De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

4e/5e ronde: november – december 2004 Voorlichtingsbijeenkomsten gemeenten en kinderopvangorganisaties.

Verwante presentaties


Presentatie over: "4e/5e ronde: november – december 2004 Voorlichtingsbijeenkomsten gemeenten en kinderopvangorganisaties."— Transcript van de presentatie:

1 4e/5e ronde: november – december 2004 Voorlichtingsbijeenkomsten gemeenten en kinderopvangorganisaties

2 2 Programma 14.00 uur - Actualiteit - Wat nog meer? - Wettelijk stelsel kwaliteit en toezicht - diversen 15.00 – 15.30 uurPauze 15.30 – 16.30 uurDe praktijk: van melding tot toezicht

3 3 Actuele stand wetgeving Besluit tegemoetkoming kosten Staatsblad 28 oktober Besluit inwerkingtreding Wet kinderopvang Staatsblad 28 oktober Beleidsregels kwaliteit kinderopvang Beleidsregels werkwijze toezichthouder kinderopvang Beide in Staatscourant 17 november

4 4 Wat komt er nog? AMvB Innovatieve kinderopvang, planning 1 februari van kracht Regeling administratieve voorschriften werkgevers Handhavingmodel VNG, planning 1 januari Model jaarverslag gemeenten aan Minister SZW, opgesteld door IWI, planning 1 januari

5 5 SMI 2005: eigen beleid van gemeenten Middelen: toegevoegd aan gemeente fonds VNG: ouderbijdrage tabel ‘plusopvang’ : opvang van kinderen die extra zorg of aandacht nodig hebben Extra kosten: eigen middelen gemeente op basis van eigen beleid

6 6 werkgeversbijdrage Kinderopvang uit spaarloonregeling Oproep werkgeversbijdrage

7 7 Wettelijk stelsel kwaliteit en toezicht Wettelijk stelsel Convenant Beleidsregels Handhaving

8 8 Wettelijk stelsel kwaliteit en toezicht Het wettelijk stelsel bestaat uit: Wet kinderopvang ( Convenant kwaliteit: kinderopvang geen wettelijk stelsel ) Beleidsregels kwaliteit kinderopvang Beleidsregels werkwijze toezichthouder, inclusief toetsingskaders

9 9 Kwaliteit in de wet Verantwoorde kinderopvang (kindercentra) en verantwoorde uitvoering (goo) Definitie Houder is verantwoordelijk Concrete kwaliteitseisen in wet Uitwerking verantwoorde kinderopvang in Beleidsregels kwaliteit kinderopvang

10 10 Convenant: afspraken ondernemers - ouders Concrete (minimale) kwaliteitseisen: Pedagogisch beleidsplan Leidster-kind ratio Groepsgrootte Huisvesting Medezeggenschap Veiligheid en gezondheid Personeel Gastouderopvang (Kleinschalige opvang cf wet geen erkende vorm)

11 11 Status convenant Heeft geen wettelijke status Bindend voor leden Branchevereniging Advies aan leden MOgroep Geen status voor niet leden

12 12 Beleidsregels kwaliteit kinderopvang Gebaseerd op de wet, het convenant en de CAO: Pedagogisch beleidsplan Leidster-kind ratio Groepsgrootte Huisvesting Veiligheid en gezondheid ( RI G en V ) Personeel Gastouderopvang Overgangsbepalingen

13 13 Status beleidsregels kwaliteit Afwijken kan en mag, mits onderbouwd en met een vergelijkbaar alternatief. Er moet aangetoond worden dat er verantwoorde kinderopvang wordt aangeboden (kindercentra) of dat de uitvoering van de werkzaamheden verantwoord is (goo).

14 14 Beleidsregels werkwijze toezichthouder kinderopvang Beoordelen van de kwaliteit: Eisen in de Wet kinderopvang Voorschriften van de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang Op basis van toetsingskaders: hele dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang

15 15 Handhaving GGD inspecteur: Aanwijzing, schriftelijk bevel aan houder Rapportage met advies voor te nemen maatregelen aan gemeente beschrijven overtredingen, inclusief hersteltermijnen Gemeente: Maatregelen op basis van advies inspecteur

16 16 Model VNG Processtappen Sancties –Dwangsom –Bestuurlijk boete –Bestuursdwang –Stopzetten exploitatie Verwijderen uit register

17 17 Tweedelijns toezicht IWI Toezicht op gemeenten Signalerend van aard Gevraagd en ongevraagd bevindingen/advies aan de minister Ook op individueel gemeentelijk niveau

18 18 diversen Geschillencommissie Model reglement oudercommissie

19 19 Geschillencommissie Algemene voorwaarden Geschillencommissie: Stichting landelijke Geschillencommissie Geschillen: afgenomen dienst en bijhorende leveringsvoorwaarden –Eerst intern –Klachtbedrag per klacht –Bindende uitspraak, daarna rechter –Nakomingsgarantie

20 20 Niet leden zelfstandig registreren tegen betaling, vanaf 1 jan voorwaarde: zelfde Algemene Voorwaarden –Zonder logo’s –Geen wijzigingen –Vermelden geen lid Bankgarantie ipv nakomingsgarantie (besluit SER, 25 nov: zie site SER )

21 21 Wet klachtrecht Cliënten Zorgsector klachten: bejegening Kan meteen naar de Externe klachtencommissie Model beschikbaar bij MOgroep en Branchevereniging

22 22 Modelreglement oudercommissies Houder stelt het reglement vast Modelreglement oudercommissie Modelreglement centrale oudercommissie Via: www.wetkinderopvang.nlwww.wetkinderopvang.nl Voor GOB later

23 23 Pauze

24 24 Kwaliteit en toezicht de praktijk Melding en registratie Administratie gegevens Medezeggenschap ouders Kwaliteit GGD inspectie Handhaving

25 25 Melding: formulier gemeente houder: NAW, tel nummer Nr KvK Kindercentrum: Maximum capaciteit Start opvang NAW kindercentrum (of meerdere tegelijk) Na melding: opgenomen in het register Niet melden: economisch delict

26 26 registratie GGD inspectie binnen 8 weken na melding 2e inspectie binnen 3 mnd aanvang exploitatie Uittreksel tegen betaling: ingeschreven in register Wijzigen: houder of door gemeente (college B&W) Verwijderen:houder, gemeente publicatie in lokale bladen

27 27 Kwaliteit Eisen Wet kinderopvang Beleidsregels kwaliteit kinderopvang Andere wet- en regelgeving: –Bouwbesluit –Vergunning brandweer –Wcpv –Arbeidsomstandighedenwet –Diverse wettelijke regelingen: bv attractiebesluit –Wet klachtrecht cliënten zorginstellingen en -CAO

28 28 Beleidsregels kwaliteit kinderopvang definities: groep en stamgroep

29 29 Pedagogisch beleidsplan ( kindercentra ) overleg met oudercommissie emotionele veiligheid, ontwikkelen persoonlijke- en sociale competenties, overdracht normen en waarden werkwijze, maximum groepsgrootte en leeftijdsopbouw stamgroep 6 maanden na melding

30 30 Pedagogisch beleidsplan ( gastouderopvang ) Overleg met oudercommissie Pedagogische visie GOB Samenstelling en aantal kind per GO Eisen GO Eisen woning ( 1x per jaar huisbezoek) 6 maanden na melding

31 31 Personeel groepsgrootte en leidster-kind-ratio 30 bso kinderen: 2 ldst + andere volwassene indien 1 leidster cf l-kr aanwezig: achterwacht geregeld beroepskwalificatie CAO, inzet BBL-er VOG: houder, medewerkers, uitzendkrachten, gastouders

32 32 Accommodatie Vaste groepsruimte per stamgroep Open-deuren-beleid mogelijk inrichting in overeenstemming met aantal knd + leeftijd 3,5 m2 bruto vloeropp/kind binnen aparte slaapruimten knd tot 1 ½ jr 3 m2 per kind buiten –kdv: aangrenzend –bso: toegankelijk en veilig bereikbaar

33 33 RI Beschrijving risico’s Plan van aanpak Lijst van ongevallen –Aard en plaats –Leeftijd kind –Datum –Overzicht maatregelen Werknemers kennis nemen 1x per jaar of meer bv bij verbouwing GO: woning

34 34 Overgangsbepalingen 1 juli: pedagogisch beleidsplan –Kinderopvang en gastouderopvang 1 juli: RI gastouderopvang

35 35 GGD inspectie 2005 Doel inspectie: zorgvuldig en afgewogen oordeel geven over de kwaliteit van de opvang Kosten: gemeente Frequentie: 1x per jaar of vaker als daar aanleiding voor is

36 36 Type inspectie kindercentrum/gastouderbureau Bestaand of nieuw Gemeld of niet-gemeld Aangekondigd of niet aangekondigd Volledig onderzoek of op beperkt aantal kwaliteitsaspecten

37 37 Inhoud inspectie (1) 7 domeinen: ouders oudercommissie: aanwezigheid, reglement, samenstelling, werkwijze, adviesrecht informatie: inhoud, relatie tussen informatie en praktijk personeel: VOG Beroepskwalificatie Inzet BBL-ers Voertaal

38 38 Inhoud inspectie (2) Veiligheid en gezondheid RI V en G Beleid V en G Uitvoering Accommodatie en inrichting slaapruimte binnenspeelruimte buitenruimte

39 39 Inhoud inspectie (3) groepsgrootte en leidster-kind-ratio stamgroepen leidster-kind-ratio afwijking pedagogisch beleid en praktijk beleidsplan relatie met praktijk sociaal-emotionele veiligheid persoonlijke competentie sociale competentie overdracht normen en waarden

40 40 Inhoud inspectie (4) klachten: Wet klachtrecht

41 41 Uitvoering inspectie (1) documenten onderzoek: reglement oudercommissie overzicht personeel: beroepskwalificaties, VOG RI V en G, ongevallen registratie Inzet van leidster en BBL-ers: roosters Pedagogisch beleidsplan Klachtenreglement

42 42 Uitvoering inspectie (2) Gesprekken: toetsing met de praktijk Lid oudercommissie Leidsters (bemiddelings medew GOB) Leidinggevende van het kindercentrum (hoofd GOB)

43 43 Uitvoering inspectie (3) Pedagogisch beleidsplan in praktijk: Bezoek aan een/meerdere groepen: -Sociaal emotionele veiligheid -Persoonlijke competentie -Sociale competentie -Overdracht normen en waarden

44 44 Beoordeling volgens Toetsingskaders Betreffende artikelen van de wet Normen Beleidsregels kwaliteit kinderopvang: gelden als richtlijn = minimum Afwijken mag met een onderbouwing en een gelijkwaardig alternatief Waardering: voldoende, onvoldoende, slecht

45 45 Rapportage: procedure Procedure: Ontwerprapport Ontwerp rapport naar houder: binnen 6 weken Overleg over ontwerprapport: binnen 2 weken Indien geen overeenstemming: binnen 2 weken schriftelijke reactie

46 46 Rapportage: inhoud onderzoeksresultaten en conclusies afspraken + hersteltermijnen met houder advies + voorstellen voor maatregelen aan gemeente

47 47 Handhaving gemeente Op basis van het advies van de GGD besluit het college van B&W tot maatregelen VNG komt met een model handhaving Tegen maatregelen is bezwaar en beroep mogelijk

48 48 Rapportage gemeente 1 juli 2006 verslag (model in ontwikkeling): werkzaamheden toezicht en handhaving 2005 aan gemeenteraad en minister -aantal onderzoeken na melding -aantal jaarlijks onderzoeken -aantal incidentele onderzoeken incidenten: de aanleiding, welke aspecten -wijze van onderzoeken door GGD -bevindingen en resultaten -ingezette handhaving

49 49 Tweedelijns toezicht 2005: uitvoering monitoren en onderzoek naar een aantal thema’s

50 50 Informatie 2005 websites www.minszw.nl www.belastingdienst.nl www.wetkinderopvang.nl tot 1 mei 2005www.wetkinderopvang.nl Nieuwsbrief, samen met min SZW Ministerie SZW brochure ouders en werkgevers Programmabureau brochure kwaliteit


Download ppt "4e/5e ronde: november – december 2004 Voorlichtingsbijeenkomsten gemeenten en kinderopvangorganisaties."

Verwante presentaties


Ads door Google