De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programmamanager Management Autoriteit Kansen voor West

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programmamanager Management Autoriteit Kansen voor West"— Transcript van de presentatie:

1 Programmamanager Management Autoriteit Kansen voor West
Presentatie EFRO Drs. Ruud G.H.J. van Raak Programmamanager Management Autoriteit Kansen voor West

2 Presentatie EFRO Context en belangrijke verschillen met Opzet en opbouw nieuwe periode Inzet en thema’s Uitvoering Regelgeving Proces en Start

3 Resultaten 2007-2013 Nederland 830 mio EFRO 4 landsdelige programma’s
Alles al gecommitteerd; uitgeven mag tot Innovatie (55%); attractieve regio’s en attractieve steden. Hoog Lissabongehalte; veel innovatie! Succesvolle private investeringen

4 Veranderingen Minder geld (rond de zomer zekerheid over bedrag; raming is 60%) Minder vrijheid in keuzes; voorgeschreven menu thema’s en investeringen! 80% Innovatie-MKB Low Carbon; 20% Low Carbon; volledig nieuw voor D2! Position Paper BL EC als richtsnoer. Simplificatie Uniformering uitvoering met beautycontest

5 THE COMMON STRATEGIC FRAMEWORK THE PARTNERSHIP CONTRACT
ERDF, ESF, CF, EAFRD, EMFF EU level National level THE PARTNERSHIP CONTRACT ERDF, ESF, CF, EAFRD, EMFF Operational Programmes for ERDF Rural development programmes (EAFRD) Operational Programmes for (EMFF) Operational Programmes for ESF National or regional level Operational Programmes for CF Multifund Operational Programmes for ERDF, ESF, CF

6 Partnership Contract Voorbereid op nationaal niveau in nauwe samenwerking met stakeholders en regio: 4 juni

7 Partnership Contract Overeenkomst tussen EC en lidstaat mbt:
de bijdrage van de 5 structuurfondsen aan het bereiken van de thematische doelen voor de Europa 2020-prioriteiten in een nationale en regionale context de verwachte resultaten de terreinen van samenwerking; synergie Afspraken voor een effectieve implementatie: betrokkenheid partners, ex-ante conditionaliteiten, prestatieraamwerk, additionaliteit Afspraken voor een efficiënte implementatie: uitvoering en administratieve lasten

8 Aanwijzingen Position paper NL I
Ondersteunen van de overgang naar een koolstofarme economie Toename van productie en distributie van hernieuwbare energie. Nederland moet haar achterstand in energie efficiency en in het gebruik van hernieuwbare energie inlopen

9 Aanwijzingen Position paper NL II
Versterken Onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie Meer innovatie MKB Toename R&D-uitgaven, met name privaat

10 Onvoldoende Innovatie
enterprises, especially SME’s less innovative: business R&D expenditure 70%, SME’s innovating in-house 87% non R&D innovation expenditure 73% relatively low share of science and technology graduates (70% of the EU average) risico = Vertraging van de Nederlandse oriëntatie naar een more high-value added production and services in all sectors of its economic activity

11 Simplificatie aanwijzing EC
Meer extensief gebruik van simplified costs; dat wil zeggen SUC’s; flat rates en lump sums. Gebruik van financial instruments wordt aangemoedigd (revolverende inzet ipv subsidies)

12 Targets van EC voor NL waar EFRO aan moet bijdragen
Kerngetallen: Europe 2020 headline targets Current situation in the Netherlands National target in the NRP 3 % of EU's GDP to be invested in research and development 1.83 % (2010) 2.5 % 20 % of energy from renewables 3.8 % (2010) 14 %

13 Inzet 2014-2020 20% Low Carbon; elk landsdeel 20% 55-76%: Innovatie
In West 25%: geïntegreerde stedelijke investering, opgeplust met 5% van het ESF; in te zetten in G4; daarmee nationaal voldaan aan 5% Stedelijk. In overige landsdelen: 76% Innovatie; 20% Low Crabon; 4% Uitvoering

14 Inzet WEST I Innovatie 55-60% (raming mio EFRO en mio incl. cofinanciering) voor 7 jaar! Binnen Innovatie 1 Investeringsprioriteit Twee specifieke doelen: Valorisatie en Kapitaal RIS 3 (Smart Specialisation: alle topsectoren en met name cross-overs

15 Inzet West II: IP 2 Het bevorderen van bedrijfsinvesteringen in innovatie en onderzoek en het ontwikkelen van verbindingen en synergie tussen ondernemingen. Kennisinstellingen en hoger onderwijs, in het bijzonder product en dienstontwikkeling, technologie-overdracht, sociale innovatie en toepassingen van overheidsdiensten, vraagstimulering, netwerken, clusters en open innovatie door slimme specialisatie. Ondersteuning van technologisch en toegepast onderzoek, proefopstellingen, maatregelen voor snelle productvalidatie, geavanceerde productiecapacitiet en eerste productie in sleuteltechnologieën en verspreiding van universeel inzetbare sleuteltechnologiën.

16 Inzet 2014-2020 West II: Innovatie
Specifieke Doelstelling 1: Valorisatie Het ondersteunen van de ontwikkeling om te komen tot met name (internationale) vermarktbare producten en diensten. Specifieke Doelstelling 2:Kapitaal De beschikbaarheid van kapitaal voor innovaties bij startende en doorgroeiende MKB-ers bevorderen en de toeleiding naar dit kapitaal verbeteren.

17 Inzet West Low Carbon Bevorderen van de productie en distributie van hernieuwbare energiebronnen. Bevorderen energie-efficiëntie en gebruik van hernieuwbare energie in publieke infrastructuur (inclusief publieke gebouwen) en in de bebouwde omgeving.

18 Specifieke Doelen Low Carbon West
Het toepassen van biobased grondstoffen als bron van duurzame energie en het verbeteren van de toegang daarvan tot de markt. 2. Het bevorderen van de toepassing van duurzame energieopwekking en toepassing van restwarmte. 3. Energiebesparing en opwekking duurzame energie in de bestaande bouw door middel van het integreren van duurzame energie of hernieuwbare energiebronnen

19 GTI’s West G4 INVESTERINGSPRIORITEIT 3a: verbetering van het concurrentievermogen van het MKB, d.m.v. bevordering van ondernemerschap, met name door de economische exploitatie van nieuwe ideeën te vergemakkelijken en door de oprichting van nieuwe bedrijven - onder meer via starterscentra – aan te moedigen

20 GTI’s West G4 INVESTERINGSPRIORITEIT 8b: bevordering van de werkgelegenheid en ondersteuning van de arbeidsmobiliteit d.m.v. het ondersteunen van werkgelegenheidsvriendelijke groei d.m.v. de ontwikkeling van het eigen potentieel als onderdeel van een territoriale strategie voor specifieke gebieden

21 GTI’s West G4 INVESTERINGSPRIORITEIT 9b: bevordering van sociale insluiting en bestrijding van armoede door middel van steun voor fysieke, economische en sociale sanering van achtergestelde stedelijke en rurale gemeenschappen

22 Inzet 2014-2020: Zuid Innovatie 76%
RISIII: HTSM, Chemie en Agrofood als topsectoren en Logistiek, Life Science, Maintaince en biobased als potentials IP 1:Beter laten Functioneren arbeidsmarkt: Human Capital\ IP 2: bevorderen ondernemerschap en innovatie; verbindingen en synergieën

23 Inzet 2014-2020: Zuid en Noord Low Carbon: 20% op IP 4F:Innovatie
Onderzoek en innovatie low carbon Introductie en slimme uitrol vernieuwende technologieën

24 Inzet 2014-2020: innovatie Noord
76% op zelfde prioriteiten als Zuid: Human Capital Agenda door versterking blijvende aansluiting opleiding en bedrijfsleven en bevorderen ondernemerschap en innovatie; verbindingen en synergieën RIS?S3: Voeding, gezondheid, water en energie.

25 Inzet 2014-2020: oost Innovatie 1b Innovatie
Het ondersteunen van (verdere) clustervorming en netwerken Het ondersteunen van bedrijven bij de experimentele ontwikkeling van nieuwe producten, diensten of toepassingen inclusief het ontwikkelen en testen van prototypes Koolstofarme economie 4f De energieke samenleving: informeren, enthousiastmeren, sensibiliseren en mobiliseren van burgers en MKB Slimme uitrol: reductie van energieverbruik in woningen en openbare gebouwen.

26 Uitvoering Vier regionale programma’s met decentrale uitvoer, gelijk aan Wel landelijk uniforme procedures Uniforme kwaliteitscriteria voor beoordeling projecten door onafhankelijke adviescommissie Geen tender wel beauty contest met ondergrens in punten!

27 Simplificatie/Regelgeving
Meer standaardisering loonkosten door middel van SUC’s en flat rates. Tarieven vanuit andere EU-programma’s zoals Horizon 2020 acceptabel voor EFRO. Matching Europese middelen mogelijk

28 Winkel open Nu OP’s ingeleverd bij EZ en ex-ante evaluator: 80%-versie
Nog verdere consultatie en uitbouw tot 100% in periode tot en met oktober. Definitieve versie naar EC: 4e kwartaal Verwachte goedkeuring: 2e kwartaal 2014, daarna winkel Open Voorbehoud: MFK, verordeningen


Download ppt "Programmamanager Management Autoriteit Kansen voor West"

Verwante presentaties


Ads door Google