De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Colofon: © Zorgzaam Omgaan, vzw (www.zorgzaamomgaan.be). Deze voorstelling is bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag, zonder voorafgaandelijke toestemming.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Colofon: © Zorgzaam Omgaan, vzw (www.zorgzaamomgaan.be). Deze voorstelling is bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag, zonder voorafgaandelijke toestemming."— Transcript van de presentatie:

1 Colofon: © Zorgzaam Omgaan, vzw (www.zorgzaamomgaan.be). Deze voorstelling is bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag, zonder voorafgaandelijke toestemming van de auteurs, noch vermenigvuldigd worden via om het even welke gegevensdrager (papier, DVD, CD…), noch geprojecteerd worden, noch omgezet worden in hand-outs buiten gezinsverband of een individueel setting! Zorgzaam Omgaan, vzw kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor inbreuken, van welke aard ook, die ontstaan doordat derden deze presentatie met of zonder toestemming gebruiken.www.zorgzaamomgaan.be (herwerkte versie 12/2011 ) De persoon op de achtergrondfoto is een toevallig model! Met Achtergrondsmuziek. Indien je dit niet wenst:  geluid afzetten via luidsprekericoon Technisch venster: Indien deze PowerPointpresentatie niet vanzelf opstart: • Kijk na of uw browser de vraag stelt: “Bewerken inschakelen?”. Indien dit zo is: gelieve te activeren. • Druk op de toest [F5] • De voorstelling start automatisch op; u hoeft niets te doen. Het programma zal automatisch na enkele seconden naar de volgende dia doorschakelen.  Dit technisch venster sluit automatisch van zodra de PowerPointvoorstelling opstart.

2 © zorgzaamomgaan.be2

3 Bron: ‘Aphorismes’, Hippocrates, 450-375 j. voor Christus. © zorgzaamomgaan.be 3

4 HH Attention Deficit Hyper/Hypo Disorder Drie subtypes: 1.Hoofdzakelijk aandachtstekortstoornis. (=ADD) 2. Hoofdzakelijk hyperactiviteits- en impulsiviteitsstoornis (=HS). 3. Gemengde type: meest voorkomend = type 1 + type 2 of ADHD. © zorgzaamomgaan.be4

5 Ontwikkelingsstoornissen : •Bedreigen de persoonlijkheidsontwikkeling van het kind. •En hebben een hevige impact op de omgeving. HH Attention Deficit Hyper / Hypo Disorder = een ontwikkelingsstoornis: © zorgzaamomgaan.be5

6 Wat loopt er precies fout in de hersenen?  De verbindingen in ons zenuwstelsel komen tot stand in ‘schakelcelletjes’ en worden aan/uit geknipt door middel van chemische hersenschake- laartjes (= neurotransmitters) voor de verbindingen tussen zenuwbanen en hersenfuncties.  Het lichaam maakt deze schakelaartjes voort- durend aan, of breekt deze af. © zorgzaamomgaan.be6 Einde zenuw | hersenschakelaar | vervolg zenuw ‘Synaps’ of ‘schakelcel’ van het zenuwstelsel

7 Wat loopt er precies fout in de hersenen? -Bij personen met ADHD verloopt dit proces dus te traag. Daardoor verloopt het prikkeltransport niet vlotjes. - ADHD, zelfs in zijn meest hyperactieve vorm, is dus steeds een ‘traagheids- probleem’ ter hoogte van specifieke hersenen- functies! © zorgzaamomgaan.be7 Einde zenuw | hersenschakelaar | vervolg zenuw ‘Synaps’ of ‘schakelcel’ van het zenuwstelsel

8 Wat loopt er precies fout in de hersenen? Daardoor ontstaan er: * waarnemingsproblemen; * problemen met de gegevensverwerking; * outputproblemen; * start- en stopproblemen.  wordt vervolgd Einde zenuw | hersenschakelaar | vervolg zenuw © zorgzaamomgaan.be8 ‘Synaps’ of ‘schakelcel’ van het zenuwstelsel

9 Wat loopt er precies fout in de hersenen? (vervolg) * basisattidudes zoals ‘kunnen wachten’, worden verstoord; * de bewegingsdrang kan niet voldoende worden beheerst (hetzij téveel, hetzij té weinig beheer- sing); * enzovoorts…. © zorgzaamomgaan.be9 Einde zenuw | hersenschakelaar | vervolg zenuw ‘Synaps’ of ‘schakelcel’ van het zenuwstelsel

10 1.Wordt de ontwikkeling van het kind / adolescent / volwassene in belang- rijke mate belemmerd? 2. Is er ernstige hinder voor de om- geving? Wanneer kan men spreken van een syndroom? © zorgzaamomgaan.be10

11 Wanneer kan men van een syndroom spreken? NIET  Indien de symtomen geen samenhang vertonen!  Veelal is er in de volksmond een verwarring tussen het begrip ‘symptoom’ en het begrip ‘syndroom’.  Een syndroom ontstaat door een samenhang van symptomen die bovendien op wetenschappelijk verantwoorde wijze worden aangetoond, bv. door: • medische en/of psychologische testen; • gestandardiseerde gedragsobservaties; • enzovoorts…. © zorgzaamomgaan.be11

12 Wanneer kan men van een syndroom spreken? NIET Bijvoorbeeld: Hyperactiviteit wordt als symptoom vaak opgemerkt bij verschillende vormen van van psychische problemen, zowel bij: • Kinderen: depressie, pestproblematiek, ADHD, autisme, hoge begaafdheid of mentale achterstand, psychisch onwel- bevinden en/of aandoeningen (depressie…). • Jongeren: zie ‘kinderen’, maar ook tijdens de puberteit kunnen op ADHD –lijkende symptomen ontstaan! • Volwassenen: psychisch onwelwevinden, dementie, ontwik- kelingsstoornissen, psychische problemen en stoornissen. © zorgzaamomgaan.be12

13 Wanneer kan men van een syndroom spreken? NIET Hyperactiviteit alleen, bijvoorbeeld, is dus nooit voldoende als symptoom om ADHD te diagnosticeren!!! © zorgzaamomgaan.be13

14 Carrousel van kenmerken en problemen: © zorgzaamomgaan.be14

15 Er dreigen vicieuze cirkels te ontstaan: AANDACHTS- PROBLEMEN F A A L- A N G S T © zorgzaamomgaan.be15

16 •M•Muldisciplinair. •T•Tegelijkertijd richten op: informatie + therapie Diagnose: Kind OudersOmgeving Behandeling : •M•Muldisciplinair. •B•Bevat elementen van: het kind, de ouders, de omgeving (bv. de leerkracht als belangrijke observant ivm. medicatie, gedragslijsten). •G•Gedifferentieerde diag- nose = kenmerken van verschillende ontwikkelings- stoornissen onderscheiden, en het samengaan ervan ontdekken…. © zorgzaamomgaan.be16

17 De zoon met in sterke mate hyper- activiteit De aanmelding gebeurt na een interpretatie van een gedrags- observatie door een volwassene (Een ouder, een leerkracht… ). Een gedragsdiagnose volgt op een gedragsmelding. De zoon met in sterke mate hypo- activiteit Ontwikkelingsstoornissen = gedragsdiagnose: Hierin schuilt een gevaar: © zorgzaamomgaan.be17

18 De zoon met in sterke mate hyper- activiteit UW ZOON IS EEN ETTER !!! De zoon met in sterke mate hypo- activiteit De aanmelding gebeurt na een interpretatie van een gedrags- observatie door een volwassene (Een ouder, een leerkracht… ). © zorgzaamomgaan.be18

19 De zoon met in sterke mate hyper- activiteit De zoon met in sterke mate hypo- activiteit UW ZOON IS NET EEN GEKWETST VOGELTJE !!! UW ZOON IS EEN ETTER !!! De aanmelding gebeurt na een interpretatie van een gedrags- observatie door een volwassene (Een ouder, een leerkracht… ). © zorgzaamomgaan.be19

20 De zoon met in sterke mate hyper- activiteit De zoon met in sterke mate hypo- activiteit UW ZOON IS NET EEN GEKWETST VOGELTJE !!! UW ZOON IS EEN ETTER !!! UW ZOON IS EEN ETTER !!!  Roept agressie en onbegrip op!!! UW ZOON IS NET EEN GEKWETST VOGELTJE !!!  Roept mede- leven en begrip op!!! Met dergelijke informatie kan je als ouder niets aan- vangen!! © zorgzaamomgaan.be20

21 Gedragsdiagnoses vergen waarneembare, meetbare en duidelijk te beschrijven en te benoemen observaties! Belangrijk voor de communi- catie van de leerkracht met de ouders, bijvoorbeeld via de schoolagenda, verslaggeving, observatielijsten… of in zijn gesprekken met ouders en therapeuten…. Ontwikkelinsstoornissen = gedragsdiagnose: © zorgzaamomgaan.be21

22 Kernwoorden behandeling: 2. Aangepast opvoedingshandelen (alle betrokkenen = GLOBAAL OPVOEDINGSTRAJECT:  Cursussen, professionele hulp, … 1. Informatie aan kind, ouders, leerkracht en ruime opvoedende omgeving:  Lectuur, uitleg professionelen, infoavond, … 3. Aangepast therapeutisch handelen, waar nodig (gericht naar alle betrokkenen!):  Revalidatie, Geestelijke Gezondheidszorg, … © zorgzaamomgaan.be22

23 Behandeling enten op de totale ‘gouden driehoek’:. Informatie & vorming. Therapeutische aanpak, recht- streeks be- trokkenen. Mediatie = via een tussen- persoon Kind Ouders Opvoedende omgeving Samengaan van:Totale cliëntsysteem: Een verhaal van en, en, en… niet van of, of, of… Langdurig vol te houden in de tijd! © zorgzaamomgaan.be 23

24 • Informatie. • Vorming. • Bijsturen opvoedingshouding. • Ondersteuning, wegnemen schuldgevoel. • Gezinsherapie. Kind Ouders Opvoedende omgeving Dynamische diagnose = Behandeling steeds bijsturen! Dynamische diagnose = Behandeling steeds bijsturen! Dynamische diagnose = Behandeling steeds bijsturen! Dynamische diagnose = Behandeling steeds bijsturen! Dynamische diagnose = Behandeling steeds bijsturen! Dynamische diagnose = Behandeling steeds bijsturen! Een verhaal van en, en, en… niet van of, of, of… Langdurig vol te houden in de tijd! Behandeling enten op de totale ‘gouden driehoek’: © zorgzaamomgaan.be24

25 • Medicatie. • Coaching – monitoring. • Remediëring. • Therapie-palet: psychomotoriek, logopedie, ergotherapie, kinesitherapie…). • Psychotherapie. Kind Ouders Opvoedende omgeving Dynamische diagnose = Behandeling steeds bijsturen! Dynamische diagnose = Behandeling steeds bijsturen! Dynamische diagnose = Behandeling steeds bijsturen! Dynamische diagnose = Behandeling steeds bijsturen! Dynamische diagnose = Behandeling steeds bijsturen! Dynamische diagnose = Behandeling steeds bijsturen! Een verhaal van en, en, en… niet van of, of, of… Langdurig vol te houden in de tijd! Behandeling enten op de totale ‘gouden driehoek’: © zorgzaamomgaan.be 25

26 • Informatie. • Vorming. • Ondersteuning. • Mediatie (= therapie via de ouders). Kind Ouders Opvoedende omgeving Dynamische diagnose = Behandeling steeds bijsturen! Dynamische diagnose = Behandeling steeds bijsturen! Dynamische diagnose = Behandeling steeds bijsturen! Dynamische diagnose = Behandeling steeds bijsturen! Dynamische diagnose = Behandeling steeds bijsturen! Dynamische diagnose = Behandeling steeds bijsturen! Een verhaal van en, en, en… niet van of, of, of… Langdurig vol te houden in de tijd! ~ Er is 50% kans dat u met een ouder met ADHD –resten te maken hebt ~ Behandeling enten op de totale ‘gouden driehoek’: © zorgzaamomgaan.be 26

27 Medicatie: Meestal amfetaminegroep ‘methylphenidaat’’, zoals: Rilatine ®, Rilatine MR ® (= verlengde werking) & Concerta ®. • Medicatie bij ADHD – ADD – HS : = het beïnvloeden van een biologisch systeem. • Voorschrijven en doseren: de arts! Medicatie. ‘Rilatine’ wordt in Nederland onder de merknaam ‘Ritalin’ op de markt gebracht. © zorgzaamomgaan.be 27

28 Wanneer medicatie? Zolang de normale pedagogische technieken onvol- doende waarborgen geven voor de ontwikkeling van het kind en de effecten op de omgeving. Toelichting: Deze presentatie is geen pleidooi voor ongecontroleerd gebruik van amfetamines bij ADHD maar wil wel een objectieve visie weergeven. Medicatie, zeker ADHD-medicatie, behoort steeds tot het domein van (gespecialiseerde) geneeskunde. ENKEL DE ARTS KAN EEN MEDICAMENTEUZE BEHANDELING VOORSCHRIJVEN!!! Methylphenidaten worden reeds zeer lang aan kinderen verstrekt! ~ SINDS INTERBELLUM W.O.I & W.O. II~ Medicatie. © zorgzaamomgaan.be28

29 - Methylphenidaten: Rilatine ®, Rilatine MR®, Concerta ®. - Atomoxetine : Strattera ®. Medicatie. Meest voorkomende afleverings- vormen bij ADHD/ADD: © zorgzaamomgaan.be29

30 - Opgepast: Deze medicatie hoeft niet per sé beëindigd te worden in de pubertijd; ze hoeft ook niet per sé doorgegeven te worden…  Voorwaarden: * voldoende indicaties! * regelmatige evaluatie! - Zelfs bij volwassenen met ADHD kan medicatie (bv. als de volwassene zich voorbereidt op een examen, bij verslavingsproblematieken…).  Een zeer kleine groep volwassenen met ADHD behoudt een permanente behoefte aan medicatie Medicatie. © zorgzaamomgaan.be30

31 - Steeds een hulpmiddel; nooit ‘geneesmiddel’. - Gespecialiseerd arts: ((kinder)psychiater – neuroloog, neuro-pediater…). Medicatie.  Modaliteiten terugbetaling: Informeer bij uw arts!!! © zorgzaamomgaan.be31

32 Hoe omgaan met medicatie?  Misbruiken: Wetenschappelijk onderzoek  Misbruiken zijn zeldzaam; op hoede zijn kan geen kwaad (wordt vervolgd…) Medicatie. © zorgzaamomgaan.be32

33 Hoe omgaan met medicatie?  Misbruiken, vervolg: - Verslaving aan methylphenidaten: vergen veel grotere dosissen in vergelijking met therapeu- tische dosissen. - Illegaal circuit = inspuiten en snuiven van Methylphidaten.  Zie aanbevelingen. Medicatie. © zorgzaamomgaan.be33

34 Hoe omgaan met medicatie? Enkele aanbevelingen… Belangrijk, medicatiebeleid: - Voorschrijvende instantie. - Thuis. - Op school. MEDICATIE VOOR ADHD KADERT STEEDS BINNEN EEN COMPLEX MULTIDISCIPLINAIR BEHANDELINGSPLAN. HET IS NIET IETS DAT ZOMAAR VLUG EVEN BESLIST WORDT! Medicatie. © zorgzaamomgaan.be34

35 Hoe omgaan met medicatie?  Voorschrijvende instantie: - Voorafgaandelijk aan het voorschrijven: goede bevraging in ‘meetbare termen’ over de algemene conditie en specifieke problemen, zoals eetgedrag, slaapgedrag, ticgedrag, ernstige ziekten, contra-indicaties (sommige depressieve toestanden, bestaande tics…). - Goede voorlichting van de ouders: duur nevenwer- kingen, beheer van de medicatie, korte halfwaarde- tijd, R E B O U N D E F F E C T, duur van de werking …. (wordt vervolgd…) Medicatie. © zorgzaamomgaan.be35

36 Hoe omgaan met medicatie?  Voorschrijvende instantie (2): - Dubbel blinde testfase, liefst in samenspraak met ouders en leerkrachten (gedragsobservatie!). - Permanente opvolging! - In samenspraak met ouders, leerkrachten, externe therapie, CLB…. Medicatie. © zorgzaamomgaan.be36

37 Hoe omgaan met medicatie?  Ouders: - Goede gedragsobservatie. - Medicatie-verdeeldoosjes en beheer van voorschriften & stock. Medicatie. - Gezonde dosis kritische ingesteldheid versus doemdenken. (wordt vervolgd…) © zorgzaamomgaan.be37

38 Hoe omgaan met medicatie?  Ouders (2): - Zich laten voorlichten: Methylphenidaten = korte halfwaardetijd, medicatie tijdens vakanties, medicatie voor huistaken, nevenwerkingen, reboundeffect, tijdstip inname…. - Terugkoppeling naar arts indien problemen (eetlust, slaapgedrag); niet zelf beslissen om te stoppen. Medicatie. © zorgzaamomgaan.be38

39 Hoe omgaan met medicatie?  Kind, jongere volwassene: - Informatie en uitleg geven, aangepast aan leeftijd. - Zijn klachten ernstig nemen… Medicatie beïnvloedt de binnenkant van een kind, jongere = dit kan vreemde gevoelens bij hem of haar opwekken! (wordt vervolgd…) Medicatie. © zorgzaamomgaan.be39

40 Hoe omgaan met medicatie?  Kind, jongere volwassene (2): - Maak van de medicatie geen machtsinstrument: “Je kunt niet stilzitten, want je hebt uw pil niet genomen!!!” Medicatie. Medicatieverdeeldoosjes: zie foto. - Programmeerbare electronica: uurwerken, PDA’S…. © zorgzaamomgaan.be40

41 Hoe omgaan met medicatie?  Op de school: - Ouders wijzen op voordeel van medicatiemelding (misbruiken, vooroordelen…).  Het is niet aan een school om een medicatie verplichting op te leggen; WEL OM DOOR TE VERWIJZEN VOOR EEN DIAGNOSE!!! - Meewerken aan gedragsobservaties tijdens dubbelblinde testfases en – evaluaties… - Wie is verantwoordelijk voor de medicatiebedeling voor half-internen~internen? (wordt vervolgd…) Medicatie. © zorgzaamomgaan.be41

42 Hoe omgaan met medicatie?  Op de school (2) - Maak van medicatie (ADHD) geen machtsinstrument. - Medicatieplan op school! - Het is niet aan leerkrachten om persoonlijke visie te ventileren naar ouders en naar kinderen… ‘Je kind wordt zeker verslaafd! Probeer alternatieve medicatie…’. Medicatie. © zorgzaamomgaan.be42

43 Hoe omgaan met medicatie?  Algemeen aandachtspunt: • ADHD –medicatie valt onder de wet op verdovende middelen… ! • Indien reis naar buitenland: doktersattest, volgens:  Shengen –landen: Shengen-lay- out;  Niet –Shengen –landen: best meertalig. zie voor voorbeeld-documenten:  www.peterglorieux.be Medicatie. © zorgzaamomgaan.be43

44  ADHD –medicatie is geen medicijn: • om stil te zitten; • om beter te studeren; • om brave en volgzame slaven van je kind te maken….  Gebruikers met ADHD gaan niet dood aan hartfalen!  Over langere termijn zien (ernstige) wetenschappers weinig nadelen. Effect van medicatie…  VOORWAARDE: ADHD OP EEN ERNSTIGE BASIS DIAGNOSTICEREN!!! © zorgzaamomgaan.be44

45 • Ze worden er niet meer verslaafd aan, in vergelijking met een syndroomvrije controlegroep…. (na jaren- lang gebruik kunnen ze van de ene dag op de andere de medicatie-inname stopzetten!). • Uw kind heeft niet meer kans om drugsdealer te worden, in vergelijking met een syndroomvrije controlegroep…. Effect van medicatie…  VOORWAARDE: ADHD OP EEN ERNSTIGE BASIS DIAGNOSTICEREN!!! © zorgzaamomgaan.be45

46 • Verbetert algemene ‘gedragsleer-conditie’ bij kinderen met ADHD. • Verbetert aansturing aandacht = effect op leren (zowel gedragsleer als schoolse leren, beheersen bewegingsdrang, inslapen… • De zelfsturing verbetert. Betere Positieve impact op algemeen psycho-sociaal welzijn. Effect van medicatie…  VOORWAARDE: ADHD OP EEN ERNSTIGE BASIS DIAGNOSTICEREN!!! © zorgzaamomgaan.be46

47 • Mildering van alle ADHD –kenmerken. (Aandachtspanning  ; beheersing bewegings- drang  ; impulsiviteit en prikkelbaarheid  ) • Positieve impact op algemeen psycho-sociaal welzijn. • Positieve impact op de opvoedende omgeving = de opvoedingsdriehoek functioneert optimaler! • enzovoorts. Effect van medicatie…  VOORWAARDE: ADHD OP EEN ERNSTIGE BASIS DIAGNOSTICEREN!!! © zorgzaamomgaan.be47

48 Visie op medicatie… Medicatie is bij matige en ernstige gevallen van ADHD: - één noodzakelijke component, binnen een totaal…; - Muldidisciplinair begeleidingsbeleid (informatie, begeleiding, ondersteuning, stimuleren) en …; - multidisciplinair therapieplan, indien: leer- achterstand, psychomotoriek, grove & fijne motoriek, psychotherapie, gezinstherapie…). Enkel en alleen medicatie = vaak afstevenen op desillusie! Medicatie = steeds een ernstige aangelegenheid die grondig gemotiveerd moet worden! Enkel en alleen medicatie = vaak afstevenen op desillusie! Medicatie = steeds een ernstige aangelegenheid die grondig gemotiveerd moet worden! Enkel en alleen medicatie = vaak afstevenen op desillusie! © zorgzaamomgaan.be48

49 Een test van wat medicatie doet bij een kind met ADHD… Een jongen van 13 jaar met ADHD krijgt een afschrijfopdracht. Hij voert deze uit: • Eerst zonder medicatie. • Daarna nà inname van zijn ADHD – medicatie: © zorgzaamomgaan.be49

50 Ik hou van Kawasaki en Lego Technic en leer voor bakker. De afschrijfopdracht luidt als volgt: Ik schrijf de hierna volgende tekst letterlijk over: Een test van wat medicatie doet bij een kind met ADHD… © zorgzaamomgaan.be50

51 Zonder medicatie wordt dit : ik ben [naam] ik ben 13 jaar en heb een “peutefleut (?)” vriend maarten en ben ook een legotechnik fan. Ik hou van Kawasaki en Lego Technic en leer voor bakker. © zorgzaamomgaan.be51

52 Onder medicatie schrijft hij: Ik ben [naam] ik hou van kawasakie en lego techniek en leer voor bakker. Ik hou van Kawasaki en Lego Technic en leer voor bakker. © zorgzaamomgaan.be52

53 Een vergelijking van deze twee zinnen… Ik hou van Kawasaki en Lego Technic en leer voor bakker. … toont een verbeterde aandacht. Maar, ook de motoriek en psychomotoriek is fel verbeterd! © zorgzaamomgaan.be53

54 Deze test is geen wetenschappelijke experiment. Toch merken wij op dat met ADHD -medicatie: • Niet enkel de motorische en psychomotorische functies verbeteren (leesbaarheid, blad- spiegel, stilzitten…). • Ook inhoudelijk scoort dit kind beter met de ADHD –medicatie: • Het kind kan zijn intrinsieke mogelijkheden en aanleg efficiënter benutten. • Het leervermogen van het kind stijgt duidelijk… ! Conslusie van dit testje… © zorgzaamomgaan.be54

55 Tenslotte: het opvoeden van een kind met ontwikkelingsstoornissen baseert zich best op een: © zorgzaamomgaan.be55

56 © zorgzaamomgaan.be56

57 © zorgzaamomgaan.be57

58 © zorgzaamomgaan.be58

59 © zorgzaamomgaan.be59

60 © zorgzaamomgaan.be60 Kind OudersOmgeving

61 © zorgzaamomgaan.be61

62 © zorgzaamomgaan.be62

63 Te koop bij Zorgzaam Omgaan, vzw, bij de boekhandelaar of via de respectievelijke uitgevers Exclusief te koop bij Zorgzaam Omgaan, vzw Twinky Twinkel, een Pink uit Pinkenland; een sprookje voor kinderen en hun ouders. © zorgzaamomgaan.be 63

64


Download ppt "Colofon: © Zorgzaam Omgaan, vzw (www.zorgzaamomgaan.be). Deze voorstelling is bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag, zonder voorafgaandelijke toestemming."

Verwante presentaties


Ads door Google