De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beloften uit het verleden gericht op de toekomst !

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beloften uit het verleden gericht op de toekomst !"— Transcript van de presentatie:

1 Beloften uit het verleden gericht op de toekomst !
De Verbonden Beloften uit het verleden gericht op de toekomst ! Volledige tekst: Alle rechten (c) Bijbel Aktueel

2 Alle rechten (c) Bijbel Aktueel
De Verbonden Inleiding De Oud Testamentische verbonden zijn expliciet in de Bijbel genoemd en zijn een belofte van een toekomstige hoop. Zij omvatten beloften en hoop voor (de toekomst van) Israël - als natie - en zijn rechtsreeks in verband te brengen met God's plan voor de toekomst, wat we soms ook wel de "Eindtijd" noemen. Deze schets benoemt de hoofdlijnen van de verbonden welke we kennen vanuit de Bijbel. Een verbond = een overéénkomst tussen twee partijen; Er zijn in het Oude Testament vijf belangrijke verbonden; Er zijn twéé typen verbonden: voorwaardelijke en onvoorwaardelijke. Alle rechten (c) Bijbel Aktueel

3 Alle rechten (c) Bijbel Aktueel
De Verbonden De Vijf verbonden De belangrijkste verbonden zijn: het verbond met Abraham (Genesis 12:1-3); het Mozaïsch verbond (“De Wet”); het Palestijnse verbond (Exodus 30:1-10) het Davidische verbond (2 Samuël 7:12-16) het Nieuwe Verbond (Jeremia 31:31-34). Deze verbonden zijn onder te verdelen in “onvoorwaardelijke” en “voorwaardelijke” verbonden. Hét “voorwaardelijke” verbond is het Mozaïsche verbond; de Wet. Een voorwaardelijk verbond is altijd tijdelijk; Geldig voor Israël voor zolang ze zich er aan zouden houden; Verbond heeft afgedaan, en nu geen geldigheid meer! Omdat het Mozaïsch verbond overbekend is en niet geldig is voor deze tijd, bekijken we de overblijvende vier verbonden. Alle rechten (c) Bijbel Aktueel

4 Alle rechten (c) Bijbel Aktueel
De Verbonden Het verbond met Abraham De kernbeloften uit het verbond met Abraham zijn: de landbelofte aan Israël - Genesis 12:1 e.a. – landsgrenzen: Genesis 17:18 v.v.; de nakomelingen - het onvruchtbaar geachte echtpaar werd nakomelingen beloofd, en niet alleen dat, ze zouden een groot volk zijn, die zouden leven in het land Israël. Gen.12:2 e.a.; de zegen voor anderen - niet alleen zouden zij zelf "voordeel hebben" aan of door dit verbond, Israël zou, als volk, een zegen zijn voor anderen. Genesis 12:2: "En wees een zegen", Genesis 12:3 "Ik zal zegenen, die u zegenen"... Zie ook Genesis 22:18. Het verbond met Abraham is het belangrijkste verbond, aangezien het de basis is voor de navolgende vier verbonden, inclusief het verbond van de Wet. Het verbond dient letterlijk opgevat te worden. Grote delen zijn inmiddels al letterlijk vervuld! De enige “voorwaarde” voor het verbond was: geloof; Het verbond gold voor het zaad van Abraham: in enkelvoud (Izak en zijn kinderen); Alle mensen zijn door Abraham gezegend. Dit kan uitgelegd worden: In letterlijke zin; In geestelijke zin. Alle rechten (c) Bijbel Aktueel

5 Alle rechten (c) Bijbel Aktueel
De Verbonden Het Palestijnse Verbond Herbevestiging van de landbelofte, in een apart verbond, met de 2e generatie Israëlieten; Onvoorwaardelijk verbond. Ook wanneer ze zouden worden verdreven of het land zouden moeten verlaten wegens overtreding van de Mozaïsche wet was dit “slechts” tijdelijk, want het was een verbond zonder voorwaarden. “Eens gegeven blijft gegeven”. De huidige staat Israël is dus volstrekt legitiem en onder andere terug te voeren op dit verbond! Het verbond heeft ook profetische waarde: zij zullen worden verstrooid wegens hun ongehoorzaamheid. zij zullen inzien dat zij fout geweest zijn en zich bekeren - als volk. De Here zélf zal ze terug brengen in het land. (v. 3-5) De relatie tussen God en het volk zal volledig hersteld worden en hun vijanden door Hem gestraft, zij zullen namelijk door de 'vervloeking' waardoor Israël getroffen was worden getroffen. (v. 6-10). Er is nog nooit een dergelijk compleet herstel van Israël geweest. Dat is het langverwachte nationale herstel van Israël – een toekomstig gebeuren, waarvan we nu al tekenen zien. Alle rechten (c) Bijbel Aktueel

6 Alle rechten (c) Bijbel Aktueel
De Verbonden Het Davidische Verbond God sluit met David een persoonlijk verbond; een verbond dat exclusief is voor David en zijn nakomelingen. Het is een verbond dat zeer belangrijk is voor Israël, de heilsgeschiedenis hangt er nauw mee samen. II Samuël 7:8-16 "En ik zal zijn koninklijke troon voor immer (= altijd) bevestigen [..] Uw huis en uw koningschap zullen voor immer bestendig zijn voor uw aangezicht, uw troon zal vast staan voor altijd“ Ook dit verbond is compleet onvoorwaardelijk. Het is God's wil dat het koningshuis van David voor altijd bleef en blijft bestaan. Tot in de eeuwigheid. Kenmerken van het verbond: David zal een zoon krijgen die zijn opvolger zal worden en zal regeren over Israël; Deze zóón zal de Tempel bouwen; Het Koningschap van het huis van David zal voor ééuwig zijn; In Jesaja 9:6-7 lezen we over de "verre toekomst" van het Davidische verbond Alle rechten (c) Bijbel Aktueel

7 Alle rechten (c) Bijbel Aktueel
De Verbonden Het Nieuwe Verbond Het Nieuwe Verbond is een bevestiging en garantie van het Verbond met Abraham. Zie voor de tekst van het verbond Jeremia 31:31-40. verbond met Israël en Juda (= heel Israël, vgl. Hosea 11 en 14) wordt bevestigd in Ezechiël 36:24-30 een verbond voor ééuwig, Jes. 31: Zolang het heelal er is zal Israël zijn! Kernpunten Israël zal weer bijeenvergaderd worden; Israël zal zich bekeren en vergeving ontvangen; De Heilige Geest zal in hen wonen (gevolg van bekering!); De relatie tussen God en Zijn Volk zal worden hersteld; Het land Israël zal hersteld worden; Israël zal gezegend worden door God. Alle rechten (c) Bijbel Aktueel

8 Alle rechten (c) Bijbel Aktueel
De Verbonden De Toekomst.. In de verbonden zitten specifieke toekomstbeloften ingesloten. Ze wijzen op de verlossing van het volk, door de komst van de Messias. Er zijn nog twee aspecten die genoemd moeten worden: De onvoorwaardelijke verbonden kunnen niet verbroken worden. Het zijn “eenzijdige” beloften. Gedaan door God, áán Zijn Volk. Het verbond van de Wet door het volk zelf verbroken, niet door God! er is een grote overeenkomst met hoe God met de gelovigen uit de heidenen handelde ná de kruisdood en opstanding van de Here Jezus. Hij heeft ons, als heidenen, ook een onvoorwaardelijk verbond gegeven: het Verbond van de Genade, een verbond dat de Here Jezus gesloten heeft, waarvoor Zijn bloed gevloeid heeft. De verbonden zijn al beloofd en gesloten maar nog niet in werking. Ze zijn ééuwig en kunnen door Israël niet worden verbroken. Als wij ons bekeren, dan zál Hij ons voor eeuwig nabij blijven, onze zonden vergeven en zijn wij gered. Dat is een éénmalige aktie of handeling onzerzijds, als mens, met eeuwigdurende gevolgen! Ook dít verbond wordt -onder andere in Hebreeën 8- in één adem genoemd met het Nieuwe Verbond voor Israël. Daarmee is duidelijk dat wij als Christenen reeds deel hebben aan dit verbond. Niet dat wij daarmee in de plaats van Israël zouden komen maar samen met hen delen hierin wanneer Hij, Jezus de Messias, terugkomt! Alle rechten (c) Bijbel Aktueel


Download ppt "Beloften uit het verleden gericht op de toekomst !"

Verwante presentaties


Ads door Google