 goed om te eten lust voor de ogen begerig om wijs te zijn Genesis 3:6 1 Johannes 2:16 begeerten van het vlees begeerten van de ogen hovaardig leven Matteus 4:1-11 Hij was hongerig Hij was hongerig de koninkrijken… hun glorie de koninkrijken… hun glorie “Indien jij Gods Zoon bent”

18 Hebreeën 4:15 Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen Hebreeën 2:17-18 Daarom moest Hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en getrouw hogepriester zou worden bij God, om de zonden van het volk te verzoenen. Want doordat Hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen.

19 Filippenzen 2:5-7 Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises.

20 Problemen indien zonde wordt geërfd Heeft Jezus zonde geërfd? Worden babies geboren schuldig aan zonde? “Aangezien kinderen geboren worden met een gevallen natuur en besmet met de erfzonde, hebben ook zij de nieuwe geboorte in het doopsel nodig, om aan de machten van de duisternis ontrukt te worden en overgebracht te worden naar het domein van de vrijheid van de kinderen Gods, tot welke alle mensen worden geroepen” Catechism of the Catholic Church http://www.scborromeo.org/ccc/p2s2c1a1.htm

21


Download ppt "Wordt zonde geërfd? “Hervormd” (Calvinistisch) standpunt: Kinderen worden geboren ‘schuldig aan Adams zonde’ Katholiek standpunt: Kinderen worden geboren."

Verwante presentaties


Ads door Google