De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Masterplan Ruimte voor Talent ; Ruimte voor Wetenschap & Techniek 2011-2016 Hoe het was? Hoe het is ! Hoe gaat het verder ? Conferentie Krachtstroom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Masterplan Ruimte voor Talent ; Ruimte voor Wetenschap & Techniek 2011-2016 Hoe het was? Hoe het is ! Hoe gaat het verder ? Conferentie Krachtstroom."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Masterplan Ruimte voor Talent ; Ruimte voor Wetenschap & Techniek Hoe het was? Hoe het is ! Hoe gaat het verder ? Conferentie Krachtstroom 29 september 2010

2 Hoe was het en hoe is het ? : Platform Bèta Techniek Opdracht :voldoende bètatechnici, nu en in de toekomst. VTB en VTB Pro zijn nog gaande projecten   Hoe wordt het? Focus is verbreed talentontwikkeling, excellentie en onderwijsinnovatie Nodig : Masterplan : Ruimte voor Talent, Ruimte voor Wetenschap & Techniek Doel: bètatalenten van kinderen tussen twee - veertien jaar ontdekken en ontwikkelen met behulp van wetenschap en techniek.

3 Hoe? het beste te halen uit ieder kind waarbij de talenten het uitgangspunt vormen en juist niet een eventuele tekortkoming of achterstand. Wat is nodig ? Dat valt wel mee eigenlijk ! Het zijn vooral de bij ieder kind aanwezige eigenschappen: * nieuwsgierigheid

4 Alle kinderen Verwonderen zich, Stellen vragen, Redeneren logisch, Fantaseren, Het zijn net wetenschappers. Ze Ontdekken Ontwerpen Maken Testen en Verbeteren…  

5 Hoe kunnen we nieuwsgierigheid en sprankeling het sterkst benutten
Hoe kunnen we nieuwsgierigheid en sprankeling het sterkst benutten? * door talenten van een kind te herkennen en daarop in spelen. * door het beste uit elk kind te halen.   Lukt dat zo makkelijk ? ……….. * talenten van kinderen in Nederland komen te weinig in aanraking met wetenschap en techniek * zorgelijke achterstand van Nederlandse kinderen op het gebied van probleem oplossen. * ‘t geldt voor rekenen maar ook voor wetenschap en techniek.   Hoe zit dat met ouders/verzorgers? Zij willen het beste voor hun kinderen maar zien niet altijd wat dat beste van hun kind is.

6 Hoe gaan we dat aanpakken?
Het Masterplan tot  

7 Het Masterplan is gericht op de basisschool en op kennisontwikkeling
Het Masterplan is gericht op de basisschool en op kennisontwikkeling. Gestart met de introductie in 2004 etc .   Nu “Doorpakken” zodat in 2016 alle basisscholen Wetenschap & Techniek kunnen gebruiken om de talenten van hun leerlingen tot volle wasdom te laten komen.   Het ontwikkelen van kennis vindt plaats door het onderzoeksprogramma TalentenKracht.  

8 Peuters en kleuters zijn keien in :. logisch denken
Peuters en kleuters zijn keien in : * logisch denken * het herkennen van patronen * het vinden van de weg * de constructie van bouwwerken.  Maar vooral keien in verwondering .

9 . Grootste uitdaging voor ons allen: Talenten in beeld brengen, behouden en ontwikkelen?   Universiteiten buigen zich over het functioneren van de hersenen, de relatie tussen formeel en informeel leren en welke schoolmaterialen geschikt zijn om bètatalenten te stimuleren. Het brein is in!!  

10 Kinderen leren voortdurend en zeker niet alleen op school
Kinderen leren voortdurend en zeker niet alleen op school. Ouders, scholen en kinderopvang zijn het meest betrokken bij jonge kinderen en het ontwikkelen van hun talent. Het is dus cruciaal om zowel thuis, in de kinderopvang als op school ruimte te scheppen voor talentontwikkeling aan de hand van W & T

11 Hoe doen we dat en wat is de rol voor Besturen en scholen
Hoe doen we dat en wat is de rol voor Besturen en scholen? * Besturen sluiten aan bij het Masterplan om W & T een prominente plaats te geven. * Scholen maken ruimte in het schooleigen beleid en in de schooleigen ambitie. Sommige scholen houden zich al bezig met leren in de praktijk voor kinderen met leermoeilijkheden , voor praktisch ingestelde leerlingen en voor hoog intelligente kinderen.. Zulke scholen kiezen dan b.v. voor het profiel “Verborgen talenten””   Er zijn 5 profielen waaraan scholen zich kunnen verbinden:

12 1. Profiel Rekenen en Taal met als doel taal en rekenen in de betekenisvolle context van wetenschap en techniek en de prestaties van leerlingen op bijvoorbeeld rekenen en begrijpend lezen te verhogen.

13 2. Profiel Excellentie uitblinkers krijgen de ruimte zich in hun interesses te verdiepen en worden uitgedaagd tot hogere prestaties. Scholen benutten contacten binnen en buiten de school en creëren zo een voor kinderen leerrijke omgeving met vooral onderzoeksmogelijkheden.

14 3. Profiel verborgen talenten   Sommige leerlingen leren beter met hun handen. Als ze uitvinden waar zij goed in zijn en wat ze waard zijn, weten ze vaak ook wat ze willen worden. Samenwerking tussen het basisonderwijs en het (technisch) vervolg onderwijs is heel belangrijk.

15 4. Profiel Brede school Kinderen :
moeten in aanraking komen met W & T en verbinden spelenderwijs hun leerervaringen op school, opvang en thuis. begrijpen wat techniek voor hun dagelijks leven betekent, want waar zouden we zijn zonder de televisie, mobiel en msn. beseffen ook dat ogenschijnlijk vanzelfsprekende zaken, zoals de wc en het belang van hygiëne, onze wereld dramatisch heeft veranderd.

16 5. TalentenKracht Een TalentenKrachtschool is een school : - waar nieuwsgierigheid en onderzoekend gedrag wordt gekoesterd en gestimuleerd. - waar ouders, leerkrachten en onderzoekers samen werken om de talenten van het nieuwsgierige kind optimaal te ontwikkelen. Doel : in 2016 ;1000 scholen met 2 à 3 volgscholen of netwerk van volgscholen onder een Bestuur of samenwerkingsverband

17 Wat gaat het Masterplan voor scholen betekenen??
scholen komen in aanmerking voor stimuleringsmiddelen; 3 x tweejaarlijks 19 mln. scholen krijgen via een ondersteunende infrastructuur van regionale steunpunten toegang tot kennis en praktijkvoorbeelden.

18 Wat wordt van de deelnemende scholen verwacht
Wat wordt van de deelnemende scholen verwacht ? - dat hun leerlingen in 2016 een actieve kennis hebben van de ‘Big Ideas’ - dat leerlingen beschikken over een aantal vaardigheden in relatie tot wetenschap en techniek o.a.: causaal leren denken, een onderzoekende houding aannemen en proberen het proces te beheersen ten slotte kunnen kinderen de betekenis van wetenschap en techniek duiden, voor de maatschappij en voor henzelf.  

19 Wat verwachten we van leerkrachten ?
Natuurlijk een cruciale rol. Daarom kiezen we het leraar-vak! Scholen worden in staat gesteld maatwerkafspraken te maken met opleiders. Er worden middelen gereserveerd voor scholing en persoonlijke ontwikkeling van leraren. Leraren en pabo- studenten krijgen basisarrangementen in talentontwikkeling, wetenschap en techniek. Ook worden er nieuwe modules ontwikkeld,die gericht zijn op een specifiek thema, zoals de relatie met taal en rekenen of met de Bètacanon. Ten slotte komen er ook opleidingen voor talent coördinatoren of coördinatoren wetenschap & techniek.

20 Uiteindelijk is het natuurlijk zo dat de talenten van kinderen door de leraar moeten worden gezien, en dat de leraar kinderen uitdaagt deze talenten verder te ontwikkelen. Iedereen kent (is)(wordt) de inspirerende leraar

21 Wat wordt de rol van de ouders?
Leren gebeurt zoals gezegd overal. Ouders spelen daarom een sleutelrol bij het stimuleren van talentontwikkeling. Ouders zijn van nature zeer gemotiveerd om het beste in hun kind naar boven te halen. Een probleem is dat sommige talenten lastig te herkennen zijn. Daar moet TalentenKracht verandering in brengen.

22 Hoe worden ouders/verzorgers ondersteund?
Ouders krijgen concrete instrumenten in handen om deze talenten aan te boren en te ontwikkelen. Dat kan een informatiepakket zijn, een kaart met organisaties en activiteiten in de buurt of materialen die verborgen talenten naar boven halen. Om al die ouders te bereiken zullen zowel scholen, als organisaties die zich bezighouden met wetenschap & techniek, wijk- en buurtwerk en de media worden ingezet om ouders te attenderen op de vele talenten van hun kinderen.

23 Samengevat !! Het betekent dat alles draait om het talent van kinderen en dat via dat talent de weg omhoog wordt gezocht. Wetenschap en Techniek, nieuwsgierigheid en verwondering zijn daarbij onmisbaar. Evenals bekwame leraren en goed geïnformeerde ouders. Als dat goed gaat, dan betekent dat in 2016 de prestaties van kinderen aantoonbaar omhoog zijn gegaan en dat leraren bekwamer zijn geworden in wetenschap, techniek en talentontwikkeling.

24 Presentatie Rinus van den Heuvel
Rinus van den Heuvel Bedoeling o.a. T=T Antoine van der Pas Verbinding Bedrijf School Toine van Heesch Lokale verbinding januari 2010

25 Presentatie Rinus van den Heuvel
Techniek = Troef Ondernemers + Overheid + Onderwijs Noordoost Brabant januari 2010

26 Waarom techniekpromotie?
Presentatie Rinus van den Heuvel Waarom techniekpromotie? Het meerjarenprogramma 2008 – 2011 gestart vanuit deze positie Verwachting voor 2010 Bron: Technomonitor 2006 januari 2010

27 Kijkend naar de toekomst ….
Nog steeds een mis match tussen de vervangingsvraag (vergrijzing) en de te verwachten technisch en / of bèta opgeleide schoolverlaters.

28 Presentatie Rinus van den Heuvel
Techniek = Troef Missie: Het versterken van de sector techniek in het onderwijs en het bedrijfsleven van Noord-Oost Brabant Doelen: Vergroten instroom technische opleidingen Aansluiting school en bedrijf verbeteren Vergroten kwalitatieve uitstroom technische opleidingen Vergroten van de kwaliteit van het onderwijs Ketenbenadering van basisschool t/m HBO/WO “Spin in ‘t web” wat betreft afstemming en coördinatie “Aanjager” nieuw initiatieven januari 2010

29 Beïnvloeding jongeren
3 X K (verwondering / gevoel) KENNIS KUNDE (inzicht) KEUZE (attitude verandering)

30 Meerjarenvisie i n t e r e s s e c r e ë r e n keuze begeleiding
b e r o e p s k e u z e keuze studie richting keuze studie richting keuze studie richting keuze studie richting Meerjarenvisie profiel keuze profiel keuze profiel keuze profiel keuze b e w u s t w o r d i n g groep 5 groep 6 groep 7 groep klas klas klas klas klas klas jaar jaar …. … jaar jaar jaar jaar jaar 13 jaar jaar jaar 16 jaar 17 jaar jaar 19 jaar … … jaar bovenbouw PO onderbouw VO bovenbouw VO BO AM i n t e r e s s e c r e ë r e n keuze begeleiding studie begeleiding belevingswereld p u b l i e k e v o o r l i c h t i n g studie voorlichting studie begeleiding grote groep kleine groep individueel lange termijn korte termijn continu

31 Wie neemt daarvoor verantwoording?
Presentatie Rinus van den Heuvel Wie neemt daarvoor verantwoording? Onderwijs natuurlijk! maar ook de Overheid ook bedrijfsleven (Ondernemingen) moeten hun verantwoording nemen! => 3 O’s Laten we de 4e O niet vergeten: de Ouders !! januari 2010

32 PROVINCIE Noord Brabant
Directie economie & mobiliteit Dynamisch Brabant Op de bres voor techniek 5 techniek platforms

33 Techniek Promotie Noord-Brabant
Presentatie Rinus van den Heuvel Den Bosch TechXperience Techniek=Troef 3 deelregio’s Tune Techniek (TC Index) (Breda eo) PPT Midden Brabant (Tilburg) Technific (Eindhoven e.o.) Gesubsidieerd door: januari 2010

34 Noordoost Brabant: T=T
Presentatie Rinus van den Heuvel Noordoost Brabant: T=T T=T Oss e.o. T=T Land van Cuijk Boxmeer e.o. T=T Regio Veghel Uden Schijndel (Sint Oedenrode) (ReVUSS) januari 2010

35 Tijden veranderen 2008   2010   2011 en later . .
Financiële crisis – economische crisis – recessie Verlies van arbeidsplaatsen – werkeloosheid vooral onder jeugdigen en > 45-jarigen; Het Platform Bèta Techniek (o.a. VTB trajecten) evenals de TechnoCentra dreigden op te houden te bestaan ….. nieuw impulsen om functionaliteit te behouden; Promotie techniek = Integratie in onderwijsprogramma’s; Duurzame samenwerking onderwijs, bedrijfsleven en kennisinstellingen; Verduurzaming projecten.

36 Visie ‘Op de Bres voor techniek’
Extra impuls promotie en educatie van wetenschap en techniek in Noord-Brabant

37 Uitgangspunten Uitgangspunten de resterende 2010 en 2011
Doorontwikkelen en verankeren van promotionele en educatieve activiteiten in scholen; Versterking samenwerkingsverbanden 3 O’s en samenhang in onderwijsketen; Vergroten deelnemende scholen en bedrijven.

38 Inhoudelijk op regionaal niveau
Basisonderwijs: 2/3 vh totaal = 120 scholen actief (certificaat) Voortgezet onderwijs en bedrijfsleven 75% van VO scholen actief Innovatief onderwijs in wetenschap en techniek Afstemming. Samenwerking Beroepsonderwijs – bedrijfsleven (op inhoud)

39 Inhoudelijk op provinciaal niveau
Coördinatie van regio-overstijgende activiteiten. Bereiken jongeren. First Lego League; De Ontdekfabriek; de Uitvinders; Braintrigger project, enz. Vertalen van landelijk en Europese ontwikkelingen naar provinciaal en regionaal aanpak. Afstemmen met programma’s en beleid

40 Organisatorisch Op regionaal niveau: Op provinciaal niveau:
Versterking positie platforms in de regio: verschuiving van ontwikkelaar en uitvoerder naar coördinator en regisseur. Op provinciaal niveau: provinciaal steunpunt Brabant voor Techniek: Ontwikkelen en onderhouden netwerken onderwijs bedrijfsleven Kenniscentrum onderwijs-arbeidsmarkt (ondersteuning platforms en provincie)

41 Wat is nu erg actueel: Uitrol Ruimte voor Talent TechNet kringen
Vijf domeinen in de context Wetenschap & Techniek; TechNet kringen Initiatief vanuit bedrijfsleven zelf Zie ook TechniekTalent.nu Bedrijf+School (we zoeken nog €’ s) meer maatwerk voor school en bedrijf;

42 GO!

43 Presentatie Rinus van den Heuvel
Vragen? januari 2010

44 Verbinding Onderwijs - Ondernemers
Presentatie OCS Verbinding Onderwijs - Ondernemers Wijnen Bouw Schijndel 2 december 2010

45 WIE ZIJN WIJ? Wijnen Bouwgroep,
Gebundelde kracht van 4 bouwbedrijven en projectontwikkeling Een van de grootste zelfstandige bouwbedrijven in Zuid Nederland Wijnen Bouw Schijndel, Jong en dynamisch Wijnen Bouw Someren Wijnen Bouw en Service Eén naam, één team: Wijnen Wijnen Bouw Schijndel Wijnen Bouw Horst

46 Organisatieschema

47 Wijnen Bouw Schijndel Omzet 2010: € , (Omzet 2009: € ,00 Personeelsleden: - MBO/HBO Waarvan 8 personen van stagiair naar medewerker - LBO Waarvan 14 personen van stagiair of leerlingstelsel naar medewerker 53% 42% LBO

48 WAAR HEBBEN WIJ LEERLINGEN VAN?
Avans Hoogeschool ‘s-Hertogenbosch en Tilburg: 4 leerlingen (HBO) Koning Willem 1 College ‘s-Hertogenbosch: 1 leerling (MBO) Bouwopleiding ‘s-Hertogenbosch (voorheen SBH): 3 leerlingen (LBO) Opleidingen waar wij ook regelmatig leerlingen van hebben: REVABO te Veghel ROC de Leijgraaf te Veghel Elde College te Schijndel Fioretti College te Veghel

49 Welke opleidingen en cursussen volgen
wij zelf? VCA Diploma: bouwplaatsmedewerkers, uitvoerders, projectleiders, projectbegeleiding Cursus verbeteren vakmanschap: timmerlieden BHV Diploma: uitvoerders, timmerlieden en kantoorpersoneel Opleiding leermeester: timmerlieden BOB cursus assistent uitvoerder: timmerlieden BOB cursus uitvoerder: assistent uitvoerder Overige BOB cursussen: iedereen KOB cursus management: toekomstige kaderleden Interne management opleiding: groep toekomstige kaderleden van de diverse vestigingen

50 Wijnen Bouw heeft woensdagmiddag de Zilveren Spil gewonnen.
Die tweede prijs heeft het bedrijf in de wacht gesleept als de op één na beste leerlingbouwplaats in de regio Zuid. Het gaat dan om een bouwplaats in Zijtaart (gemeente Veghel). Wijnen streed met 7 andere bouwbedrijven om de Gouden, Zilveren en Bronzen Spil. De prijs is in Veldhoven uitgereikt

51 Dat staat.

52 Stichting Katholiek en Openbaar Primair Onderwijs Schijndel
Presentatie :maatschappelijk belang van : Brabant voor Techniek Techniek = Troef 4 (5) …O’s OCS en Skopos : -hernieuwde kennismaking , -voortzetting van mooie resultaten,ook in het VO. -belang van Primair Onderwijs. Stichting Katholiek en Openbaar Primair Onderwijs Schijndel OCS , T=T, Skopos; 2 december 2010

53 Namens : Werkgroep Techniek = Troef Basisscholen Schijndel
Namens : Werkgroep Techniek = Troef Basisscholen Schijndel. Elma Koenders ( Bs. de Regenboog), Marian den Boer (Bs.de Vossenberg), Sjef Hoekstra (Bs. de Beemd en Obs. de Kring), Karin van der Maat (Bs.‘t Kwekkeveld) Christian van den Bosch (Sbo St. Jan) Maikel de la Cousine(Bs.de Heijcant). Henk N.H van Oorschot ;Algemeen Directeur Stg Skopos Schijndel Toine FCJM van Heesch ;BovenschoolsTechniek Coördinator Stg .Skopos Schijndel OCS , T=T, Skopos; 2 december 2010

54 Techniek is in ieder bedrijf aanwezig ook bij verzorgende en dienstverlenende bedrijven.
Techniek is een middel en het onderwijs zoekt de verbinding met Techniek ook in b.v. taal en rekenen.

55

56 Peuters en kleuters zijn keien in :. logisch denken
Peuters en kleuters zijn keien in : *logisch denken * het herkennen van patronen * het vinden van de weg * de constructie van bouwwerken.  Maar vooral keien in : nieuwsgierigheid en verwondering .

57 en kinderen zijn meesters in creativiteit.
    Geldt dat voor ieder kind ?   Ja ! Voor, Mark, Berry, Mariska, Ralf, Yvonne , René Geert en Maxima, Einstein ‘s grootste talenten waren nieuwsgierigheid en verwondering. Hij zei “ Ik doe alsof alles een wonder is.

58 Alle kinderen Verwonderen zich, Stellen vragen, Redeneren logisch, Fantaseren, Het zijn net wetenschappers. Ze Ontdekken Ontwerpen Maken Testen en Verbeteren…  

59 Het betekent dat alles draait om het vasthouden en koesteren van het talent van alle kinderen !!! En dat niet alleen op technisch gebied.

60 Hoe kan het verkeerd gaan ??? Mismatch !!??? Desinteresse ??

61 Wat heb je nodig om dat juist niet te laten gebeuren
Wat heb je nodig om dat juist niet te laten gebeuren? -de maatschappelijke context; de bedoeling van de wereld om ons heen -de betekenisvolle rijke leeromgeving ; de wereld om ons heen -de 4 (5) O’s Onderwijs Ondernemers Overheden Ouders (Ouderen) Ondernemers nemen the lead…..

62 De lijnen met bedrijven en het voortgezet onderwijs zijn aansluitend en wat kunnen ondernemers betekenen voor leerlingen van de Schijndelse basisscholen? Een paar voorbeelden:

63 Bedrijfsbezoeken

64 Ontwerpwedstrijden Inrichten van een (te voet)
bereikbaar techtivity centrum. Ontwerpwedstrijden

65 Hoe kunt ons helpen met onze gezamenlijke onderstaande opdracht
Hoe kunt ons helpen met onze gezamenlijke onderstaande opdracht? Door ontdekkend , ontwerpend en handelend bezig te zijn en door ervarend leren zijn kinderen veel meer gemotiveerd en leren ze meer. U kent uw eigen mogelijkheden om ons te ondersteunen het best . Een paar mogelijkheden op een rij.

66 U stelt uw bedrijf open voor korte excursie voor een groep leerlingen
U stelt uw bedrijf open voor korte excursie voor een groep leerlingen. Kinderen komen goed voorbereid op bezoek . Kinderen worden geboeid door wat ze zien, horen en het zou helemaal super zijn als ze eventueel zelf wat kunnen maken of uitproberen. U bent als gastdocent op school welkom om op een interessante, aansprekende, beeldende manier met trots te vertellen over uw beroep of bedrijf. Natuurlijk kunt u ook een van uw medewerkers ( mogelijk een ouder van een van onze kinderen) beschikbaar stellen om dit namens u te presenteren. U presenteert misschien wel uw bedrijfsfilm en wij denken met u mee over een leuke verwerking.

67 U beschikt zelf over een praktijk- of personeel- of studieruimte die wij, inclusief materialen mogen gebruiken voor een praktijkles. U vraagt kinderen om medewerking bij het zoeken naar een nieuwe toepassing van wat u als core business “verkoopt”. Kinderen voelen zich uitvinder en uitgedaagd U geeft ons aan welke (soms kosteloze / soms afval ) materialen/grondstoffen u beschikbaar kunt stellen voor het onderwijs op de scholen . Kinderen maken echt overal wel wat van. U geeft ons aan welke materialen of gereedschappen u ( tijdelijk) beschikbaar wilt stellen voor een van onze andere projecten.

68 Kinderen mogen bij u een bedrijfsfilm maken die u zelf weer kunt gebruiken . Uw werknemers worden filmsterren. Misschien kunt u ons ondersteunen bij het samenstellen van technische praktijk kitt’s ( kisten) van waaruit leerlingen opdrachten kunnen kiezen. Ieder kind is op zoek naar een “schatkist” Dit alles met de bedoeling in Schijndel een technische praktijkruimte te realiseren waar leerlingen vanaf kleuterleeftijd al praktisch technische ervaringen kunnen opdoen die hen later in staat stellen voor een technisch richting te kiezen. In de garage van opa mag je van alles maken. Kom een keer op school een spel met de kinderen spelen ; “Ondernemen is kinderspel” Wij bedoelen nadrukkelijk alle basisschoolleerlingen die na de basisschool op alle niveau’ s van Praktijkonderwijs tot Universiteit binnen techniek en daarbuiten gaan functioneren. Natuurlijk kunt u ons mogelijk ondersteunen met een door u zelf gekozen bijdrage waardoor we onze gezamenlijke doelstelling kunnen waarmaken. U zou ook kunnen besluiten een bepaalde school als het ware te adopteren.

69 Geschiedeniscanon van Nederland
Na aardgas en invoering euro ; Samenwerking OCS ;Skopos en T=T

70 Dank je wel. Succes met uw onderneming !! Samen aan de slag ???

71 In geval u met ons contact wilt opnemen, vragen wij u dat te doen via onderstaande gegevens. Voor Techniek = Troef :  Postbus 292 ; 5400 AG Uden  Bezoekadres: Udenseweg 2, Workplaza Uden Rigarda van den Berg, Secretariaat/Projectbureau Rinus van den Heuvel, programma manager Voor Skopos: Putsteeg 2 ; 5482 XT Schijndel /


Download ppt "Presentatie Masterplan Ruimte voor Talent ; Ruimte voor Wetenschap & Techniek 2011-2016 Hoe het was? Hoe het is ! Hoe gaat het verder ? Conferentie Krachtstroom."

Verwante presentaties


Ads door Google