De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Procedure Aanmelding & Loting

Verwante presentaties


Presentatie over: "Procedure Aanmelding & Loting"— Transcript van de presentatie:

1 Procedure Aanmelding & Loting
Door: Marieke Regelink Inge Draaisma Eva Vegt

2 Een indruk van de lotingsopleidingen
2006 2011 2012 2013 Opleidingen met een centrale loting 55 75 86 113 Opleiding/Instellingen met een decentrale selectie 20 33 46 82 Waarvan met 100% decentrale selectie nvt 14 43

3 Selectieprocedure: 1e Loting 2e Loting
Naplaatsingen: opvullen vrijgekomen plaatsen. Wachtlijst: opvullen open plaatsen na de 1e (en 2e) loting.

4 Voorwaarden deelname loting
De student moet voldoen aan de vooropleidingseisen. De student moet voldoen aan de nadere vooropleidingseisen De student mag maar voor één opleiding meeloten. De student kan maximaal drie keer deelnemen aan de loting voor dezelfde opleiding.

5 Procedure Aanmelding & Loting
Tijdschema instellingen

6 December Officieel vóór 1 december:
Opgave lotingsopleidingen door onderwijsinstellingen

7 April Vóór 1 april: Brief van afdeling CBAP over het aantal aanmeldingen. Uiterlijk 15 april: Definitieve opgave door instelling. 1 mei: Definitief vaststellen van lotingsstudies.

8 Mei Noodprocedure aanmelden studenten
Na 15 mei worden de aanmeldingen afgekeurd. Nadere vooropleidingseisen 15 mei is de datum waarop student moet aantonen dat hij/zij voldoet of gaat voldoen aan de nadere vooropleidingseisen. Let op: Student mag niet nog moeten voldoen aan de nadere vooropleidingseisen en zijn diploma gaan behalen na 15 mei 2013

9 Europees diploma en opleiding met nadere vooropleidingseisen: 15-mei verklaring - een digitaal sufficientiebericht SVI (via Studielink) dat de aanstaande student voldoet (examenjaar 2013) of gaat voldoen (examenjaar voor 2013) aan de vakkenpakketeisen -> insturen voor 15 mei. Voor die diploma’s die NIET onder het Verdrag van Lissabon vallen, moet een Beschikking afgegeven worden. Dwz een verklaring van de instelling dat een student op grond van zijn niet door DUO te waarderen vooropleiding toelaatbaar is tot de gewenste opleiding -> insturen voor 1 augustus.

10 Juni 1 juni Kandidaten waarvan niet is aangetoond dat zij (gaan) voldoen aan de nadere vooropleidingseisen, worden door DUO ingetrokken en uit de procedure gehaald. 15 juni Uiterste datum persoonsverificatie (buitenlands adres of geheim adres in Nld). Doorgeven uitslag decentrale selectie via Studielink

11 Aandachtspunten decentrale selectie
DUO is en blijft leidend in afgifte Bewijzen van Toelating Student moet nog steeds kopie diploma en cijferlijst naar DUO opsturen Bij minder aanmeldingen dan plaatsen vervalt het restant aan ‘open’ plaatsen aan de centrale loting A-kandidaten hebben recht op rechtstreekse plaatsing Bezwaar bij afwijzing decentraal bij de desbetreffende instelling Decentraal geplaatste kandidaten mogen geen verzoek tot ruilen indienen.

12 23 juni Deadline insturen bewijsstukken
Kandidaten krijgen op deze datum bericht wanneer zij nog geen bewijsstukken hebben ingestuurd, om alsnog een gewaarmerkte kopie van hun cijferlijst en diploma of de Antwoordkaart ‘Verlate Inzending’ naar DUO op te sturen. Antwoordkaart ‘Verlate Inzending’. Hiermee kunnen studenten uitstel aanvragen voor het insturen van bewijsstukken.

13 Juli Eerste Loting Bewijsstukken vooropleiding moeten uiterlijk 5 juli ontvangen zijn, tenzij uitstel aangevraagd en mogelijk is. Op 5 juli worden studenten van wie het CBAP geen cijferlijst en/of kaart “verlate inzending” heeft ontvangen uit de procedure gehaald. Trekking lotnummers door notaris voor alle aangemelde kandidaten. Uitslag loting 19 juli 2013 in Studielink en per post.

14 Ingeloot Bewijs van toelating: Als een student is ingeloot ontvangt hij/zij een Bewijs van toelating. Hiermee kan hij/zij zich inschrijven bij de toegewezen instelling. De student moet zijn inschrijving binnen 4 weken na dagtekening in Studielink vervolgen.

15 Uitgeloot instelling 1e voorkeur
Ruilen (alleen bij opleidingsloting) Bij uitloting voor de voorkeursinstelling kan binnen twee weken na dagtekening van het Bewijs van toelating een ruilverzoek ingediend worden via de Ruilbeurs op de site van DUO. Ruilen is alleen mogelijk bij een opleidingsloting aan meerdere instellingen. Ruilen is niet mogelijk wanneer de kandidaat via de decentrale selectie is geplaatst.

16 Uitgeloot Na uitloting/decentraal niet geplaatst ontvangt de a.s. student hierover schriftelijk bericht van DUO en via Studielink. Zonder tegenbericht blijft de kandidaat meedoen met de naplaatsingen tot 25 september. De uitgelote kandidaten kunnen zich aanmelden voor een opleiding waarvoor een 2e loting is vastgesteld. Een overzicht van de (mogelijke) opleidingen met een 2e loting staat gelijktijdig met de uitslag van de 1e loting op

17 Augustus/september Naplaatsingen
In augustus / september kunnen uitgelote studenten door wijzigingen alsnog worden ingeloot. Student doet automatisch mee met naplaatsing, tenzij de student zelf zijn/haar aanmelding intrekt. Uiterlijk tot 25 september.

18 2e loting Als alle gegadigden zijn geplaatst voor de 1e loting, er geen uitgelotenen meer zijn en plaatsen over volgt een 2e loting. De 2e loting van een opleiding is alleen voor studenten die uitgeloot zijn voor een andere opleiding. Aanmelden moet binnen twee weken na bericht van uitloting via Studielink, te late aanmeldingen worden niet in behandeling genomen. Uitvoering rond half augustus.

19 Wachtlijst Het CBAP stelt wachtlijsten vast voor opleidingen waar mogelijk plaatsen onbenut blijven na de 1e en 2e loting. Studenten die zich te laat (na 15 mei) aanmelden voor een lotingstudie worden op de (mogelijke) wachtlijst geplaatst. Student ontvangt wel een afkeur bericht via Studielink en een brief van DUO. Buitenlandse studenten kunnen alleen geplaatst worden als toets Nederlands akkoord is. Plaatsing vanaf de wachtlijst pas na de 2e loting (half augustus).

20 Studenten met een buitenlandse vooropleiding
Decentrale verificatie (uiterlijk 15 juni) door instelling. Geen verificatie = Geen deelname loting!!!! Indien mogelijk gebruik laten maken van Digid. Schriftelijke communicatie vanuit CBAP alleen in het Nederlands en het Engels. Tijdig insturen bewijsstukken voor 23 juni (na aanvragen uitstel 1 augustus). Studenten met een Europese vooropleiding of een Internationaal Baccalaureaat kunnen ook in aanmerking komen voor lotingsklasse A (excellente student). Nederlandse taal

21 Nieuwe ontwikkelingen?????

22 Aanvullende informatie
Meer informatie over de lotingsprocedure is te vinden in de handleiding CBAP voor het Hoger Onderwijs via het zakelijk deel van de website van DUO en daar zijn ook de jaarverslagen van alle numerus fixi te raadplegen. Naar  “zakelijk”  HBO of universiteit  aanmelding en loting  informatieve documenten. Tip! Aanmelden op de e-zine HO Termijnen voor het insturen van bewijsstukken voor de student staan in een stroomschema in de brochure: Alles over opleidingen met een loting.

23 Contact Telefoon: 050– 9.00 uur – uur Faxnummer CBAP: Internet:


Download ppt "Procedure Aanmelding & Loting"

Verwante presentaties


Ads door Google