De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Info-avond Oosterweelverbinding. Programma •(korte) Inleiding: waarom deze info-avond? •De volksraadpleging: wat, wanneer en welke vraag? •De twee overblijvende.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Info-avond Oosterweelverbinding. Programma •(korte) Inleiding: waarom deze info-avond? •De volksraadpleging: wat, wanneer en welke vraag? •De twee overblijvende."— Transcript van de presentatie:

1 Info-avond Oosterweelverbinding

2 Programma •(korte) Inleiding: waarom deze info-avond? •De volksraadpleging: wat, wanneer en welke vraag? •De twee overblijvende tracés (Manu Claeys, stRaten-generaal) •De verschillen tussen de tracés naar ruimtebeslag, geluidshinder, uitstoot van fijn stof en de verkeersafwikkeling (Peter Verhaeghe, stRaten-generaal) •Mogelijkheid tot vragen stellen •Standpunt van Natuurpunt Antwerpen Noord

3 Inleiding: waarom deze avond? •Districtsraad Ekeren heeft een commissievergadering gehouden op 24 augustus –bewoners hebben geen spreekrecht in de commissie –de zaal was veel te klein –de informatie was zeer beperkt •Er worden veel halve waarheden en hele leugens verteld door politici, de BAM NV, Noriant en sommige actiegroepen

4 Inleiding: waarom deze avond? •Veel media-aandacht, maar hoe zit het nu juist? •Stad heeft een tweede studie besteld bij Arup/Sum. •Begin juli (tijdens de vakantie) klaar. •De studie werd in de eerste helft van juli voorgesteld aan het schepencollege, de gemeenteraad, de districtscolleges, de burgemeesters randgemeenten en de stedelijke adviesraden (waaronder ADOMA en Gecoro).

5 Inleiding: waarom deze avond? •Natuurpunt is van mening dat bewoners maar zinvol kunnen deelnemen aan een gemeentelijke volksraadpleging als ze goede informatie krijgen •Als de politici en de BAM NV dat niet doen, nemen wij onze verantwoordelijkheid om jullie te informeren

6 De volksraadpleging: wat? •Een gemeentelijke volksraadpleging moet georganiseerd worden als 10% van de stemgerechtigde inwoners daarom vraagt. •Ademloos vzw heeft met een handtekenactie het benodige aantal verzameld en aan de stad overgemaakt •Het mag enkel handelen over een gemeentelijke bevoegdheid, in dit geval: de stad moet advies geven over de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning.

7 De volksraadpleging: wat? •De gemeenteraad bepaalt in overleg met de aanvragers de juiste vraag •De volksraadpleging is vrijwillig en niet verplicht zoals de verkiezingen. Iedereen die ingeschreven is in Antwerpen en ouder dan 16 jaar is mag stemmen (en krijgt een oproepbrief) •Er moet minimaal 10% van de +16 jarigen komen stemmen anders worden de stemmen niet geteld.

8 De volksraadpleging: wat? •De uitslag is niet bindend. De stad mag dus kiezen wat ze er mee doet, maar het zou politieke zelfmoord zijn om geen rekening te houden met hetgeen de meerderheid vraagt. Juist daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen deelnemen aan de volksraadpleging. •De stad zal uiteindelijk een advies geven aan het Vlaams Gewest over de bouwaanvraag. •De Vlaamse overheid zal uiteindelijk de vergunning weigeren of toestaan (al dan niet aangepast).

9 De volksraadpleging: wanneer? Zondag 18 oktober 2009 van 8 tot 13 u •Waar: in 351 kiesbureaus (dezelfde dan bij de vorige Vlaamse en Europese verkiezingen) •Hoe: stemming met papier en rood potlood (dus niet elektronisch) •De stemming is geheim

10 De volksraadpleging: welke vraag? •Moet de stad Antwerpen een gunstig advies geven voor de stedenbouwkundige vergunning van de Oosterweelverbinding op het huidige voorziene tracé tussen Zwijndrecht/Linkeroever en Merksem/Deurne?

11 De twee overblijvende tracés Manu Claeys stRaten-generaal De verschillen tussen de tracés naar ruimtebeslag, geluidshinder, uitstoot van fijn stof en de verkeersafwikkeling Peter Verhaeghe stRaten-generaal

12 Standpunt Natuurpunt Antwerpen Noord Johan Vandewalle beleidscoördinator

13 Waarom een standpunt? •Missie Natuurpunt –Natuurbehoud in het perspectief van duurzame ontwikkeling –De vereniging kadert haar werkingsdomeinen in een streven naar duurzame ontwikkeling: een verbetering van de levenskwaliteit zonder de draagkracht van het milieu te ondermijnen. Deze werkingsdomeinen staan dus niet geïsoleerd, maar moeten gezien worden in een brede maatschappelijke en toekomstgerichte context en in het licht van de internationale ontwikkelingen. Daarnaast wil de vereniging ook optreden voor een betere landschaps-bescherming en het ecologisch en ruimtelijk inpassen van het menselijk handelen.

14 Waarom een standpunt? •Missie Natuurpunt –De vereniging draagt deze maatschappelijke opdracht uit op alle relevante beleids- en werkingsniveaus. –De vereniging wil een forum en instrument zijn voor bewuste burgers die zich betrokken voelen bij het natuurbeleid. Via het verenigingsweefsel krijgen ze een stem om zo het natuurbeleid, mede in relatie tot het ruimtelijk beleid en de duurzame ontwikkeling, te bevorderen op internationaal, federaal, regionaal, provinciaal en lokaal/gemeentelijk vlak. –Zij probeert binnen elk werkingsniveau en op elk beleidsniveau het beleid te beïnvloeden, de publieke opinie te vormen, en door acties het publiek te sensibiliseren. Zij zoekt hierbij naar medestanders en wil de positie van de natuur- en milieubeweging als totaliteit versterken. De nieuwe vereniging is ongebonden.

15 Het standpunt •Ruimtelijke en mobiliteitsvraagstukken zijn bepalend voor zowel de leefbaarheid van woongebieden als de natuur •Het onleefbaar maken van dichtbevolkte stadswijken (waar al een tekort aan groen is), het vernietigen van bestaande groen- en natuurgebieden en een hypotheek leggen op het tegengaan van de stadsvlucht door nieuwe stadswijken (Eilandje) of te herwaarderen stadswijken (Dam, kanaalzone Merksem, kanaalzone en omgeving sportpaleis Deurne) maakt niet alleen de stad maar ook het buitengebied onleefbaar. •Verdere stadsvlucht zorgt voor nog meer files, wat niet alleen op de ring maar ook in alle gemeenten tot ver buiten Antwerpen overlast en verkeersonveiligheid veroorzaakt.

16 Het standpunt •Het verder verkavelen van het buitengebied gaat ten koste van de natuur ter plaatse. •Wij hadden ernstige vragen bij het eerste stRaten-generaal tracé over volgende punten: –Verder uitbreiden bestaand knooppunt A12/Noorderlaan legt een hypotheek op het terug open leggen van de ingebuisde Schijn tussen de Oude Landen en de Verlegde Schijns –Het vernieuwde knooppunt zou tot nog meer geluidsoverlast voor de Oude Landen en de aanpalende woonwijk Rozemaai kunnen leiden •De Arup/Sum-studie heeft een duidelijk antwoord gegeven: het knooppunt komt verder te liggen dan het bestaande, wordt compacter en dus komt er ruimte vrij

17 Het standpunt •Die vrije ruimte kan gebruikt worden (later wanneer er ook een stedenbouwkundige vergunning kan aangevraagd worden) om: –De ingebuisde Schijn terug open te leggen en zo een natuurlijke waterverbinding tussen Kaartse Beek, Oude Landsebeek, De Oude Landen, het Ekerse Moeras, de Bospolder en de Verlegde Schijns mogelijk te maken: de potenties om een robuuste natte natuurverbinding te maken zijn zeer groot. –Het gebied kan dan ook ingericht worden om op momenten van wateroverlast veel water te bergen waardoor Ekeren centrum, Rozemaai en Schoonbroek gevrijwaard blijven van nieuwe overstromingen. Dit nieuwe natuurgebied kan opengesteld worden zodat passieve en jeugdrecreatie (wandelen, maar ook als avontuurlijk speelterrein) mogelijk worden.

18 Het standpunt •Die vrije ruimte kan gebruikt worden (later wanneer er ook een stedenbouwkundige vergunning kan aangevraagd worden) om: –Er blijft voldoende ruimte over om op de nieuwe bruggen en naast de bestaande A12 geluidschermen aan te brengen (en zo de bestaande overlast op de woonwijken en de Oude Landen, ondanks bijkomend verkeer te verminderen) •Het Noordkasteel en het grootste deel van het Sint-Annabos blijven behouden •Uiteraard kiezen wij er voor dat vrachtwagens die tol betalen ook door de Kennedytunnel mogen.

19 Het standpunt •Daarom roepen wij op om op 18 oktober te gaan stemmen en een NEE-stem uit te brengen.


Download ppt "Info-avond Oosterweelverbinding. Programma •(korte) Inleiding: waarom deze info-avond? •De volksraadpleging: wat, wanneer en welke vraag? •De twee overblijvende."

Verwante presentaties


Ads door Google