De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie EFRO 2014-2020 Drs. Ruud G.H.J. van Raak Programmamanager Management Autoriteit Kansen voor West.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie EFRO 2014-2020 Drs. Ruud G.H.J. van Raak Programmamanager Management Autoriteit Kansen voor West."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie EFRO 2014-2020 Drs. Ruud G.H.J. van Raak Programmamanager Management Autoriteit Kansen voor West

2 Presentatie EFRO 2014-2020 •Context en belangrijke verschillen met 2007-2013 •Opzet en opbouw nieuwe periode •Inzet en thema’s •Uitvoering •Regelgeving •Proces en Start

3 Resultaten 2007-2013 •Nederland 830 mio EFRO •4 landsdelige programma’s •Alles al gecommitteerd; uitgeven mag tot 31-12- 2015 •Innovatie (55%); attractieve regio’s en attractieve steden. •Hoog Lissabongehalte; veel innovatie! •Succesvolle private investeringen

4 Veranderingen 2014-2020 •Minder geld (rond de zomer zekerheid over bedrag; raming is 60%) •Minder vrijheid in keuzes; voorgeschreven menu thema’s en investeringen! •80% Innovatie-MKB Low Carbon; 20% Low Carbon; volledig nieuw voor D2! •Position Paper BL EC als richtsnoer. •Simplificatie •Uniformering uitvoering met beautycontest

5 THE COMMON STRATEGIC FRAMEWORK ERDF, ESF, CF, EAFRD, EMFF THE PARTNERSHIP CONTRACT ERDF, ESF, CF, EAFRD, EMFF National or regional level Operational Programmes for ERDF Rural development programmes (EAFRD) Operational Programmes for ESF Operational Programmes for CF EU level National level Multifund Operational Programmes for ERDF, ESF, CF Operational Programmes for (EMFF)

6 Partnership Contract •Voorbereid op nationaal niveau in nauwe samenwerking met stakeholders en regio: 4 juni

7 Partnership Contract •Overeenkomst tussen EC en lidstaat mbt: –de bijdrage van de 5 structuurfondsen aan het bereiken van de thematische doelen voor de Europa 2020-prioriteiten in een nationale en regionale context – de verwachte resultaten – de terreinen van samenwerking; synergie –Afspraken voor een effectieve implementatie: betrokkenheid partners, ex-ante conditionaliteiten, prestatieraamwerk, additionaliteit –Afspraken voor een efficiënte implementatie: uitvoering en administratieve lasten

8 Aanwijzingen Position paper NL I  Ondersteunen van de overgang naar een koolstofarme economie  Toename van productie en distributie van hernieuwbare energie.  Nederland moet haar achterstand in energie efficiency en in het gebruik van hernieuwbare energie inlopen

9 Aanwijzingen Position paper NL II  Versterken Onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie  Meer innovatie MKB  Toename R&D-uitgaven, met name privaat

10 Onvoldoende Innovatie •enterprises, especially SME’s less innovative: –business R&D expenditure 70%, –SME’s innovating in-house 87% –non R&D innovation expenditure 73% –relatively low share of science and technology graduates (70% of the EU average) •risico = Vertraging van de Nederlandse oriëntatie naar een more high-value added production and services in all sectors of its economic activity

11 Simplificatie aanwijzing EC  Meer extensief gebruik van simplified costs; dat wil zeggen SUC’s; flat rates en lump sums.  Gebruik van financial instruments wordt aangemoedigd (revolverende inzet ipv subsidies)

12 Targets van EC voor NL waar EFRO aan moet bijdragen •Kerngetallen: Europe 2020 headline targets Current situation in the Netherlands National 2020 target in the NRP 3 % of EU's GDP to be invested in research and development 1.83 % (2010)2.5 % 20 % of energy from renewables 3.8 % (2010)14 %

13 Inzet 2014-2020 •20% Low Carbon; elk landsdeel 20% •55-76%: Innovatie •In West 25%: geïntegreerde stedelijke investering, opgeplust met 5% van het ESF; in te zetten in G4; daarmee nationaal voldaan aan 5% Stedelijk. •In overige landsdelen: 76% Innovatie; 20% Low Crabon; 4% Uitvoering

14 Inzet 2014-2020 WEST I •Innovatie 55-60% (raming 100-105 mio EFRO en 250-300 mio incl. cofinanciering) voor 7 jaar! •Binnen Innovatie 1 Investeringsprioriteit •Twee specifieke doelen: Valorisatie en Kapitaal •RIS 3 (Smart Specialisation: alle topsectoren en met name cross-overs

15 Inzet 2014-2020 West II: IP 2 •Het bevorderen van bedrijfsinvesteringen in innovatie en onderzoek en het ontwikkelen van verbindingen en synergie tussen ondernemingen. •Kennisinstellingen en hoger onderwijs, in het bijzonder product en dienstontwikkeling, technologie-overdracht, sociale innovatie en toepassingen van overheidsdiensten, vraagstimulering, netwerken, clusters en open innovatie door slimme specialisatie. •Ondersteuning van technologisch en toegepast onderzoek, proefopstellingen, maatregelen voor snelle productvalidatie, geavanceerde productiecapacitiet en eerste productie in sleuteltechnologieën en verspreiding van universeel inzetbare sleuteltechnologiën.

16 Inzet 2014-2020 West II: Innovatie Specifieke Doelstelling 1: Valorisatie •Het ondersteunen van de ontwikkeling om te komen tot met name (internationale) vermarktbare producten en diensten. Specifieke Doelstelling 2:Kapitaal •De beschikbaarheid van kapitaal voor innovaties bij startende en doorgroeiende MKB-ers bevorderen en de toeleiding naar dit kapitaal verbeteren.

17 Inzet 2014-2020 West Low Carbon •Bevorderen van de productie en distributie van hernieuwbare energiebronnen. •Bevorderen energie-efficiëntie en gebruik van hernieuwbare energie in publieke infrastructuur (inclusief publieke gebouwen) en in de bebouwde omgeving.

18 Specifieke Doelen Low Carbon West 1.Het toepassen van biobased grondstoffen als bron van duurzame energie en het verbeteren van de toegang daarvan tot de markt. 2.Het bevorderen van de toepassing van duurzame energieopwekking en toepassing van restwarmte. 3.Energiebesparing en opwekking duurzame energie in de bestaande bouw door middel van het integreren van duurzame energie of hernieuwbare energiebronnen

19 GTI’s West G4 •INVESTERINGSPRIORITEIT 3a: verbetering van het concurrentievermogen van het MKB, d.m.v. bevordering van ondernemerschap, met name door de economische exploitatie van nieuwe ideeën te vergemakkelijken en door de oprichting van nieuwe bedrijven - onder meer via starterscentra – aan te moedigen

20 GTI’s West G4 •INVESTERINGSPRIORITEIT 8b: bevordering van de werkgelegenheid en ondersteuning van de arbeidsmobiliteit d.m.v. het ondersteunen van werkgelegenheidsvriendelijke groei d.m.v. de ontwikkeling van het eigen potentieel als onderdeel van een territoriale strategie voor specifieke gebieden

21 GTI’s West G4 •INVESTERINGSPRIORITEIT 9b: bevordering van sociale insluiting en bestrijding van armoede door middel van steun voor fysieke, economische en sociale sanering van achtergestelde stedelijke en rurale gemeenschappen

22 Inzet 2014-2020: Zuid •Innovatie 76% •RISIII: HTSM, Chemie en Agrofood als topsectoren en Logistiek, Life Science, Maintaince en biobased als potentials •IP 1:Beter laten Functioneren arbeidsmarkt: Human Capital\ •IP 2: bevorderen ondernemerschap en innovatie; verbindingen en synergieën

23 Inzet 2014-2020: Zuid en Noord •Low Carbon: 20% op IP 4F:Innovatie •Onderzoek en innovatie low carbon •Introductie en slimme uitrol vernieuwende technologieën

24 Inzet 2014-2020: innovatie Noord •76% op zelfde prioriteiten als Zuid: Human Capital Agenda door versterking blijvende aansluiting opleiding en bedrijfsleven en bevorderen ondernemerschap en innovatie; verbindingen en synergieën •RIS?S3: Voeding, gezondheid, water en energie.

25 Inzet 2014-2020: oost •Innovatie 1b Innovatie •Het ondersteunen van (verdere) clustervorming en netwerken •Het ondersteunen van bedrijven bij de experimentele ontwikkeling van nieuwe producten, diensten of toepassingen inclusief het ontwikkelen en testen van prototypes •Koolstofarme economie 4f •De energieke samenleving: informeren, enthousiastmeren, sensibiliseren en mobiliseren van burgers en MKB •Slimme uitrol: reductie van energieverbruik in woningen en openbare gebouwen.

26 Uitvoering 2014-2020 •Vier regionale programma’s met decentrale uitvoer, gelijk aan 2007-2013 •Wel landelijk uniforme procedures •Uniforme kwaliteitscriteria voor beoordeling projecten door onafhankelijke adviescommissie •Geen tender wel beauty contest met ondergrens in punten!

27 Simplificatie/Regelgeving •Meer standaardisering loonkosten door middel van SUC’s en flat rates. •Tarieven vanuit andere EU-programma’s zoals Horizon 2020 acceptabel voor EFRO. •Matching Europese middelen mogelijk

28 Winkel open •Nu OP’s ingeleverd bij EZ en ex-ante evaluator: 80%-versie •Nog verdere consultatie en uitbouw tot 100% in periode tot en met oktober. •Definitieve versie naar EC: 4e kwartaal •Verwachte goedkeuring: 2e kwartaal 2014, daarna winkel 2014-2020 Open •Voorbehoud: MFK, verordeningen


Download ppt "Presentatie EFRO 2014-2020 Drs. Ruud G.H.J. van Raak Programmamanager Management Autoriteit Kansen voor West."

Verwante presentaties


Ads door Google