De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Bergrede, absoluut! Studie n.a.v. Matt. 5-7 en “Jezus zoals ik Hem niet kende” van Philip Yancey, H 6-7 Naar aanleiding van de hoofdstukken 6 en 7 uit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Bergrede, absoluut! Studie n.a.v. Matt. 5-7 en “Jezus zoals ik Hem niet kende” van Philip Yancey, H 6-7 Naar aanleiding van de hoofdstukken 6 en 7 uit."— Transcript van de presentatie:

1 De Bergrede, absoluut! Studie n.a.v. Matt. 5-7 en “Jezus zoals ik Hem niet kende” van Philip Yancey, H 6-7 Naar aanleiding van de hoofdstukken 6 en 7 uit het boek “Jezus zoals ik Hem niet kende” van Philip Yancy, en een serie gegevens over de Bergrede uit “Het Leven”, commentaar bij de vertaling van “Het Boek”, is deze studie gemaakt.

2 Gebruikte boeken Jezus zoals ik hem niet kende Philip Yancey
De Bergrede, absoluut Gebruikte boeken Jezus zoals ik hem niet kende Philip Yancey Uitgeverij Barnabas ISBN Vertaler: P.J. de Gier Vijfde druk “The Jesus I never knew” Het Leven Praktische lessen uit ‘Het Boek’ Uitgeverij Jongbloed ISBN Redactie: R. Ramaker-Scheinhardt Tweede druk “Life Application Bible”

3 Hoofdonderwerpen De zaligsprekingen De rede over de Wet
De Bergrede, absoluut Hoofdonderwerpen De zaligsprekingen De rede over de Wet

4 De Zaligsprekingen Mattheüs 5: 1-12 De Bergrede, absoluut!
Allereerst een uitwerking over de zaligsprekingen, en hoe die op mijn leven zijn toe te passen

5 De zaligsprekingen (Matt. 5:3-11)
De Bergrede, absoluut De zaligsprekingen (Matt. 5:3-11) Opsomming Belangrijke lessen Zaligsprekingen buiten Christus om Vraag... Voordelen voor de ‘arme’ En ik? Conclusies Inhoudsopgave van deel 1, de zaligsprekingen

6 De zaligsprekingen, opsomming 1
De Bergrede, absoluut De zaligsprekingen, opsomming 1 3 Gelukkig zijn zij die nederig zijn, want het koninkrijk van de hemelen is voor hen bestemd. 4 Gelukkig zijn zij die verdriet hebben, want zij zullen getroost worden. 5 Gelukkig zijn de zachtmoedigen, want de aarde is voor hen. 6 Gelukkig zijn de mensen die ernaar hunkeren dat Gods wil wordt uitgevoerd, want zij zullen volkomen tevreden worden gesteld. 7 Gelukkig zijn de mensen met een liefdevol en helpend hart, want zij zullen zelf liefde ontmoeten en hulp ontvangen. Vertaling: Het Boek, Mattheüs 5: 3-12 (hier 3-7) Vertaling NBG ‘51: 3 Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. 4 Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. 5 Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. 6 Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. 7 Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden.

7 De zaligsprekingen, opsomming 2
De Bergrede, absoluut De zaligsprekingen, opsomming 2 8 Gelukkig zijn de mensen die eerlijk en oprecht zijn, want zij zullen God zien. 9  Gelukkig zijn de mensen die vrede brengen, want zij zullen zonen van God worden genoemd. 10 Gelukkig zijn de mensen die vervolgd worden omdat zij Gods wil doen, want het Koninkrijk van de hemelen is voor hen. 11 Gelukkig bent u als u beledigingen, vervolgingen, leugens en laster te verdragen krijgt omdat u bij Mij hoort. 12 Wees er blij om en jubel het uit! Want in de hemel ligt een geweldige beloning voor u klaar. Vroeger zijn de profeten immers ook zo vervolgd. Vertaling: Het Boek, Mattheüs 5: 3-12 (hier 8-12) Vertaling uit NBG ‘51: 8 Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. 9 Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. 10 Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. 11 Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. 12 Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten vóór u vervolgd.

8 Klik op een term om de genoemde bijbelteksten te lezen
De Bergrede, absoluut Belangrijke lessen Klik op een term om de genoemde bijbelteksten te lezen Zaligspreking Werwijzing uit Oude Testament Botst met Gods beloning Ontwikkelen van deze houding: Nederigheid Jesaja 57: 15 Trots en onafhankelijkheid Het Hemelse Koninkrijk Jacobus 4: 7-10 Verdriet Jesaja 61: 1-2 Geluk tegen elke prijs Troost (2 Corinthe 1: 4) Psalm 51 Jacobus 4: 7-10 Zachtmoedig Psalm 37: 5-11 Macht De wereld behoort u toe Mattheüs 11: 27-30 Gerechtigheid en Goedheid Jesaja 11: 5 Jesaja 42: 1-4 Najagen van eigen behoeften Volkomen tevredenheid Johannes 16: 5-11 Filippenzen 3: 7-11 Liefde en hulp Psalm 41: 2 Kracht zonder gevoel Barmhartigheid ontvangen Efeziërs 5: 1-2 Eerlijkheid en Oprechtheid Psalm 24: 3-4 Psalm 51: 10 Misleiding is aanvaardbaar God zien 1 Johannes 3: 1-3 Vrede Jesaja 57: Jesaja 60: 17 Eigen vrede Zonen van God genoemd worden Romeinen12: 9-21 Hebreeën 12:10-11 Trouw Jesaja 52:13 Jesaja 53: 12 Individualisme en egoïsme Het Koningrijk van God ontvangen 2 Timotheüs 3: 12 In ‘Het Leven’ staat bij Mattheüs 5 een tabel met daarin een groot aantal tekstverwijzingen. De eerste kolom geeft in 1 of 2 woorden aan om welke zaligspreking het gaat. De tweede kolom geeft OT-teksten waarin al over de kenmerken van de zaligsprekingen gesproken wordt. De derde kolom geeft in steekwoorden weer waar in ‘wereldse zin’ belang aan wordt gehecht, en die dus botsen met de waarden die Christus noemt. Kolom 4 geeft kort weer waarom Christus die groep mensen gelukkig acht In kolom 5 staan verwijzingen naar teksten die dieper ingaan op het leven in de lijn van de Bergrede Belangrijk is ook de brief van Jakobus, die zijn brief in belangrijke mate volgens de lijn van de Bergrede heeft geschreven (zie ook: ‘Het Leven’) De termen uit kolom 1 hebben een hyperlink naar de sheets die m.b.t. die termen de Bijbelteksten bevatten.

9 Nederigheid  Koninkrijk
De Bergrede, absoluut Terug Nederigheid  Koninkrijk Klik op ‘terug’ om naar vorige scherm terug te keren Voorspelling OT Jesaja 57: 15 15   De hoge en doorluchtige, Die de eeuwigheid bewoont, de Heilige, zegt: Ik leef in die hoge en heilige plaats, maar ook bij ieder die berouwvol en nederig is; Ik verfris de nederigen en geef nieuwe moed aan mensen met een berouwvol hart. Ontwikkelen Jacobus 4:    Onderwerp u dus aan God, maar verzet u tegen de duivel en hij zal van u wegvluchten. 8   Als u dichter bij God komt, komt God dichter bij u. Was uw handen, zondaars, u die op twee gedachten hinkt; laat uw hart zuiver voor God zijn. 9   Beklaag uzelf; huil en jammer van ellende. Het lachen moet u vergaan; uw blijdschap moet omslaan in verdriet. 10   Als u beseft dat u klein bent voor de Here, zal Hij u verheffen.

10 Verdriet  Troost Voorspelling OT Ontwikkelen
De Bergrede, absoluut Terug Verdriet  Troost Voorspelling OT Jesaja 61: 1-2 De Geest van God de HERE rust op mij, omdat de HERE mij heeft gezalfd tot brenger van goed nieuws aan mensen die lijden en worden onderdrukt. Hij heeft mij gestuurd om mensen met gebroken harten te troosten, voor gevangenen vrijlating uit te roepen en hen die opgesloten zitten, te bevrijden. Hij heeft mij gestuurd om aan mensen in de rouw te vertellen dat de tijd van Gods welbehagen voor hen is gekomen, maar ook de dag van Zijn toorn tegen hun vijanden. Ontwikkelen Psalm 51 Jacobus 4: 7-10 Onderwerp u dus aan God, maar verzet u tegen de duivel en hij zal van u wegvluchten. Als u dichter bij God komt, komt God dichter bij u. Was uw handen, zondaars, u die op twee gedachten hinkt; laat uw hart zuiver voor God zijn. Beklaag uzelf; huil en jammer van ellende. Het lachen moet u vergaan; uw blijdschap moet omslaan in verdriet. Als u beseft dat u klein bent voor de Here, zal Hij u verheffen.

11 Verdriet (psalm 51) Psalm 51
De Bergrede, absoluut Terug Verdriet (psalm 51) Psalm 51 1-2 Een psalm van David voor de koordirigent. Deze psalm schreef David nadat de profeet Nathan bij hem was gekomen om hem te wijzen op zijn zonde met Bathséba. 3 Geef mij genade, o God, hoewel ik dat niet heb verdiend. Laat toch blijken hoe groot Uw liefde en goedheid is. Wilt U door Uw vergevende mildheid mijn zonden wegdoen? 4 Reinig mij toch van deze zonde, die een smet op mij werpt. 5 Ik weet dat ik heb gezondigd; steeds opnieuw gaan mijn gedachten terug naar deze daad, waarmee ik van Uw pad afweek. 6 Mijn God, ik heb tegen U gezondigd en Uw gebod overtreden. Wat U er ook over zegt, het is altijd goed en rechtvaardig. Uw uitspraken zijn altijd zuiver. 7 Ik weet dat ik vanaf mijn geboorte al een zondaar ben; toen ik werd verwekt, stond al vast dat ik een zondaar zou zijn. 8 En U wilt dat Uw waarheid ook wordt nagevolgd in het verborgene van mijn hart; U geeft mij Uw wijsheid, waar anderen niets van weten. 9 Wilt U met hysop de zonde van mij afnemen, dan zal ik weer helemaal schoongewassen zijn. Als U mij wast, ben ik witter dan de witste sneeuw. 10 Wilt U mij weer blijdschap en echte vreugde geven? Mijn lichaam en mijn ziel zijn terneergeslagen, maar U kunt mij weer oprichten en U laten prijzen. 11 Keer Uw gezicht af van mijn zonden en vernietig al mijn misstappen. 12 Geeft U mij een nieuw, schoon hart, mijn God, en een nieuwe geest die mij innerlijk standvastig maakt. 13 Wend U niet van mij af en laat Uw Heilige Geest niet van mij wijken. 14 Ik wil zo graag opnieuw de blijdschap over Uw redding ervaren. Ik wil U volgen en mijn gehoorzaamheid aan U zal mij kracht geven. 15 Dan zal ik ook aan andere zondaars laten zien wat Uw wil is, zodat zij zich bekeren en U ook zullen volgen. 16 Bevrijd mij van de schuld die ik op mij heb geladen, o God. U bent de God van mijn heil. Ik wil over Uw rechtvaardigheid juichen. 17 Here, stel mij in staat U openlijk lof en eer te geven. 18 Want ik weet dat U er geen prijs op stelt dat ik U nu brandoffers zou brengen; daar gaat het U niet om. 19 Het werkelijke offer waarop U wacht, is een aan U overgegeven geest van iemand die weet dat hij niet zonder U kan. En een hart dat geheel en al weet dat U de enige bent die helpen kan. Zulke mensen stuurt U nooit weg, mijn God. 20 Wilt U Jeruzalem zegenen en haar muren herbouwen? 21 Dan zullen de offers die volgens de wet worden gebracht, U genoegen doen. Dan zullen grote brandoffers aan U gebracht worden; hele stieren worden op Uw altaar gebracht.

12 Zachtmoedigheid  de wereld
De Bergrede, absoluut Terug Zachtmoedigheid  de wereld Voorspelling OT Psalm 37:    Vertel alles wat u bezighoudt aan de HERE en vertrouw Hem. Hij zal in alles voor u zorgen. 6   Hij zal u openlijk recht verschaffen en uw oprechtheid aan het licht brengen. 7   Word stil voor de HERE en verwacht alles van Hem. Wees niet jaloers op de man die slechte plannen beraamt en wie het ogenschijnlijk goed gaat. 8   Word niet boos en laat elke vorm van kwaadheid schieten; wees ook nooit jaloers, want dat brengt u van kwaad tot erger. 9   Eenmaal worden alle zondaars vernietigd; maar wie uitzien naar de HERE, zullen alles ontvangen wat zij nodig hebben. 10   Nog een klein poosje en dan zal de zondaar zijn verdwenen; dan kijkt u naar hem en plotseling ziet u hem niet meer. 11   Maar wie nederig van hart is, zal in het land mogen wonen en genieten van een onuitsprekelijke vrede. Ontwikkelen Mattheüs 11:    Hij sprak weer tot de mensen. "Mijn Vader heeft Mij alles toevertrouwd. Hij is de enige die de Zoon echt kent. En Ik ben de enige die de Vader echt kent. En ook de mensen die Ik heb laten zien wie Hij is, kennen Hem. 28   Als de lasten u drukken en u vermoeid raakt, kom dan bij Mij. Ik zal u rust geven. 29   Voeg u naar Mij en wees mijn discipel, want Ik ben vriendelijk en nederig van hart. Bij Mij zult u diepe innerlijke rust vinden. 30   Wat Ik van u vraag is nooit te zwaar en de last die u voor Mij moet dragen, is licht."

13 Gerechtigheid/goedheid 
De Bergrede, absoluut Terug Volkomen tevredenheid Gerechtigheid/goedheid  Voorspelling OT Jesaja 11: 5 Want Hij zal bekleed zijn met rechtvaardigheid en trouw. Jesaja 42: 1-4 Kijk naar mijn dienaar, die Ik ondersteun; degene die Ik heb uitgekozen en naar wie Ik met genoegen kijk. Ik heb Hem mijn Geest gegeven; Hij zal aan de volken van de aarde rechtvaardigheid openbaren. Hij zal behoedzaam zijn; Hij zal niet schreeuwen of ruzie maken in de straten. Hij zal het geknakte riet niet breken en de flakkerende vlam niet doven. De vertwijfelden zal Hij bemoedigen. Hij zal ervoor zorgen dat recht wordt gedaan aan hen die onrechtvaardig zijn behandeld. Hij zal niet rusten voordat waarheid en rechtvaardigheid overal op aarde heersen en verre overzeese volken hun vertrouwen op Hem hebben gesteld. Ontwikkelen Johannes 16: 5-11 Maar nu ga Ik terug naar God, Die Mij gestuurd heeft. Niemand vraagt waar Ik naar toe ga. Mijn woorden maken u verdrietig. Wat Ik zeg, is de waarheid. Toch is het voor u beter dat Ik wegga, anders kan mijn Plaatsvervanger niet bij u komen. Als Ik wegga, stuur Ik Hem naar u toe. Als mijn Plaatsvervanger komt, zal Hij de mensen in de wereld overtuigen van zonde, rechtvaardigheid en oordeel. Van zonde omdat zij weigeren in Mij te geloven. Van rechtvaardig-heid, omdat Ik naar de Vader ga en u Mij niet meer zult zien. En het oordeel houdt in dat de overheerser van deze wereld al geoordeeld is. Filippenzen 3: 7-11 Maar al deze dingen, waar ik vroeger zoveel waarde aan hechtte, zijn voor mij waardeloos geworden omdat ze mij afhielden van Christus. Echt, ik beschouw zelfs alles als waardeloos, omdat niets meer waarde heeft dan het kennen van Christus Jezus. Ik heb alles als vuilnis weggegooid om Christus te kunnen ontvangen en één met Hem te zijn. Ik reken er niet meer op dat ik het door het houden van allerlei wetten met God in orde kan maken. Nee, daarvoor vertrouw ik nu op Christus. Hij maakt het goed tussen ons en God, als wij maar in Hem geloven. Het enige wat ik wil, is Christus kennen en ervaren hoe groot de kracht is, waardoor Hij uit de dood is opgestaan. Ik wil ervaren wat het betekent om met Hem te lijden en te sterven om uiteindelijk te komen tot de opstanding uit de dood.

14 Liefde & hulp  Barmhartigheid
De Bergrede, absoluut Terug Liefde & hulp  Barmhartigheid Voorspelling OT Psalm 41: 2 Gelukkig is de man die voor de kleinen zorgt; als hemzelf eens onheil treft, zal de HERE hem helpen. Ontwikkelen Efeziërs 5: 1-2 Volg Gods voorbeeld in alles, zoals een geliefd kind zijn vader nadoet. Wees vol liefde, net als Christus, Die zoveel van u hield dat Hij Zich voor u opofferde om uw zonden weg te nemen. God nam dit offer van Christus aan; het was als een heerlijke geur voor Hem.

15 Eerlijkheid & Oprechtheid 
De Bergrede, absoluut Terug Eerlijkheid & Oprechtheid  God zien Voorspelling OT Psalm 24: 3-4 Wie kan de berg van de HERE beklimmen en binnengaan in de plaats waar Hij woont? Wie kan voor de HERE staan? Alleen zij die schone handen en zuivere harten hebben; die zich niet inlaten met oneerlijkheid en leugens. Psalm 51: 10 Wilt U mij weer blijdschap en echte vreugde geven? Mijn lichaam en mijn ziel zijn terneergeslagen, maar U kunt mij weer oprichten en U laten prijzen. Ontwikkelen 1 Johannes 3: 1-3 Wat heeft de Vader geweldig veel liefde voor ons! Wij héten niet alleen Zijn kinderen, wij z!jn het ook. De mensen, die God niet kennen, begrijpen daar niets van. Ja, vrienden, wij zijn kinderen van God en kunnen ons er geen voorstelling van maken hoe het later zal zijn. Maar wij weten één ding: Als Christus komt, zullen wij zijn zoals Hij, omdat wij Hem dan zien zoals Hij werkelijk is. Ieder die dit gelooft, leidt een rein leven omdat Christus rein is.

16 Vrede  Zonen van God Voorspelling OT Ontwikkelen Romeinen 12: 9-21
De Bergrede, absoluut Terug Vrede  Zonen van God Voorspelling OT Jesaja 57: Ik heb gezien wat zij doen, maar toch zal Ik hen genezen! Ik zal hen leiden en troosten, hen helpen met berouw hun zonden te belijden. Vrede, vrede voor hen, dichtbij en veraf, want Ik zal hen allemaal genezen. Jesaja 60: 17 Ik zal uw koper inruilen voor goud, uw ijzer voor zilver, uw hout voor koper, uw stenen voor ijzer. Vrede en gerechtigheid zullen uw heersers zijn! Ontwikkelen Romeinen 12: 9-21 Hebreeën 12: Onze natuurlijke vaders hebben ons een aantal jaren naar hun beste weten opgevoed. Maar God weet pas echt wat goed voor ons is; Hij voedt ons op om ons te laten delen in Zijn volmaaktheid. Niemand vindt het prettig terechtgewezen te worden; op het moment zelf worden wij er alleen maar verdrietig van. Maar later zien wij dat het toch goed is geweest; de terechtwijzing heeft ons geholpen mensen te worden, die goed doen en vrede brengen.

17 De Bergrede, absoluut Terug Vrede: Romeinen12: 9-21 Laat uw liefde geen schijnvertoning zijn. Keer u af van het slechte, maar klem u vast aan het goede. Houd veel van elkaar, als broeders en zusters, en laat elkaar uw waardering blijken. Laat uw ijver niet verslap-pen, maar dien de Here met enthousiasme. Wees blij, want God gaat iets geweldigs voor u doen. Geef niet op als u het erg moeilijk krijgt en houd nooit op met bidden. Help de gelovigen die tegenslag hebben en doe altijd uw best om gastvrij te zijn. Wens de mensen die u vervolgen alle goeds toe. U moet hun niets kwaads toewensen. Wees blij als anderen blij zijn en wees verdrietig als zij verdrietig zijn. U moet één van hart en ziel zijn. Wees niet hoog-moedig, maar doe uw best nederig te zijn. Doe niet of u de wijsheid in pacht hebt. Als iemand u kwaad doet, zet het hem dan niet betaald. Doe liever iets goeds voor alle mensen. Probeer, voor zover het van u afhangt, met iedereen in vrede te leven. Neem nooit wraak, vrienden! Laat dat maar aan God over, want Hij heeft gezegd: "Als er gestraft moet worden, doe Ik dat. Ik zal het wel betaald zetten.“ Weet u wat u moet doen? Als uw vijand honger heeft, geef hem te eten. En als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want dan weet hij met zijn houding geen raad en zal hij misschien een andere houding aannemen. Geef het kwaad geen kans, maar overwin het door het goede te doen.

18 Trouw  Koninkrijk van God
De Bergrede, absoluut Terug Trouw  Koninkrijk van God Voorspelling OT Jesaja 52: 13 Kijk, mijn dienaar krijgt voorspoed, Hij zal hoog worden verheven. Jesaja 53: 12 Daarom zal Ik Hem de eerbewijzen geven van iemand, die machtig is en hoog in aanzien staat; want Hij heeft zichzelf in de dood gegeven. Hij werd beschouwd als een zondaar, maar droeg de zonden van velen. Hij pleitte bij God voor overtreders. Ontwikkelen 2 Timotheüs 3: 12 Ja, het is nu eenmaal zo dat wie werkelijk een met Jezus Christus willen blijven, het zwaar te verduren krijgen van de mensen die Hem haten.

19 Zaligsprekingen buiten Christus om
De Bergrede, absoluut Zaligsprekingen buiten Christus om Gelukkig zijn: de ‘doordouwers’ de ‘harde jongens’ degenen die zich beklagen de ongevoeligen de slavendrijvers de goed ingelichte mensen de onruststokers Want zij: zullen succes hebben worden niet gekwetst krijgen uiteindelijk hun zin maken zich niet druk over hun zonden boeken resultaten weten hoe ze te werk moeten gaan krijgen alle aandacht De Bergrede min of meer omgedraaid, met regels die aangeven hoe je in de wereld, buiten Christus om succesvol kunt zijn.

20 De Bergrede, absoluut Vraag… Wie zijn de mensen die de Here Jezus ‘zalig’ of ‘gelukkig’ noemt? Wat hebben die mensen voor op anderen? Christus heeft het over: ‘armen van geest’, ‘treurenden’, ‘zachtmoedigen’, ‘mensen die gerechtigheid zoeken’, ‘barmhartigen’, ‘reinen van hart’, ‘vredestichters’ en ‘vervolgden’. Waarom juist zij? En niet de mensen met macht, succes en rijkdom? In hoeverre pas ik in dat plaatje?

21 Voordelen voor de ‘armen’
De Bergrede, absoluut Voordelen voor de ‘armen’ Ze weten dat ze verlossing nodig hebben afhankelijk zijn van God, machtigen én elkaar hun veiligheid niet in dingen moeten zoeken Ze hebben geen overdreven gevoel voor eigen belangrijkheid overdreven behoefte aan privacy Ze verwachten weinig van concurrentie en veel van samenwerking Ze kunnen onderscheid maken tussen noodzakelijkheden en luxe wachten, uit een besef van afhankelijkheid Hun angsten zijn realistischer omdat ze weten dat iemand groot lijden kan verdragen Het evangelie is eerder goede boodschap dan een bedreiging Ze kunnen zich makkelijker radicaal bekeren, omdat ze minder te verliezen hebben De mensen die Christus aanspreekt hebben in hun leven ervaren en geleerd dat ze niet zonder God kunnen leven. Deze mensen zijn veel meer ontvankelijk voor het evangelie. Andere termen in dit verband: Nood leert bidden Mensen die gezond zijn hebben geen Geneesheer nodig Rijke en succesvolle mensen leven eerder met het idee dat ze wel zonder God kunnen

22 uit het vorige lijstje vervangen door:
De Bergrede, absoluut En ik? Kun jij / kunt u: Het woordje ‘ze’ uit het vorige lijstje vervangen door: ‘ik’ ? In hoeverre ben ik ervan doordrongen dat God de cruciale factor is in mijn leven? Hij leert in Zijn Woord dat wij verlossing nodig hebben, en Hij geeft er ook zijn route naar die verlossing: Jezus Christus Rijkdom en succes kunnen een ootmoedige levenshouding, in dankbaar- heid aan de verlossing die Hij bewerkstelligt, in de weg staan Op welke manier kun je ook ‘geestelijk’ arm zijn terwijl je in het leven toch rijk gezegend bent in materieel opzicht?

23 Voordelen voor ‘mij’ Ík weet dat ik Ik heb geen Ik verwacht Ik kan
De Bergrede, absoluut Voordelen voor ‘mij’ Ík weet dat ik verlossing nodig heb afhankelijk ben van God, machtigen én elkaar mijn veiligheid niet in dingen moeten zoeken Ik heb geen overdreven gevoel voor eigen belangrijkheid overdreven behoefte aan privacy Ik verwacht weinig van concurrentie en veel van samenwerking Ik kan onderscheid maken tussen noodzakelijkheden en luxe wachten, uit een besef van afhankelijkheid Mijn angsten zijn realistischer omdat ik weten dat iemand groot lijden kan verdragen Het evangelie is eerder goede boodschap dan een bedreiging Ik kan mij makkelijk radicaal bekeren, omdat ik minder te verliezen heb Dezelfde tekst, maar nu op mijzelf toegepast. Pas ik in dit plaatje?

24 De Bergrede, absoluut Conclusies Jezus begint met een beschrijving van de eigenschappen die Hij zoekt in zijn volgelingen: het karakter van Gods kinderen Hij noemt hen die zo leven ‘gelukkig’, omdat God iets bijzonders voor hen in petto heeft, en nu al aanreikt! Elke zaligspreking staat haaks op de wereldse manier van leven De laatste zaligspreking wijst erop dat navolgers tegenstand zullen oproepen Als ik Zijn kind wil zijn, zullen de zaligsprekingen elke dag een uitdaging vor mij zijn

25 De Bergrede, absoluut! De Rede over de Wet Mattheüs 5: 17- 7: 28

26 Jezus leert over de Wet Stelling 1 Citaten (van de Rus Tolstoj)
De Bergrede, absoluut Jezus leert over de Wet Stelling 1 Citaten (van de Rus Tolstoj) De zes Woorden over de naaste Stelling 2 Wat nu? Vier foute antwoorden Wat dan wel? God Zélf levert het antwoord Één mogelijkheid De Bergrede, absoluut Inhoudsopgave

27 De Bergrede, absoluut Stelling 1 In de Bergrede laat de Here zien hoe vér het gaat om volgens Gods geboden te leven. Christus’ onderwijs heeft de bedoeling ons te tonen dat wij ons ABSOLUUT aan die wet behoren te houden. In een zonde-vrije wereld zijn mensen in staat om te leven zoals Christus het hier in de Bergrede beschrijft. God wil van ons dat wij zonder zonden leven. Dat betekent dat wij ons leven naar de woorden van de Bergrede moeten inrichten en leven.

28 Citaten (van de Rus Tolstoj)
De Bergrede, absoluut Citaten (van de Rus Tolstoj) “Beoordeel Gods heilige idealen niet aan de hand van mijn onvermogen om eraan te voldoen. Beoordeel Christus niet aan de hand van degenen die op een onvolmaakte manier zijn naam dragen.” “Val mij aan, in plaats van de weg die ik volg… als het niet de juiste weg is, wijs mij dan een andere weg…” Als je de Bergrede serieus neemt, heeft dat bijzondere consequenties in je leven. De Russische schrijver Tolstoj kwam ook tot die conclusie, en hij verdeelde zijn bezit, stelde zijn lijfeigenen in vrijheid, en probeerde in alle opzichten conform Gods Wet te leven. Hij zag dat hij altijd weer faalde. Zijn critici zeiden dat hij dwaas bezig was. Hij antwoordde daar weer op met bovenstaande citaten. (Zie PY, blz 143 e.v.)

29 De zes woorden over de naaste
De Bergrede, absoluut De zes woorden over de naaste Klik op Matth. 5 om de genoemde bijbelteksten te lezen Tekst Matth.5 Voorbeeld Het is niet genoeg om We moeten ook 21-22 Moord Niet te doden Woede en haat vermijden 23-26 Offers Regelmatig te offeren Een goede relatie met God en anderen hebben 27-30 Overspel Geen overspel te plegen Geen wellust in ons hart toelaten en trouw blijven 31-32 Scheiding Wettig gehuwd te zijn Toegewijd blijven aan je huwelijk 33-37 Zweren Een eed af te leggen Eerlijk en betrouwbaar zijn 38-46 Vergelding Ons recht te zoeken Anderen vergeven en hen liefde tonen (vijanden) Dit is een kleine verwijzing naar de verstrekkende gevolgen van de Wet van God. Het laat in een paar woorden zien dat dat ik als mens altijd wel ergens tekort schiet. Klikken op Matth. 5, levert de vertaling van de verzen uit ‘Het Boek’ op

30 Mattheüs 5 De Bergrede, absoluut Terug 21-22
Vroeger zei men: 'Wie iemand vermoordt, moet sterven.' Maar Ik ga verder. Ik zeg: Als u kwaad bent op uw broeder, wordt u veroordeeld. Als u hem uitscheldt, moet u voor God terechtstaan. 23-26 Stel dat u in de tempel voor het altaar staat om God een offer te brengen. Als u zich daar dan herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, moet u het offer naast het altaar laten liggen. Ga eerst naar uw broeder, maak het met hem in orde en breng daarna pas uw offer aan God. Zorg ervoor dat u het op tijd eens wordt met uw schuldeiser. Want als hij u voor het gerecht sleept, wordt u misschien wel in de gevangenis gegooid. En daar komt u pas weer uit als u de laatste cent betaald hebt. 27-30 De wet van Mozes zegt: 'U mag geen overspel plegen.' Maar Ik zeg: Wie met begerige ogen naar een vrouw kijkt, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. Als uw oog dus slechte begeerten in u opwekt, ruk het dan uit en gooi het weg. Want het is beter één lichaamsdeel kwijt te raken, dan zelf in de hel te worden gegooid. En als uw hand u tot verkeerde dingen brengt, hak hem dan maar af en gooi hem weg. Want het is beter één lichaamsdeel kwijt te raken, dan zelf in de hel terecht te komen. 31-32 De wet van Mozes zegt: 'Als iemand van zijn vrouw af wil, kan hij van haar scheiden. Maar hij moet haar wel een brief meegeven, waarin staat dat zij niet langer zijn vrouw is.‘ Maar Ik zeg: Als u zich van uw vrouw laat scheiden zonder dat zij met een andere man gemeenschap heeft gehad, drijft u haar tot overspel. En wie met een weggezonden vrouw trouwt, pleegt overspel. 33-37 In de wet van Mozes staat ook: 'U moet zich aan uw eed houden. Wat u voor God hebt gezworen, moet u nakomen.‘ Maar Ik zeg: Zweer nooit! Zeg niet: 'Ik zweer bij de hemel', want de hemel is de troon van God. Of: 'Ik zweer bij de aarde', want de aarde is Gods voetenbank. Of: 'Ik zweer bij Jeruzalem', want dat is de stad van de grote koning. Zeg ook niet: 'Ik zweer bij mijn hoofd', want u kunt niet één haar wit of zwart maken. Houdt u aan uw woord. Ja is ja en nee is nee. Als u uw woorden kracht bijzet door een eed, klopt er iets niet. 38-46 De wet van Mozes zegt: 'Wie iemand een oog uitsteekt, moet daarvoor boeten met zijn eigen oog. Wie iemand een tand uit de mond slaat, moet daarvoor boeten met een tand uit zijn eigen mond.‘ Maar Ik zeg u: Vergeld geen kwaad met kwaad. Als iemand u een klap op de ene wang geeft, keer hem dan ook uw andere wang toe. Als u voor het gerecht wordt gebracht en uw hemd moet afstaan, geef dan ook uw mantel. Als iemand u dwingt iets een kilometer te dragen, draag het dan twee kilometer. Als iemand u iets vraagt, geef het hem. En als iemand iets van u wil lenen, weiger het dan niet. Er wordt gezegd: 'Houd van uw vrienden en haat uw vijanden.‘ Maar Ik zeg: Houd ook van uw vijanden! En bid voor wie u vervolgen! Als u dat doet, bent u echt zonen van uw hemelse Vader. Want Hij geeft het licht van de zon aan goede en slechte mensen. Hij laat het regenen voor schuldigen en onschuldigen. Als u alleen maar houdt van mensen die ook van u houden, krijgt u geen beloning. Dat doen zelfs bedriegers.

31 De Bergrede, absoluut Stelling 2 Wetticisme zoals de Farizeeën die beoefenden, zal altijd falen. Niet omdat die te strikt zou zijn, maar omdat die niet strikt genóeg is! De Bergrede toont ons onmiskenbaar en met groot gezag aan dat wij allen gelijkelijk schuldig staan voor God. Wij kúnnen niet aan de wet voldoen. In het vervolg op de uitspraken van Tolstoj: leven volgens de wet is voor de mens na de zondeval onmogelijk. Er waren Farizeeërs die altijd met gebogen hoofd liepen, om niet in de verleiding te komen dat zij ten prooi zouden vallen aan begeerlijke gedachten als zij een mooie vrouw zouden zien. Zij werden ‘bloedende Farizeeërs’ genoemd, omdat zij nogal eens ergens tegenop liepen… Uit de Bergrede blijkt ook dat wij allemaal voor God gelijk zijn: De feitelijke moordenaar heeft de eeuwige straf verdiend, maar iemand die zijn medemens in gedachten beledigt ook.

32 De Bergrede, absoluut Vraag… Wat nu? Hoe moeten wij de Bergrede dan interpreteren, als we er nooit aan kunnen voldoen? Vier foute antwoorden: Hoe moet je dan met de Bergrede omgaan? In de volgende vier sheets worden pogingen van mensen beschreven om met Jezus’ woorden in het reine te komen. Ze missen alle doel.

33 1. Letterlijk alle geboden onderhouden
De Bergrede, absoluut 1. Letterlijk alle geboden onderhouden Doperse bewegingen en Quakers zeggen: Zonder uitzondering letterlijk houden, met alle consequenties voor de samenleving: geen eed zweren, geen leger of politie, geen persoonlijke bezittingen etc. Ze komen uiteindelijk tot de conclusie dat het niet kàn, er zijn àltijd uitwijkmanoeuvres nodig. Er zijn in de loop van de eeuwen door veel (groepen) van mensen pogingen gedaan om de wetteksten van de Bergrede letterlijk op te volgen, denk aan: Tolstoj Quakers Dopersen etc. Zij probeerden hun leven zo in te richten dat zij niet schuldig kwamen te staan voor God, en dat Hij hen met het eeuwige leven kon belonen. Er ontstonden altijd heel verwrongen constructies. Nooit een eed zweren, niet deelnemen aan leger of politie, verchrikkelijke straffen op sexuele overtredingen (castratie etc.) Het hielp niet.

34 2. Verdelingen aanbrengen
De Bergrede, absoluut 2. Verdelingen aanbrengen Bergrede splitsen in volgens Thomas van Aquino: universele morele wetten (10 geboden) idealistische aanbevelingen, zonder dwingend karakter volgens Maarten Luther regels voor een werelds koninkrijk (waar niet alle bergrede regels in praktijk kunnen worden gebracht) regels voor Christus’ koninkrijk (zodat je een vijande-lijke soldaat kunt doodschieten én liefhebben…) Maar Jezus bracht deze verdelingen NIET aan… Theologen probeerden de regels zo toepasbaar te stellen dat je er in het leven wel mee vooruit kon. Als een gebod in het dagelijks leven onhaalbaar bleek, zou Jezus het bedoeld hebben als ‘hoogste ideaal’, dat niet dwingend opgelegd wordt. De constructie van Luther zorgde ervoor dat de wetten niet voor het dagelijks leven golden, maar alleen voor de burgers van het ‘koninkrijk van God’, en daarom alleen daarbinnen geldig waren. Dan kon je dus in het leger je vijand doodschieten, in opdracht van de overheid, terwijl je de vijandelijke mens in ‘het Koninkrijk van God’ liefhad Voor beide constructies geeft Jezus echter in zijn Bergrede geen aanleiding. Hij plaatst de regels in het volle leven.

35 3. Alleen als tijdelijke voorschriften
De Bergrede, absoluut 3. Alleen als tijdelijke voorschriften Albert Schweizer interpreteerde de Bergrede als wet voor ongebruikelijke tijden: Omdat Jezus ervan overtuigd was dat de wereld spoedig zou eindigen in de apocalyps, stelde Hij een soort ‘oorlogswet’ in. Aangezien die apocalyps niet kwam, moeten we de Bergrede nu anders interpreteren. Schweizer legt niet uit waarom wet zou zijn afgeschaft. Citaat uit PY, blz 135: “Albert Schweizer gaf weer een andere uitleg, hij zag de Bergrede als een aantal tussentijdse voorschriften voor ongebruikelijke tijden. Omdat Hij ervan overtuigd was dat de wereld spoedig zou eindigen in de apocalyps, stelde Jezus een soort ‘oorlogswet’ in. Daar het einde van de wereld nog niet kwam moeten wij zijn instructies nu anders zien.”

36 4. Niet (meer) letterlijk nemen
De Bergrede, absoluut 4. Niet (meer) letterlijk nemen Jezus vertelt in de Bergrede hoe het met de Oud Testamentische wetten had gemoeten. Nu Hij door zijn lijden, sterven en opstanding de wet heeft vervuld, is de wet voor de mens niet meer letterlijk geldig. Ook dit is een uitvlucht: waarom dan zoveel aandacht voor Bergrede in het NT? In deze redenatie wordt het belang van het onderhouden van de geboden omlaag gehaald. Het doet geen recht aan de tekst waar Christus stelt dat Hij niet gekomen is om de wet te ontbinden, maar om die te vervullen. Hier zegt Christus niet dat Hij de wet vervuld heeft opdat wij er geen omkijken meer naar zouden hebben. Christus hééft inderdaad de wet vervuld: Hij heeft nooit gezondigd, en het leven geleefd zoals God het eist. Maar Hij heeft de wet niet voor ons buiten werking gesteld. Ook voor ons geldt nog steeds Gods rechtvaardigheids eis: leven naar de Wil van God Jezus laat Zélf zien, in de Bergrede, hoever dat strekt. Dat staat er niet om direct daarna vervallen te worden verklaard.

37 De Bergrede, absoluut Vraag… Wat dan wel? Hoe moeten wij de Bergrede dan interpreteren, als we er nooit aan kunnen voldoen? De juiste combinatie:

38 God Zélf levert het antwoord
De Bergrede, absoluut God Zélf levert het antwoord ABSOLUTE GENADE Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3: 16) Wij hebben lief, omdat God ons eerst heeft liefgehad (1 Johannes 4: 19) Waar evenwel de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden (Romeinen 5: 20) Zo is er dan geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn (Romeinen 8: 1) God verleent zijn kinderen ABSOLUTE genade, door de gerechtigheid die Christus verdiend heeft, door zondeloos te leven, hén toe te rekenen Gratis. Uit Goddelijke Genade. Omdat Hij zielsveel van Zijn kinderen houdt Wie zijn Zijn kinderen? Iedereen die gelooft dat Jezus Christus zijn redder is, en door zijn kruisdood en opstanding de schuld die hij/zij bij God heeft heeft voldaan.

39 De Bergrede, absoluut Één mogelijkheid Er is maar één mogelijkheid om het spannings-veld tussen de hoge idealen van het evangelie en de grimmige werkelijkheid in onszelf op te lossen: Aanvaarden dat we aan die idealen nooit kunnen voldoen, maar dat dat ook niet hoeft! Want we worden geoordeeld naar de gerechtig-heid van Christus die in ons woont, niet naar onze eigen gerechtigheid Dus we moeten ABSOLUUT aan de Wet van God voldoen. Dat kunnen we nooit. God rekent ons toe dat wij het toch gedaan hebben, omdat Christus dat voor ons verdiend heeft, door de Wet wel te vervullen Dat toerekenen is ABSOLUTE genade.

40 De Bergrede, absoluut De aard van de Bergrede Jezus sprak de Bergrede niet uit om ons te belasten, maar om ons te tonen hoe God is. Omdat we gevallen zijn en niet langer in staat aan dat absolute Ideaal kunnen voldoen, rest ons niets anders dan ons te laten opvangen door het vangnet van absolute genade. De Here vangt ons op door zijn onmetelijke genade.

41 God vangt ons op in genade
De Bergrede, absoluut God vangt ons op in genade Leven we er dan maar op los? Maken we ons niet meer druk om Gods heilige Wet? Hoe ondankbaar zou dat zijn! Daarmee verspeel je de genade, want dan accepteer je Christus niet meer als je Redder. Nee! Je leeft, met vallen en opstaan, naar de goede regels van God. Niet om iets te verdienen, maar om de Liefde van God te beantwoorden met jouw liefde voor Hem.

42 ABSOLUTE EISEN & ABSOLUTE GENADE De Bergrede, absoluut


Download ppt "De Bergrede, absoluut! Studie n.a.v. Matt. 5-7 en “Jezus zoals ik Hem niet kende” van Philip Yancey, H 6-7 Naar aanleiding van de hoofdstukken 6 en 7 uit."

Verwante presentaties


Ads door Google