De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Voorkom faillissement met (vrijwillige) bedrijfsbeëindiging.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Voorkom faillissement met (vrijwillige) bedrijfsbeëindiging."— Transcript van de presentatie:

1 1 Voorkom faillissement met (vrijwillige) bedrijfsbeëindiging

2 2 Bedrijfsbeëindiging  Waarom dit onderwerp?  Aanleiding om tot bedrijfsbeëindiging over te gaan  Negatieve gebeurtenissen  Achteruitgang signaleren  Mogelijkheden van beëindigen  Afwegingen bij keuze  Plan van aanpak en tijdstraject  Rol vereffenaar  Belanghebbenden  Ontvlechting uit een groep

3 3 Waarom dit onderwerp  Hoop is uitstel van teleurstelling  Niet in de fuik naar het faillissement  Hoe langer je wacht hoe kleine de kans  Schadebeperking voor een ieder  Je kan zelf initiatief houden

4 4 Aanleiding om tot bedrijfsbeëindiging over te gaan  Het gaat slechter met de onderneming  De bank vraagt een hoger commitment van de DGA  De groepsmaatschappijen moeten steeds meer goed geld naar kwaad geld brengen  Bij langer doorgaan wordt het exposure van de DGA groter  Hoeveel gooit de DGA nog meer weg: – Pensioen – Stamrecht – Privé zekerheden – Hoofdelijk medeschuldenaarstellingen  Positie van andere schuldeisers wordt er ook niet beter op

5 Negatieve gebeurtenissen  Recessie  Ziekte of overlijden van de DGA  Teruglopende omzet  Grote debiteur gaat failliet  Wet- en regelgeving  Welvallen grote leverancier of opdrachtgever  Technologische achterstand  Hogere grondstofprijzen die niet doorberekend kunnen worden  Etc. 5

6 Achteruitgang signaleren  Managementinformatiesysteem  Adequate liquiditeitsprognoses  Verkrapping van de liquiditeit  Goed geld naar kwaad geld binnen een groep 6

7 Mogelijkheden van beëindigen  Verkoop van de onderneming:  Faillissement  Vrijwillige bedrijfsbeëindiging 7

8 Verkoop  Marktsituatie  Positie banken  Verkoop aan een andere onderneming  Opvolging binnen de familie  MBO / MBI  Cum pref constructie  Wat indien minder rendement 8

9 Afwegingen verkoop  Verkoop aan derden geniet de voorkeur, mits een beperking qua garanties en qua eigen betrokkenheid  MBO / MBI vergt meestal een hoge eigen betrokkenheid  Cum pref constructie biedt de mogelijkheid lang de vinger aan de pols te houden 9

10 Faillissement  Tegen: – Reputatieschade – Meer kapitaalvernietiging – Liquidatiewaarde voor de activa  Voor: – Men kan alles uit de handen laten vallen – Curator ruimt alles op – Eigen betrokkenheid DGA is beperkt 10

11 Vrijwillige bedrijfsbeëindiging  Afwegingen: – Factoren: Is er voldoende tijd? Zijn er voldoende middelen? Heeft men de moed en energie? Wegen de baten op tegen de kosten? – Voor: Proces van beëindiging zelf in handen i.p.v. een buitenstaander Activa levert in de regel (veel) meer op dan bij faillissement Men kan zelf de volgorde van uitwinning bepalen Geen of minder reputatieschade 11

12 Vrijwillige bedrijfsbeëindiging (II)  Afwegingen (II): – Voor(II): Te combineren met een onderhands akkoord Ontlasting consequenties fiscale eenheid OB en VPB Geen pottenkijkers – Tegen: Intensief traject Gedurende het traject kan het toch nog mislukken 12

13 Besluitvorming  Emotioneel traject voor de DGA en zijn naasten  Het raakt tevens de privésituatie van de DGA  Ondernemers zitten in deze situatie veelal in een maalstroom  Belangrijke functie voor de accountant om als steun en toeverlaat te fungeren.  Veel praten geeft de argumenten voor de beslissing 13

14 Plan van aanpak en tijdstraject  Opstellen van het plan van aanpak: – Basis voor de beoordeling op welke wijze wordt beëindigd – Ook hier een taak voor de accountant om mede de zaak te objectiveren – Inschatten van de risico’s en de zwakke punten – Mogelijk nog een aantal zaken te repareren alvorens over te gaan tot bedrijfsbeëindiging – Inventariseren of er voldoende geldstromen resteren om de zaak af te wikkelen – Denk aan mogelijkheid van BBZ-lening, eventueel ruim tevoren 14

15 Plan van aanpak en tijdstraject (II)  Tijdstraject: – Soms de nodige tijd nodig om voor te bereiden – Denk aan niet gemelde achterstanden bij de fiscus – Mogelijk nog zekerheden te krijgen door DGA en groepsmaatschappijen – Daarvoor is wel een goede rekening courantovereenkomst of een geldleningsovereenkomst nodig – Gedurende het traject geen schulden laten oplopen of dat in ieder geval minimaliseren 15

16 Rol vereffenaar  Het te gelden maken van alle activa  Het ontslaan van personeel: 3 mogelijkheden  Beëindigen duurovereenkomsten  Eerbiedigen van alle preferenties en rechten van derden, waaronder fiscus en zekerheidshouders  Eerbiedigen van eigendomsvoorbehoud, recht van reclame, retentierecht enz.  Optioneel: Aanbieden van een crediteurenakkoord  Inschrijven besluit van ontbinding en vereffening bij KvK  Het plaatsen van een advertentie 16

17 Rol vereffenaar (II)  Liquidatiebalans deponeren bij KvK  Afwikkelen met de fiscus  Uitbetaling op basis van de slotuitdelingslijst  Restant naar aandeelhouder  Administratie bewaren gedurende 7 jaar 17

18 Belanghebbenden  Personeel: – Ondernemingsraad – Wet Melding Collectief Ontslag – Ontslagaanvragen, kantonrechter, UWV WERKbedrijf, vaststellings- overeenkomst – Doorlooptijd ontslagen – Hoe te anticiperen op een voorgenomen bedrijfsbeëindiging 18

19 Belanghebbenden (II)  Bank – Rol is cruciaal – Bank kan krediet opzeggen – Benadering van de bank vanuit hun zekerhedenpositie – Maak van de bank een boswachter en geen stroper – Overleg vroegtijdig met de bank en overleg de liquidatieprognose 19

20 Belanghebbenden (III)  Debiteuren: – Branche – Wat voor soort debiteuren (deeltermijnen, voorschotnota’s) – Waarderen van de portefeuille – Inschatten van risico’s van non betaling – Garanties, niet goed geleverd, schade door niet leveren in de toekomst 20

21 Belanghebbenden (IV)  Crediteuren: – Openstaand bedrag – Eigendomsvoorbehoud – Recht van reclame – Retentierecht – Afnamecontracten (verbreking = schade) – Crediteurenakkoord – Kredietverzekeringmaatschappijen – Essentieel is goede communicatie 21

22 Belanghebbende (V)  Fiscus: – Openstaand bedrag – Bodemrecht en bodemvoorrecht – Fiscale eenheid OB en VPB – Artikel 29 lid 2 OB – Melding betalingsonmacht en uitstel van betaling – Fiscus informeren op moment van besluit ontbinding en vereffening 22

23 Belanghebbenden (VI)  Overige: – Leasemaatschappijen – Huurcontracten – Groepsmaatschappijen – DGA 23

24 Ontvlechting uit een groep  Aansprakelijkheden: – 403-verklaringen – HMS – Onderlinge r.c. Verhoudingen – Gezamenlijke zekerheden – FE OB en VPB – Solidariteitsverklaringen 24

25 Tot slot Kortom: Beperken van schade voor alle partijen Het is een intensief traject Het vergt deskundige begeleiding 25


Download ppt "1 Voorkom faillissement met (vrijwillige) bedrijfsbeëindiging."

Verwante presentaties


Ads door Google