De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nascholingsregeling FO-SO MB met algemene werking tot uitvoering van artikel 3, zesde lid van de Landsverordening Funderend Onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nascholingsregeling FO-SO MB met algemene werking tot uitvoering van artikel 3, zesde lid van de Landsverordening Funderend Onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 Nascholingsregeling FO-SO MB met algemene werking tot uitvoering van artikel 3, zesde lid van de Landsverordening Funderend Onderwijs

2 Wat zegt de wet over nascholing?  Dat de nascholing verplicht is  Dat er jaarlijks een nascholingsplan moet zijn  Dat nascholing een onderdeel moet zijn van het schoolontwikkelingsplan  Dat nascholing een door de overheid verplicht te bekostigen onderwerp is  Dat elk schoolbestuur verantwoordelijk is voor de nascholing van haar personeel  Dat elke leerkracht recht heeft op een nascholingsaanbod van zijn schoolbestuur nascholingsaanbod van zijn schoolbestuur

3 Wat zegt art. 3.6 van de Lvo FO?  Bij ministeriële beschikking met algemene werking kan een regeling worden gegeven voor verplicht door elke leerkracht te volgen nascholing. De inhoud van de nascholing behoeft niet voor alle leerkrachten gelijk te zijn en kan per groep van leerkrachten afhankelijk gesteld worden van vooropleiding, werkervaring en het bezit van bepaalde bewijzen van bekwaamheid.  Bij ministeriële beschikking kan aan de leerkracht die niet aan de verplichtingen krachtens deze regeling voldoet, de bevoegdheid tot het geven van funderend onderwijs worden ontnomen.

4 Wat is essentie van de nieuwe nascholingssystematiek ? Elke leerkracht krijgt het recht om jaarlijks zijn/haar eigen nascholingsprogramma samen te stellen op basis van een aanbod met dien verstande dat hij/zij in 5 jaar tijd 450 creditpoints aan nascholing gevolgd moet hebben,op grond waarvan hij/zij positief of negatief gesanctioneerd wordt.

5 Wat is zoal in de MB geregeld? 1. Nascholingsaanbod 2. Deelname personeel 3. Kwaliteitseisen nascholing 4. Vrijstellingen 5. Afsluiting 6. Nascholingsregister 7. Geschillen/bezwarencommissie 8. Uitvoering

6 1. Nascholingsaanbod: jaarlijkse cyclus  Behoeftepeiling oktober  Vaststellen nascholingsplannen door schoolbestuur uiterlijk januari  Voorbereiding nascholingsaanbod  Publicatie nascholingsaanbod  Inschrijving  Start nascholing augustus  Evaluatie en start nieuwe cyclus met behoeftepeiling in oktober……….

7 2. Deelname personeel Bepaald door:  het schoolbestuur  het managementteam  het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)  het functioneringsgesprek  het schoolontwikkelingsplan (SOP)  afspraken in de CAO  ontwikkelingen in het onderwijs Vorm: behoefte-vragenlijst

8 3. Kwaliteitseisen nascholing  Gebaseerd op competenties voor de leerkracht funderend onderwijs  Gericht op de acht educatiegebieden  Een belasting van 6% van de individuele jaartaak per schooljaar  Gebruik van creditpoints  Elk klokuur nascholing 1 creditpoint  Jaarlijkse tijdsduur van 90 klokuren/90 creditpoints:  36 klokuren aan praktijkopdrachten  54 klokuren aan contacturen  In een periode van 5 achtereenvolgende schooljaren: 450 creditpoints  Minder klokuren per jaar mogelijk zolang vereiste totaal aantal creditpoints binnen 5 jaar wordt behaald.  Creditpoints persoonsgebonden en vervalt niet bij mutatie van school of van schoolbestuur

9 4. Vrijstellingen  Vrijstellingen mogelijk op basis van elders verworven competenties  Vrijstelling door schoolbestuur na advies uitvoeringsbureau en Inspectie van Onderwijs  Vrijstelling in de vorm van creditpoints  Vooraf vastgestelde procedure Formulier: zie handout Nascholing blz. 7-8

10 5. Afsluiting Per nascholingsactiviteit: een certificaat bij :  een deelname van 80% aanwezigheid;  een afronding van de eindopdracht van betreffende nascholingsactiviteit en de vereiste praktijkopdrachten met de waardering ‘voldoende niveau’ en  een positieve beoordeling door de trainer, het managementteam of een functionaris van het schoolbestuur voor wat betreft de toepassing van het geleerde. Op grond hiervan wordt het desbetreffende aantal creditpoints verleend. Voor het verstrijken van 5 jaar:  Bewijs over gevolgde nascholing en aantal creditpoints  Op basis daarvan verklaring door betreffende schoolbestuur m.b.t. bekwaamheid

11 6. Nascholingsregister  Registratie van officieel erkende leerkrachten funderend – en speciaal onderwijs  Vereist het bezit van het diploma funderend onderwijs  Bevoegd gezag verantwoordelijk voor registratie personeel  Beheerd door uitvoeringsbureau (SNOOC/BN- FIdE)

12 Taak FIdE (op verzoek van de schoolbesturen verenigd in SNOOC)  Coördinatie Nascholing (onderwijzend) personeel Funderend- en Speciaal Onderwijs.

13 Huidige stand van zaken  Nascholingsplan 2011-2012: – Nascholingsbehoefte ontvangen – Voorlopige jaarplanning nascholing opgesteld – Voortzetting nascholing : vanaf augustus 2011 (o.a. Klassenmanagement, Leerlingvolgsysteem, Gedragsverandering – Vanaf begin oktober 2011 aanmelden via website www.fide.an  Start trainingen vanaf oktober 2011 t/m juni 2012

14 Proces Aanmeldingen  Op de website van de FIdE www.fide.an.  Link: nascholing FO/SO

15 Index trainingen: handout nascholing: blz.16 Voorbeeld formaat trainingen: blz. 17

16 Datum Inschrijving:……………………………………………………………………… CodeTitel CreditPoints (CP) Totaal Aanmeldingsformulier* Nascholing FO schooljaar 2010 - 2011 Graag maak ik van de mogelijkheid gebruik om in te schrijven voor de hierna volgende cursussen /workshop(s) Mijn gegevens zijn als volgt:

17 Regelmatig raadplegen, om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de nascholing fo/so.

18 Vervolg: proces aanmeldingen  Aanmelden voor een cursus kan gebeuren: - Via de website www.fide.anwww.fide.an door de schooldirectie (verzamelde formulieren): elke leerkracht vult wel eigen formulier in. - door de individuele leerkracht via de website  Aanmeldingsformulieren De formulieren zijn te downloaden via de website www.fide.an  Bevestiging inschrijving Bij inschrijving ontvangt u een elektronische bevestiging (het e- mailadres is dan ook zeer belangrijk bij inschrijving).  De leerkracht ontvangt een uitnodiging voor de training via mail (incl. data/locatie en tijd)  De leerkracht is ingeschreven voor de training.

19 Wijzigingen We doen onze uiterste best om wijzigingen van datum en plaats te vermijden. Onvoorziene omstandigheden zijn echter niet uit te sluiten. In dat geval ontvangen ingeschrevenen hiervan zo snel mogelijk bericht via de school of via e-mail. Deze wijzigingen zijn ook op de website van de FIdE te raadplegen. Cursus volgeboekt Voor een aantal nascholingen is het aantal deelnemers beperkt. Bij inschrijving nadat het maximaal aantal deelnemers bereikt is, ontvangt u een bericht en wordt u op een wachtlijst geplaatst. Mocht er een plaats vrijkomen, krijgt u bericht dat u alsnog kunt deelnemen. Bij voldoende belangstelling wordt een cursus eventueel een tweede keer aangeboden. Annulering Bij onvoldoende belangstelling (≤ 10) deelnemers volgt annulering. In dat geval ontvangen ingeschrevenen hiervan tijdig bericht via de school of e-mail. De website van de FIdE kan ook geraadpleegd worden.

20 ( Bron: Ministeriële Beschikking MB met algemene werking van de 13de april 2010, nr. 13 ) Toewijzing van creditpoints Overzicht :nascholingsactiviteiten met bijbehorende creditpoints: blz.5

21 Vragen/suggesties FIdE: Nascholingsteam FO/SO: Eugenie Curiël: e.curiel@fide.an:coördinator Nascholinge.curiel@fide.an Odette Principaal: o.principaal@fide.an: aanmeldingen/inschrijvingeno.principaal@fide.an Shurette Cordelia: s.thode@fide.an: logistiek/comsumptie ets.s.thode@fide


Download ppt "Nascholingsregeling FO-SO MB met algemene werking tot uitvoering van artikel 3, zesde lid van de Landsverordening Funderend Onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google