De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toelichting bij projectorganisatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toelichting bij projectorganisatie"— Transcript van de presentatie:

1 Toelichting bij projectorganisatie
Coperfin 1 Toelichting bij projectorganisatie

2 Inhoudstafel Inleiding BPR-programma’s en netwerken
Omschrijving programma’s Omschrijving van de netwerken Structuur programma’s en netwerken Aanpak van de BPR-programma’s Nota: Deze presentatie handelt over Coperfin 1. De organigrammen die u in deze presentatie terugvindt zijn bijgevolg niet meer actueel. De actuele versie (juni 2003) van het organigram van de FOD Financiën vindt u in bijlage 1.

3 Inleiding Het Ministerie van Financiën is in beweging…
Ministerie van Financiën is al 10 jaar aan het hervormen 5 jarenplan 5 jarenplan bis Performantie Management Actieplan Zenner Copernicus, modernisering van de federale overheid: Goedkeuring van het nieuwe organogram Rapport N-3 Overgang naar de FOD Financiën Opstart van BPR-programma’s binnen het Ministerie: COPERFIN (24 september 2001) Coperfin staat voor de modernisering van het Ministerie van Financiën

4 Inleiding Het organigram van Coperfin 1
Voorzitter Directie Comité Budget en Beheerscontrole Cel Beleidsvoorbereiding Personeel & Organisatie Studie en Documentatie ICT Secretariaat en Logistieke diensten Belastingen & Invorderingen Patrimonium documentatie Thesaurie Functionele expertise en ondersteuning Dienstverlening - coördinatie en uitvoering Functionele expertise en ondersteuning Dienstverlening - strategie en uitvoering Program Management Office Program Management Office Douane en Accijnzen Parti- culieren KMO Grote Onder-nemingen Invor-dering Fraude bestrijding Patri-monium-diensten Niet-fiscale invordering Opmeting-en & Waarde-ringen Informatiever-zameling/ uit-wisseling Rechts zekerheid

5 Inleiding Rapport N-3 N N-1 N-2 N-3 Centra
Het rapport N-3 is de verdere uitwerking van het organigram en bepaalt het aantal managementfuncties op N-3 niveau en de functionele invulling ervan de ambtsgebieden van deze centra De N-3 managementfunctie (vergelijkbaar met nu gewestelijke directeur) staat in voor de realisatie van een aantal doelstellingen en voor het operationele beheer binnen zijn ambtsgebied. De persoon die deze functie invult, zal geselecteerd worden zowel op basis van zijn fiscaal technische kennis als op zijn managementvaardigheden. Ook hier wordt er gewerkt met een mandaat van 6 jaar De diensten waaruit het centrum bestaat kunnen zich op één of meerdere plaatsen bevinden De verdere organisatie en locaties zijn niet gespecifieerd in dit rapport en moeten nog bepaald worden N N-1 N-2 Centra N-3

6 BPR-programma’s en netwerken (1/3)
Een 'Business Proces Reengineering'-programma bepaalt het geheel van veranderingen met betrekking tot personeel, (IT-) middelen en werkmethodes die samen nodig zijn om tot een betere werkomgeving te komen en betere resultaten te behalen  Concreet voor het Ministerie van Financiën: Omwille van de omvang van het Ministerie van Financiën worden er elf functionele BPR-programma’s opgestart, die zich toespitsen op één bepaalde administratie (bv. Douane & Accijnzen) Hiernaast zijn er ook vijf generieke BPR-programma’s die niet gebonden zijn aan één specifieke administratie maar die bepaalde overkoepelende aspecten (bv. Citizen Relationship Management) onder de loep nemen Vier netwerken ondersteunen de programma’s (zie bl.19) De BPR-programma’s hebben in een eerste fase enkel betrekking op de fiscale administraties en niet op de administratie van de Thesaurie Ieder programma heeft dezelfde structuur (programmamanager, werkgroep, …) en gaat volgens dezelfde methode te werk (zie later)

7 BPR-programma’s en netwerken (2/3)
Een « netwerk » is de naam voor een groep van personen die zich bezighouden met bepaalde, goed afgebakende aspecten: ICT: Informatie en Communicatie Technologie (software, hardware, …) Personeel:functiebeschrijvingen,competenties, … Infrastructuur: gebouwen, … Interne controle: inbouwen van processen om voorspelbare risico’s te verminderen om op die manier met redelijke zekerheid de doelstelingen van de FOD te kunnen realiseren Een netwerk is op dezelfde manier georganiseerd als een programma (programmamanager, werkgroep, …). Het netwerk biedt ondersteuning aan de programma’s over hun domein. Het brengt eveneens de verschillende voorstellen over dit domein samen. Zo zal het netwerk ICT bv. een globaal plan voor ICT opstellen dat de verschillende voorstellen samenbrengt. Ieder programma heeft een contactpersoon in het netwerk, die zij kunnen contacteren wanneer nodig of die hen contacteert wanneer er een bepaalde actie dient ondernomen te worden De netwerken waken eveneens over de consistentie van de aanpak in de verschillende werkgroepen en kunnen zelf initiatieven nemen naar de verschillende werkgroepen toe

8 BPR-programma’s en netwerken (3/3)
Koepel 1 Douane & accijnzen Onderzoek en opsporing Koepel 4 CRM Patrimoniumdocumentatie Reglementering Patrimonium- documentatie Koepel 2 Particulieren KMO Grote Ondernemingen Invordering Inning Fraudebestrijding Koepel 5 Patrimoniumdiensten Opmetingen en waarderingen Rechtszekerheid ICT Koepel 3 Risicobeheer CRM Fiscale Entiteiten Reglementering Fiscale Entiteiten Personeel Infrastructuur Interne Controle

9 Omschrijving van de programma’s (1/10)
Koepel 1 Voorzitter Directie Comité Douane en Accijnzen/ Onderzoek & Opsporingen Budget en Beheerscontrole Cel Beleidsvoorbereiding Personeel & Organisatie Studie en Onderzoek ICT Secretariaat en Logistieke diensten Belastingen & Invorderingen Patrimonium documentatie Thesaurie Functionele expertise en ondersteuning Dienstverlening - coördinatie en uitvoering Functionele expertise en ondersteuning Dienstverlening - strategie en uitvoering Program Management Office Program Management Office Douane en Accijnzen Parti- culieren KMO Grote Onder-nemingen Invor-dering Fraude bestrijding Patri-monium-diensten Niet-fiscale invordering Opmeting-en & Waarde-ringen Informatiever-zameling/ uit-wisseling Rechts zekerheid

10 Omschrijving van de programma’s (2/10)
KOEPEL 1 Functionele programma’s Belastingen & Invordering Douane en Accijnzen De werkgroep Douane en Accijnzen onderzoekt de manieren om zijn middelen beter in te zetten om de economische operatoren een efficiëntere, snellere en meer kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden Onderzoek en opsporingen Deze werkgroep gaat op zoek naar de mogelijkheden om het reactieve optreden om te buigen naar een proactief optreden door informatie uit te wisselen en samen te werken met andere diensten (zowel extern als intern)

11 Omschrijving van de programma’s (3/10)
Koepel 2 Voorzitter Directie Comité P KMO GO Inning/Invordering Fraudebestrijding Budget en Beheerscontrole Cel Beleidsvoorbereiding Personeel & Organisatie Studie en Onderzoek ICT Secretariaat en Logistieke diensten Belastingen & Invorderingen Patrimonium documentatie Thesaurie Functionele expertise en ondersteuning Dienstverlening - coördinatie en uitvoering Functionele expertise en ondersteuning Dienstverlening - strategie en uitvoering Program Management Office Program Management Office Douane en Accijnzen Parti- culieren KMO Grote Onder-nemingen Invor-dering Fraude bestrijding Patri-monium-diensten Niet-fiscale invordering Opmeting-en & Waarde-ringen Informatiever-zameling/ uit-wisseling Rechts zekerheid

12 Omschrijving van de programma’s (4/10)
KOEPEL 2 Functionele programma’s Belastingen en Invordering Particulieren, KMO, GO Elk van deze werkgroepen wil voor zijn doelgroep (de particulieren, de KMO’s en de GO’s) de krijtlijnen uittekenen van de meest optimale manier van taxeren en dienstverlening. Hierbij wordt er rekening gehouden met de eigenheden en karakteristieken van iedere doelgroep Fraudebestrijding Deze werkgroep wil processen uittekenen om belangrijke fraudegevallen beter te kunnen opsporen en bestrijden en dus de dossiers beter te kunnen afhandelen Inning De werkgroep onderzoekt de mogelijkheden om het inningsproces te kunnen stroomlijnen en automatiseren Invordering Het doel dat bij deze werkgroep voorop staat is tot een geïntegreerde aanpak van bepaalde belastingplichtigen te komen om op die manier doortastender te werk te kunnen gaan bij niet-betaling en in het bijzonder bij fraude en georganiseerd onvermogen

13 Omschrijving van de programma’s (5/10)
Koepel 3 Voorzitter Directie Comité CRM Fiscale Entiteiten Risicobeheer/ Reglementering Fiscale Entiteiten Budget en Beheerscontrole Cel Beleidsvoorbereiding Personeel & Organisatie Studie en Onderzoek ICT Secretariaat en Logistieke diensten Belastingen & Invorderingen Patrimonium documentatie Thesaurie Functionele expertise en ondersteuning Dienstverlening - coördinatie en uitvoering Functionele expertise en ondersteuning Dienstverlening - strategie en uitvoering Program Management Office Program Management Office Douane en Accijnzen Parti- culieren KMO Grote Onder-nemingen Invor-dering Fraude bestrijding Patri-monium-diensten Niet-fiscale invordering Opmeting-en & Waarde-ringen Informatiever-zameling/ uit-wisseling Rechts zekerheid

14 Omschrijving van de programma’s (6/10)
KOEPEL 3 Generieke programma’s Belastingen en Invordering CRM Fiscale Entiteiten CRM staat voor Citizen Relationship Management en onderzoekt in welke mate de diensten die aangeboden worden afgestemd kunnen worden op de behoeften van de ‘klanten’ Deze werkgroep wil een duidelijk en praktisch antwoord op de vraag hoe de verschillende diensten van Belastingen en Invordering zich moeten opstellen tegenover de belastingplichtige : Welke diensten of producten moeten worden geboden, via welke kanalen ? Bij het zoeken naar een antwoorden houden zij rekening met de gevolgen die deze hebben op het vlak van processen, organisatie en systemen Risicobeheer De werkgroep wil een methode ontwikkelen om de meest risicovolle aangiftes op te sporen en ze vervolgens op de beste manier te behandelen Reglementering Fiscale Entiteiten Het doel van deze werkgroep is een proces uit te tekenen waardoor de reglementering met betrekking tot Belastingen en Invordering omgezet wordt in bruikbare werkmethodes

15 Omschrijving van de programma’s (7/10)
Koepel 4 Voorzitter Directie Comité CRM Patrimonium documentatie Reglementering Patrimonium documentatie Budget en Beheerscontrole Cel Beleidsvoorbereiding Personeel & Organisatie Studie en Onderzoek ICT Secretariaat en Logistieke diensten Belastingen & Invorderingen Patrimonium documentatie Thesaurie Functionele expertise en ondersteuning Dienstverlening - coördinatie en uitvoering Functionele expertise en ondersteuning Dienstverlening - strategie en uitvoering Program Management Office Program Management Office Douane en Accijnzen Parti- culieren KMO Grote Onder-nemingen Invor-dering Fraude bestrijding Patri-monium-diensten Niet-fiscale invordering Opmeting-en & Waarde-ringen Informatiever-zameling/ uit-wisseling Rechts zekerheid

16 Omschrijving van de programma’s (8/10)
KOEPEL 4 Generieke programma’s Patrimoniumdocumentatie CRM Patrimoniumdocumentatie Deze werkgroep wil een duidelijk en praktisch antwoord op de vraag hoe de diensten van Patrimoniumdocumentatie zich moeten opstellen tegenover de belastingplichtige : Welke diensten of producten moeten worden geboden ? Via welke kanalen ? Bij het zoeken naar een antwoorden houden zij rekening met de gevolgen die deze hebben op het vlak van processen, organisatie en systemen Reglementering Patrimoniumdocumentatie Het doel van deze werkgroep is een proces uit te tekenen waardoor de reglementering met betrekking tot patrimoniumdocumentatie omgezet wordt in bruikbare werkmethodes

17 Omschrijving van de programma’s (9/10)
Koepel 5 Voorzitter Directie Comité Patrimonium diensten Opmetingen en Waarderingen Rechtszekerheid Budget en Beheerscontrole Cel Beleidsvoorbereiding Personeel & Organisatie Studie en Onderzoek ICT Secretariaat en Logistieke diensten Belastingen & Invorderingen Patrimonium documentatie Thesaurie Functionele expertise en ondersteuning Dienstverlening - coördinatie en uitvoering Functionele expertise en ondersteuning Dienstverlening - strategie en uitvoering Program Management Office Program Management Office Douane en Accijnzen Parti- culieren KMO Grote Onder-nemingen Invor-dering Fraude bestrijding Patri-monium-diensten Niet-fiscale invordering Opmeting-en & Waarde-ringen Informatiever-zameling/ uit-wisseling Rechts zekerheid

18 Omschrijving van de programma’s (10/10)
KOEPEL 5 Functionele programma’s Patrimoniumdocumentatie Patrimoniumdiensten De werkgroep wil een manier vinden om de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen en penale boeten te verbeteren en om het beheer van het roerend en onroerend staatspatrimonium te moderniseren Opmetingen en waarderingen De werkgroep wil de mogelijkheid creëren om de opmetingen te moderniseren en een methode opzetten om te kunnen voldoen aan de vraag om waardeschattingen uit te voeren Rechtszekerheid Het doel van deze werkgroep is het bijhouden van de zakelijke rechten en de hiermee verwante fiscale taken te moderniseren

19 Omschrijving van de netwerken
ICT, Personeel, Infrastructuur Deze netwerken richten zich op het ondersteunen van de functionele en generieke programma’s bij het uitwerken van de toekomstige operationele vereisten inzake ICT, Personeel, en Infrastructuur Hiernaast zorgen de netwerken voor het samenbrengen en de consistente aanpak van de aspecten rond ICT, Personeel, Infrastructuur en Interne Controle voor de hele FOD Financiën Interne Controle Interne controle staat voor het geheel van acties die genomen dienen te worden door het management en het personeel met als doel een redelijke zekerheid te verkrijgen op gebied van de realisatie van doelstellingen, gebruik van middelen, kennis en beheersing van de risico’s, respecteren van wetten en reglementeringen, fraudebestrijding, enz. Dit netwerk zal een belangrijke rol spelen wanneer de programma’s hun toekomstige processen dienen te bepalen

20 Structuur programma’s en netwerken (1/6)
Een veranderingstraject als Coperfin vereist een tijdelijke structuur, die specifiek voor de uitwerking van de verschillende programma’s en netwerken wordt opgezet Naast deze tijdelijke structuur behoudt het DIRCOM zijn functie voor validatie van tussentijdse en eindrapporten Het Dircom is het comité van de Directeurs-generaal van de fiscale administraties, de Directeur-generaal van de Algemene Diensten en vertegenwoordigers van het Kabinet; het wordt voorgezeten door de Secretaris- generaal De tijdelijke structuur omvat volgende componenten: Stuurgroep Programmasponsor Programmacoördinator Programmamanager Interne BPR-adviseur Programmawerkgroep Niet alle programma’s/netwerken omvatten alle componenten U vindt hierna een grafische voorstelling van deze tijdelijke situatie Ondersteund door externe consultants

21 Structuur programma’s en netwerken (2/6)
DirCom Stuurgroep Programma Sponsor Coordinator Externe Consultants Programma Manager Programma Manager Programma Manager Interne BPR-adviseur Interne BPR-adviseur Interne BPR-adviseur Werkgroep Werkgroep Werkgroep

22 (i.a. adjunct administrateur- generaal)
DIRCOM DIRCOM *Netwerken niet inbegrepen Directiecomité valideert documenten (DirCom) i.a.: in afwachting van aanstelling STUURGROEP Stuurgroep Fiscale Entiteiten Stuurgroep Patrimoniumdocumentatie vergadert 1x om Voorzitter FOD Financiën N - 2 Douane & Accijnzen (i.a. directeur - generaal) Verantwoordelijke FEDICT Voorzitter FOD Financiën (i.a. secretaris - generaal) de 6 weken (vergadering per (i.a. secretaris - generaal) N - 2 P (i.a. directeur - generaal) Verantwoordelijke FOD P&O N- 1 Patrimoniumdocumentatie (i.a. administrateur - generaal & koepel) N - 1 FOD Financiën (i.a. administrateur - N - 2 KMO (i.a. directeur - generaal) Verantwoordelijke DICT (i.a. Algemeen Secr.) adjunct administrateur - generaal) generaal en adjunct - administrateur - N - 2 GO (i.a. directeur - generaal) Verantwoordelijke P&O (i.a. Algemeen Secr.) Vertegenwoordiger kabinet minister van Fin.& Regeringscomm. generaal) N - 2 Invordering (i.a. directeur - generaal) Coordinator P/KMO/GO N-2’s van Patrimoniumdocumentatie (i.a. directeur-generaal) Vertegenwoordiger kabinet Minister van N - 2 Fraudebestrijding (i.a. directeur - generaal) Coordinator Inning/Invordering Verantw.FEDICT en verantw. FOD P&O Financiën en Regeringscommissaris Coordinator Netwerken ICT/P&O/Infrastructuur Verantw. DICT en verantw. P&O (i.a. Algemeen Secr.) Coordinator Netwerken ICT/P&O/Infrastructuur KOEPELS 1 1 1 2 3 3 4 4 5 5 PROGRAMMA - Hoofd FEO (i.a. adjunct administrateur- generaal) (i.a. directeur-generaal) N - 2 Douane en N - 2 P N - 2 KMO N - 2 GO N - 2 N - 2 N - 2 N - 2 N - 2 N - 2 N - 2 N - 2 N - 2 SPONSOR N - 2 Invordering NFI PaD O&W RZ NFI PaD O&W RZ Accijnzen Fraudebestrijding vergadert min - (i.a. directeur - gen.) (i.a. directeur - gen.) (i.a. directeur - generaal) (i.a. directeur - gen.) stens 1x per week (i.a. directeur - generaal) met programma - manager COORDINATOR SIX FAUTRE PROGRAMMA - MANAGER stuurt werk - groep operatio - DE SOMERE VAN DER HAEGEN DE GEYNDT VYVERMAN DE CLERCQ neel aan (samen COLPIN OSSIEUR PURNELLE PURNELLE COLLET MOREAU DE LAERE PEETERS PIETERS GABELE BIOMEZ met externe consultant) WERKGROEP vergadert ongeveer O 1x om de 2 weken N (frequenter indien nodig) D werkt tussentijds E (deel)aspecten R FISCALE ENTITEITEN uit samen met externe consultants Z DOUANE & ACCIJNZEN ONDERZOEK & OPSPORING O PARTICULIEREN GROTE ONDERNEMINGEN KMO INVORDERING INNING FRAUDEBESTRIJDING RISICO ANALYSE REGLEMENTERING & WERKPROCEDURES CRM PATRIMONIUMDOCUMENTATIE REGLEMENTERING & WERKPROCEDURES PATRIMONIUMDOCUMENTATIE OPMETINGEN & WAARDERINGEN RECHTSZEKERHEID E K FISCALE ENTITEITEN PATRIMONIUMDIENSTEN & CRM -

23 Structuur programma’s en netwerken (4/6)
VERANTWOORDELIJKHEDEN Stuurgroep Deze staat in voor het beheer van Coperfin, dwz. de aansturing en opvolging van de respectieve reengineeringsprogramma’s Deze omvat alle verantwoordelijkheden die op een bepaald ogenblik nodig blijken om Coperfin en de respectievelijke programma’s volgens plan te doen verlopen Programmasponsor Hij/zij staat in om op het niveau van het programma de beslissingen van de stuurgroep, waar hij/zij deel van uitmaakt, door te voeren. Hij/zij heeft de hiërarchische macht om, op het niveau van het programma, veranderingen of acties door te drukken Hij/zij kan verschillende programma’s sponsoren Programmacoördinator Hij/zij komt enkel voor in koepel 2 (P-KMO-GO-Invordering-Fraude). Het aantal en de aard van de programma’s maken dat er een coördinatie nodig is om de consistentie te bewaren

24 Structuur programma’s en netwerken (5/6)
VERANTWOORDELIJKHEDEN Programmamanager Is samen met de externe consultant de eindverantwoordelijke voor de planning en aansturing van de operationele werkzaamheden binnen het programma De programmamanager rapporteert over de status van zijn programma in de stuurgroepvergaderingen Interne BPR-adviseur Loopt mee in het BPR-programma en ondersteunt de programmamanager Programma werkgroep Staat in voor de opmaak van de toekomstige werking van de verschillende administraties/aspecten van de organisatie in alle facetten van de operationele werking De programmamedewerkers worden geselecteerd op basis van hun functionele expertise of o.w.v. hun diepgaande kennis betreffende bepaalde (deel)aspecten van de kernprocessen en/of hun voeling met het terrein

25 Structuur programma’s en netwerken (6/6)
Interactie tussen programma’s en netwerken Contactpersoon Interne controle Contactpersoon Personeel Contactpersoon ICT Programma Contactpersoon Infrastructuur

26 Aanpak van de programma’s (1/3)
Gedurende tien maanden zullen de werkgroepen van de BPR-programma’s in samenwerking met de netwerken de verschillende aspecten van hun administratie of organisatie onderzoeken: procedures, processen, regelgeving, competenties, cultuur, etc. Na 10 maanden leggen zij een realisatieaanpak op tafel die het nieuwe beeld beschrijft van de respectievelijke administratie of deel van de organisatie en waarin de concrete stappen worden uitgelegd om dit beeld te bekomen Deze realisatieaanpak dient verder uitgewerkt te worden in concrete projecten. Deze projecten zullen ieder op hun beurt systematisch ingevoerd worden, zodat de werking van de administraties niet in het gedrang komt. Op die manier wordt het nieuwe toekomstbeeld stap voor stap gerealiseerd

27 Aanpak van de programma’s (2/3)
De programma’s gaan allen volgens dezelfde stappen te werk: Een eerste stap, die nu in alle werkgroepen al achter de rug is, was het opzetten van een planning en het treffen van de nodige voorbereidingen In een tweede stap bepalen de programma’s hun doelstellingen, strategie en leidende principes. Deze principes vormen de krijtlijnen bij de verdere uitwerking van de toekomstige situatie. In deze fase identificeren zij eveneens ‘Quick Wins’ voor hun administratie/aspect van de organisatie. Quick Wins zijn verbeteringen die snel en goedkoop ingevoerd kunnen worden In een derde stap zullen de programma’s de toekomstige situatie uittekenen. Zij zullen hierbij rekening houden met de huidige situatie In de vierde stap zal er een vergelijking gemaakt worden tussen de nieuwe situatie en huidige situatie. Nadien wordt een plan opgesteld om van de huidige naar de nieuwe situatie over te gaan. Deze analyserende vergelijking wordt een ‘Kloofanalyse’ genoemd. Eveneens zal in deze stap de realisatie- of implementatie aanpak worden opgesteld waarin alle aspecten met betrekking tot ICT, Personeel, Infrastructuur en Interne controle worden opgenomen

28 Aanpak van de programma’s (3/3)
Stap 1 Stuur groep Stap 2 Stuur groep Stap 3 Stuur groep Stap 4 Stuur groep Voor-bereiding en planning Bepaling van objectieven, strategie en leidende principes Identificatie van Quick Wins Uitgewerkt beeld toekomstige werking (“To Be”) Evaluatie van de huidige situatie (“As Is”) Kloofanalyse Realisatieaanpak met risico’s en randvoor-waarden Timing bij benadering (overlappingen en afwijkingen zijn mogelijk) September-Oktober Oktober-November November-Maart April-Juni

29 Bijlage 1: Organogram Coperfin 2
NIEUW ten opzicht van Coperfin 1 Voorzitter Directiecomité Budget & Beheerscontrole Cel Beleidsvoorbereiding MO = Management Ondersteuning DS = Doelgroepen Strategie Personeel & Organisatie Studie en Documentatie ICT Strategisch PMO & Communicatie Secretariaat en Logistieke Diensten Thesaurie Belastingen en Invordering Patrimoniumdocumentatie Internationale en Europese betrekkingen Functionele expertise en ondersteuning Dienstverlening, Strategie en Uitvoering Functionele expertise en ondersteuning Dienstverlening, Coördinatie en Uitvoering Beheer van de munt PMO PMO Financiering van de Staat en van de financiële markten D & A P KMO Centra MO DS GO Invordering Fraude-bestrijding Patrimonium-diensten Niet-fiscaal invordering Opmetingen en Waarderingen Informatie-verzameling en uitwisseling Rechts-zekerheid Betalingen MO DS MO DS MO DS Centra MO DS MO Deposito’s, consignaties en verzetbetekeningen Onderzoek en Opsporing Centra Centra Centra Centra Centra Centra Speciale opmetingen en waarderingen Centra


Download ppt "Toelichting bij projectorganisatie"

Verwante presentaties


Ads door Google