De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ADHD – ADD – HS in een notendop

Verwante presentaties


Presentatie over: "ADHD – ADD – HS in een notendop"— Transcript van de presentatie:

1 ADHD – ADD – HS in een notendop
Technisch venster: Indien deze PowerPointpresentatie niet vanzelf opstart: Kijk na of uw browser de vraag stelt: “Bewerken inschakelen?”. Indien dit zo is: gelieve te activeren. Druk op de toest [F5] De voorstelling start automatisch op; u hoeft niets te doen. Het programma zal automatisch na enkele seconden naar de volgende dia doorschakelen. Dit technisch venster sluit automatisch van zodra de PowerPointvoorstelling opstart. Met Achtergrondsmuziek. Indien je dit niet wenst:  geluid afzetten via luidsprekericoon ADHD – ADD – HS in een notendop Een rondleiding waar je ongeveer een kwartiertje tijd voor nodig hebt! Colofon: © Zorgzaam Omgaan, vzw ( Deze voorstelling is bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag, zonder voorafgaandelijke toestemming van de auteurs, noch vermenigvuldigd worden via om het even welke gegevensdrager (papier, DVD, CD…), noch geprojecteerd worden, noch omgezet worden in hand-outs buiten gezinsverband of een individueel setting! Zorgzaam Omgaan, vzw kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor inbreuken, van welke aard ook, die ontstaan doordat derden deze presentatie met of zonder toestemming gebruiken. (herwerkte versie 12/2011) De persoon op de achtergrondfoto is een toevallig model!

2 ADHD is geen ‘moderne aandoening’, maar een eeuwenoud verhaal:
© zorgzaamomgaan.be

3 “Er zijn mensen die te vlug én niet krachtig genoeg reageren op zintuiglijke ervaringen…
…Het lijkt of hun ziel te vlug naar een volgende waarneming wil kijken…” Bron: ‘Aphorismes’, Hippocrates, j. voor Christus. © zorgzaamomgaan.be

4 Drie subtypes: Attention Deficit Hyper/Hypo Disorder
Hoofdzakelijk aandachtstekortstoornis. (=ADD) 2. Hoofdzakelijk hyperactiviteits- en impulsiviteitsstoornis (=HS). 3. Gemengde type: meest voorkomend = type 1 + type 2 of ADHD. © zorgzaamomgaan.be

5 Attention Deficit Hyper / Hypo Disorder = een ontwikkelingsstoornis:
Ontwikkelingsstoornissen : Bedreigen de persoonlijkheidsontwikkeling van het kind. En hebben een hevige impact op de omgeving. © zorgzaamomgaan.be

6 Wat loopt er precies fout in de hersenen?
 De verbindingen in ons zenuwstelsel komen tot stand in ‘schakelcelletjes’ en worden aan/uit geknipt door middel van chemische hersenschake-laartjes (= neurotransmitters) voor de verbindingen tussen zenuwbanen en hersenfuncties. Einde zenuw | hersenschakelaar | vervolg zenuw  Het lichaam maakt deze schakelaartjes voort- durend aan, of breekt deze af . ‘Synaps’ of ‘schakelcel’ van het zenuwstelsel © zorgzaamomgaan.be

7 Wat loopt er precies fout in de hersenen?
Bij personen met ADHD verloopt dit proces dus te traag. Daardoor verloopt het prikkeltransport niet vlotjes. Einde zenuw | hersenschakelaar | vervolg zenuw ADHD, zelfs in zijn meest hyperactieve vorm, is dus steeds een ‘traagheids- probleem’ ter hoogte van specifieke hersenen- functies! ‘Synaps’ of ‘schakelcel’ van het zenuwstelsel © zorgzaamomgaan.be

8 Wat loopt er precies fout in de hersenen?
Daardoor ontstaan er: * waarnemingsproblemen; * problemen met de gegevensverwerking; * outputproblemen; * start- en stopproblemen.  wordt vervolgd Einde zenuw | hersenschakelaar | vervolg zenuw ‘Synaps’ of ‘schakelcel’ van het zenuwstelsel © zorgzaamomgaan.be

9 Wat loopt er precies fout in de hersenen?
(vervolg) * basisattidudes zoals ‘kunnen wachten’, worden verstoord; * de bewegingsdrang kan niet voldoende worden beheerst (hetzij téveel, hetzij té weinig beheer- sing); * enzovoorts… . Einde zenuw | hersenschakelaar | vervolg zenuw ‘Synaps’ of ‘schakelcel’ van het zenuwstelsel © zorgzaamomgaan.be

10 Wanneer kan men spreken van een syndroom?
Wordt de ontwikkeling van het kind / adolescent / volwassene in belang-rijke mate belemmerd? 2. Is er ernstige hinder voor de om- geving? Diagnose noodzakelijk! Diagnose noodzakelijk! Diagnose noodzakelijk! Diagnose noodzakelijk! JA? © zorgzaamomgaan.be

11 Wanneer kan men van een syndroom spreken? NIET
Indien de symtomen geen samenhang vertonen! Veelal is er in de volksmond een verwarring tussen het begrip ‘symptoom’ en het begrip ‘syndroom’. Een syndroom ontstaat door een samenhang van symptomen die bovendien op wetenschappelijk verantwoorde wijze worden aangetoond, bv. door: medische en/of psychologische testen; gestandardiseerde gedragsobservaties; enzovoorts… . © zorgzaamomgaan.be

12 Wanneer kan men van een syndroom spreken?
NIET Bijvoorbeeld: Hyperactiviteit wordt als symptoom vaak opgemerkt bij verschillende vormen van van psychische problemen, zowel bij: Kinderen: depressie, pestproblematiek, ADHD, autisme, hoge begaafdheid of mentale achterstand, psychisch onwel- bevinden en/of aandoeningen (depressie…). Jongeren: zie ‘kinderen’, maar ook tijdens de puberteit kunnen op ADHD –lijkende symptomen ontstaan! Volwassenen: psychisch onwelwevinden, dementie, ontwik- kelingsstoornissen, psychische problemen en stoornissen. © zorgzaamomgaan.be

13 DUS? GRONDIGE Diagnose! GRONDIGE Diagnose! GRONDIGE Diagnose! GRONDIGE
Wanneer kan men van een syndroom spreken? NIET Hyperactiviteit alleen, bijvoorbeeld, is dus nooit voldoende als symptoom om ADHD te diagnosticeren!!! DUS? GRONDIGE Diagnose! GRONDIGE Diagnose! GRONDIGE Diagnose! GRONDIGE Diagnose! GRONDIGE Diagnose! © zorgzaamomgaan.be

14 Carrousel van kenmerken en problemen:
© zorgzaamomgaan.be

15 Er dreigen vicieuze cirkels te ontstaan:
AANDACHTS- PROBLEMEN F A A L- A N G S T © zorgzaamomgaan.be

16 Diagnose: Behandeling: Muldisciplinair. Bevat elementen van:
het kind, de ouders, de omgeving (bv. de leerkracht als belangrijke observant ivm. medicatie, gedragslijsten). Gedifferentieerde diag-nose = kenmerken van verschillende ontwikkelings-stoornissen onderscheiden, en het samengaan ervan ontdekken… . Muldisciplinair. Tegelijkertijd richten op: informatie + therapie Kind Ouders Omgeving © zorgzaamomgaan.be

17 Een gedragsdiagnose volgt op een gedragsmelding.
Ontwikkelingsstoornissen = gedragsdiagnose: Een gedragsdiagnose volgt op een gedragsmelding. Hierin schuilt een gevaar: De zoon met in sterke mate hyper-activiteit De aanmelding gebeurt na een interpretatie van een gedrags-observatie door een volwassene (Een ouder, een leerkracht… ). De zoon met in sterke mate hypo-activiteit © zorgzaamomgaan.be

18 De zoon met in sterke mate hyper-activiteit
UW ZOON IS EEN ETTER!!! De zoon met in sterke mate hyper-activiteit De aanmelding gebeurt na een interpretatie van een gedrags-observatie door een volwassene (Een ouder, een leerkracht… ). De zoon met in sterke mate hypo-activiteit © zorgzaamomgaan.be

19 UW ZOON IS NET EEN GEKWETST VOGELTJE !!!
UW ZOON IS EEN ETTER!!! UW ZOON IS NET EEN GEKWETST VOGELTJE !!! De zoon met in sterke mate hyper-activiteit De aanmelding gebeurt na een interpretatie van een gedrags-observatie door een volwassene (Een ouder, een leerkracht… ). De zoon met in sterke mate hypo-activiteit © zorgzaamomgaan.be

20  Roept agressie en onbegrip op!!! UW ZOON IS EEN ETTER!!!
UW ZOON IS NET EEN GEKWETST VOGELTJE !!!  Roept mede leven en begrip op!!! UW ZOON IS NET EEN GEKWETST VOGELTJE !!! De zoon met in sterke mate hyper-activiteit Met dergelijke informatie kan je als ouder niets aan-vangen!! Met dergelijke informatie kan je als ouder niets aan-vangen!! Met dergelijke informatie kan je als ouder niets aan-vangen!! Met dergelijke informatie kan je als ouder niets aan-vangen!! Met dergelijke informatie kan je als ouder niets aan-vangen!! Met dergelijke informatie kan je als ouder niets aan-vangen!! De zoon met in sterke mate hypo-activiteit © zorgzaamomgaan.be

21 Ontwikkelinsstoornissen = gedragsdiagnose:
Gedragsdiagnoses vergen waarneembare, meetbare en duidelijk te beschrijven en te benoemen observaties! Belangrijk voor de communi-catie van de leerkracht met de ouders, bijvoorbeeld via de schoolagenda, verslaggeving, observatielijsten… of in zijn gesprekken met ouders en therapeuten… . © zorgzaamomgaan.be

22 Kernwoorden behandeling:
1. Informatie aan kind, ouders, leerkracht en ruime opvoedende omgeving:  Lectuur, uitleg professionelen , infoavond, … 2. Aangepast opvoedingshandelen (alle betrokkenen = GLOBAAL OPVOEDINGSTRAJECT:  Cursussen, professionele hulp, … 3. Aangepast therapeutisch handelen, waar nodig (gericht naar alle betrokkenen!):  Revalidatie, Geestelijke Gezondheidszorg, … © zorgzaamomgaan.be

23 Behandeling enten op de totale ‘gouden driehoek’:
Samengaan van: Totale cliëntsysteem: . Informatie & vorming Kind . Therapeutische aanpak, recht- streeks be- trokkenen . Mediatie = via een tussen- persoon Opvoedende omgeving Ouders Een verhaal van en, en, en… niet van of, of, of… Langdurig vol te houden in de tijd! © zorgzaamomgaan.be

24 Behandeling enten op de totale ‘gouden driehoek’:
Informatie. Vorming. Bijsturen opvoedingshouding. Ondersteuning, wegnemen schuldgevoel. Gezinsherapie. Kind Dynamische diagnose = Behandeling steeds bijsturen! Dynamische diagnose = Behandeling steeds bijsturen! Dynamische diagnose = Behandeling steeds bijsturen! Dynamische diagnose = Behandeling steeds bijsturen! Dynamische diagnose = Behandeling steeds bijsturen! Dynamische diagnose = Behandeling steeds bijsturen! Opvoedende omgeving Ouders Een verhaal van en, en, en… niet van of, of, of… Langdurig vol te houden in de tijd! © zorgzaamomgaan.be

25 Behandeling enten op de totale ‘gouden driehoek’:
Medicatie. Coaching – monitoring. Remediëring. Therapie-palet: psychomotoriek, logopedie, ergotherapie, kinesitherapie…). Psychotherapie. Kind Dynamische diagnose = Behandeling steeds bijsturen! Dynamische diagnose = Behandeling steeds bijsturen! Dynamische diagnose = Behandeling steeds bijsturen! Dynamische diagnose = Behandeling steeds bijsturen! Dynamische diagnose = Behandeling steeds bijsturen! Dynamische diagnose = Behandeling steeds bijsturen! Opvoedende omgeving Ouders Een verhaal van en, en, en… niet van of, of, of… Langdurig vol te houden in de tijd! © zorgzaamomgaan.be

26 Behandeling enten op de totale ‘gouden driehoek’:
Informatie. Vorming. Ondersteuning. Mediatie (= therapie via de ouders). Kind ~ Er is 50% kans dat u met een ouder met ADHD –resten te maken hebt ~ Dynamische diagnose = Behandeling steeds bijsturen! Dynamische diagnose = Behandeling steeds bijsturen! Dynamische diagnose = Behandeling steeds bijsturen! Dynamische diagnose = Behandeling steeds bijsturen! Dynamische diagnose = Behandeling steeds bijsturen! Dynamische diagnose = Behandeling steeds bijsturen! Opvoedende omgeving Ouders Een verhaal van en, en, en… niet van of, of, of… Langdurig vol te houden in de tijd! © zorgzaamomgaan.be

27 Medicatie. Medicatie: Meestal amfetaminegroep ‘methylphenidaat’’, zoals: Rilatine ®, Rilatine MR ® (= verlengde werking) & Concerta ®. Medicatie bij ADHD – ADD – HS : = het beïnvloeden van een biologisch systeem. Voorschrijven en doseren: de arts! ‘Rilatine’ wordt in Nederland onder de merknaam ‘Ritalin’ op de markt gebracht. © zorgzaamomgaan.be

28 ~ SINDS INTERBELLUM W.O.I & W.O. II~
Medicatie. Wanneer medicatie? Zolang de normale pedagogische technieken onvol-doende waarborgen geven voor de ontwikkeling van het kind en de effecten op de omgeving. Methylphenidaten worden reeds zeer lang aan kinderen verstrekt! ~ SINDS INTERBELLUM W.O.I & W.O. II~ Toelichting: Deze presentatie is geen pleidooi voor ongecontroleerd gebruik van amfetamines bij ADHD maar wil wel een objectieve visie weergeven. Medicatie, zeker ADHD-medicatie, behoort steeds tot het domein van (gespecialiseerde) geneeskunde. ENKEL DE ARTS KAN EEN MEDICAMENTEUZE BEHANDELING VOORSCHRIJVEN!!! © zorgzaamomgaan.be

29 Meest voorkomende afleverings- vormen bij ADHD/ADD:
Medicatie. Meest voorkomende afleverings- vormen bij ADHD/ADD: - Methylphenidaten: Rilatine ®, Rilatine MR®, Concerta ®. Atomoxetine : Strattera ®. © zorgzaamomgaan.be

30  Voorwaarden: * voldoende indicaties! * regelmatige evaluatie!
Medicatie. - Opgepast: Deze medicatie hoeft niet per sé beëindigd te worden in de pubertijd; ze hoeft ook niet per sé doorgegeven te worden…  Voorwaarden: * voldoende indicaties! * regelmatige evaluatie! Zelfs bij volwassenen met ADHD kan medicatie (bv. als de volwassene zich voorbereidt op een examen, bij verslavingsproblematieken…).  Een zeer kleine groep volwassenen met ADHD behoudt een permanente behoefte aan medicatie © zorgzaamomgaan.be

31 Steeds een hulpmiddel; nooit ‘geneesmiddel’.
Medicatie. Steeds een hulpmiddel; nooit ‘geneesmiddel’. Gespecialiseerd arts: ((kinder)psychiater – neuroloog, neuro-pediater…).  Modaliteiten terugbetaling: Informeer bij uw arts!!!  Modaliteiten terugbetaling: Informeer bij uw arts!!!  Modaliteiten terugbetaling: Informeer bij uw arts!!!  Modaliteiten terugbetaling: Informeer bij uw arts!!!  Modaliteiten terugbetaling: Informeer bij uw arts!!! © zorgzaamomgaan.be

32 Hoe omgaan met medicatie?  Misbruiken:
Wetenschappelijk onderzoek  Misbruiken zijn zeldzaam; op hoede zijn kan geen kwaad (wordt vervolgd…) © zorgzaamomgaan.be

33 Hoe omgaan met medicatie?  Misbruiken, vervolg:
- Verslaving aan methylphenidaten: vergen veel grotere dosissen in vergelijking met therapeu tische dosissen. - Illegaal circuit = inspuiten en snuiven van Methylphidaten.  Zie aanbevelingen. © zorgzaamomgaan.be

34 Hoe omgaan met medicatie? Enkele aanbevelingen…
Belangrijk, medicatiebeleid: - Voorschrijvende instantie. - Thuis. - Op school. MEDICATIE VOOR ADHD KADERT STEEDS BINNEN EEN COMPLEX MULTIDISCIPLINAIR BEHANDELINGSPLAN. HET IS NIET IETS DAT ZOMAAR VLUG EVEN BESLIST WORDT! © zorgzaamomgaan.be

35  Voorschrijvende instantie:
Medicatie. Hoe omgaan met medicatie?  Voorschrijvende instantie: Voorafgaandelijk aan het voorschrijven: goede bevraging in ‘meetbare termen’ over de algemene conditie en specifieke problemen, zoals eetgedrag, slaapgedrag, ticgedrag, ernstige ziekten, contra-indicaties (sommige depressieve toestanden, bestaande tics…). Goede voorlichting van de ouders: duur nevenwer- kingen, beheer van de medicatie, korte halfwaarde- tijd, R E B O U N D E F F E C T, duur van de werking … . (wordt vervolgd…) © zorgzaamomgaan.be

36 Hoe omgaan met medicatie?
 Voorschrijvende instantie (2): - Dubbel blinde testfase, liefst in samenspraak met ouders en leerkrachten (gedragsobservatie!). Permanente opvolging! - In samenspraak met ouders, leerkrachten, externe therapie, CLB… . © zorgzaamomgaan.be

37  Ouders: Medicatie. Hoe omgaan met medicatie?
Goede gedragsobservatie. Medicatie-verdeeldoosjes en beheer van voorschriften & stock. - Gezonde dosis kritische ingesteldheid versus doemdenken. (wordt vervolgd…) © zorgzaamomgaan.be

38 Hoe omgaan met medicatie?  Ouders (2):
Zich laten voorlichten: Methylphenidaten = korte halfwaardetijd, medicatie tijdens vakanties, medicatie voor huistaken, nevenwerkingen, reboundeffect, tijdstip inname… . Terugkoppeling naar arts indien problemen (eetlust, slaapgedrag); niet zelf beslissen om te stoppen. © zorgzaamomgaan.be

39 Hoe omgaan met medicatie? Kind, jongere volwassene:
Informatie en uitleg geven, aangepast aan leeftijd. Zijn klachten ernstig nemen… Medicatie beïnvloedt de binnenkant van een kind, jongere = dit kan vreemde gevoelens bij hem of haar opwekken! (wordt vervolgd…) © zorgzaamomgaan.be

40 Hoe omgaan met medicatie? Kind, jongere volwassene (2):
Maak van de medicatie geen machtsinstrument: “Je kunt niet stilzitten, want je hebt uw pil niet genomen!!!” Medicatieverdeeldoosjes: zie foto. Programmeerbare electronica: uurwerken, PDA’S… . © zorgzaamomgaan.be

41  Op de school: Medicatie. Hoe omgaan met medicatie?
Ouders wijzen op voordeel van medicatiemelding (misbruiken, vooroordelen…).  Het is niet aan een school om een medicatie verplichting op te leggen; WEL OM DOOR TE VERWIJZEN VOOR EEN DIAGNOSE!!! - Meewerken aan gedragsobservaties tijdens dubbelblinde testfases en – evaluaties… Wie is verantwoordelijk voor de medicatiebedeling voor half-internen~internen? (wordt vervolgd…) © zorgzaamomgaan.be

42 Hoe omgaan met medicatie?  Op de school (2)
- Maak van medicatie (ADHD) geen machtsinstrument. Medicatieplan op school! Het is niet aan leerkrachten om persoonlijke visie te ventileren naar ouders en naar kinderen… ‘Je kind wordt zeker verslaafd! Probeer alternatieve medicatie…’ . © zorgzaamomgaan.be

43 zie voor voorbeeld-documenten: www.peterglorieux.be
Medicatie. Hoe omgaan met medicatie? Algemeen aandachtspunt: ADHD –medicatie valt onder de wet op verdovende middelen… ! Indien reis naar buitenland: doktersattest, volgens: Shengen –landen: Shengen-lay- out; Niet –Shengen –landen: best meertalig. zie voor voorbeeld-documenten:  © zorgzaamomgaan.be

44  ADHD –medicatie is geen medicijn: • om stil te zitten;
Effect van medicatie…  ADHD –medicatie is geen medicijn: • om stil te zitten; • om beter te studeren; • om brave en volgzame slaven van je kind te maken….  Gebruikers met ADHD gaan niet dood aan hartfalen!  Over langere termijn zien (ernstige) wetenschappers weinig nadelen.  VOORWAARDE: ADHD OP EEN ERNSTIGE BASIS DIAGNOSTICEREN!!!  VOORWAARDE: ADHD OP EEN ERNSTIGE BASIS DIAGNOSTICEREN!!!  VOORWAARDE: ADHD OP EEN ERNSTIGE BASIS DIAGNOSTICEREN!!!  VOORWAARDE: ADHD OP EEN ERNSTIGE BASIS DIAGNOSTICEREN!!! © zorgzaamomgaan.be

45  VOORWAARDE: ADHD OP EEN ERNSTIGE BASIS DIAGNOSTICEREN!!!
Effect van medicatie… Ze worden er niet meer verslaafd aan, in vergelijking met een syndroomvrije controlegroep… . (na jaren- lang gebruik kunnen ze van de ene dag op de andere de medicatie-inname stopzetten!). Uw kind heeft niet meer kans om drugsdealer te worden, in vergelijking met een syndroomvrije controlegroep… .  VOORWAARDE: ADHD OP EEN ERNSTIGE BASIS DIAGNOSTICEREN!!!  VOORWAARDE: ADHD OP EEN ERNSTIGE BASIS DIAGNOSTICEREN!!!  VOORWAARDE: ADHD OP EEN ERNSTIGE BASIS DIAGNOSTICEREN!!!  VOORWAARDE: ADHD OP EEN ERNSTIGE BASIS DIAGNOSTICEREN!!! © zorgzaamomgaan.be

46 Verbetert algemene ‘gedragsleer-conditie’ bij kinderen met ADHD.
Effect van medicatie… Verbetert algemene ‘gedragsleer-conditie’ bij kinderen met ADHD. Verbetert aansturing aandacht = effect op leren (zowel gedragsleer als schoolse leren, beheersen bewegingsdrang, inslapen… De zelfsturing verbetert. Betere Positieve impact op algemeen psycho-sociaal welzijn.  VOORWAARDE: ADHD OP EEN ERNSTIGE BASIS DIAGNOSTICEREN!!!  VOORWAARDE: ADHD OP EEN ERNSTIGE BASIS DIAGNOSTICEREN!!!  VOORWAARDE: ADHD OP EEN ERNSTIGE BASIS DIAGNOSTICEREN!!!  VOORWAARDE: ADHD OP EEN ERNSTIGE BASIS DIAGNOSTICEREN!!! © zorgzaamomgaan.be

47 Positieve impact op algemeen psycho-sociaal welzijn.
Effect van medicatie… Mildering van alle ADHD –kenmerken. (Aandachtspanning ; beheersing bewegings- drang ; impulsiviteit en prikkelbaarheid ) Positieve impact op algemeen psycho-sociaal welzijn. Positieve impact op de opvoedende omgeving = de opvoedingsdriehoek functioneert optimaler! enzovoorts.  VOORWAARDE: ADHD OP EEN ERNSTIGE BASIS DIAGNOSTICEREN!!!  VOORWAARDE: ADHD OP EEN ERNSTIGE BASIS DIAGNOSTICEREN!!!  VOORWAARDE: ADHD OP EEN ERNSTIGE BASIS DIAGNOSTICEREN!!!  VOORWAARDE: ADHD OP EEN ERNSTIGE BASIS DIAGNOSTICEREN!!! © zorgzaamomgaan.be

48 Medicatie is bij matige en ernstige gevallen van ADHD:
Visie op medicatie… Medicatie is bij matige en ernstige gevallen van ADHD: - één noodzakelijke component, binnen een totaal…; - Muldidisciplinair begeleidingsbeleid (informatie, begeleiding, ondersteuning, stimuleren) en …; - multidisciplinair therapieplan, indien: leer- achterstand, psychomotoriek, grove & fijne motoriek, psychotherapie, gezinstherapie…). Enkel en alleen medicatie = vaak afstevenen op desillusie! Enkel en alleen medicatie = vaak afstevenen op desillusie! Enkel en alleen medicatie = vaak afstevenen op desillusie! Enkel en alleen medicatie = vaak afstevenen op desillusie! Enkel en alleen medicatie = vaak afstevenen op desillusie! Enkel en alleen medicatie = vaak afstevenen op desillusie! Enkel en alleen medicatie = vaak afstevenen op desillusie! Medicatie = steeds een ernstige aangelegenheid die grondig gemotiveerd moet worden! Medicatie = steeds een ernstige aangelegenheid die grondig gemotiveerd moet worden! Medicatie = steeds een ernstige aangelegenheid die grondig gemotiveerd moet worden! Medicatie = steeds een ernstige aangelegenheid die grondig gemotiveerd moet worden! Medicatie = steeds een ernstige aangelegenheid die grondig gemotiveerd moet worden! © zorgzaamomgaan.be

49 Eerst zonder medicatie. Daarna nà inname van zijn ADHD – medicatie:
Een test van wat medicatie doet bij een kind met ADHD… Een jongen van 13 jaar met ADHD krijgt een afschrijfopdracht. Hij voert deze uit: Eerst zonder medicatie. Daarna nà inname van zijn ADHD – medicatie: © zorgzaamomgaan.be

50 Ik hou van Kawasaki en Lego Technic en leer voor bakker.
Een test van wat medicatie doet bij een kind met ADHD… De afschrijfopdracht luidt als volgt: Ik schrijf de hierna volgende tekst letterlijk over: Ik hou van Kawasaki en Lego Technic en leer voor bakker. © zorgzaamomgaan.be

51 Zonder medicatie wordt dit:
Ik hou van Kawasaki en Lego Technic en leer voor bakker. ik ben [naam] ik ben 13 jaar en heb een “peutefleut (?)” vriend maarten en ben ook een legotechnik fan. © zorgzaamomgaan.be

52 Onder medicatie schrijft hij:
Ik hou van Kawasaki en Lego Technic en leer voor bakker. Ik ben [naam] ik hou van kawasakie en lego techniek en leer voor bakker. © zorgzaamomgaan.be

53 Een vergelijking van deze twee zinnen…
Ik hou van Kawasaki en Lego Technic en leer voor bakker. … toont een verbeterde aandacht. Maar, ook de motoriek en psychomotoriek is fel verbeterd! © zorgzaamomgaan.be

54 Conslusie van dit testje…
Deze test is geen wetenschappelijke experiment. Toch merken wij op dat met ADHD -medicatie: Niet enkel de motorische en psychomotorische functies verbeteren (leesbaarheid, blad- spiegel, stilzitten…). Ook inhoudelijk scoort dit kind beter met de ADHD –medicatie: Het kind kan zijn intrinsieke mogelijkheden en aanleg efficiënter benutten. Het leervermogen van het kind stijgt duidelijk… ! © zorgzaamomgaan.be

55 Globaal Opvoedingstraject!
Tenslotte: het opvoeden van een kind met ontwikkelingsstoornissen baseert zich best op een: Globaal Opvoedingstraject! © zorgzaamomgaan.be

56 1 0 H A N D V A tt E N, om te eindigen:
© zorgzaamomgaan.be

57 Inzicht in de problematiek is essentieel.
Positieve benadering van het kind staat voorop. © zorgzaamomgaan.be

58 Een globaal opvoedingstraject houdt een ‘langdurig engagement’, een ‘lang volhouden in de tijd’ in!
Dus: permanente monitoring en coaching van het kind. Vaak tot in de volwassenheid. © zorgzaamomgaan.be

59 Geïntegreerde aanpak (niet of, of, of… maar en, en, en…) = samen- werking tussen ouders, school- systeem (leerkracht, zorg- coördinatie, clb) en therapeuten. © zorgzaamomgaan.be

60 Respectvol handelen voor alle partners van de gouden driehoek
Kind Ouders Omgeving Consequent opvoedingshandelen. © zorgzaamomgaan.be

61 Vertrekken vanuit een multidisci-plinaire diagnose en behandelings-plan.
Diagnose en behandelingsplan zijn dynamisch = voortdurend bij te stellen tijdens het traject. © zorgzaamomgaan.be

62 Het globaal opvoedingstraject staat of valt met het geloof dat de ouders en de opvoedende omgeving hebben in zichzelf en in een goede afloop! © zorgzaamomgaan.be

63 © zorgzaamomgaan.be Te koop bij Zorgzaam Omgaan, vzw, bij de
boekhandelaar of via de respectievelijke uitgevers Twinky Twinkel, een Pink uit Pinkenland; een sprookje voor kinderen en hun ouders. Exclusief te koop bij Zorgzaam Omgaan, vzw © zorgzaamomgaan.be

64


Download ppt "ADHD – ADD – HS in een notendop"

Verwante presentaties


Ads door Google