De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SHABBAT GEWOON DOEN!!!! WAAROM EEN GELOVIGE IN DE JOODSE MESSIAS ZOU MOETEN GEHOORZAMEN AAN DE SHABBAT.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SHABBAT GEWOON DOEN!!!! WAAROM EEN GELOVIGE IN DE JOODSE MESSIAS ZOU MOETEN GEHOORZAMEN AAN DE SHABBAT."— Transcript van de presentatie:

1 SHABBAT GEWOON DOEN!!!! WAAROM EEN GELOVIGE IN DE JOODSE MESSIAS ZOU MOETEN GEHOORZAMEN AAN DE SHABBAT

2 IS YHVH VAN MENING VERANDERD OVER ZIJN GEBODEN?
MALEACHI 3:6 Voorwaar, Ik, de HERE, ben niet veranderd, en gij kinderen van Jakob, zijt niet verteerd.

3 NIETS TOE TE VOEGEN AAN HET WOORD VAN YHVH:
SPREUKEN 30:5-6 Alle woord Gods is gelouterd; zij die bij Hem schuilen, is Hij ten schild. 6 Doe niets aan zijn woorden toe, opdat Hij u niet terechtwijze en gij een leugenaar bevonden wordt. Deuteronomium 4:2 Gij zult aan wat ik u gebied, niet toedoen en daarvan niet afdoen, opdat gij de geboden van de HERE, uw God, onderhoudt, die ik u opleg. Openbaring 22:18 Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit boek hoort: Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek beschreven zijn; 19 en indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn. Deuteronomium 12:32 Al wat ik u gebied, zult gij naarstig onderhouden; gij zult daaraan niet toedoen, noch daarvan afdoen. Deutrononium 13:18 want dan luistert gij naar de stem van de HERE, uw God, om al zijn geboden te onderhouden, die ik u heden opleg door te doen wat recht is in de ogen van de HERE, uw God

4 VINDT EEN VERS IN HET VERNIEUWD VERBOND WAAR YAHSHUA ONS ZEGT DE ZONDAG TE HOUDEN ?

5 GETUIGEN VAN AUTORITEIT IN DE BIJBEL
MATTEÜS 18:16 Indien hij niet luistert, neem dan nog een of twee met u mede, opdat op de verklaring van twee getuigen of van drie elke zaak vaststa.

6 WANNEER STOND YAHSHUA OP????
A. OP DE EERSTE DAG VAN DE WEEK? B. AAN HET EINDE VAN DE SHABBAT?

7 MATTEÜS 28:1 1 Aan het einde de Shabbat, sabbaton>, tegen het aanbreken van de eerste <mia> dag der week, ging Maria van Magdala en de andere Maria het graf bezien . MARCUS 16:2 2 En zeer vroeg in de morgen op de eerste <mia> dag der week <sabbaton>, gingen zij naar het graf, toen de zon opging.

8 LUCAS 24:1 Maar op de eerste <mia> dag der week <sabbaton>, reeds zeer vroeg in de morgen kwamen zij naar het graf en brachten de specerijen die zij hadden gereedgemaakt, en met hen waren nog anderen. JOHANNES 20:1 En op de eerste <mia> dag der week <sabbaton> ging Maria van Magdala vroeg,. terwijl het nog donker was, naar het graf en zij zag de steen van het graf weggenomen.

9 Johannes 20:19 Toen het dan avond was op die eerste <mia> dag der week <sabbaton>, en ter plaatse, waar de discipelen zich bevonden , de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in hun midden en zeide tot hen: Vrede zij u! Handelingen 20:7 En toen wij op de eerste <mia> dag der week <sabbaton>, samengekomen waren om brood te breken, hield Paulus een toespraak tot hen en, daar hij van plan was de volgende dag te vertrekken, zette hij zijn rede voort tot middernacht. 1kor 16:2 elke eerste <mia> dag der week <sabbaton> legge ieder uwer naar vermogen thuis iets weg, en hij spare dit op, opdat er niet eerst na mijn komst inzamelingen moeten gehouden worden.

10 De Eerste Dag van de Week
De Griekse grondtekst is “mia ton sabbaton”, welke letterlijk vertaald betekend “één van de sabbat/s”, maar welke tradioneel weergegeven wordt als de “eerste dag van de week.” De term “eerste dag van de week” werd letterlijk vertaald als “proté hemera tis hebdomata” in het Grieks, maar nergens in N.T staat het zo aangegeven. Er is een sterk argument dat “mia ton sabbaton” beter vertaald zou worden naar het Semitisch idioom als “dag één van de week”,

11 EEN WET VOOR DE INGEBORENE EN DE BEKEERDE.
Ex 12:49 Eénzelfde wet zal gelden voor de geboren Israëliet en voor de vreemdeling, die in uw midden vertoeft. Nu 15:15 wat de gemeente betreft, éénzelfde inzetting zal gelden zowel voor u als voor de vreemdeling die bij u vertoeft; een altoosdurende inzetting zal het zijn voor uw geslachten: gij en de vreemdeling zullen voor de HERE gelijk zijn. 16 Eénzelfde wet en éénzelfde voorschrift zal gelden zowel voor u als voor de vreemdeling die bij u vertoeft. Nu 15:29 Eénzelfde wet zal voor u gelden, voor de onder de Israëlieten geborene en voor de vreemdeling die in uw midden vertoeft, ten aanzien van hem, die iets doet door een onopzettelijke zonde.

12 Vele gelovigen in Yahshua geloven dat de Shabbat als een gebod werd ingesteld in hoofdstuk 2 van Genesis. Maar, zoals we in deze studie zullen zien hebben we Bijbels bewijs dat de Shabbat reeds bestaat in het eerste woord van de Bijbel.

13 IN HET BOEK JESAJA VERTELD DE PROFEET OVER HET PLAN VAN ELOHIM
9:Denkt aan hetgeen vroeger, vanouds, gebeurde; Ik immers ben God, en er is geen ander, God, en niemand is Mij gelijk; 10 Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen;

14 In het Begin tyvarb tbv SHABBAT

15 SHABBAT tbv TESHUV = BEROUW OF TERUGKEER bvt

16 Profetische Boodschap van Herstel in de Hebreeuwse letters van het woord Shabbat
Vuur, Almachtige, Huis Teken van het Verbond

17 Waarachtig berouw is terugkeer naar het teken van het Verbond
v = Almachtige b = Huis

18 Genesis 2:1 Alzo werden voltooid de hemel en de aarde hlk <kalah> en al hun heer. 2 Toen God op de zevende dag het werk voltooid had,voltooid hlk <kalah> dat Hij gemaakt had, rustte tbv Hij op de zevende dag van al het werk, dat Hij gemaakt had. H3618 kalla^h Van H3634; een bruid (als het ware onberispelijk ); hier de vrouw van een zoon : - bruid, schoondochter, echtgenote.

19 Exodus 20:8 8 Gedenk de Shabbatdag, dat gij die heiligt; 9 zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; 10 maar de zevende dag is de sabbat van YHVH , uw Elohim; dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont. 11 Want in zes dagen heeft YHVH de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de YHVH de shabbatdag en heiligde die.

20 SHABBAT IS EEN TEKEN VAN HET VERBOND TUSSEN
YHVH EN ISRAEL EXODUS 31:12 13 Gij dan, spreek tot de Israëlieten: maar mijn Shabbatten moet gij onderhouden, want dat is een teken tussen Mij en u, van geslacht tot geslacht, zodat gij weet, dat Ik de HERE ben, die u heilig. 14 Gij zult de Shabbat onderhouden, want deze is iets heiligs voor u; wie hem ontheiligt, zal zeker ter dood gebracht worden, want ieder die daarop werk verricht, zal uitgeroeid worden uit het midden van zijn volksgenoten. 15 Zes dagen mag men arbeiden, maar op de zevende dag zal er een volledige Shabbat zijn, de HERE geheiligd: ieder die op de sabbatdag werk verricht, zal zeker ter dood gebracht worden. 16 De Israëlieten zullen de Shabbat onderhouden, door de Shabbat te vieren, zij en hun nageslacht, als een altoosdurend verbond. 17 Tussen Mij en de Israëlieten is deze een teken voor altoos, want in zes dagen heeft de HERE de hemel en de aarde gemaakt, en op de zevende dag heeft Hij gerust en adem geschept. HEILIG:Heb.heiligheid 18 En Hij gaf aan Mozes, toen Hij geëindigd had met hem te spreken op de berg Sinai, de twee tafelen der getuigenis, tafelen van steen, beschreven door de vinger van ElOHIM.

21 o-lawm' or lolam {o-lawm'}; vanaf 5956;
HET WOORD VOOR TEKEN IN HET HEBREEUWS (OTH) IS IN DE STRONG CONCORDANCE 'owth, OTH waarschijnlijk vanaf 225 (in de zin van verschijning ); een teken (letterlijk of figuurlijk), als een vlag, baken, monument, teken aan de wand, bovennatuurlijk verschijnsel, aanduiding, etc.:--merkteken, wonder, embleem, bewijs -symbool. EEUWIGDUREND VERBOND -HET HEBREEUWSE WOORD VOOR EEUWIGDUREND IS OLAM o-lawm' or lolam {o-lawm'}; vanaf 5956; op de juiste manier, verborgen d.w.z. op het punt uit het zicht te verdwijnen; algemeen, niet te vatten tijd (verleden of toekomst), d.w.z. (zo goed als) eeeuwigheid; steeds terugkerend, bijwoordelijk( vooral met een meededelend voorzetsel ) altijd:--steeds, oude (tijd), nog meer, voortzetting, eeuwigdurend, (voor, altijd (-blijvend, -meer, van ouds), aanhoudend, lange (tijd ), (van) oude (tijd), bestendig, ten allen tijde, (begin van de) wereld (+ zonder einde). Vergelijk 5331, 5703.

22 IS SHABBAT EEN JOODS FEEST OF YHVH’S FEEST?
Leviticus 23: 1 En YHVH sprak tot Mozes: zeggende, 2 Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: De feesttijden van YHWH, die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, zijn mijn feesttijden.

23 HET LAND MOET OOK EEN SHABBAT RUST GENIETEN .
IN HET HEBREEUWS SHEMITTA GENOEMD (ELK ZEVENDE JAAR )OF EEN OORDEEL ZAL OVER ISRAEL KOMEN Leviticus 26:33 Maar u zal Ik onder de volken verstrooien en Ik zal achter u het zwaard trekken, en uw land zal een woestenij zijn en uw steden een puinhoop. 34 Dan zal het land zijn shabbatsjaren vergoed krijgen, al de dagen dat het woest ligt en gij in het land uwer vijanden zijt; dan zal het land rusten en zijn shabbatsjaren vergoeden. 35 Al de tijd der verwoesting zal het rusten, de rust die het niet gehad heeft gedurende uw shabbatsjaren, toen gij daarin woondet.

24 Leviticus 26:43 Maar het land zal door hen verlaten worden en het zal zijn shabbatsjaren vergoed krijgen, terwijl het verwoest ligt zonder hen, en zij zullen hun ongerechtigheid boeten, omdat, ja, omdat zij mijn verordeningen versmaadden en van mijn inzettingen een afkeer hadden.

25 Ezechiël 20:19 Ik ben YHVH, uw God, wandelt naar mijn inzettingen en onderhoudt naarstig mijn verordeningen. 20 Heiligt mijn shabbatten, dan zullen deze een teken zijn tussen Mij en u, opdat gij weet, dat Ik, YHVH, uw God ben. 21 Maar die zonen waren weerspannig tegen Mij; zij wandelden niet naar mijn inzettingen en onderhielden geenszins mijn verordeningen de mens die ze opvolgt, zal daardoor leven. Mijn shabbatten ontheiligden zij, zodat Ik overwoog mijn grimmigheid over hen uit te storten, mijn toorn ten volle over hen te doen komen in de woestijn 22 Maar Ik trok mijn hand terug en handelde ter wille van mijn naam, om die niet te ontheiligen ten aanschouwen van de volken voor wier ogen Ik hen had uitgeleid. 23 Nochtans zwoer Ik in de woestijn, dat Ik hen zou verstrooien onder de volken en verspreiden over de landen, 24 omdat zij mijn verordeningen niet opvolgden, mijn inzettingen verwierpen, mijn sabbatten ontheiligden en omdat hun ogen gevestigd waren op de afgoden van hun vaderen.

26 De gelovigen in Yahshua claimen priesters te zijn door het bloed van de Messiah , de hoge priester in de Orde van Melchisedek. Dan zouden we zeer zorgzaam de geboden en de leer moeten volgen die gelijk is aan die van de hogepriesters uit de lijn van Aaron: Ezechiël 22:26 Zijn priesters doen mijn wet geweld aan en ontwijden mijn heilige dingen; tussen heilig en onheilig maken zij geen onderscheid, het verschil tussen onrein en rein onderwijzen zij niet, en voor mijn shabbatten sluiten zij hun ogen; zo word Ik te midden van hen ontheiligd.

27 DE ZEGENING VOOR HET HOUDEN VAN DE SHABBAT VAN YHVH
Jesaja 56:1  Zo zegt YHVH: Onderhoudt het recht en doet gerechtigheid, want mijn heil staat gereed om te komen en mijn gerechtigheid om zich te openbaren. {gerechtigheid : of, equity} 2 Welzalig de sterveling die dit doet, en het mensenkind dat daaraan vasthoudt; die acht geeft op de shabbat, zodat hij hem niet ontheiligt, en acht geeft op zijn hand, zodat zij niets kwaads doet. Jesaja 56:6 En de vreemdelingen die zich bij YHVH aansloten om Hem te dienen, en om de naam YHVH lief te hebben, om Hem tot knechten te zijn, allen die de Shabbat onderhouden, zodat zij hem niet ontheiligen, en die vasthouden aan mijn verbond: 7 hen zal Ik brengen naar mijn heilige berg en Ik zal hun vreugde bereiden in mijn bedehuis; hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op mijn altaar, want mijn huis zal een bedehuis heten voor alle volken.

28 Jesaja 58:13 Indien gij niet over de shabbat heenloopt door uw zaken te doen op mijn heilige dag, maar de Shabbat een verlustiging noemt, de heilige dag van YHVH van gewicht, en die eert, door noch uw gewone bezigheden te doen, noch uw zaken te behartigen, of ijdele taal uit te slaan, 14 dan zult gij u verlustigen in YHVH en Ik zal u doen rijden over de hoogten der aarde en u doen genieten het erfdeel van uw vader Jakob, want de mond van YHVH heeft het gesproken.

29 Heeft Yahshua de Shabbat gehouden?
Lucas 4:16 En hij kwam te Nazaret, waar Hij opgevoed was, en Hij ging volgens zijn gewoonte op de Shabbatdag naar de synagoge en stond op om voor te lezen. Lucas 4:31 En hij daalde af naar Kafarnaüm, een stad in Galilea, en Hij leerde hen geregeld op de Shabbat.

30 BRAK YAHSHUA DE SHABBAT?
Hier volgen door sommigen gemanipuleerde geschriften om te zeggen dat de Messiach de Shabbatdag brak. Matteus 12:1  Te dien tijde ging Yahshua op de Shabbat door de korenvelden en zijn discipelen kregen honger en begonnen aren te plukken en te eten. 2 Maar toen de Farizeeën dit zagen, zeiden zij tot Hem: Zie, uw discipelen doen wat men op shabbat niet mag doen. Lucas 6:1  Het geschiedde op een Shabbat, dat Hij door korenvelden ging en zijn discipelen plukten aren en aten die, ze stuk wrijvende met hun handen (De tweede Shabbat is de orde van de priesterlijke tempeldienst die begon tijdens de eerste shabbat van de maand van aviv of Pesach ) Mark 2:23 En het geschiedde, dat Hij op de shabbat door de korenvelden ging en zijn discipelen begonnen onder het gaan aren te plukken. 24 En de Farizeeën zeiden tot Hem: Zie, waarom doen zij op de shabbat wat niet mag? 25 En Hij zeide tot hen: Hebt gij nooit gelezen wat David gedaan heeft, toen de nood drong en hij en die met hem waren, honger kregen?

31 Overeenkomstig met de geschriften heeft Hij de Shabbatdag niet gebroken.
Deuteronomium 23:25 Wanneer gij in het staande koren van uw naaste komt, moogt gij aren plukken met uw hand, maar de sikkel moogt gij in het staande koren van uw naaste niet slaan.

32 Genezing van de lamme man op Shabbat
Johannes 5:8 8 Yahshua zeide tot hem: Sta op, neem uw matras op en wandel. 9 En terstond werd de man gezond en nam zijn matras op en ging zijns weegs. Nu was het Shabbat op die dag. 10 De Joden dan zeiden tot de genezene: Het is Shabbat en dan moogt gij uw matras niet dragen. Bemerk dat ze kwaad werden omdat hij het bed droeg.

33 HIJ ONDERWEES EN GING NAAR DE SYNAGOGE
DE APOSTEL PAULUS EN DE SHABBAT: HIJ ONDERWEES EN GING NAAR DE SYNAGOGE MEER DAN 25 NA YAHSHUA Handelingen 13:14 Doch zelf gingen zij van Perge verder en kwamen te Antiochië in Pisidië, en op de sabbatdag in de synagoge gegaan zijnde, namen zij plaats. 15 En na de voorlezing van de wet en de profeten lieten de oversten der synagoge hun vragen: Mannen broeders, indien gij een woord van opwekking voor het volk hebt, spreekt het dan.

34 HEIDENSE GELOVIGEN EN DE JODEN WAREN SAMEN IN DE SYNAGOGE
Han 13:42 En toen zij vertrokken, verzochten zij hun tegen de eerstvolgende Shabbat weder deze woorden te spreken. {de eerstvolgende…: Gr. in de week tussen, of, in de shabbath ertussen} 43 En na het uitgaan van de synagoge, volgden vele van de Joden en de vereerders van God, die Jodengenoten waren, Paulus en Barnabas, die dan ook tot hen spraken en bij hen aandrongen om te blijven bij de genade Gods. 44 En de volgende shabbat kwam bijna de gehele stad bijeen om het woord Gods te horen. 45 Doch toen de Joden de scharen zagen, werden zij vervuld met nijd en spraken, lasterende, tegen hetgeen door Paulus gezegd werd.

35 Han 18:4 En hij hield elke Shabbat besprekingen in de synagoge en trachtte Joden en Grieken te overtuigen. Han 17:2 2 En Paulus ging, zoals hij gewoon was, daar binnen en behandelde drie Shabbatten achtereen met hen gedeelten uit de Schriften, Han 19:8 8 En Paulus ging naar de synagoge en trad drie maanden lang vrijmoedig op, om hen door besprekingen te overtuigen aangaande het Koninkrijk Gods.

36 9 want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk.
Kolossensen 2:8-17 Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met de Messias, {beginselen : of, elementen} {maak een prooi : of, verleid u, of, leid u op een dwaalspoor } 1. Filosofie 2.zelfingenomen misleiding 3.Overlevering van mensen De Shabbat, kosjer eten, nieuwe maan deze zijn geen tradities van mensen 9 want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk.

37 10 en gij hebt de volheid verkregen in Hem, die het hoofd is van alle overheid en macht.
11 In Hem zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam des vlezes, in de besnijdenis van Messias, 12 daar gij met Hem begraven zijt in de doop. In Hem zijt gij ook mede opgewekt door het geloof aan de werking Gods, die Hem uit de doden heeft opgewekt. 13 Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold, 14 door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn verordeningen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen:. Verordeningen dogma dogma, dog'-mah van de basis van1380; een wet (burgerlijk, ceremonieel of kerkelijk):--decreet -bevel, bepalingen - voorschriften

38 15 Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. {in it: or, in hemzelf} Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of shabbat,: {door vlees...: of, door eten en drinken } respect: of, deel) Het benadrukte zijn geboden van YHVH en geen tradities van mensen en filosofie 17 dingen, die een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl ze het lichaam van de Messias is.

39 Wat was het getuigenis uit de mond van Paulus en het getuigenis van ouderen van de gemeente in Yerushalayim. Han 24:14 Maar dit erken ik voor u, dat ik naar die weg, die zij een sekte noemen, zo de God der vaderen vereer, gelovende al hetgeen in de wet en in de profeten geschreven staat,:

40 Onderhield Paulus de feesten van YHVH?
Han 20:16 16 Want Paulus had zich voorgenomen Efeze voorbij te varen om geen tijd in Asia te verliezen, want hij haastte zich om, zo mogelijk, op de Pinksterdag te Jeruzalem te zijn. 1Korintiers 16:8 Maar ik zal nog tot Pinksteren te Efeze blijven.

41 {is gekruisigt ; of, is geslagen}
VIERDE PAULUS HET PESACHFEEST EN DROEG HIJ ANDEREN OP HET TE VIEREN ?? 1Korintiers 5:6 6 Uw roem deugt niet. Weet gij niet, dat een weinig zuurdeeg het gehele deeg zuur maakt? 7 Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn; gij zijt immers ongezuurd. Want ook ons pesachlam is geslacht: Christus. {is gekruisigt ; of, is geslagen} 8 Laten wij derhalve feest vieren, niet met oud zuurdeeg, noch met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid. {het feest: of, heilige dag}

42 VERVOLGENS MOETEN WE IN DE BIJBEL KIJKEN NAAR DE DEFINITIE VAN ZONDE Wat is ZONDE?
1Johannes 3:4 Ieder, die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, en de zonde is wetteloosheid.

43 Wat is de LIEFDE van YHVH??
1Johannes 5:1 Een ieder, die gelooft, dat Yahshua de Messias is, is uit God geboren; en ieder, die Hèm liefheeft, die deed geboren worden, heeft (ook) degene lief, die uit Hem geboren is. {is geboren: Gr. has been born} 2 Hieraan onderkennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben en zijn geboden doen. 3 Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar.

44 2 Johannes 1:6 En dit is de liefde: dat wij wandelen overeenkomstig zijn geboden; dat is het gebod zoals ge sinds het begin hebt gehoord dat ge daarin moet wandelen.

45 1Johannes 2 3 En hieraan onderkennen we dat we hem kennen: als we zijn geboden houden. 4 Wie zegt: ik kén hem en zijn geboden niet houdt, is een leugenaar en in hem woont de waarheid niet; 5 maar wie zijn woord houdt, waarlijk, in hem is de liefde van God volmaakt geworden. Hieraan herkennen we dat we 'in hem' zijn: 6 wie zegt 'in hem' te blijven hoort zelf te wandelen zoals híj gewandeld heeft.

46 Nu zullen we spreken over de samenzwering van de Katholieke kerk , evenals de hervormers die de tradities van Katholieke praktijken in stand houden .

47 CONSTANTIJNS CHRISTEN GELOOFSBELIJDENIS
Ik verwerp alle gebruiken, wetmatigheden, ongezuurde broden en offerandes van lammeren van de Hebreeën. En alle andere Feesten van de Hebreeën, offeranden, gebeden, idealen,reinigingen en verzoeningen en vastentijden en nieuwe manen en Shabbatten en bijgeloof en hymnen en gezangen , en inachtnemingen en synagoges , absoluut al wat Joods is , elke wet , rite en gewoonte en als ik later zal wensen dit te ontkennen en terugkeer naar Joodse superstitie, of als ik zal gezien worden terwijl ik eet met Joden , of met hen feest , of in het geheim met hen zal converseren en de Christen religie zal veroordelen inplaats van hen openlijk het zwijgen op te leggen en hun ijdel geloof te veroordelen, laat dan het beven van Cain en de melaatsheid van Gehazi mij aankleven

48 zowel als de wettelijke straffen waaraan ik erken mijzelf te onderwerpen. En moge ik een anthema ( verafschuwd iemand) zijn in de wereld die komt en moge mijn ziel neergezet worden bij satan en de duivels. “ (stcfano Assemani, Acta Sanctorium Martyrum Orientaliom at Accidentalium, Vol. 1 Rome 1748 page 105 Vervolgens , van elke volger van de “Jewish Messiah” die tot deze “heilige gemeenschap” wenste toe te treden, werd geeist een ander stel regels en gewoonten te aan te nemen. Vervolgens werden speciale geloofsbelijdenissen ontworpen , waarop de Christene moest zweren zoals : Ik aanvaard alle gebruiken , riten , wettigheden en feesten van de Romeinen, offerandes , gebeden , reinigingen met water, heiligmakingen door Pontificus Maxmus ( de hogepriester van Rome), zoenoffers en het feest van de NIEUWE SHABBAT“ SOL DIE” alle nieuwe gezangen en inachtnemingen, alle voedsel en dranken van de Romeinen. Met andere woorden , ik aanvaard alles wat Romeins is , elke nieuwe wet , rite en gebruik van Rome en de Nieuwe Romeinse religie.” Bovendien, in ongeveer 365 AD, heeft de Katholieke raad van Laodicea in één van haar leerstellingen geschreven : Christenen moeten geen Joodse leer aanhangen door te rusten op de Shabbat, maar moeten op die dag werken , maar eerder , des Heren’s dag eren. Maar als een van u zal gevonden worden als aanhanger van de Joodse leer , laat hem een anathema( vervloekte ) van Christus zijn.”

49 Ephiphanius die schreven in de 4e eeuw stelden:
Het bewijs dat de vroege gelovigen in Yahshua de Shabbat en de gebruiken onderhielen net zoals de Messias en Paulus . De zogenaamde kerkvaderen gaven ons informatie over de inachtname van de vroege vergaderingen , mannen zoals Ephiphanius die schreven in de 4e eeuw stelden: “Zij(de Nazarenen) hebben geen andere ideeën, maar belijden alles precies zoals de wet het verkondingd en op de Joodse manier- behalve betreffende hun geloof in Messias… maar aangezien ze nog steeds gebonden zijn door de wet – gesnijdenis , de Shabbat en al de rest – zijn ze niet in akkoord met Christenen.”

50 We hebben bekentenissen van bisschoppen en Katholieke priesters die de wijziging van de verandering van de Shabbat naar de Zon- dag verering citeren en bediscuteren. Hier enkele van de citaten van de zogenaamde gelovigen in de Joodse Messias die toegeven dat de geboden ontheiligd zijn.

51 James KardinaalGibbons, Het geloof van onze Vaders , 88th ed pp 89
“Maar je mag de Bijbel lezen van Genesis tot Openbaring en je zal geen enkele zin vinden die de heiliging van de zon- dag bekrachtigd . De Geschriften benadrukken de religieuze inachtname van Zaterdag, een dag welke we nooit heiligen.

52 Stephen Keenan, Een doctrine Catechism 3rd ed. P 174
“Vraag: Heeft u enige andere manier om te bewijzen dat det kerk de macht heeft om voorgeschreven feesten in te stellen? “Antwoord : Had ze die macht niet, dan had ze niet kunnen doen, dat waarin alle moderene godsdienstijveraars met haar akkoord gaan – dan had zij de inachtname van de Zon-dag , de eerste dag van de week , niet kunnen in de plaatst brengen van de inachtname van de Zaterdag , de zevende dag , een wijzinging waarvoor geen schriftelijke toestemming bestaat .”

53 John Laux, cursus in religie, voor de katholieke hogescholen en Academies(1936)vol. 1 p.51.
“Sommige theologen hielden vol dat GOD insgelijks de Zondag als de dag van aanbidding bepaalde in de Nieuwe Wet , dat Hijzelf expliciet de Zondag voor de Shabbat heeft vervangen. Maar deze theorie is nu volkomen opgegeven. Het wordt nu gebruikelijk gezien dat God gewoon Zijn kerk de macht gaf om eender welke dag of dagen apart te zetten die haar gepast lijken als heilige dagen. De kerk koos Zon-dag , de eerste dag van de week en in de loop der tijd heeft zij nog andere dagen als heilige dagen toegevoegd .”

54 Daniel Ferres, ed Handleiding van Messiaanse Doctrine (1916), p.67
“Vraag: Hoe bewijst u dat de kerk de macht heeft om feesten en heilige dagen te gebieden? “Antwoord: Precies door de handeling van het wijzigen van de Shabbat in Zon-dag, wat de protestanten toelaten, en daarom spreken zij zichzelf op een naïve manier tegen , door zich strikt aan de Zon-dag te houden en de meeste andere feesten die door de kerk geboden zijn te breken.”

55 James Kardinaal Gibbons, Aartsbisschip van Baltimore(1877-1921)
In een getekende brief. “Is Zaterdag de zevende dag volgens de Bijbel en de Tien geboden? Ik antwoordt Ja. Is Zondag de eerste dag van de week en wijzigde de kerk de zevende dag – Zaterdag – voor Zondag , de eerste ? Ik antwoord Ja, heeft de Messias deze dag gewijzigd? Ik antwoord Neen ! “Oprecht de uwe J. Card. Gibbons”

56 De Katholieke spiegel , officiele publicatie van James Cardinal Gibbons, sept. 23 1893.
“De Katholieke kerk ,…. Veranderde krachtens haar goddelijke zending , de dag van zaterdag naar zon-dag.”

57 Katholieke Virginian 3 Okt, 1947 ,p, de kunst “om de waarheid te vertellen ”.
“Bij voorbeeld , nergens in de bijble vinden we dat de Messias of de Apostelen geboden dat de Shabbat zou gewijzigd worden van Zaterdag naar Zondag. We hebben het gebod van GOD gegevan aan Moses om de heilige Shabbat dag in acht te nemen , dat is de zevende dag van de week , Zaterdag . Vandaag houden de meeste Christenen de Zondag omdat het ons bekend gemaakt is door de ( Rooms Katholieke ) kerk , buiten de bijbel .”

58 Peter Geiermann, C.S.S.R. de bekeerden Catechismus vanKatholieke doctrine (1957),p50
“Vraag: Welke is de Shabbat dag? “Antwoord : Zaterdag is de Shabbath dag. “Vraag : Waarom eren wij de Zondag inplaats van de Zaterdag ? “Antwoord: Wij eren de Zondag inplaats van de Zaterdag omdat de Katholieke kerk de plechtigheid overdroeg van Zaterdag naar Zondag .”

59 Martin J Scott, Dingen waarover Katholieken ondervraagd worden (1972)p
“Nergens in de bijbel is aangegeven dat de eredienst van Zaterdag naar Zondag moest veranderd worden Nu de Kerk….. Heeft met GOD’s autoriteit, de Zondag ingesteld als de dag van eredienst. Deze zelfde kerk onderwees vanuit diezelfde goddelijke autoriteit de doctrine van het vagevuur , lang voordat de bijbel gemaakt werd. Wij hebben , dientengevolge, dezelfde autoriteit voor het vagevuur als die welke we hebben voor de Zondag.“

60 Peter R. Kraemer, Katholieke Kerk Extention Society(1975) Chicago, Illinois
“Aangaande de wijziging van de inachtname van de Jewish Shabbat naar de Christen Zondag, wens ik uw aandacht te vestigen op de feiten: “1) de protestanten, die de bijbel als de enige regel van geloof en religie aannemen, zouden in elk geval moeten terugkeren naar de inachtname van de Shabbat. Het feit dat ze dit niet doen , maar in tegenstelling de Zondag eren, maakt hen bespottelijk in de ogen van elk weldenkend mens. “2) Wij Katholieken aanvaarden de bijbel niet als de enige regel van geloof. Buiten de bijbel hebben we de levende Kerk, de autoriteit van de kerk als regel om ons te leiden. Wij zeggen, deze kerk, ingesteld door Christus om de mens te leren en de mens door het leven te leiden , heeft het recht om de ceremoniele wetten van het Oude Testament te wijzigen , vandaar dat wij haar wijziging van de Shabbat naar de Zondag aanvaarden. Wij zeggen onbeschroomd , ja , de kerk maakte deze wijziging , maakte deze wet, zoals ze vele andere wetten maakte, bijvoorbeeld Vrijdag onthouding, de ongehuwde staat van het priesterschap, de wetten betreffende gemengde huwelijken, de regelgeving voor Katholieke huwelijken en duizend andere wetten. “Het is altijd ietwat lachwekkend te zien hoe Protestantse kerken, in hun preekstoel en wetgeving Zondag viering eist , waarvan niets is te vinden in hun bijbel .”

61 T. Enright, C.S.S.R. in een lezing in Hartford, Kansas, FEB 18, 1884.
Ik heb herhaaldelijk $1,000 aangeboden aan iedereen die mij kan bewijzen vanuit de bijbel alleen dat ik ertoe gebonden ben om de Zondag Heilig te houden. Er bestaat zo geen gebod in de Bijbel. Het is alleen de wet van de Katholieke kerk. De Bijbel zegt , ‘Gedenk de Shabbat dag en houd hem heilig ‘ De Katholieke kerk zegt :” Neen, bij mijn goddelijke macht schaf ik de Shabbat af en gebied u de eerste dag van de week heilig te houden.’ En ZIE! De hele beschaafde wereld buigt neer in eerbiedige gehoorzaamheid voor het gebod van de heilige Katholieke kerk “

62 PROTESTANTSE BELIJDENISSEN
Protestantse theologen en predikers van een groot spectrum van denominaties zijn erg rechtuit geweest in het toegeven dat er geen Bijbelse bronvermelding bestaat voor het inachtnemen van Zondag als Shabbat.

63 Anglicaans/Episcopaal
Isaac Williams, duidelijke Sermoenen over de catechismus, vol 1. “ En waar in de Schrift wordt ons gezegd dat we wat dan ook de eerste dag moeten houden? Er wordt ons geboden om de zevende dag in acht te nemen; maar nergens worden we geboden de eerste dag in ere te houden ….. De reden waarom we de eerste dag van de week heilig houden inplaats van de zevende is om dezelfde reden dat we vele andere dingen in acht nemen , niet omwille van de bijbel , maar omdat de kerk het heeft opgelegd.”

64 Canon Eyton, De Tien geboden, pp 52,63,65
“Er is geen woord, geen hint, in het niewe testament over het zich onthouden van werk op Zondag …. In de rest van de Zondag komt geen enkele goddelijke wet aan bod ….. De inachtname van assewoensdag of de vastentijd steunt op precies dezelfde basis als de inachtname van de Zondag ”

65 Bishop Seymor, WAAROM WE ZONDAG HOUDEN.
“We Hebben de wijziging van de zevende dag naar de eerste dag, van Zaterdag naar Zondag, gemaakt op de autoriteit van de enige heilige Katholieke Kerk.”

66 DOOPSGEZINDEN Dr. Edward T Hiscox, een verhandeling gelezen voor een conferentie van New yorkse geestelijken, Nov , verslagen in de New York examiner, Nov. 16, 1893 “ Er was en is een gebod om de Shabbat dag heilig te houden , maar die dag was geen Zondag. Het zal echter gezegd worden, en dit met een vertoon van triomf , dat de Shabbat van de zevende naar de eerste dag overgedragen is…. Waar kan het verslag van zulk een transactie gevonden worden ? Niet in het Nieuwe Testament , absoluut niet ! “Mij lijkt het onverklaarbaar dat Jesus, tijdens de drie jaren van gemeenschap met Zijn discipelen, dikwijls met hen sprekende over de Shabbat kwestie…. nooit enige toespeling maakte over een overdracht van de dag, ook , dat tijdens de veertig dagen van zijn Herrezen leven , hierover niets werd gesuggereerd . “ Natuurlijk , ik weet wel dat de Zondag zijn intrede deed in de vroege Christelijke geschiedenis…..maar hoe spijtig dat het kwam, gemerkt met het brandmerk van heidendom, …… en gedoopt met de naam van de zonne god, geadopteerd en bekrachtigd door de pauselijke afvalligheid en naar het protestantisme kwam als een heilige nalatenschap!”

67 William Owen Carver, De Dag Des Heren in onze tijd , p 49
“ Er was nooit enige formele volmachtiging voor de wijziging van de Joodse zevende Shabbat dag naar de Christelijke eerste dag inachtname .”

68 EERSTE DAG NALEVING,PP 17,19 “ De eerste dag van de week wordt gewoonlijk de Shabbat genoemd. Dit is een fout. De Shabbat van de Bijbel was de dag juist voor de eerste dag van de week. De eerste dag van de week is nooit ergens in de gehele Schrift Shabbat genoemd. Het is ook een dwaling te spreken over het wijzigen van de Shabbat van Zaterdag naar Zondag. Er is in de hele Bijbel geen enkele plaats waar een dergelijke wijziging gesugerreerd wordt.”

69 LUTHERANEN “ Het Zondag probleem , een studieboek van de verenigde Lutheraanse kerk (1923) p.36 “We hebben gezien hoe langzamerhand de impressie van de Joodse Shabbat uit de geest van de Christen kerk is vervaagd en hoe volkomen de nieuwere onderliggende gedachte van de inachtname van de eerste dag bezit nam van de kerk. We hebben gezien dat de Christenen van de eerste drie eeuwen nooit het ene met het andere verwarden, maar gedurende een tijd beide vierden.”

70 AUGSBURG GELOOFSBELIJDENIS art
AUGSBURG GELOOFSBELIJDENIS art. 28 geschreven door melanchthon, goedgekeurd door Martin Luther, 1530:zoals gepubliceerd in het boek van de verdragen van de Evangelische Lutherse Kerk Henry Jacobs , ed ( ) p.63 “Zij ( Rooms Katholieken) verwijzen naar de Shabbat dag als zou hij veranderd zijn in de Dag des Heren, zoals het lijkt in strijd met de Decaloge ( 10 geboden). Evenmin is er enig voorbeeld waarvan zij meer maken dan de wijziging van de Shabbat dag .Groot ,zeggen zij, is de macht van de kerk, gezien ze één van de Tien geboden opgeheven heeft.”

71 Dr. Augustus Neander, De geschiedenis van de Christen religie en kerk- Henry John rose, tr. (1843),p. 186 “Het Feest van de Zondag , zoals alle andere feesten, was altijd enkel een menselijke bepaling en het was ver van de intentie van de apostelen hiervoor een Goddelijk gebod in dit opzicht in te stellen, verre van hen en van de vroege apostolische kerk, om de wet van de Shabbat naar Zondag over te dragen“

72 JOHN THEODORE MUELLER, SHABBAT of ZONDAG, pp 15, 16
“Maar er is dwaling in lering dat de Zondag de plaats van de Oud Testamentische Shabbat heeft ingenomen en daarom moet gehouden worden zoals de zevende dag moest gehouden worden door de kinder van Israël … deze kerken dwalen in hun lering, want de Schrift heeft op geen enkele manier de eerste dag van de week gewijd in de plaats van de Shabbat. Er is gewoon geen wet in het Nieuwe Tesament die dat tot gevolg heeft.”

73 John Wesley, De werken van Rev. John Wesley, A.M. John Emory
Ed(New York: Eaton & Mains) Predikingen 25, vol 1,p221 “Maar de morele wet vervat in de Tien Geboden en versterkt door de profeten , heeft Hij( Christus) niet weggenomen. Het plan van zijn komst was niet opdat hij hiervan enig deel zou herroepen. Dit is een wet die nooit kan gebroken worden. Elk deel van deze wet moet voor de hele mensheid en in alle eeuwen van kracht blijven : evenmin afhankelijk van tijd als plaats, of van enige andere omstandigheden die aan verandering onderhevig zijn, maar afhankelijk van de natuur van GOD en de natuur van de mens en hun onveranderlijke relatie tot elkaar.

74 D. L. MOODY, GEWOGEN EN TE LICHT BEVONDEN (Fleming H. Revell Co
D.L. MOODY, GEWOGEN EN TE LICHT BEVONDEN (Fleming H. Revell Co. New York) pp. 47, 48 “ De Shabbat was bindend in Eden, en is sindsdien steeds van kracht geweest. Dit vierde gebod begint met het woord gedenk , tonend dat de Shabbat reeds bestond toen God de wet op de stenen tafelen schreef op de berg Sinai . Hoe kunnen mensen dan beweren dat dit enen gebod is afgeschaft als ze bereid zijn toe te geven dat de negen andere nog altijd bindend zijn .”

75 TIJD OM EEN KEUZE TE MAKEN
TIJD OM EEN KEUZE TE MAKEN? ZOUDEN WE YHVH GEHOORZAMEN OF DE DOGMA VAN DE KATHOLIEKE KERK, WAT ZEGT HET BEWIJS?

76 DEUTERONOMIUM 30 11 Want dit gebod dat ik je heden gebied: het is niet te wonderlijk voor je en niet te ver weg is het; 12 niet in de hemelen is het, om te zeggen 'wie zal voor ons opklimmen ten hemel, het voor ons halen en het ons doen horen, zodat wij het kunnen doen?'; 13 niet aan de overzijde van de zee is het, om te zeggen 'wie zal voor ons oversteken naar de overzij van de zee, het voor ons halen en het ons doen horen, zodat wij het kunnen doen?'; 14 nee, zeer dicht bij je is het woord: in je mond en in je hart, zodat je het kunt doen! 15 Zie, gegeven heb ik heden aan je aanschijn het leven en het goede,de dood en het kwade, 16 nu ik je gebied vandaag om lief te hebben de Ene, je God, door te wandelen in zijn wegen, en te bewaken zijn geboden, zijn inzettingen en zijn rechtsregels; leven zul je dan en talrijk worden, zegenen zal jou de Ene, je God, in het land waar jij komt om het te beërven. 17 Maar als je hart zich afwendt en je niet hoort, je je laat meeslepen en je buigen zult voor ándere goden en die zult dienen, 18 dan heb ik u heden gemeld dat ge verloren en teloor zult gaan; ge zult geen dagen verlengen op de bloedrode grond waarvoor je nu de Jordaan oversteekt om daar te komen, om haar te beërven. 19 Ik laat heden tegen u getuigen de hemelen en de aarde; het leven en de dood heb ik gegeven aan uw aanschijn, de zegen en de verwensing; kies dan het leven, opdat je leeft, jij en je zaad, 20 door lief te hebben de Ene, je God, door te horen naar zijn stem en hem aan te hangen; want hij is je leven en de lengte van je dagen om te zetelen op de bloedrode grond welke de Ene aan je vaderen, aan Abraham, aan Isaak en aan Jakob heeft gezworen hun te geven.

77 Met dank aan Rico Cortes
De originele presentatie is te vinden op: Nederlandse vertaling M.Van Baelen


Download ppt "SHABBAT GEWOON DOEN!!!! WAAROM EEN GELOVIGE IN DE JOODSE MESSIAS ZOU MOETEN GEHOORZAMEN AAN DE SHABBAT."

Verwante presentaties


Ads door Google