De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Risicogestuurd toezicht en handhaving door gemeenten Landelijke bijeenkomst BdKO Reinoud Kroese & Peter Kuijper Zeist, 29 maart 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Risicogestuurd toezicht en handhaving door gemeenten Landelijke bijeenkomst BdKO Reinoud Kroese & Peter Kuijper Zeist, 29 maart 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Risicogestuurd toezicht en handhaving door gemeenten Landelijke bijeenkomst BdKO Reinoud Kroese & Peter Kuijper Zeist, 29 maart 2012

2 Overzicht regelgeving – Wet Kinderopvang en Peuterspeelzalen – Algemene wet bestuursrecht – Wabo/omgevingsvergunning, Bouw- en Gebruiksbesluit – Arbowet, Warenwet – Beleidsregels Kwaliteit Kinderopvang  AMvB – Regeling Wet Kinderopvang (GO, VVE, administratie) – Besluit Wet Kinderopvang (kinderopvangtoeslag) – Toetsingskaders GGD: DOV/NSO/GO/GOB/PZS – Beleidsregels Werkwijze Toezichthouder Kinderopvang – gemeentelijke Handhavingsbeleidsplannen

3 Zaken die u ook op orde moet hebben – governance, vertrouwenspersoon, klachten- coördinator, jaarverslag. – ga hiermee nu aan de slag. – collectieve RvT, RvA? – nieuwe Hygiëne Code (VWA): 1 juli 2012! – rapporten op website / link LRK: 1 jan 2012! – aanmelding bij kinderopvangkaart.nl:

4 Taken van GGD en gemeenten • GGD: – 28 GGD regio’s – uitvoerende taak in opdracht van de gemeente – stelt toetsingskaders op voor inspecties – inspectie, rapportage en handhavingsadvies • Gemeenten: – handhaving kinderopvang – m.b.v. handhavingsbeleidsplan – ook verantwoordelijk voor onderwijs, PSZ, VVE !!

5 Inspectie en handhavingsproces • Bij start kindercentrum, GOB, GO, PSZ • verder onaangekondigd • risico gestuurd (n.a.v. Risico Profiel) • ook inspectie n.a.v. klachten en meldingen • overleg en overreding • hoor en wederhoor en zienswijze • definitief rapport en handhavingsadvies • eventueel handhaving

6 Proces inspectie en handhaving Procedure totstandkoming rapporten • termijnen voor conceptrapport, hw en zienswijze kunnen korter • Overleg en Overreding landelijk invoeren, werkt de-escalerend • altijd hoor en wederhoor/zienswijze ook in handhavingstraject Gemeenten nemen soms de tijd voor handhavingsbeslissing: • pas na beslissing gaan hersteltermijnen in Betere procedure zorgt voor sneller herstel Dat is in belang van kinderen, ouders en bonafide ondernemers!

7 De GGD inspecteert, de gemeente handhaaft • GGD rapport en handhavingsadvies: veel gewicht • gemeente gaat in beginsel uit van juistheid rapporten • gemeente hoeft handhavingsadvies niet te volgen • rechter toetst feiten marginaal, toetst aan regels en algemene beginselen van behoorlijk bestuur

8 Regels zijn er niet voor niets Verantwoordelijkheid van iedere houder! • kennis van regels; wie houdt dit bij? • eigen huis op orde? • periodieke training en overleg? • draaiboek voor, tijdens en na inspectie? • welke aandachtspunten en risico’s zijn er? • wat is uw inspectie historie? • hoe ziet de overheid u?

9 Maak een plan, wacht niet af! • vraag risico profiel op bij GGD • vraag welke documentatie er op locatie moet zijn bij onaangekondigd inspectiebezoek • maak duidelijke koepelafspraken • wie is aanwezig bij onaangekondigde inspectie? – locatiemanager, clustermanager, regiomanager? – en wat als die er niet is?

10 Klachten en signalen hebben altijd prioritijd (1) Meldingen, klachten, uitingen van ontevredenheid door: (ex-) ouders (ex-) personeelsleden, derden en omwonenden Vermoeden of signalen van kindermisbruik/- mishandeling -train uw personeel en blijf dit doen -volg het Protocol Kindermishandeling Wettelijke verplichting om een vermoeden te melden als het personeelslid of uitzendkracht betreft.

11 Klachten en signalen hebben altijd prioritijd (2) Checklijst -plan hoe u klachten/meldingen goed onderzoekt? -klachtencoördinator en vertrouwenspersoon? -personeel en inval-/uitzendkrachten goed gescreend? -pro actieve informatie naar OC, ouders en personeel? Wat als u niets doet of het niet tijdig of niet goed aanpakt? -dan komt het terecht bij de GGD, AMK of gemeente -natuurlijk moet de overheid dan in actie komen Roep als het nodig is, hulp in!

12 Het inspectiebezoek • vraag wat reden is van inspectie • maak concrete afspraken: hoelang en wat? • vraag of u aanwezig mag zijn bij inspectie; dat recht heeft u in principe. • maak een verslag! Werk mee en wees duidelijk!

13 Afronding van inspectiebezoek • vraag welke constateringen er zijn gedaan – wees zakelijk en professioneel, ga niet in discussie • maak afspraken aan einde van inspectiebezoek – Overleg en Overreding? Zo nee, waarom niet? – welke informatie nog nasturen en/of aanpassen? – welke overtredingen oplossen en hoe dan? Vragen staat altijd vrij

14 Na het inspectie bezoek • bevestig gemaakte afspraken per @ aan GGD • maak meteen inspectieverslag en actieplan • bespreek dit met locatie managers en PM’ers • start meteen met acties! Een coöperatieve houding is essentieel

15 Overleg en overreding • gebruik Overleg en Overreding optimaal • O & O werkt deëscalerend • los overtredingen meteen op! • die komen niet in het conceptrapport

16 Conceptrapport: hoor en wederhoor • hoor wederhoor: telefonisch, afspraak, schriftelijk? • feitelijke onjuistheden en onjuiste conclusies • ga geen gevecht aan • vraag hoe overtreding moet worden hersteld

17 Nodig voor goede zienswijze • inspectiehistorie, handhavingsbeleid en risicoprofiel • vast template zienswijze in organisatie • goede pen en niet teveel papier! • neem afstand, wees zakelijk • doe het samen en doe het tijdig • interne en/of externe toetsing zienswijze

18 Tips voor goede zienswijze • moet in concept klaar zijn vóór hoor en wederhoor • dien altijd zienswijze in bij overtredingen • geef aan welke overtredingen zijn opgelost en • wanneer overige overtredingen worden opgelost • weerleg feitelijke onjuistheden gemotiveerd • weerleg onjuiste conclusies gemotiveerd • reageer op handhavingsadvies • houdt u aan hersteltermijnen Gelijk hebben is geen gelijk krijgen

19 Handhaving • bevel (en evt. exploitatieverbod) • beschikking (aanwijzing, dwangsom, boete) • let op termijnen (2 wk / 6 wk) • weet wat u moet doen: is er een draaiboek? • roep meteen hulp in: wie belt u? wanneer? • zorg voor goed dossier & verslag


Download ppt "Risicogestuurd toezicht en handhaving door gemeenten Landelijke bijeenkomst BdKO Reinoud Kroese & Peter Kuijper Zeist, 29 maart 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google