De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ImpactNederlands Congres Volksgezondheid 201303.04.2013 dr. Hans te Brake 3 april 2013, Ede Nederlands Congres Volksgezondheid 2013 Veerkracht Monitor.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ImpactNederlands Congres Volksgezondheid 201303.04.2013 dr. Hans te Brake 3 april 2013, Ede Nederlands Congres Volksgezondheid 2013 Veerkracht Monitor."— Transcript van de presentatie:

1 impactNederlands Congres Volksgezondheid 201303.04.2013 dr. Hans te Brake 3 april 2013, Ede Nederlands Congres Volksgezondheid 2013 Veerkracht Monitor Het meten van de mate van veerkracht onder de bevolking

2 impactNederlands Congres Volksgezondheid 201303.04.2013 Achtergrond en doelstelling •Waarom de Veerkracht monitor? –Vele partijen en organisaties zijn bezig op het terrein van veerkracht –Begripsverwarring: Veerkracht = weerbaarheid, zelfredzaamheid, vitaliteit, …? •Doel van dit onderzoek: –Welke definities bestaan er? –Welke factoren zijn overeenkomstig in al deze verschillende definities? –Ergo: wat beïnvloedt veerkracht? –Hoe deze factoren te operationaliseren (meetbaar maken d.m.v. een vragenlijst) –Nulmeting –Samenhang factoren •Setting: veerkracht na rampen, onder de algemene bevolking

3 impactNederlands Congres Volksgezondheid 201303.04.2013 Methode •Klankbordgroep •Literatuuronderzoek: Pubmed, Embase, Picarta 1.“resilience”+ “definition”, “concept”, “theory” 2.+ “factors”, “scale”, “measurement” 3.+ “community”, “disaster”, “government”, “communication” •Vragenlijstconstructie: voortbouwen op eerdere, gevalideerde vragenlijsten •SEM-analyse: samenhang constructen

4 impactNederlands Congres Volksgezondheid 201303.04.2013 Klankbordgroep • Prof.dr. I. Helsloot (voorzitter) Hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen • Prof.dr. R. Kleber (vice-voorzitter) Hoogleraar Psychotraumatologie, Universiteit Utrecht • Prof.dr. H. Van Gunsteren Emeritus Hoogleraar Politieke Theorieën en Rechtsfilosofie, Universiteit Leiden • Mevr. M. Ostendorf Senior communicatieadviseur, Nationaal Crisis Centrum • Drs. M. Rooze, MBA Directeur Impact • Drs. M. Van Tuyll Plaatsvervangend programmamanager Dreigingen en Capaciteiten (V&J) • Prof.dr. G. Verleye Professor Communicatiewetenschappenlijk Onderzoek, Universiteit van Gent

5 impactNederlands Congres Volksgezondheid 201303.04.2013 Resultaten literatuur •Resilience, veerkracht: 39 verschillende definities •De definities verschillen op drie hoofdpunten:* –karaktertrek versus proces –individueel versus gemeenschappelijk niveau –contextafhankelijkheid. •Veerkracht behelst het vermogen van mensen, gemeenschappen en (overheids)systemen om te kunnen ‘terugveren’ na een schokkende gebeurtenis •Hoijtink, L.M., Brake, H. te, Dückers, M. (2010) Grip op Psychosociale Veerkracht. In: Helsloot, I. & Van ’t Padje, B. (ed) Zelfredzaamheid: concepten, thema's en voorbeelden nader beschouwd. Boom Uitgevers Den Haag. Hoijtink, L.M., Brake, J.H. te & Dückers, M.L.A. (submitted) Conceptualizing psychosocial resilience and its determinants: a review of the literature. Disaster Medicine and Public Health Preparedness.

6 impactNederlands Congres Volksgezondheid 201303.04.2013 Resultaten literatuur •Psychologische factoren •Sociale context •De relatie tussen de overheid en burgers •Verwacht gedrag bij rampscenario’s •Socio-economische factoren (etniciteit, leeftijd, inkomen, geslacht, huishouden, opleiding) •Feitelijke kennis

7 impactNederlands Congres Volksgezondheid 201303.04.2013 Operationalisatie (1/2) Psychologische Factoren •ego-resiliency, hardiness, adaptability RS-NL Resilience Scale- Nederlandse versie (21 items) (o.a. Wagnild & Young, 1993; Ahern et al, 2006; Portzky, 2008) •sociaal optimisme PUL Positieve Uitkomsten Lijst, subschaal sociaal optimisme (3 items) (Appelo, 2005) Sociale Context •gemeenschapsgevoel, burgerparticipatie "Betrokkenheid bij buurtgenoten" (VWS/Uni Groningen) (Frieling, 2008) •plaats verbondenheid 2 zelf geconstrueerde vragen: buurtfeesten/samengewerkt in organisatie?

8 impactNederlands Congres Volksgezondheid 201303.04.2013 Operationalisatie (2/2) De relatie tussen overheid en burgers •vertrouwen informatie volledigheid, duidelijkheid, betrouwbaarheid (Maeseele et al, 2008) •snelheid informatie zelf geconstrueerde vraag •vertrouwen capaciteiten overheid voorbereid, in staat tot 6x overheidsdienst in staat gevolgen ramp op te vangen? Verwacht gedrag bij rampen 3 scenario's - Informatie zoeken, gedrag aanpassen, impact (hoe aangrijpend is dit voor u)

9 impactNederlands Congres Volksgezondheid 201303.04.2013 Nulmeting •Vragenlijst, zo veel mogelijk gebaseerd op bestaande instrumenten (77 items) •Steekproef N=1361 •Representatief voor de Nederlandse samenleving (geslacht, leeftijd, huishoudgrootte, stedelijkheid) •Structural equation modeling: testen causale verbanden tussen de factoren

10 impactNederlands Congres Volksgezondheid 201303.04.2013 Resultaten Samenhang factoren veerkracht * * Meer informatie over afzonderlijke factoren: Hoijtink, L.M., Brake, J.H. te & Dückers, M.L.A. & Helsloot, I. (2011) Burger vertrouwt meer op capaciteiten Nederlandse overheid in crisistijd dan gedacht. Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing, oktober 2011, 5, 44-45

11 impactNederlands Congres Volksgezondheid 201303.04.2013 Vervolg •Waarom is het belangrijk veerkracht te kunnen meten? –Wetenschap: mechanisme achter psychosociale veerkracht blootleggen –Praktijk: Mogelijkheid te anticiperen op en stimuleren van veerkracht; ‘zwakke plekken’ identificeren –Inventarisatie van psychosociale veerkracht onder specifieke doelgroepen; –Vervolg is nodig: capaciteiten vs gedrag/klachten •Verdere samenwerking met relevante partijen: waar liggen mogelijkheden, welke vragen moeten worden beantwoord, wat doen we om die te beantwoorden  2012 Expertisecentrum Zelfredzaamheid: een ‘virtueel centrum’ samen met infopunt veiligheid

12 impactNederlands Congres Volksgezondheid 201303.04.2013 Vervolg •Vervolg Veerkracht monitor: –Herhaalde meting pilot –Koppelen aan gedragsmaat: hoe hangt score op VM samen met daadwerkelijk gedrag? (vaststellen gedragsmaat, meten onder specifieke populaties, samenhang met zelfredzaamheid) –Samenhang/onderscheid beschrijven met andere instrumenten (m.n. TNO) •Plaats bepalen van veerkracht binnen het traumaveld en de bestaande expertise binnen Arq •Grip op veerkracht: wat is het, wat kunnen we doen om het te versterken?

13 impactNederlands Congres Volksgezondheid 201303.04.2013 Hans te Brake H.te.brake@impact.arq.org 04.04.2013 H.te.brake@impact.arq.org Dank u voor uw aandacht De veerkracht monitor is als PDF te vinden op: www.impact.arq.orgwww.impact.arq.org

14 impactNederlands Congres Volksgezondheid 201303.04.2013 Veerkracht en interventie DOELEN: •Ondersteunen van de veerkracht •Identificeren van aanvullende hulpbehoefte •Tijdige doorverwijzing naar professionele en adequate hulpverlening Het thema is een aanvulling op de visie zoals uitgedragen in eerdere richtlijnen die door Impact zijn ontwikkeld (t.w. vroegtijdige interventies en geüniformeerden)


Download ppt "ImpactNederlands Congres Volksgezondheid 201303.04.2013 dr. Hans te Brake 3 april 2013, Ede Nederlands Congres Volksgezondheid 2013 Veerkracht Monitor."

Verwante presentaties


Ads door Google