De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Risicogestuurd toezicht en handhaving door gemeenten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Risicogestuurd toezicht en handhaving door gemeenten"— Transcript van de presentatie:

1 Risicogestuurd toezicht en handhaving door gemeenten
Landelijke bijeenkomst BdKO Reinoud Kroese & Peter Kuijper Zeist, 29 maart 2012

2 Overzicht regelgeving
Wet Kinderopvang en Peuterspeelzalen Algemene wet bestuursrecht Wabo/omgevingsvergunning, Bouw- en Gebruiksbesluit Arbowet, Warenwet Beleidsregels Kwaliteit Kinderopvang AMvB Regeling Wet Kinderopvang (GO, VVE, administratie) Besluit Wet Kinderopvang (kinderopvangtoeslag) Toetsingskaders GGD: DOV/NSO/GO/GOB/PZS Beleidsregels Werkwijze Toezichthouder Kinderopvang gemeentelijke Handhavingsbeleidsplannen

3 Zaken die u ook op orde moet hebben
governance, vertrouwenspersoon, klachten-coördinator, jaarverslag. ga hiermee nu aan de slag. collectieve RvT, RvA? nieuwe Hygiëne Code (VWA): juli 2012! rapporten op website / link LRK: 1 jan 2012! aanmelding bij kinderopvangkaart.nl:

4 Taken van GGD en gemeenten
28 GGD regio’s uitvoerende taak in opdracht van de gemeente stelt toetsingskaders op voor inspecties inspectie, rapportage en handhavingsadvies Gemeenten: handhaving kinderopvang m.b.v. handhavingsbeleidsplan ook verantwoordelijk voor onderwijs, PSZ, VVE !!  

5 Inspectie en handhavingsproces
Bij start kindercentrum, GOB, GO, PSZ verder onaangekondigd risico gestuurd (n.a.v. Risico Profiel) ook inspectie n.a.v. klachten en meldingen overleg en overreding hoor en wederhoor en zienswijze definitief rapport en handhavingsadvies eventueel handhaving

6 Proces inspectie en handhaving
Procedure totstandkoming rapporten termijnen voor conceptrapport, hw en zienswijze kunnen korter Overleg en Overreding landelijk invoeren, werkt de-escalerend altijd hoor en wederhoor/zienswijze ook in handhavingstraject Gemeenten nemen soms de tijd voor handhavingsbeslissing: pas na beslissing gaan hersteltermijnen in Betere procedure zorgt voor sneller herstel Dat is in belang van kinderen, ouders en bonafide ondernemers!

7 De GGD inspecteert, de gemeente handhaaft
GGD rapport en handhavingsadvies: veel gewicht gemeente gaat in beginsel uit van juistheid rapporten gemeente hoeft handhavingsadvies niet te volgen rechter toetst feiten marginaal, toetst aan regels en algemene beginselen van behoorlijk bestuur

8 Regels zijn er niet voor niets
Verantwoordelijkheid van iedere houder! kennis van regels; wie houdt dit bij? eigen huis op orde? periodieke training en overleg? draaiboek voor, tijdens en na inspectie? welke aandachtspunten en risico’s zijn er? wat is uw inspectie historie? hoe ziet de overheid u?

9 Maak een plan, wacht niet af!
vraag risico profiel op bij GGD vraag welke documentatie er op locatie moet zijn bij onaangekondigd inspectiebezoek maak duidelijke koepelafspraken wie is aanwezig bij onaangekondigde inspectie? locatiemanager, clustermanager, regiomanager? en wat als die er niet is?

10 Klachten en signalen hebben altijd prioritijd (1)
Meldingen, klachten, uitingen van ontevredenheid door: (ex-) ouders (ex-) personeelsleden, derden en omwonenden Vermoeden of signalen van kindermisbruik/-mishandeling train uw personeel en blijf dit doen volg het Protocol Kindermishandeling Wettelijke verplichting om een vermoeden te melden als het personeelslid of uitzendkracht betreft.

11 Klachten en signalen hebben altijd prioritijd (2)
Checklijst plan hoe u klachten/meldingen goed onderzoekt? klachtencoördinator en vertrouwenspersoon? personeel en inval-/uitzendkrachten goed gescreend? pro actieve informatie naar OC, ouders en personeel? Wat als u niets doet of het niet tijdig of niet goed aanpakt? dan komt het terecht bij de GGD, AMK of gemeente natuurlijk moet de overheid dan in actie komen Roep als het nodig is, hulp in!

12 Het inspectiebezoek vraag wat reden is van inspectie
maak concrete afspraken: hoelang en wat? vraag of u aanwezig mag zijn bij inspectie; dat recht heeft u in principe. maak een verslag! Werk mee en wees duidelijk!

13 Afronding van inspectiebezoek
vraag welke constateringen er zijn gedaan wees zakelijk en professioneel, ga niet in discussie maak afspraken aan einde van inspectiebezoek Overleg en Overreding? Zo nee, waarom niet? welke informatie nog nasturen en/of aanpassen? welke overtredingen oplossen en hoe dan? Vragen staat altijd vrij

14 Na het inspectie bezoek
bevestig gemaakte afspraken aan GGD maak meteen inspectieverslag en actieplan bespreek dit met locatie managers en PM’ers start meteen met acties! Een coöperatieve houding is essentieel

15 Overleg en overreding gebruik Overleg en Overreding optimaal
O & O werkt deëscalerend los overtredingen meteen op! die komen niet in het conceptrapport

16 Conceptrapport: hoor en wederhoor
hoor wederhoor: telefonisch, afspraak, schriftelijk? feitelijke onjuistheden en onjuiste conclusies ga geen gevecht aan vraag hoe overtreding moet worden hersteld

17 Nodig voor goede zienswijze
inspectiehistorie, handhavingsbeleid en risicoprofiel vast template zienswijze in organisatie goede pen en niet teveel papier! neem afstand, wees zakelijk doe het samen en doe het tijdig interne en/of externe toetsing zienswijze

18 Tips voor goede zienswijze
moet in concept klaar zijn vóór hoor en wederhoor dien altijd zienswijze in bij overtredingen geef aan welke overtredingen zijn opgelost en wanneer overige overtredingen worden opgelost weerleg feitelijke onjuistheden gemotiveerd weerleg onjuiste conclusies gemotiveerd reageer op handhavingsadvies houdt u aan hersteltermijnen Gelijk hebben is geen gelijk krijgen

19 Handhaving bevel (en evt. exploitatieverbod)
beschikking (aanwijzing, dwangsom, boete) let op termijnen (2 wk / 6 wk) weet wat u moet doen: is er een draaiboek? roep meteen hulp in: wie belt u? wanneer? zorg voor goed dossier & verslag


Download ppt "Risicogestuurd toezicht en handhaving door gemeenten"

Verwante presentaties


Ads door Google