De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nascholingsregeling FO-SO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nascholingsregeling FO-SO"— Transcript van de presentatie:

1 Nascholingsregeling FO-SO
MB met algemene werking tot uitvoering van artikel 3, zesde lid van de Landsverordening Funderend Onderwijs

2 Wat zegt de wet over nascholing?
Dat de nascholing verplicht is Dat er jaarlijks een nascholingsplan moet zijn Dat nascholing een onderdeel moet zijn van het schoolontwikkelingsplan Dat nascholing een door de overheid verplicht te bekostigen onderwerp is Dat elk schoolbestuur verantwoordelijk is voor de nascholing van haar personeel Dat elke leerkracht recht heeft op een nascholingsaanbod van zijn schoolbestuur

3 Wat zegt art. 3.6 van de Lvo FO?
Bij ministeriële beschikking met algemene werking kan een regeling worden gegeven voor verplicht door elke leerkracht te volgen nascholing. De inhoud van de nascholing behoeft niet voor alle leerkrachten gelijk te zijn en kan per groep van leerkrachten afhankelijk gesteld worden van vooropleiding, werkervaring en het bezit van bepaalde bewijzen van bekwaamheid. Bij ministeriële beschikking kan aan de leerkracht die niet aan de verplichtingen krachtens deze regeling voldoet, de bevoegdheid tot het geven van funderend onderwijs worden ontnomen.

4 Wat is essentie van de nieuwe nascholingssystematiek ?
Elke leerkracht krijgt het recht om jaarlijks zijn/haar eigen nascholingsprogramma samen te stellen op basis van een aanbod met dien verstande dat hij/zij in 5 jaar tijd 450 creditpoints aan nascholing gevolgd moet hebben,op grond waarvan hij/zij positief of negatief gesanctioneerd wordt.

5 Wat is zoal in de MB geregeld?
Nascholingsaanbod Deelname personeel Kwaliteitseisen nascholing Vrijstellingen Afsluiting Nascholingsregister Geschillen/bezwarencommissie Uitvoering

6 1. Nascholingsaanbod: jaarlijkse cyclus
Behoeftepeiling oktober Vaststellen nascholingsplannen door schoolbestuur uiterlijk januari Voorbereiding nascholingsaanbod Publicatie nascholingsaanbod Inschrijving Start nascholing augustus Evaluatie en start nieuwe cyclus met behoeftepeiling in oktober……….

7 2. Deelname personeel Bepaald door: het schoolbestuur
het managementteam het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) het functioneringsgesprek het schoolontwikkelingsplan (SOP) afspraken in de CAO ontwikkelingen in het onderwijs Vorm: behoefte-vragenlijst

8 3. Kwaliteitseisen nascholing
Gebaseerd op competenties voor de leerkracht funderend onderwijs Gericht op de acht educatiegebieden Een belasting van 6% van de individuele jaartaak per schooljaar Gebruik van creditpoints Elk klokuur nascholing 1 creditpoint Jaarlijkse tijdsduur van 90 klokuren/90 creditpoints: 36 klokuren aan praktijkopdrachten 54 klokuren aan contacturen In een periode van 5 achtereenvolgende schooljaren: 450 creditpoints Minder klokuren per jaar mogelijk zolang vereiste totaal aantal creditpoints binnen 5 jaar wordt behaald. Creditpoints persoonsgebonden en vervalt niet bij mutatie van school of van schoolbestuur

9 4. Vrijstellingen Vrijstellingen mogelijk op basis van elders verworven competenties Vrijstelling door schoolbestuur na advies uitvoeringsbureau en Inspectie van Onderwijs Vrijstelling in de vorm van creditpoints Vooraf vastgestelde procedure Formulier: zie handout Nascholing blz. 7-8

10 5. Afsluiting Per nascholingsactiviteit: een certificaat bij :
een deelname van 80% aanwezigheid; een afronding van de eindopdracht van betreffende nascholingsactiviteit en de vereiste praktijkopdrachten met de waardering ‘voldoende niveau’ en een positieve beoordeling door de trainer, het managementteam of een functionaris van het schoolbestuur voor wat betreft de toepassing van het geleerde. Op grond hiervan wordt het desbetreffende aantal creditpoints verleend. Voor het verstrijken van 5 jaar: Bewijs over gevolgde nascholing en aantal creditpoints Op basis daarvan verklaring door betreffende schoolbestuur m.b.t. bekwaamheid

11 6. Nascholingsregister Registratie van officieel erkende leerkrachten funderend – en speciaal onderwijs Vereist het bezit van het diploma funderend onderwijs Bevoegd gezag verantwoordelijk voor registratie personeel Beheerd door uitvoeringsbureau (SNOOC/BN-FIdE)

12 Taak FIdE (op verzoek van de schoolbesturen verenigd in SNOOC)
Coördinatie Nascholing (onderwijzend) personeel Funderend- en Speciaal Onderwijs.

13 Huidige stand van zaken
Nascholingsplan : Nascholingsbehoefte ontvangen Voorlopige jaarplanning nascholing opgesteld Voortzetting nascholing : vanaf augustus 2011 (o.a. Klassenmanagement, Leerlingvolgsysteem, Gedragsverandering Vanaf begin oktober 2011 aanmelden via website Start trainingen vanaf oktober 2011 t/m juni 2012

14 Proces Aanmeldingen Op de website van de FIdE www.fide.an .
Link: nascholing FO/SO

15 Brochure 2011-2012 Index trainingen: handout nascholing: blz.16
Voorbeeld formaat trainingen: blz. 17

16 Aanmeldingsformulier
Aanmeldingsformulier* Nascholing FO schooljaar Graag maak ik van de mogelijkheid gebruik om in te schrijven voor de hierna volgende cursussen /workshop(s) Mijn gegevens zijn als volgt: Datum Inschrijving:……………………………………………………………………… Code Titel CreditPoints (CP) Totaal

17 Regelmatig raadplegen, om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de nascholing fo/so.

18 Vervolg: proces aanmeldingen
Aanmelden voor een cursus kan gebeuren: - Via de website door de schooldirectie (verzamelde formulieren): elke leerkracht vult wel eigen formulier in. - door de individuele leerkracht via de website Aanmeldingsformulieren De formulieren zijn te downloaden via de website Bevestiging inschrijving Bij inschrijving ontvangt u een elektronische bevestiging (het adres is dan ook zeer belangrijk bij inschrijving). De leerkracht ontvangt een uitnodiging voor de training via mail (incl. data/locatie en tijd) De leerkracht is ingeschreven voor de training.

19 e-mail. De website van de FIdE kan ook geraadpleegd worden.
Wijzigingen We doen onze uiterste best om wijzigingen van datum en plaats te vermijden. Onvoorziene omstandigheden zijn echter niet uit te sluiten. In dat geval ontvangen ingeschrevenen hiervan zo snel mogelijk bericht via de school of via . Deze wijzigingen zijn ook op de website van de FIdE te raadplegen. Cursus volgeboekt Voor een aantal nascholingen is het aantal deelnemers beperkt. Bij inschrijving nadat het maximaal aantal deelnemers bereikt is, ontvangt u een bericht en wordt u op een wachtlijst geplaatst. Mocht er een plaats vrijkomen, krijgt u bericht dat u alsnog kunt deelnemen. Bij voldoende belangstelling wordt een cursus eventueel een tweede keer aangeboden. Annulering Bij onvoldoende belangstelling (≤ 10) deelnemers volgt annulering. In dat geval ontvangen ingeschrevenen hiervan tijdig bericht via de school of . De website van de FIdE kan ook geraadpleegd worden.

20 Toewijzing van creditpoints
(Bron: Ministeriële Beschikking MB met algemene werking van de 13de april 2010, nr. 13) Overzicht :nascholingsactiviteiten met bijbehorende creditpoints: blz.5

21 Danki Vragen/suggesties FIdE: Nascholingsteam FO/SO:
Eugenie Curiël: Nascholing Odette Principaal: aanmeldingen/inschrijvingen Shurette Cordelia: logistiek/comsumptie ets.


Download ppt "Nascholingsregeling FO-SO"

Verwante presentaties


Ads door Google