De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leiden University. The university to discover. De cliënt in de jeugdzorg vanuit juridisch perspectief FJR studiedag Utrecht, 18 november 2010 Mariëlle.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leiden University. The university to discover. De cliënt in de jeugdzorg vanuit juridisch perspectief FJR studiedag Utrecht, 18 november 2010 Mariëlle."— Transcript van de presentatie:

1 Leiden University. The university to discover. De cliënt in de jeugdzorg vanuit juridisch perspectief FJR studiedag Utrecht, 18 november 2010 Mariëlle R. Bruning

2 Leiden University. The university to discover. Cliënt in de jeugdzorg -Vanuit cliëntperspectief in praktische zin: Bejegening staat centraal (‘dat ze je naam kennen’) -Professionalisering -Aanpak wachtlijsten -Vermindering bureaucratie -Één gezin/kind, één plan -Voldoende contact -Participatie jongeren NB de wet heeft hier geen/ zeer beperkte rol -Vanuit juridisch kader: uitgangspunten gebaseerd op mensenrechtelijke verplichtingen

3 Leiden University. The university to discover. Trends in de jeugdzorg 2010 1Opvoedingsrecherche: sneller ingrijpen 2Maatschappij tegen jongeren beschermen en vice versa: -Zero-tolerance en repressieve aanpak; -Verharding overheid-probleemjongeren; Maar ook: -Waar stellen we onze kinderen aan bloot; -Schuldvraag ligt bij opvoeders.

4 Leiden University. The university to discover. Jeugdzorg en justitieel ingrijpen Invalshoek: vanuit juridisch perspectief Dè jeugdzorg bestaat niet: -Onderscheid vrijwillig (toegang: BJZ en zorgaanbieder) en -gedwongen (justitieel kader bij overheidsbemoeienis: AMK, jeugdreclassering, jeugdbescherming)

5 Leiden University. The university to discover. Jeugdzorg in vrijwillig kader Ontwikkelingen cliëntenrechten Wet op de jeugdzorg: -Aanspraak/recht op jeugdzorg: in jur. niet terug te vinden, wèl lange wachtlijsten (geen ontevreden cliënten?), uit wet schrappen?; -Systeem van aanvraag, besluit, bezwaar en beroep: kunstmatig, maar geen knelpunt -Termijn indicatiebesluit 3 maanden vervallen (tegengaan bureaucratie); -Eigen bijdrage ouders bij uithuisplaatsing? (plan Rutte)  Conclusie: juridisch geen belangrijke knelpunten t.a.v. cliëntenrechten bij vrijwillige jeugdzorg

6 Leiden University. The university to discover. Toekomst Jeugdzorg: stelselwijziging? -Toekomstvisie jeugdzorg (Rouvoet, werkgroep Tweede Kamer: jeugdzorg naar gemeenten -Regeerakkoord: jeugdzorg naar gemeenten èn bezuinigingen -VNG: decentralisatie alleen met voldoende middelen, beleidsvrijheid, uitvoeringsruimte  (mijn) bezwaar: knelt met recht op kwaliteit van zorg, op uniforme wijze, met doelmatige aansturing en efficiënt toezicht (vgl. art. 8 EVRM, IVRK)

7 Leiden University. The university to discover. Justitiële bemoeienis met gezinnen Gedwongen inbreuken op gezinsleven: rechtvaardiging nodig; Basisprincipes in het licht van “cliënten”rechten:  Legitimatie (proportionaliteit, subsidiariteit) •Verantwoording en periodieke evaluatie (inbreuk beter dan geen- bemoeienis) •Transparantie  Bescherming en veiligheid van het kind  Participatie en fair trial (rechtsbijstand?)  Rechterlijke toetsing  Toezicht en controle op kwaliteit (Inspectie, klachtrecht, Nationale (en straks Kinder-) Ombudsman)

8 Leiden University. The university to discover. Gesloten jeugdzorg: rechtspraktijk Rechters waken over waarborgen bij vrijheidsbeneming minderjarige:  Instemmingsverklaring GW-er met recente info over kind, kort tevoren onderzocht, persoonlijk contact;  18-plusser in beginsel niet gesloten geplaatst;  Tenuitvoerlegging: strenge rechterlijke toetsing verlenging, korte termijnen, benoemen accommodatie gesloten jeugdzorg?

9 Leiden University. The university to discover. Jeugdbescherming: recente ontwikkelingen -Deltamethode: belangrijke resultaten! -Toetsende taak RvdK onvoldoende uitgevoerd; -Positie pleegouders verbeterd (wetsvoorstel 32 529: versterking rechtspositie) -Bijstand in procedures: bijzondere curator bij voogdij èn OTS? -Rechterlijke toetsing: cassatieberoep en niet- ontvankelijkheid (klacht EHRM) -Kwaliteit en veiligheid (particulier) residentieel zorgaanbod, netwerkpleeggezinnen?

10 Leiden University. The university to discover. Jeugdbescherming – wetsvoorstel kinderbeschermingsmaatregelen I -Wettelijke criteria OTS/ gezagsbeëindiging meer gericht op belangen en veiligheid kind; -Concrete bedreigingen kind vastleggen die tot noodzaak OTS leiden (legitimatie); -Eis om mening kind vast te leggen in verzoekschrift (transparantie/participatie); -Terugplaatsing en family life: rechterlijke toetsing wordt mogelijk: -Versterking positie pleegouders (blokkaderecht); -Uitvoering voogdij: jaarlijkse toetsing via RvdK, inclusief geschillenregeling BJZ/RvdK;

11 Leiden University. The university to discover. Jeugdbescherming – wetsvoorstel kinderbeschermingsmaatregelen II -Geen geschillenregeling OTS: moet terug! -Ondersteuning in procedures: rol jeugdadvocaat/ bijzondere curator versterken? -Criterium OTS: bescherming kinderen van ‘wel willen maar niet kunnen’ ouders?

12 Leiden University. The university to discover. Jeugdbescherming overig Rechters en ketenpartners jeugdbescherming: mensenrechten centraler stellen!  Brenninkmeijer: recht en werkelijkheid dreigen uit elkaar te lopen, meegaandheid rechters t.o.v. BJZ’s vormt bedreiging kinderrechten  vgl. schadevergoeding BJZ Noord-Brabant: 9 maanden wachten op gezinsvoogd, 2600 euro vergoeding?)

13 Leiden University. The university to discover. Concluderend 1Mensenrechten moeten centraler komen te staan bij jeugdbescherming; 2Cliënten zijn gebaat bij een geschillenregeling bij OTS; 3Meer aandacht in wet en praktijk voor bijstand in jeugdbeschermingsprocedures (advocaat/bijzondere curator) is nodig; 4De beoogde stelselherziening jeugdzorg is vanuit cliëntperspectief - in elk geval bij justitiële bemoeienis - niet wenselijk


Download ppt "Leiden University. The university to discover. De cliënt in de jeugdzorg vanuit juridisch perspectief FJR studiedag Utrecht, 18 november 2010 Mariëlle."

Verwante presentaties


Ads door Google