De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFORMATIESESSIE, 29 MEI 2008 Vlaams actieplan interculturaliseren van, voor en door cultuur, jeugdwerk en sport.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFORMATIESESSIE, 29 MEI 2008 Vlaams actieplan interculturaliseren van, voor en door cultuur, jeugdwerk en sport."— Transcript van de presentatie:

1 INFORMATIESESSIE, 29 MEI 2008 Vlaams actieplan interculturaliseren van, voor en door cultuur, jeugdwerk en sport

2 Vlaams actieplan interculturaliseren  Participatie en interculturaliteit is een duurzaam en sterk aandachtpunt in de beleidsnota’s van minister Anciaux  Het cultuur, sport en jeugdwerkbeleid is dus sterk participatief gekleurd

3 Participatiebeleid cultuur, jeugdwerk en sport  Zo breed en intensief mogelijk, zoveel mogelijk mensen laten ‘deelnemen’ en ‘deelhebben’.  Bepaalde groepen vinden niet vanzelfsprekend hun weg naar het aanbod, worden geconfronteerd met drempels.  Vlaamse overheid voert als aanvulling op een algemene en niet-categoriale benadering, een specifiek beleid

4 Participatie en interculturaliteit  Vlaams cultuur-, jeugdwerk- en sportbeleid hanteert diversiteit als een heel breed koepelbegrip waarin voor veel vormen een bijzondere en concrete aandacht is.  Het actieplan interculturaliseren focust zich op het etnisch-culturele aspect van diversiteit.  Waarom?  Veel minder vertegenwoordigd dan je zou kunnen verwachten in verhouding tot aanwezigheid in Vlaanderen (ong. 10 %)

5 Drempels  Sociaal-economische drempels: belangrijkste oorzaak van minder of niet participeren aan gesubsidieerde aanbod  Sociaal-culturele drempels: specifieke en belangrijke determinant voor toegankelijkheid en participatie

6 Waar willen we naar toe?  We benaderen diversiteit niet als een probleem waar we verschillen willen laten opgaan en komen tot één monocultuur

7 Waar willen we naar toe?  Investeren in interculturele activering als aanzet tot een reële en positief interculturele samenleving waar elke mens centraal staat.  Van een multicultureel naar een intercultureel model

8 Waar willen we naar toe?  Verrijking en een herijking van het aanbod en het beleid ter zake:  Sensibiliseren van alle actoren voor gevoeligheden, behoeften en interesses van etnisch-culturele groepen  Meer aandacht voor cultuuruitingen van etnisch- culturele groepen bij verspreiden van het aanbod

9 Gedeelde verantwoordelijkheid  Particuliere sector: grote autonomie ook in omgaan met interculturaliteit  Individuen: kunstenaars, sporters, jeugdwerkers … kunnen bondgenoten zijn  Vlaamse overheid: voorbeeldfunctie

10 Gedeelde verantwoordelijkheid  De overheid is hier een voorwaarden- schepper, een stimulans, een inspirator  Er zal weinig veranderen op het veld  Zonder zin  Zonder creativiteit  Zonder volharding  Zonder eigenaarschap  Zonder grote diversiteit van methodes en aanpak  …  Van en door het veld

11 Wat wordt verwacht?  Als organisaties stilstaan bij wat interculturaliteit is. Hoe positioneer je je daartegenover? Welke acties zet je op?  Hoe kan je interculturele ontmoetingen tot stand brengen en acties opzetten die je aanbod (en participatie) etnisch-cultureel diverser maakt?  Praktijk leert ons dat tegelijkertijd werken op verschillende sporen, het meeste kans op slagen biedt: personeelsbeleid, bestuursorganen, vrijwilligerswerk, samenwerkingsverbanden, lokale netwerken, … belang van een integraal beleid

12 Is dit verplicht en voor wie?  In alle decreten zal de notie ‘interculturaliteit’ als beoordelingscriterium worden opgenomen. Via de beleidsplannen worden uitspraken verwacht over visie en handelen van organisaties en besturen m.b.t. interculturaliteit.  Mogelijk instrument: - zelfscan interculturaliseren

13 Concrete beleidsmaatregelen  De overheid zal tegen juni 2008 haar adviesraden en beoordelingscommissies samenstellen met 10% personen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond.  Van een aantal particuliere instellingen (o.a. steunpunten, grote cultuurhuizen, fondsen, landelijke koepels, enz) wordt verwacht dat hun rvb tegen juni 2008 zijn samengesteld uit minstens 10% personen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond én dat ze inspanningen leveren voor de aanwerving van personen met een etnisch-culturele achtergrond op stafniveau en/of middenkaderniveau

14 Interculturaliseren van raden van bestuur  Etnisch-culturele diversiteit in rvb is een belangrijke voorwaarde voor interculturele input. Meer mensen zullen zich thuis en verbonden voelen met uw organisatie.  Diepgewortelde traditie om binnen bestaande netwerken te rekruteren  www.cultuurlokaal.be

15 Projecten  Binnen elk reglement voor projectsubsidies wordt 10% van de middelen voorzien voor projecten die: a)ingediend worden door etnisch-culurele groepen en/of b) projecten waar interculturaliteit centraal staat en als hoofdthema wordt ontwikkeld.

16 Wie kan een project indienen?  Elke organisatie, instelling of vereniging met rechtspersoonlijkheid en zonder winstgevend doel

17 Andere projectsubsidies binnen Vlaamse overheid  Participatie- en experimentele projecten  Bijzondere projecten: subsidies voor evenement of subsidies wegens algemeen cultureel, jeugd of sport belang.  Meer info: http://www.cjsm.vlaanderen.be/cultuur/regelgeving

18 Interculturaliseren binnen personeelsbestanden  Krachtige hefboom om organisaties intercultureel te maken. Mogelijke instrumenten:  Diversiteitsplannen  Doel: werknemers die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt in dienst nemen en houden.  Voor wie? Ondernemingen, instellingen, organisaties uit de profit en social-profitsector, lokale besturen.  Diversiteitsplan kan bestaan uit maatregelen en acties m.b.t. selectie- en wervingsbeleid, onthaalbeleid, coaching en begeleiding van mensen uit kansengroepen, (taal-opleidingen) tot acties gericht op interculturalisering van aanbod, participatie, vrijwilligers.  www.vlaanderen.be/werk

19 Interculturaliseren binnen personeelsbestanden  Jobkanaal  Speelt in op kansengroepen die de weg naar organisaties niet vinden en op organisaties die mensen uit kansengroepen willen aanwerven  Gratis extra wervingskanaal voor uw openstaande vacatures (eenvoudige registratie)  Zoekt kwalitatieve medewerkers: etnisch-cultureel diverse achtergrond, 50-plussers en mensen met een handicap

20 Interculturaliseren binnen personeelsbestanden  Na 20 dagen bericht of geschikte kandidaten zijn gevonden  Bij aanwerving informeert jobconsulent over: opleiding, begeleiding, subsidiemogelijkheden, tewerkstellingsmaatregelen…  www.jobkanaal.be

21 Iedereen kan zetelen  Binnen de CJS sector bestaan heel wat structuren die mee bepalen hoe het aanbod wordt vormgegeven en ingevuld: raden van bestuur, beoordelingscommissies, strategische adviesraden  Kortom, tal van vrijwilligers zetten zich in om het CJS-aanbod mee vorm te geven. Zo hebben ze inspraak in het gevoerde beleid. Deze structuren horen een weerspiegeling te zijn van de Vlaamse bevolking.  Daarom een campagne voor meer diversiteit in de advies- en bestuursstructuren. Doel: biedt geïnteresseerden de kans om zich kandidaat te stellen voor een mandaat binnen een structuur.

22 Kennisknooppunt interculturaliseren  Binnen Vlaamse overheid, departement cultuur, jeugd, sport en media  Doel: cultuur-, jeugdwerk- en sportorganisaties ondersteunen die hun kennis in interculturaliteit willen vergroten en/of een veranderingsproces willen opstarten  Hoe?  Kennis, ervaringen en expertise verzamelen (visies, coaching, praktijken, instrumenten, …). Opdoen van leerervaringen en die met anderen delen is hierbij cruciaal.  In nauwe samenwerking met steunpunten

23 Kennisknooppunt interculturaliseren  Instrumenten  Website www.interculturaliseren.bewww.interculturaliseren.be  Brochures  Ontmoetingsmomenten  Actiedag interculturaliseren voor cultuur, jeugdwerk, sport  Netwerk uitbouwen  jose.gonzalez@cjsm.vlaanderen.be pascal.verschuere@cjsm.vlaanderen.be jose.gonzalez@cjsm.vlaanderen.be pascal.verschuere@cjsm.vlaanderen.be


Download ppt "INFORMATIESESSIE, 29 MEI 2008 Vlaams actieplan interculturaliseren van, voor en door cultuur, jeugdwerk en sport."

Verwante presentaties


Ads door Google