De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. Ter overdenking “Doen begint met willen” Mr. Steven Alfaisi, maart 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. Ter overdenking “Doen begint met willen” Mr. Steven Alfaisi, maart 2007."— Transcript van de presentatie:

1 1

2 Ter overdenking “Doen begint met willen” Mr. Steven Alfaisi, maart 2007

3 Het Binnenland?

4 Status ontwikkeling (sociaal - economisch)? Knelpunten:  Gebrekkige fysieke infrastructuur/ geïsoleerdheid (transport, wegen, bruggen, havens, ruimtelijke ordening etc);  Inferieur onderwijs/recreatie;  In – adequate dienstverlening;  In – adequate gezondheidszorg;  Weinig duurzame nutsvoorzieningen (water, energie, communicatie);  Armoede het intensiefst (o.b.v. MDG)  Slecht ontwikkelde private sector;  Geringe structurele werkgelegenheid  Voedselvoorziening problematiek;  Grote afhankelijkheid van Centrale overheid en Paramaribo;  Milieu- en grondenrechtenproblematiek;  Tekort lokale ontw. capaciteit gemeenschappen;  Niet integrale benadering van ontwikkeling;  Verspreide bewoning in kleine dorpsgemeenschappen;  Inadequate duurzame financiering; (Bronnen: div studies en rapp. IDB, UNDP HDI 2009, MOP 2006 – 2011……. )

5 Status ontwikkeling (sociaal - economisch)? (vervolg) Aanwezige Potentie:  Mensen;  Bos;  Goud en hout;  Natuur steen en kaolien;  Water;  (vruchtbare) Grond;  Craft - skills;  Cultuur;  Groei in toerisme;  Dienstverlening;  Bestaande ontwikkelingsplannen;  Nationale en internationale expertiese  Aanwezige kennis over nationale en internationale financieringsmodellen en mechanismen.

6 Visie Ontwikkeling v/h Binnenland:  “Tegen 2015 hebben de bewoners van het binnenland, bijgedragen aan het bereiken van de nationale ontwikkelingsdoelen alsook de internationale Millennium Ontwikkelingsdoelen, en genieten daarbij gelijke ontwikkelingskansen als alle andere burgers van het land”. 6

7 Strategie:  Decentralisatie van bestuur en dienstverlening, gepaard gaande met het dichterbij brengen van de randvoorwaarden voor ontwikkeling naar het binnenland”  Het binnenland is in deze geen verzorgingsgebied maar een gebied met grote potenties voor ontplooiing en bijdrage aan de nationale vooruitgang, waarin geïnvesteerd moet worden om dit potentieel ten volle te kunnen benutten.

8 Specifieke doelen:  Significante stijging van de werkgelegenheid.  Significante stijging van de lokale productiviteit door vergrote toegang tot productiefactoren (kapitaal, grondstoffen, arbeid, kennis) op ruraal niveau.  Verbeterde en goed gecoördineerde dienstverlening door de overheid.  Significante toename staatsinkomsten.  Verbeterde bestuurbaarheid van het binnenland door de overheid.

9 Realiseren, hoe?  Bestuur -/Ontwikkelingscentra

10 Bestuur -/Ontwikkelingscentra? 10  Decentrale eenheden met evt een stedelijk karakter op strategische locaties in het binnenland, waarbij zoveel als mogelijk rekening wordt gehouden met de karakteristieken van de lokale bevolking en de omgeving.  Deze eenheden bevatten vnl een clustering van noodzakelijke diensten en faciliteiten tbv de duurzame ontwikkeling van de lokale gemeenschappen in een bepaald regio.  Coordinatie van openbaar bestuur en de integrale ontwikkeling (sectoren) vanuit deze eenheden.  Directe betrokkenheid van de lokale bevolking.

11 Geidentificeerde Lokaties centra: Fase 1 (goedgekeurd en te finaliseren eind 2012)  Atjoni  Sneesie Kondre  Stoelmanseiland  Apoera Fase 2 (in discussie en te realiseren 2012 - 2014)  Kwamalasamutu (mini centra)  Guyaba (mini centra)  Diitabiki/Godoholo e.o. (mini centra)  Redi doti/Pierre/Casipora (mini centra)  Asidonhopo e.o. (mini centra)  Brokopondo Centrum  Njun Jakob Kondre e.o. (mini centra)

12 Ontwikkelingscentra  Dienstverlening door de overheid, o.a.: ○ Burgerregistratie en andere dienstverlening door het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) ○ Salarisuitbetalingen voor overheidspersoneel ○ Sociale uitkeringen ○ Faciliteiten Bestuursdienst en DC ○ Faciliteiten Agrarische ontwikkeling ○ Faciliteiten Mijnbouw/milieu ○ Faciliteiten toerisme ontwikkeling 12

13 Ontwikkelingscentra  Dienstverlening door de overheid,o.a. (vervolg): ○ Onderwijsfaciliteiten op primair/secundair en tertiair niveau. ○ Gezondheidscentra voor primaire en secundaire gezondheidszorg. ○ Assistentie mbt ondernemerschap. ○ Politie/Brandweer/militairen. ○ Coördineren van dorpsontwikkeling 13

14 Ontwikkelingscentra  Andere faciliteiten (vervolg):  Voorzieningen en onderhoud betreffende water– en elektriciteitsvoorziening en afvalverwerking,  transportmogelijkheden, enerzijds van en naar Paramaribo of andere stedelijke gebieden, alsmede internationaal transport.  brandstofvoorziening. 14

15 Ontwikkelingscentra 15 •Andere faciliteiten (vervolg): •Bancaire faciliteiten •Telecommunicatiecentra, evt iswm met lokale providers. •Mogelijkheden beroepsgerichte en/of vakopleidingen. •Realisatie van praktijk werkplaats(en). •Sport – en recreatie faciliteiten.

16 Verwachte resultaten 2012:Fase A en Fase B (sub 1)  4 projectdossiers incl. sub – projectdossiers, 4 ruimtelijke ordeningsplannen en IOP’s;  3 nieuw gebouwde bestuursfaciliteiten (incl. DC - woningen) te Atjoni, Stoelmanseiland en Sneesie – Kondre;  1 verbeterde / aangepaste bestuurscentra te Apoera;  Verbeterde dienstverlening aan de lokale bevolking;  Een opgezette duurzame structuur voor effectieve lokale participatie en partnerschap betreffende de op te zetten bestuurs – en ontwikkelingscentra. 16

17 REALISATIE BESTUURS-/ONTWIKKELINGS CENTRA  Fase A. Planning  Fase B. Continueren planning en uitvoering 17

18  Fase A 18 Gebiedsom schr. Bijdrage/expe rtiese ProductPartners Civiel - techniekBouwkundig ir. Wegenplanners, sluizen/ pompen en andere techn. Infra deskundigen Aanbev. Bij bouw best.centra, Bestekken mbt de primaire wegen en planning toek. Wegen & infra RO, SFOB, SWWN, DRO Am’dam, OW MilieuMilieu - deskundigenMilieu – plan, solidwaste/ huisvuil- managementplan en bestekken. SWWN, SFOB, ADEK UvS, NGO’s, consultants, OW Ruimtelijke ordening en planning Landschapsarchitecte n, planologen, sociaal –geografen, bodemkundigen, landmeters etc. Gedetailleerd ruimtelijke - ordeningsplan voor ontwikkelingscentra, incl. concept regelgeving RO, SFOB, DRO Am’dam, consultants, NATIN, ADEK UvS Water & sanitatieWater – en sanitatie – deskundigen. Duurzame watervoorzienings – en sanitatie plan ontw.centra, incl. bestekken bestuurcentra RO, SFOB, NH, UvS, SWM, SWWN, consultants EnergieEnergie deskundigen: Hydro, bio & solar Duurzame energie – voorzieningsplan, evt met bestekken/raming RO, SFOB, NH, ADEK UvS, consultants, EBS Sociaal – economische planning Sociologen, planologen, economen etc Integraal Socio- econ. Ontwikk plan naar relevante sectoren SFOB, RO, SWWN, CELOS, consultants

19 Fase B 19 Gebiedso mschr. Bijdrage/expertieseUitvoering (gedurende fase A en hierna) Partners Civiel - techniekBouwkundig ir. Wegenplanners, sluizen/ pompen en andere techn. Infra deskundigen, aannemers Imp. bouw best.centra, Bestekken mbt de primaire wegen en planning toek. Wegen & infra obv projecten RO, SFOB, SWWN, DRO Am’dam, OW MilieuMilieu - deskundigenImpl. Milieu – plan, solidwaste/ huisvuil- managementplan en bestekken obv projecten. SWWN, SFOB, RO, ADEK UvS, NGO’s, consultants, OW Ruimtelijke ordening Landschapsarchitecten, planologen, sociaal –geografen, bodemkundigen, landmeters, aannemers etc. Impl. ruimtelijke - ordeningsplan voor ontwikkelingscentra obv aangenomen regelgeving en projecten. RO, SFOB, DRO Am’dam, consultants, NATIN, ADEK UvS, OW Water & sanitatie Water – en sanitatie – deskundigen, aannemers. Impl. Duurzame watervoorzienings – en sanitatie plan ontw.centra, incl. bestekken bestuurcentra obv ontw. projecten RO, SFOB, NH, UvS, SWM, SWWN, consultants, BOG, UNICEF, UNDP EnergieEnergie deskundigen: Hydro, bio & solar, uitvoerders Impl. Duurzame energie – voorzieningsplan, o.m. obv bestekken en projecten. RO, SFOB, NH, ADEK UvS, consultants, EBS, IDB Sociaal – economisch Sociologen, planologen, economen etc Impl. Integraal Socio- econ. Ontwikk plan obv relevante sector- projecten SFOB, RO, SWWN, CELOS, consultants, LISP

20 Begroting FASE A en B (sub 1) NrOmschrijving Totale Raming in SRD Reeel Gecommitteerd in SRD Extra benodigde middelen in SRD SFOB/VNGSFOB 3Min ROTotaal 1Atjoni5,854,914.81597,347.10429,360.001,792,188.002,818,895.103,036,019.71 2Stoelmanseiland6,556,906.75654,237.30522,388.002,152,685.813,329,311.113,227,595.64 3Sneesikondre5,642,944.48625,792.20644,040.002,383,627.823,653,460.021,989,484.46 4Apoera5,500,000.00 23,554,766.041,877,376.601,595,788.006,328,501.639,801,666.2313,753,099.81

21 Financierings mechanismen????  Begroting van de verschillende departementen.  Lopende lokale programma’s: SCF, FOB III, LISP, Staatsolie sportfonds, IAMGOLD, ALCOA Fund…..  Internationale/regionale donoren en financierings(ontwikkelings)instellingen z.a.: de IDB, IsDB, OAS, UN – instellingen, EU, AFD, Brazilie, Frankrijk, internat. NGO’s….  Speciale heffingen uit klein – en groot mijnbouw.

22 Model bestuurskantoren 22

23 Bestemmingsplan Atjoni 23 ..\KAARTEN BESTEMMINSPLANNEN\ATJONI KARTERING BESTEMMINGSPLAN FINAL Model (1).pdf..\KAARTEN BESTEMMINSPLANNEN\ATJONI KARTERING BESTEMMINGSPLAN FINAL Model (1).pdf

24 Bestemmingsplan Snesi Kondre 24 ..\KAARTEN BESTEMMINSPLANNEN\PLATTEGRO ND SNEESI KONDRE FINALL Model (1).pdf..\KAARTEN BESTEMMINSPLANNEN\PLATTEGRO ND SNEESI KONDRE FINALL Model (1).pdf

25 Bestemmingsplan Stoelie 25 ..\KAARTEN BESTEMMINSPLANNEN\Stoelmanseila nd Final Drawing Model (1).pdf..\KAARTEN BESTEMMINSPLANNEN\Stoelmanseila nd Final Drawing Model (1).pdf

26 Implementatie: 26 ..\KAARTEN BESTEMMINSPLANNEN..\KAARTEN BESTEMMINSPLANNEN

27 Andere prioriteiten:  Versterking Traditioneel gezag.  Aanpak grondenrechten.  Duurzame nutsvoorzieningen (Energie, water en sanitatie, telecommunicatie).  Ondernemerschap.  Onderwijs  Gezondheidszorg  Onderwijs (praktijk gericht/vakscholing)  Gemeenschapsontwikkeling op dorpsniveau.  Bereikbaarheid verre binnenland vergroten (betaalbaar, makkelijk & snel transport)

28 Conclusie:  Realisatie bestuurscentra/ ontwikkelingscentra kan versneld de ontwikkelingsachterstand wegwerken.  Realiseren van de voorzieningen binnen ontwikkeling/bestuurscentra zal sprong Sur. betekenen betr. de MDG’s.  Partnerschap en integr. benadering noodzakelijk (bijdrage alle rel. depart.)  Andere prioriteiten ook voorwaardescheppend voor de duurzame ontwikkeling.  Goede coordinatie onder RO noodzakelijk.

29 Overdenking ter afsluiting “Doen begint met willen en eindigt ook met willen”. Mr. Steven Alfaisi, MA maart 2007


Download ppt "1. Ter overdenking “Doen begint met willen” Mr. Steven Alfaisi, maart 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google