De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Alle rechten © 2006, Bijbel Aktueel, www.bijbelaktueel.nl - Sheet: 1 Evangelisatie - Maar dan Anders! INTRODUCTIE • Waarom is Evangelisatie nodig? • Aan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Alle rechten © 2006, Bijbel Aktueel, www.bijbelaktueel.nl - Sheet: 1 Evangelisatie - Maar dan Anders! INTRODUCTIE • Waarom is Evangelisatie nodig? • Aan."— Transcript van de presentatie:

1 Alle rechten © 2006, Bijbel Aktueel, www.bijbelaktueel.nl - Sheet: 1 Evangelisatie - Maar dan Anders! INTRODUCTIE • Waarom is Evangelisatie nodig? • Aan wie vertellen we het Evangelie? • Hoe vertel je het Evangelie? • Wat vertel je aan de mensen? • Ze stellen allemaal vragen! Hoe ga ik daar mee om? • Moet je er niet voor “geroepen” zijn? Allemaal vragen, en we zullen niet alleen deze bestuderen maar nog veel meer!

2 Alle rechten © 2006, Bijbel Aktueel, www.bijbelaktueel.nl - Sheet: 2 Evangelisatie - Maar dan Anders! Waarom is Evangelisatie nodig? • Zonder evangelieverkondiging géén groei van de Gemeente! • Geen ‘ledenaanwas’ van lokale gemeenten; • Geen ‘ledenaanwas’ voor het Lichaam van Christus; • Zonder nieuwe leden (celvernieuwing lichaam!) sterft het Lichaam! • Het is een opdracht van de Here Jezus zélf! • Mat 28:19 - “maakt al de volken tot mijn discipelen” • De gelovigen verkondigden daarom, voorbeelden: Hand 8:4, 2 Tim. 4:5, Efeze 4:11.

3 Familie & Vrienden Uw kinderen Alle rechten © 2006, Bijbel Aktueel, www.bijbelaktueel.nl - Sheet: 3 Evangelisatie - Maar dan Anders! Aan wie vertellen we het Evangelie? De meeste mensen zijn al ‘evangelisten’ zonder dat ze het beseffen! U vertelt in uw leven vast wel eens aan vrienden, bekenden, familie over uw geloof! Maar soms ook aan mensen die verder weg staan: collega’s, een bezoeker van de dienst waar u mee in gesprek raakt.. U vertelt aan.. Bezoekers diensten? Zondagsschool Andere taken? Collega’s?

4 Alle rechten © 2006, Bijbel Aktueel, www.bijbelaktueel.nl - Sheet: 4 Evangelisatie - Maar dan Anders! Hoe vertel je het Evangelie? • Kinderen zijn ontvankelijk en staan er voor open; • Als ze ouder worden, stellen ze moeilijke vragen! • Volwassenen zijn nóg véél kritischer.. • Hoe overtuigen we mensen van het Evangelie? Het Evangelie kun je alléén effectief vertellen als je de feiten kent en zelf er van overtuigd bent!

5 Alle rechten © 2006, Bijbel Aktueel, www.bijbelaktueel.nl - Sheet: 5 Evangelisatie - Maar dan Anders! INLEIDING: EVANGELIE DELEN! (engels: sharing the Gospel) Vragen ….  Hoe wordt iemand een Christen?  Wat ís het Evangelie?  Hoe kan iemand gered worden?  Waarom zou iemand gered moeten worden ? Deze vragen moeten we kunnen beantwoorden!

6 Alle rechten © 2006, Bijbel Aktueel, www.bijbelaktueel.nl - Sheet: 6 Evangelisatie - Maar dan Anders! Het doel van Evangelisatie is niet - mensen lid te maken van onze kerk; - mensen zich “lekker in hun vel” laten voelen; - mensen tevreden te stellen met hun huidige situatie of leefomstandigheden; - mensen “gerust te stellen” of te “sussen” over hun toekomst… De juiste drijfveer voor Evangelisatie is…

7 Alle rechten © 2006, Bijbel Aktueel, www.bijbelaktueel.nl - Sheet: 7 Evangelisatie - Maar dan Anders! Het doel van Evangelisatie is niet - mensen lid te maken van onze kerk; - mensen zich “lekker in hun vel” laten voelen; - mensen tevreden te stellen met hun huidige situatie of leefomstandigheden; - mensen “gerust te stellen” of te “sussen” over hun toekomst… Meewerken aan het wonder dat God wil bewerken in de De juiste drijfveer voor Evangelisatie is… Meewerken aan het wonder dat God wil bewerken in de levens van mensen, namelijk: hun Wedergeboorte!

8 Alle rechten © 2006, Bijbel Aktueel, www.bijbelaktueel.nl - Sheet: 8 Evangelisatie - Maar dan Anders! Spreek er over! 1. Kansen en gelegenheden. Romeinen 10:14-17 “Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus” 2. Discipelen maken! Matteüs 28:19 “maakt al de volken tot mijn discipelen.. leert hen onderhouden” 3. Volgeling zijn en blijven. Johannes 8:31 “Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij” We zijn dus niet slechts uitgezonden om mensen “een keuze” te laten maken, maar om ze tot discipelen te maken!

9 Alle rechten © 2006, Bijbel Aktueel, www.bijbelaktueel.nl - Sheet: 9 Evangelisatie - Maar dan Anders! Wat is het Evangelie? Het Evangelie is niet - goed advies over hoe iemand een beter of succesvol leven zou kunnen leven; - ook géén methode voor “zelf-hulp”; - primair gericht op de “gevoelde noden van de mens” zoals eenzaamheid en depressie; - het antwoord op “het ontbreken van een doel in je leven”. De moderne evangelisatie-methoden en programma’s zijn op de mens gericht. Zij doen aan symptoombestrijding!

10 Alle rechten © 2006, Bijbel Aktueel, www.bijbelaktueel.nl - Sheet: 10 Evangelisatie - Maar dan Anders! Centraal in het Evangelie staat.. • God. De Schepper en de Rechter. Hij is Heilig; • De Mens. Opstandig tegen God en een zondaar. • Christus. Volledig God, volledig mens. Hij overwon de dood en versloeg de satan! • Het Bijbelse antwoord op deze feiten: zonde- besef, bekering en.. Christus volgen! Deze 4 feiten zijn de meest belangrijke pijlers van effectieve verkondiging van het Evangelie. Daarom moeten we deze bestuderen en kennen!

11 Alle rechten © 2006, Bijbel Aktueel, www.bijbelaktueel.nl - Sheet: 11 Evangelisatie - Maar dan Anders! GOD = SCHEPPER Omstreden in deze ‘moderne tijd’ echter: - zonder schepping géén zondeval! - schepping: éérste wat de Bijbel onderwijst! - de basis verwerpen = God tot leugenaar gemaakt! Het verwerpen van God als de Schepper van Hemel en Aarde is het verwerpen van de (boodschap van de) Bijbel. We verwerpen daarmee God zélf. Hij zégt immers in Zijn Woord dát Hij de Schepper is! Door verwerping van God als Schepper maken we hem in onze menselijke hoogmoed, tot een leugenaar.

12 Alle rechten © 2006, Bijbel Aktueel, www.bijbelaktueel.nl - Sheet: 12 Evangelisatie - Maar dan Anders! Wereldbeschouwing(en).. de manier waarop een mens de wereld ziet, interpreteert en begrijpt. - ontkennen geheel of gedeeltelijk het Woord van God. Romeinen 1:18-25 - wij dienen hen te overtuigen van de Waarheid! Psalm 119:160, Johannes 17:17, Efeze 1:13 Als we ongelovigen in hun ongeloof laten, dan hebben wij ze niet lief. Immers, anders zouden we ze de Waarheid leren kennen? Vgl. 1 Johannes 3:18.

13 Alle rechten © 2006, Bijbel Aktueel, www.bijbelaktueel.nl - Sheet: 13 Evangelisatie - Maar dan Anders! De Schepping - in het kort “In den beginne schiep God de hemel en de aarde.” Genesis 1:1 • Gebod aan de mens - Genesis 2:16-17; • Zijn maaksel zijn wij - Ps. 103:14; • Als Schepper heeft God het recht ons geboden op te leggen; • Wij zijn gemaakt om goede werken te doen - Efeze 2:10; Hij is daarom degeen, de énige, die ons kán en mág en zál be- oordelen! De mens is verantwoording schuldig aan God.

14 Alle rechten © 2006, Bijbel Aktueel, www.bijbelaktueel.nl - Sheet: 14 Evangelisatie - Maar dan Anders! Mogelijke vragen over de Schepping 1. De Atheïst - iedereen die niet gelooft in God; - waarop zijn morele waarden gebaseerd? - hoe komen we aan een geweten? - is het leven niet zinloos zonder God? 2. Aan een onbekende god? - er is wel een soort van “godsbesef”, zonder consequenties - als er “iets” is, dan heeft dat “iets” (God) toch rechten? - Genesis 18:25, Psalm 50, Psalm 96:7-13, Hand 17:22-31, Openbaring 20:11-15.

15 Alle rechten © 2006, Bijbel Aktueel, www.bijbelaktueel.nl - Sheet: 15 Evangelisatie - Maar dan Anders! • Het is belangrijk dat God als Schepper erkend wordt! • God is de rechtvaardige Rechter. Hij heeft het recht ons te oordelen omdát Hij onze schepper is en wij daarom verantwoording aan Hem schuldig zijn! • De mens is ongehoorzaam aan God en heeft Redding nodig Aanvaarding dat God de Schepper is heeft dus consequenties. wanneer iemand daarvan overtuigd is of raakt is de volgende stap: erkenning dat er sprake is van ongehoorzaamheid áán deze Schepper van Hemel en Aarde…! Samenvatting

16 Alle rechten © 2006, Bijbel Aktueel, www.bijbelaktueel.nl - Sheet: 16 Evangelisatie - Maar dan Anders! DE VAL VAN DE MENS Het is “goed mis” in deze wereld… • Alle ellende is God zijn schuld!? Maar,.. wil jij dan leven naar Zijn wil? Wie ben jij, dat Hij naar je zou luisteren? • Wie God niet wil kennen, kent Hij ook niet! Oórzaak van de diepe val van de mens: het aan God gelijk willen zijn. Zélf bepalen wat goed of fout is. De mens kiest voor “Geen God en geen Meester. Kies je daar voor? Draag de consequenties! Romeinen 1-3. Lees i.h.b. 3:23, 2 Korinthe 5:20

17 Alle rechten © 2006, Bijbel Aktueel, www.bijbelaktueel.nl - Sheet: 17 Evangelisatie - Maar dan Anders! De scheiding • We zondigen tegen elkaar, maar boven alles tegen God; • Zonde is dé oorzaak van scheiding tussen God en mens; • Een ‘beetje veranderen’ is niet de oplossing... • De mens moet bréken met de zonde! Romeinen 6:4 “in nieuwheid des levens wandelen” • Christus Jezus is de Middelaar, de interventie, die de mens nodig heeft om tot God te kunnen naderen.

18 Alle rechten © 2006, Bijbel Aktueel, www.bijbelaktueel.nl - Sheet: 18 Evangelisatie - Maar dan Anders! Tegenwerpingen… Lukas 9:5 “schudt het stof af van uw voeten” 1. Verknoei geen kostbare tijd; 2. God is toch liefde? Waarom zou Hij mij straffen! Dat is minimaliseren van God’s Heiligheid en Rechtvaardigheid! 1 Petrus 1:13-16. 3. Ik bén niet slecht hoor… ik geef ieder het zijne! Bepaalt de mens dat? Of God? “Niemand is rechtvaardig, ook niet één” (Rom. 3:10)

19 Alle rechten © 2006, Bijbel Aktueel, www.bijbelaktueel.nl - Sheet: 19 Evangelisatie - Maar dan Anders! CHRISTUS - DE VERLOSSER Jezus als oplossing voor allerlei westerse luxe-problemen? Jezus als een ‘geloofservaring’? Of… de kérn van het Evanglie? “Als we ook maar iets communiceren aan de wereld om ons heen, dan is het dat wij hoop hebben omdat Jezus Christus is gestorven en opgestaan!”

20 Alle rechten © 2006, Bijbel Aktueel, www.bijbelaktueel.nl - Sheet: 20 Evangelisatie - Maar dan Anders! Het dilemma Romeinen 3:21-26 “buiten de wet om gerechtigheid [..] gerechtigheid Gods door het geloof in Jezus Christus voor allen die geloven” 2 Korinthe 5:21 “die geen zonde gekend heeft, voor ons tot zonde gemaakt” - de Wet kan niet redden; - de mens kan zichzelf niet redden; - hoe ontkomen we dan aan het oordeel? - geloven = de sleutel tot redding!

21 Alle rechten © 2006, Bijbel Aktueel, www.bijbelaktueel.nl - Sheet: 21 Evangelisatie - Maar dan Anders! De mens kan zichzelf niet redden - Toespraak Petrus: Handelingen 2:14-40 - Romeinen 5:6-11. Door Christus verzoend - Galaten 3:10-14. Wie het van de wet verwachten.. - 1 Johannes 4:10. God heeft ons liefgehad Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden. (1 Jh. 4:10)

22 Alle rechten © 2006, Bijbel Aktueel, www.bijbelaktueel.nl - Sheet: 22 Evangelisatie - Maar dan Anders! Samenvattend 1. De mens is zelf verantwoordelijk (Schepping); 2. De zondeval toont dat de mens schuldig is; 3. Christus verlossingswerk is noodzakelijk voor de mens. We moeten klare wijn schenken en helder zijn in onze boodschap!

23 Alle rechten © 2006, Bijbel Aktueel, www.bijbelaktueel.nl - Sheet: 23 Evangelisatie - Maar dan Anders! HET ANTWOORD VAN DE MENS Zijn we 2e hands autoverkopers die “de koop rondmaken”? Handelingen 2:37-41 “Wat moeten wij doen, mannen broeders? Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden” (zie evt. ook Matteüs 16:24,25, 1 Johannes 3:4-10)


Download ppt "Alle rechten © 2006, Bijbel Aktueel, www.bijbelaktueel.nl - Sheet: 1 Evangelisatie - Maar dan Anders! INTRODUCTIE • Waarom is Evangelisatie nodig? • Aan."

Verwante presentaties


Ads door Google