De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De omgevingsvergunning beperkte milieutoets

Verwante presentaties


Presentatie over: "De omgevingsvergunning beperkte milieutoets"— Transcript van de presentatie:

1 De omgevingsvergunning beperkte milieutoets
Kenniscentrum InfoMil De omgevingsvergunning beperkte milieutoets Gijs van Luyn Jan van den Dool 3 december 2013

2 Inhoud Theorie – Casus – Theorie - Casus Inleiding Oorzaken OBM-plicht
Oefenen: Activiteiten met OBM-plicht De aanvraag Toetsingsgronden Procedure verlening OBM Intrekking OBM Relatie OBM met natuurregelgeving Bevoegd gezag Overgangsrecht 3 december 2013

3 Inleiding OBM is omgevingsvergunning.
OBM is vergunning zonder voorschriften. OBM geldt meestal voor inrichting type B. Type B bedrijf zonder OBM mag altijd meteen beginnen met activiteiten. OBM-plichtig bedrijf niet. 3 december 2013

4 OBM-plichtige activiteiten
Stelling: “Waar vroeger een wijzigingsvergunning milieubeheer nodig was, is nu een nieuwe OBM nodig. Waar vroeger een 8.19-melding volstond is een OBM niet nodig.” Onjuist. OBM is nodig voor bepaalde handeling. Dit kan zijn: oprichting verandering inrichting verandering activiteit in werking zijn Waarvoor precies een OBM nodig verschilt per OBM-plichtige activiteit. 3 december 2013

5 6 oorzaken OBM-plicht Art. 2.2a, lid 1.(vormvrije) m.e.r.-beoordeling
Veehouderijen (D14) Rioolwaterzuiveringsinstallaties (D18.4) Opslag schroot en autowrakken (D18.8) Windturbineparken (D22.2) Metaalbe- en verwerking (D32.1, 32.2, 32.3, 32.7 en 32.8) Voedingsmiddelen (D35 en 36) Bier- en drankproductie (D37.1 en 37.2) Suikerindustrie (D38.1, 38.2 en 38.3) 3 december 2013

6 6 oorzaken OBM-plicht Art. 2.2a, lid 2. Activiteiten met afvalstoffen
Handelingen in het kader van verwijderen van huishoudelijke en andere afvalstoffen Opslaan afvalstoffen gezondheidszorg bij mens en dier Opslaan gebruikte hygiënische producten Opslag gebruikte banden Demonteren van autowrakken Opslaan en opbulken kunststofafval Gebruik van afvalstoffen voor vervaardigen betonmortel of betonwaren 3 december 2013

7 6 oorzaken OBM-plicht Art. 2.2a, lid 3. Geluid
Toepassen waterstraal- of oppervlaktebeluchters bij rwzi Productie cement- of betonmortel Productie cement- of betonwaren Art. 2.2a, lid 4. Luchtkwaliteit Veehouderijen Vervaardigen betonmortel Vervaardigen en verwerken van betonproducten Breken van restproducten t.b.v. vervaardigen betonmortel Hoeft vragen niet goed te hebben. Geen handouts, anders wel erg gemakkelijk Regelgeving in bundel 3 december 2013

8 6 oorzaken OBM-plicht Art. 2.2a, lid 5. Geur
Verwerken van polyesterhars Art. 2.2a, lid 6. Gesloten bodemenergiesysteem Bodemzijdig rendement 70kW of meer Gelegen in interferentiegebied GELDT OOK BUITEN INRICHTINGEN 3 december 2013

9 Oefening art. 2.2a Bor Welke OBM-plichten kunnen van toepassing zijn op de aangegeven activiteiten? 3 december 2013

10 Resultaat: Activiteiten met OBM-plicht
Veehouderijen M.e.r.-beoordeling Luchtkwaliteit Betonindustrie Activiteiten met afvalstoffen Geluid Rioolwaterzuiveringsinstallaties 3 december 2013

11 Resultaat: Activiteiten met OBM-plicht
Metaalbedrijven M.e.r.-beoordeling Activiteiten met afvalstoffen Voedingsindustrie Afvalbedrijven Luchtkwaliteit 3 december 2013

12 Oefening OBM-plicht veehouderij
Een veehouderij met 600 zeugen wil uitbreiden met 100 zeugen. Is hiervoor een OBM nodig? Ja, WEL M.e.r.-beoordeling GEEN Luchtkwaliteit En als de uitbreiding 200 zeugen bedraagt? Nee, Dan vergunningplichtig vanwege IPPC Kan een melkrundveehouderij OBM-plichtig zijn? Nee, Rundvee niet genoemd in art. 2.2a 3 december 2013

13 Oefening OBM-plicht betonindustrie
Een betonwarenfabriek wil uitbreiden. Bij het productieproces worden triltafels gebruikt. De uitbreiding omvat het plaatsen van een puinbreker om hergebruik van afvalmateriaal in het productieproces mogelijk te maken. Door het toepassen van het afvalmateriaal kan de productie worden uitgebreid van tot kg per dag. Is een OBM nodig? Zo ja, op grond van welke verplichting(en)? Ja, Activiteiten met afvalstoffen Geluid Luchtkwaliteit 3 december 2013

14 Vraag Welke gegevens moet de aanvrager van een OBM indienen bij zijn aanvraag naast de gegevens die bij de melding Activiteitenbesluit worden aangeleverd? Aangeven dat ze ze niet allemaal hoeven op te sommen, maar dat er ook een heel kort antwoord is. 3 december 2013

15 De aanvraag Gegevens bij aanvraag OBM:
Algemene gegevens omgevingsvergunning (art. 1.3 Mor) + Gegevens melding Activiteitenbesluit (art. 6.3 Mor). Extra meldingsvereisten in Activiteitenbesluit voor bepaalde OBM- plichtige activiteiten. Alléén deze gegevens kunnen worden gevraagd. Onvoldoende gegevens bij aanvraag OBM: 4:5/4:15 AWB. Route handhaving art e.v. Activiteitenbesluit ligt minder voor de hand. Onlosmakelijkheid / aanhaken Verplichting melding Activiteitenbesluit bij aanvraag omgevingsvergunning te doen, tenzij melding al gedaan is (art a Wm). Alléén gegevens 1.10 e.v. kunnen worden gevraagd: sommige BG vragen bijvoorbeeld het rapport dat een bedrijf een vloeistofdichte vloer heeft. Alleen maar verplichting om die voorhanden te hebben in inrichting. Verplichting melding Activiteitenbesluit bij aanvraag omgevingsvergunning te doen: aansluiting bij volgende sheet. 3 december 2013

16 De aanvraag Plaatje OBM-AIM-OLO gebruiken om te demonstreren dat Olo je een beetje op verkeerde been zet. eerst melden, dan aanvraag OBM is mogelijk. omgekeerde situatie niet, omdat aanvraag OBM als melding kan worden gezien. Eerst melden dus ook weinig zinvol. 3 december 2013

17 Vraag Een OBM voor de opslag van oude autobanden wordt door het bevoegd gezag geweigerd. Wat kan de aanvrager dan doen? Aanvrager kan natuurlijk bezwaar maken en in beroep, hij kan een gewijzigde aanvraag indienen, maar hij kan NIET, zoals bij de m.e.r.-OBM door naar de omgevingsvergunning milieu. 3 december 2013

18 Toetsingsgronden (1) Staan in artikel 5.13b Bor. OBM mag niet geweigerd worden op andere gronden. Vormvrije m.e.r.-beoordeling voor OBM’s 2.2a lid 1: Toetsingsgrond = BG heeft besloten dat MER moet worden opgesteld. Geen MER? -> BG verleent OBM Wel MER? -> BG weigert OBM. Aanvrager stelt MER op en vraagt omgevingsvergunning milieu aan. NB: bij andere toetsingsgrond dan m.e.r.-beoordelingsplicht na weigering NIET door naar omgevingsvergunning milieu. Doelmatig beheer afvalstoffen voor OBM’s 2.2a lid 2 (activiteiten met afvalstoffen): Belangrijkste criteria; uitvoering verplichtingen LAP + voorkeursvolgorde afvalbeheer. Denk bijvoorbeeld aan acceptatiebeleid en aanwezigheid bepaalde voorzieningen. Toetsingsgronden: ga niet diep in op de toetsing zelf, want elke toetsingsgrond is een presentatie op zich waard. OBM mag niet geweigerd worden op andere gronden: dus bijvoorbeeld niet wegens overschrijding geurnorm of ammoniakemissie bij veehouderijen of strijd met BBT. Niet door naar OMG milieu: Er kan natuurlijk wel een gewijzigde aanvraag OBM worden ingediend. Doelmatig beheer afvalstoffen: voorzieningen voor scheiden afvalstoffen 3 december 2013

19 Toetsingsgronden (2) Geluid voor OBM’s 2.2a lid 3 (cement-/betonindustrie en grote RWZI met bepaalde beluchters): activiteit voldoet niet aan grenswaarden Wet geluidhinder Luchtkwaliteit voor OBM’s 2.2a lid 4 (veehouderijen + betonsector): Toetsing met ISL3a. Overschrijding? Weigeren. Geur voor OBM 2.2a lid 5 (verwerken polyesterhars): “een niet aanvaardbaar niveau van geurhinder”. Eigen gemeentebeleid / aansluiten bij provinciaal beleid geur / systematiek NeR Interferentie met ander gesloten bodemenergiesysteem voor OBM 2.2a lid 6: Interferentie = verstoorde werking een van beide systemen of ondoelmatig gebruik bodemenergie. Geldt ook voor interferentie met open bodemenergiesysteem met Waterwetvergunning. ISL3a = rekenprogramma. Zeggen dat het bij luchtkwaliteit meestal om fijnstof gaat. 3 december 2013

20 Toetsingsgronden (3) Bibob voor OBM’s 2.2a lid 1b en lid 2c t.m. 2f (opslag schroot, opslag kunststofafval, opslag gebruikte autobanden, demonteren wrakken, mengen afvalstoffen voor vervaardigen betonmortel en betonwaren): toets art. 3 Wet Bibob: ernstig gevaar dat OBM zal worden gebruikt om fout geld wit te wassen of strafbare feiten te plegen. NB: vragen advies aan bureau Bibob NIET verplicht. Geur: Niet overal is een eigen geurbeleid. Sommige gemeentes hebben eigen beleid wat ze nog een aanvaardbaar niveau van geurhinder vinden. 6 provincies in Nederland hebben een eigen geurbeleid.Je kunt daar bij aansluiten. Volgens onze geurexpert zelfs niet verkeerd als dat niet je eigen provincie is. Tot slot is er nog de systematiek van de NeR, alleen geeft hij niet meer dan dat, een systematiek. Dan moet je nog steeds zelf bepalen wat je een onaanvaardbaar niveau van geurhinder vindt. 3 december 2013

21 Vragen Wordt een OBM wel eens met de uitgebreide procedure verleend?
Kan de m.e.r.-OBM voor een veehouderij van rechtswege in werking treden als de beslistermijn is overschreden? Q: Wordt een OBM wel eens met de uitgebreide procedure verleend? A: Ja, kan wanneer ook uitgebreide procedure toestemming is aangevraagd. Je mag in de Wabo niet zelf als BG bepalen dat UOV van toestemming is. Staat wel in Awb, maar Wabo is lex specialis. 3 december 2013

22 Procedure verlening OBM
OBM in principe met reguliere procedure Wabo: 8 (+6) weken / geen ontwerpbesluit. Kan toch met uitgebreide procedure gaan vanwege andere toestemming in zelfde aanvraag omgevingsvergunning Termijn kan opschorten door: Laten aanvullen aanvraag (4:15 Awb) aanvragen advies bureau Bibob (art. 31 Wet Bibob) OBM treedt soms wel, soms niet van rechtswege in werking bij termijnoverschrijding. Zie art Bor. 2 OBM’s aangevraagd voor zelfde activiteit? Niet mogelijk dat één OBM van rechtswege in werking treedt en de andere niet. Geen inwerkingtreding van rechtswege? Dan dwangsom wegens niet tijdig beslissen (4:20a lid 2 Awb). Meeste OBM’s treden NIET van rechtswege in werking 3 december 2013

23 Inhoud besluit verlening OBM
Alleen overwegingen m.b.t. de toetsingsgrond voor de OBM. Dus waarom wordt de OBM verleend of geweigerd. Bijvoorbeeld: Waarom is er sprake van (g)een overschrijding van de fijnstof /geur / geluid normen Waarom is er sprake van (g)een doelmatig beheer van afvalstoffen Waarom hoeft er geen MER te worden opgesteld Etc. Maatwerkvoorschriften OBM wordt aangevraagd voor bepaalde activiteit: check of maatwerk nodig is. Echter: procedure opleggen maatwerkvoorschrift staat los van procedure verlening OBM 3 december 2013

24 Vragen Een bedrijf is afgebrand. Mag de OBM worden ingetrokken?
In een varkenshouderij zijn al meer dan drie jaar geen varkens meer gehouden of andere activiteiten uitgevoerd. Wat voor reden kan het bevoegd gezag hebben om vanwege dit tijdsverloop de OBM in te trekken. Q: In een geitenhouderij zijn al meer dan drie jaar geen geiten meer gehouden of andere activiteiten uitgevoerd. Wat voor reden kan het bevoegd gezag hebben om vanwege dit tijdsverloop de OBM in te trekken. A: geen. OBM voor oprichting of wijziging en die is al uitgevoerd. Ook voor ammoniak/salderen niet het aangewezen instrument. 3 december 2013

25 Intrekking OBM (1) Geen intrekkingsgronden: Strijd met BBT Verwoesting
In het belang van een doelmatig beheer van afvalstoffen Ontoelaatbare nadelige gevolgen milieu Speciale intrekkingsgronden OBM Geen intrekkingsgronden: Intrekkingsgronden specificeren meestal over wat voor toestemming ze gaan. Alles wat over e-vergunning gaat dus geen intrekkingsgrond. Doelmatig beheer afvalstoffen: wel toetsingsgrond voor OBM, maar geen intrekkingsgrond. Ontoelaatbaar nadelige gevolgen milieu: blijkt uit feit dat het woord “inrichting” wordt gebruikt in de intrekkingsgrond. Speciale intrekkingsgronden OBM: mogelijkheid opgenomen in Wabo dat in Bor te regelen, maar is niet gebeurd. 3 december 2013

26 Intrekking OBM (2) Intrekkingsgronden:
Algemene gronden art Wabo. O.a: op verzoek (kan niet met terugwerkende kracht) 3 jaar geen gebruik van gemaakt: niet zinvol bij OBM voor oprichting of verandering die al is uitgevoerd bij van rechtswege verleende OBM waarbij sprake is van ontoelaatbaar ernstige nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving Intrekking in het kader van handhaving (5.19 Wabo): Algemene regels (op gebied waarvoor OBM is verleend) worden niet nageleefd Bibob OBM is door een onjuiste of onvolledige opgave verleend. In considerans opnemen welke onderdelen van de aanvraag van belang zijn geweest voor je beslissing. Terugwerkende kracht. Van rechtswege verleende OBM: zelfs plicht Niet-naleving regels activiteitenbesluit: dwangsom/bestuursdwang natuurlijk veel eerder aangewezen: proportionaliteit. Bibob: bijvoorbeeld wanneer X vergunning heeft aangevraagd maar crimineel Y blijkt achteraf drijver van de inrichting te zijn Onjuiste of onvolledig opgave: bv bij afvalstoffen OBM aangegeven dat alleen bepaalde afvalstoffen worden ingenomen en alleen bepaalde verwijderingshandelingen worden verricht. Daarna beginnen met hele andere zaken die waarschijnlijk tot weigering van de OBM hadden geleid. Ander voorbeeld: OBM aanvragen voor kippenstal (fijn stof) + luchtfilter. Vervolgens alleen kippenstal bouwen. Gaat om vraag of je op je klompen kunt aanvoelen dat iemand zijn aanvraag zo heeft opgesteld dat hij OBM zou krijgen, maar gezien wat hij feitelijk daarna doet, kennelijk niet van plan was om het zo te doen. Nog geen jurisprudentie over OBM en deze intrekkingsgrond maar is er heel erg voor geschikt. Voorbeeld aanvraag slopen huis + bouwen huis op plek waar volgens bestemmingsplan 1 huis mocht staan. Wel gebouwd en niet gesloopt. Vervolgens tweede huis verkocht. INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING KAN MET TERUGWERKENDE KRACHT, DUS DIT IS OOK GESCHIKT VOOR HET INTREKKEN VAN EEN OBM DIE ALLEEN GELDT VOOR OPRICHTEN EN WIJZIGEN. In considerans opnemen welke onderdelen van de aanvraag van belang zijn geweest voor je beslissing: je kunt aanvraag geen onderdeel maken van de vergunning zoals vroeger 3 december 2013

27 Vraag Er wordt een aanvraag OBM ingediend voor een bodemenergiesysteem dat onderdeel is van een project in een beschermd natuurgebied. Van andere onderdelen van het project staat vast dat ze het beschermde natuurgebied zullen aantasten. Het bodemenergiesysteem op zich doet dat niet. Haakt de Nb-wetvergunning aan bij de OBM? 3 december 2013

28 Relatie OBM met natuurregelgeving (1)
Aanhaken toestemming natuur (art. 46 e.v. Nb-wet + art. 75b e.v. Ff-wet). Indien er een OBM wordt aangevraagd voor een activiteit die tevens is aan te merken als een handeling waarvoor een toestemming natuur nodig is, moet de toestemming natuur als onderdeel van de omgevingsvergunning worden aangevraagd. De toestemming natuur “haakt dan aan”. De toestemming natuur haakt niet aan indien: de OBM wordt aangevraagd voor een activiteit waarvoor geen toestemming natuur nodig is. Uitzondering: Nb-wetvergunning wegens gevolgen voor Natura gebied. Deze haakt aan bij elke omgevingsvergunning voor een project dat gevolgen heeft voor dat Natura 2000 gebied. de toestemming natuur al apart is verleend of aangevraagd: “onlosmakelijkheid” werkt hier dus maar één kant op. Artikel 2.7 Wabo niet van toepassing. Is bijna altijd handiger om toestemming natuur eerst aan te vragen. 3 december 2013

29 Relatie OBM met natuurregelgeving (2)
Gevolgen aanhaken Indien de toestemming natuur aanhaakt bij de omgevingsvergunning, is er een VVGB nodig van het orgaan dat anders bevoegd zou zijn voor de toestemming natuur (Minister van EZ of GS). Indien de toestemming natuur aanhaakt, wordt de omgevingsvergunning (inclusief de OBM) met de uitgebreide procedure voorbereid. Resultaat: één omgevingsvergunning met bijvoorbeeld toestemming bouwen, natuur en beperkte milieutoets. 3 december 2013

30 Relatie OBM met natuurregelgeving (3)
Ammoniak De vee-OBM geeft geen recht op het uitstoten van een bepaalde hoeveelheid ammoniak. Kan dus niet gebruikt worden voor ammoniaksaldering. De vee-OBM geeft geen recht op het in werking zijn van een inrichting, maar een recht om deze op te richten of uit te breiden. Kan dus niet gebruikt worden voor het vastleggen van ammoniakrechten. OBM en vee/ammoniak rechten (saldering). Helder maken: bij Nb-wet doet elke provincie het anders. Salderingsverhaal bijvoorbeeld is exclusief voor Brabant en Utrecht. 3 december 2013

31 Vraag In welke gevallen verlenen Gedeputeerde Staten een OBM?
3 december 2013

32 Bevoegd gezag Gemeente is in principe bevoegd gezag voor OBM
Per 1 januari 2014 speciale regeling bevoegd gezag afvalstoffen OBM’s (3.3a Bor) opgeheven. Geen overgangsrecht. Geen VVGB voor OBM GS of minister verleent OBM als: op het project al een omgevingsvergunning rust waarvoor GS/minister BG is; In dezelfde aanvraag ook een toestemming is aangevraagd waarvoor GS/minister BG is. VVGB voor Wm-inrichtingen is trouwens ook opgeheven. GS of minister BG: standaard Wabo-systematiek 3 december 2013

33 Vraag Stel: een bedrijf heeft een omgevingsvergunning milieu. Door een wijziging van het Besluit omgevingsrecht wordt de plicht tot het hebben van een omgevingsvergunning milieu voor deze categorie bedrijven vervangen door een OBM-plicht. Moet het bedrijf dan een OBM gaan aanvragen? 3 december 2013

34 Overgangsrecht Stel: een bedrijf heeft een omgevingsvergunning milieu. Door een wijziging van het Besluit omgevingsrecht wordt de vergunningplicht voor deze categorie bedrijven vervangen door een OBM-plicht. De omgevingsvergunning milieu is van rechtswege vervallen Als het bedrijf ook een OBM nodig heeft voor het in werking zijn, is het aan te raden om er van uit te gaan dat het bedrijf geen OBM hoeft aan te vragen. Vergunningvoorschriften blijven 3 jaar / 6 maanden gelden als maatwerkvoorschrift (art. 6.1 AB) Lopende aanvragen omgevingsvergunning milieu van vóór invoering OBM-plicht: Veehouderijen: afhandelen conform oude recht; omgevingsvergunning milieu verlenen. Deze wordt automatisch omgezet naar een OBM (art. X wijzigingsbesluit landbouw) Andere gevallen: aanvraag komt te vervallen en wordt omgezet naar melding AB (art. 6.4 lid 3 AB). Er moet een OBM worden aangevraagd. Lopende aanvragen: - Tweede pijl: Niet alle OBM’s zijn vereist voor in werking zijn (alle afvalstoffen OBM’s, RWZI, betoncentrale, verwerken polyesterhars). Meestal alleen voor oprichting of wijziging. “ik begeef me hier op glad ijs” - Laatste pijl: er hoeft dus geen besluit meer te worden genomen op de aanvraag. 3 december 2013

35 M.e.r.-beoordeling Vormvrij of procedure Hfdst. 7 Wm Hangt af van omvang activiteit en drempelwaarde Besluit m.e.r. Vormvrij  Kunnen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu worden uitgesloten? Procedure Hfdst. 7 Wm  Moet vanwege de mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu een MER worden gemaakt? 3 december 2013

36 M.e.r.-beoordeling Beantwoording van vragen met criteria bijlage III richtlijn m.e.r Kenmerken van het project Plaats van het project Kenmerken van het potentiële effect 3 december 2013

37 Oefening m.e.r.-beoordeling
Een suikerfabriek wil de installaties bijplaatsen om de productiecapaciteit uit te breiden met ton per dag. De fabriek is gelegen op een afstand van 1 km. van een Natura gebied. De aanvoer van suikerbieten en afvoer van afvalstoffen en producten vindt plaats met vrachtwagens. De aanvoerroute loopt door de bebouwde kom van de gemeente. 3 december 2013

38 Oefening m.e.r.-beoordeling
1. Welke categorie uit het Besluit m.e.r. is van toepassing? 2. Welk type m.e.r.-beoordeling moet worden uitgevoerd? 3 Wat zijn relevante kenmerken van het project? 4. Wat zijn relevante gebieden die in beschouwing moeten worden genomen met betrekking tot de plaats van het project? 5. Wat zijn de kenmerken van de potentiële effecten? 6. Kunnen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu worden uitgesloten? 7. En indien antwoord vraag 4 = Nee, Moet vanwege de mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu een MER worden gemaakt? 3 december 2013

39 Vragen? Nu. Helpdesk: https://www.infomil.nl/helpdesk/
Informatie op website: evingsvergunning/ 3 december 2013


Download ppt "De omgevingsvergunning beperkte milieutoets"

Verwante presentaties


Ads door Google