De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Kerk Een geloofszaak M. Zwarts 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Kerk Een geloofszaak M. Zwarts 2007."— Transcript van de presentatie:

1 De Kerk Een geloofszaak M. Zwarts 2007

2 De kerk is een geloofszaak
Misvattingen Alle gelovigen behoren tot de kerk. Alle kerken hebben iets van de waarheid. Alleen in de ware kerk zitten gelovigen. De ‘2 of 3 tekst’ slaat op elke plaats waar gelovigen samenkomen. Een ware kerk is een perfecte kerk. Als je in een kerk zit, moet je daar blijven. Als je lid bent van de kerk wordt je zalig. Het gebruik van de term ‘valse kerk’ is hoogmoedig en veroordelend voor de gelovigen in dat instituut. De kerk is een geloofszaak

3 Alle gelovigen behoren tot de kerk.
Dit is de ‘onzichtbare kerk’ gedachte. ‘t Kan komen door onnauwkeurig interpreteren van Cath. Zondag 21. Er wordt onterecht scheiding gemaakt tussen kerk en bv. Christus lichaam. Als je gelooft zou je automatisch tot dat onzichtbare geheel behoren. (zie Kol.1: 18 en 24) In Ef. 4: 11 en 12 worden duidelijk de ambten gekoppeld aan de opbouw van Christus lichaam. Gelovigen hebben de plicht zich te voegen bij de kerk. Vergaderen is een actiewoord. (NBG 28) De kerk is een geloofszaak

4 Alle kerken hebben iets van de waarheid.
Dit is de dwaling van de pluriforme kerk: “Elke kerk schittert op zijn eigen wijze en samen vormen ze de prachtige diamant van Christus’ totaalkerk”. Hiermee excuseer je het niet nakomen van de verplichting om je bij Christus’ kudde te voegen en af te scheiden van de organisatie die eigen wegen gaat. Hiermee legitimeer je die organisaties die Christus’ Woord als hoogste autoriteit verwerpen en eigen inzichten willen volgen. Hiermee leg je Christus’ roepstem het zwijgen op en kies je de weg van pragmatisch menselijke acceptatie van verdeeldheid. De kerk is een geloofszaak

5 Alleen in de ware kerk zitten gelovigen.
Door het ontkennen van het bestaan van de gelovigen buiten de ware kerk doe je tekort aan Christus’ eigen woord over schapen buiten de schaapskooi (Joh.10:16) en de oproep aan de gelovigen van art.28 NGB om je bij de kerk te voegen. De veroordeling van ds Hoorn door de synode is dan ook terecht (1985). De kerk is een geloofszaak

6 De ‘2 of 3 tekst’ slaat op elke plaats waar gelovigen samenkomen.
Matth. 18:20 Het tekstverband duidt op de ambtelijke bediening van de sleutelmacht. Het gaat hier om de legitimatie van die bediening, omdat Christus zelf daar aanwezig is. Tegen alle schijn van machteloosheid en onbelangrijkheid (2 of 3) staat de werkelijkheid van Christus’ verleende autoriteit. Dit ter bemoediging van de kerk. De kerk is een geloofszaak

7 Een ware kerk is een perfecte kerk.
Dit raakt de gedachte dat de kerk bestaat uit zuivere gelovigen (zie bv. de donatisten / wederdopers) of dat kerk spreekt en handelt op eigen onbetwistbaar gezag (Roomse kerk) Uit de brieven van o.a. Paulus blijkt volkomen duidelijk dat er in een kerk allerlei tekortkomingen kunnen zijn en dat een gelovige niet op grond van zuiverheid, maar door genade geroepen wordt. (1Cor.1:1-2) Het enige gezag in de kerk is dat van Christus. Naar Zijn Woord heeft de kerkenraad daaraan gestalte te geven en daarvan verantwoording af te leggen. De kerk is een geloofszaak

8 Als je in een kerk zit, moet je daar blijven.
De redenering dat God zelf je op die plaats gezet heeft en dat je er daarom moet blijven is onjuist. God heeft ieder een eigen verantwoordelijkheid gegeven en opgeroepen de stem van de Herder te volgen. Kerkkeus mag niet bepaald worden door waar je je prettig of vertrouwd voelt. Gehoorzaamheid aan Gods Woord en geloof worden gevraagd. De kerk is een geloofszaak

9 Als je lid bent van de kerk wordt je zalig
Kerklidmaatschap is geen garantie voor de zaligheid. Alleen door waar geloof in Jezus Christus is er behoud. De belijdenis spreekt de Bijbel (Rom.9:6, 2Tim.2:18-20) na, als ze zegt dat er in de kerk ook hypocrieten zijn, die alleen uiterlijk erbij horen. De kerk is een geloofszaak

10 De kerk is een geloofszaak
Het gebruik van de term ‘valse kerk’ is hoogmoedig en veroordelend voor de gelovigen in dat instituut. Hoogmoed is niet aan de orde. Het is een gehoorzaam volgen van de Schrift en de belijdenis, die oproept om te onderscheiden. Het onderscheiden maakt juist dankbaar voor Gods genade en nederig. Het wekt op tot volharding en trouw en bewogenheid. Het is geen uitspraak over het geloof van de daar aanwezige gelovigen. Het zegt wel iets over het niet juist gehoor geven aan de roep van Christus. De kerk is een geloofszaak

11 De kerk is een geloofszaak
Zicht op de kerk Gods verlossingswerk betreft niet een heleboel losse individuen, maar een eenheid. (Joh.10) De NGB spreekt daarover in art 27 t/m 32 Het betreft een kerk Waar mensen bij elkaar komen. Waar men zich bij kan voegen. Waar ambtsdragers zijn die gekozen worden. Waar gepreekt wordt en de sacramenten bediend. Waar sprake is van orde en tuchtoefening. De kerk is wel zichtbaar, maar voor ons niet te overzien. De kerk is een geloofszaak

12 De kerk is een geloofszaak
Het wezen van de Kerk Katholiek of algemeen Er is één kerk, het lichaam van Christus. (Joh.17/Ef.5:25-32) Een vergadering van de ware gelovigen Samengebracht en samengekomen Met meerdere namen Kerk, Gemeente, Gods volk, Gods kudde, Bruid van Christus, Gods tempel, Jeruzalem, Sion, Christus lichaam Als de periode van vergaderen klaar is zullen de hypocrieten verwijderd en de dwalenden toegevoegd zijn. Heilig Afgezonderd van de wereld en delend in Christus’reiniging De kerk is een geloofszaak

13 Van alle tijden en plaatsen
Gegrond in Christus’ koningschap. Bewaard door God ondanks allerlei verdrukking. Niet gebonden aan of beperkt tot een bepaalde plaats of persoon,maar slechts gebonden aan Christus en Zijn Woord. Dus overal te vinden waar Christus zijn Woord laat prediken en mensen, gehoorgevend, een gemeente vormen. Eenheid, ook over de tijd heen, in hetzelfde geloof, in de leiding van de Geest en gehoorzaamheid aan het Woord. (Ef.4) De kerk is een geloofszaak

14 Plicht om je bij de kerk te voegen
Je mag niet op jezelf blijven. Buiten Christus’ lichaam is er geen zaligheid. Alleen aan zijn Kerk deelt Hij zijn schatten uit. De gelovige die sterft, zonder zich bij de kerk te hebben gevoegd, zal door Christus vergeven en alsnog vergaderd worden. Geen reden tot gemakzucht, maar een waarschuwing om hiermee ernst mee te maken. (Matth 7: 21-23) De kerk is een geloofszaak

15 Deel uitmaken van de kerk
Meehelpen aan de onderlinge opbouw met de gaven die God in jou aan de kerk geeft. Meedoen met de samenkomsten Onderwerping aan de onderwijzing en tucht van het Woord van God. Erkenning van de ambten Gebruik van de sacramenten De kerk is een geloofszaak

16 Afscheiden van hen, die niet van de Kerk zijn.
Het is plicht voor een gelovige. Het is een verordening van God. (2 Kor 6:14-18) Ondanks vrees voor lijden en kwalijke gevolgen. eventuele landelijke wetten. wat je misschien nog voor achterblijvers had kunnen betekenen. Het is een positieve daad: opbouw. De kerk is een geloofszaak

17 De kerk is een geloofszaak
Onderscheiden Niet alles wat zich kerk noemt is Kerk. (Matth.13, Openb.2:9) Baseer je niet op eigen denken, voelen of gewoonte, maar op Gods Woord. Het betreft niet zozeer de personen, kerkmensen , enkele onzuiverheden etc., maar de wettigheid van de kerkverga-dering, de kerk als gemeenschap (plaatselijk, landelijk, internationaal) De kerk is een geloofszaak

18 Kenmerken van de Ware kerk
In alles zich richtend op Gods zuivere Woord: De zuivere bediening van het Woord. Niets aan toegevoegd of vanaf gedaan De reine bediening van de sacramenten. Alleen die Christus heeft ingesteld Op de juiste wijze, met de juiste inhoud en aan de juiste personen De kerkelijke tucht gebruiken om de zonde te straffen. Niet nalaten waar straf terecht is, niet straffen waar het onterecht is. De kerk is een geloofszaak

19 Eén plaats één ware kerk?
Grote plaatselijke kerken kunnen uit praktische overwegingen splitsen, zonder de eenheid op te geven. Verschillende instituten kunnen elkaar herkennen als leden van Christus Lichaam (Ware kerk), maar hebben dan de opdracht een eenheidsband aan te gaan. Dat weigeren is uiteindelijk eigenwilligheid. Ook het kerkverband op landelijk niveau speelt een rol. Erkenning op landelijk niveau wil niet zeggen dat erkenning op plaatselijk niveau kan (en omgekeerd). Lid zijn van een verkeerd kerkverband doet afbreuk aan de plicht om af te scheiden, dus aan het juiste volgen van Christus. De kerk is een geloofszaak

20 Kenmerken van een Valse kerk
Vals betekent: onecht, bedrieglijk Het is vaak een proces. Aan zichzelf en haar leringen meer gezag toekennen dan aan Gods Woord. Geen houding van onderwerping aan Christus: Men doet gelijk men goeddunkt ervan af of eraan toe: Woordbediening, bediening van de sacramenten, uitoefening van de tucht, omgaan met de ambten Onjuiste bejegening van diegene die haar terecht bekritiseren. De kerk is een geloofszaak

21 De kerk is een geloofszaak
De regering van de kerk Wij geloven dat deze ware kerk geestelijk geregeerd moet worden op de wijze die onze Heer ons in zijn Woord geleerd heeft. Er moeten dienaren of herders zijn, om Gods Woord te prediken en de sacramenten te bedienen. Ook opzieners en diakenen, om met de herders een raad van de kerk te vormen. Op die manier moeten zij de ware godsdienst onderhouden zorgen dat de ware leer voortgang heeft de overtreders op geestelijke wijze straffen en in toom houden zorgen dat de armen en zij die in moeite verkeren, geholpen en getroost worden naarmate zij het nodig hebben. Op deze wijze zal alles in de kerk in goede orde geschieden, wanneer personen gekozen worden die trouw zijn. De kerk is een geloofszaak

22 De kerk is een geloofszaak
Leden van de kerk Zij die zich gehoorzaam gevoegd hebben bij de kerk en hun kinderen. In leer en leven hun best doen om Christus te volgen: Leven naar Schrift en belijdenis De ambten erkennen. De sacramenten gebruiken. Op ondergeschikte punten van de belijdenis kan verschil van opvatting zijn, waar in de weg van onderwijzing en liefde sprake kan zijn van tolerantie en geduld.(Acta Generale Synode GKN ’s-Gravenhage 1914 ) De kerk is een geloofszaak

23 De kerk is een geloofszaak
Kerk en sacrament Aan de kerk is de bediening van de sacramenten toevertrouwd. De sacramenten moeten genoten worden door de leden van de kerk. De sacramenten zijn bedoeld voor de versterking van het geloof en het bevorderen van de onderlinge gemeenschap. Meevieren van een sacrament in een andere kerkformatie betekent een erkenning van de legitimiteit van die bediening en kan dus opgevat worden als een feitelijk onttrekking van de kerk. De kerk is een geloofszaak

24 De kerk is een geloofszaak
Genieten in de kerk Christus ontmoet ons in de kerk en deelt daar zijn schatten uit: De bediening van de verzoening De prediking en sacramenten Verkondiging en bevestiging van de belofte van vergeving en eeuwig leven Voorsmaak van de eeuwige vreugde De uitdeling van Zijn zegen De gemeenschap der heiligen De ambtelijke zorg De kerk is een geloofszaak

25 De kerk is een geloofszaak
Kerk en eenheid Echte eenheid kan alleen gevonden worden in onderwerping aan Christus waarheid en gezag. Echt eenheidswerk is het aanwijzen van de oorzaak van de verstrooiing. Juist het punt van Christus’ gezag in de praktijk van foutieve kerkregering moet in het voetlicht komen. (Die houdt nl. ook de waarheid ten onder.) Persoonlijk gezag (Paus, sectarische leiders) Synodocratie Groeps gezag (Wachttoren) De kerk is een geloofszaak

26 De kerk is een geloofszaak
Kerk en evangelisatie Je spreekt over Christus: over wat Hij doet en hoe en wat Hij vraagt. Dan spreek je al over de kerk. Uitnodigen om bij Christus te horen betekent horen bij zijn volk, deel zijn van zijn lichaam De kerk is het uitgangspunt van de evangelisatie; de kerk stuurt mensen op weg. (Hand.13:1-4) Werfkracht van de Geest, niet van de kerk Het Woord moet voluit klinken Niet het niveau van de preek, maar taal van de preek moet aan de luisteraar zijn aangepast. Kerkkeus is geen vrije keus, maar gehoorzamen. Een goede evangelisatiemethode doet niet vaag over kerk en kerkkeus. De kerk is een geloofszaak

27 De kerk is een geloofszaak
Vragen Noem je de kerk waarin je zit de Ware kerk? Is je keus voor die vergadering bewust? Onderscheid je andere organisaties op hun kenmerken? Hanteer je het oordeel van Valse kerk of weiger je hierin de belijdenis na te spreken. Wat doe je met je plicht tot afscheiden van hen die niet van de kerk zijn? formeel/praktisch Wat betekent dit voor deelname aan Diensten van andere genootschappen Deelneming aan sacramentsviering bij anderen Hoe spreek je met anderen over de kerk? Voel je je verbonden met al de kerkleden in tijd en plaats? Wanneer moet kerklidmaatschap vereist worden bij maatschappelijke organisaties? De kerk is een geloofszaak


Download ppt "De Kerk Een geloofszaak M. Zwarts 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google