De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma Opening Zingen Bidden Schriftlezing Inleiding Pauze Vragen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma Opening Zingen Bidden Schriftlezing Inleiding Pauze Vragen"— Transcript van de presentatie:

1

2 Programma Opening Zingen Bidden Schriftlezing Inleiding Pauze Vragen
Verschillende werkvormen voor Bijbelstudie Zingen Gebed Uitreiking boekjes, €6,- (Her)verdeling van groepen

3 Zingen: Psalm 89:7 Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort! Zij wandlen, Heer', in 't licht van 't Goddlijk Aanschijn voort; Zij zullen in Uw Naam zich al den dag verblijden; Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in 't lijden, Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen.

4 Gebed

5 Hebreen 11:1-6 1 Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet. 2 Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. 3 Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is.

6 Hebreen 11:1-6 4 Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was; dit heeft God met het oog op zijn gaven getuigd. En door dit geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is. 5 Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. Vóór zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde.

7 Hebreen 11:1-6 6 Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.

8 Hebreen 11 Aan de beurt is het Oude Testament.
In OT 39 bijbelboeken Basis voor het NT Deze keer: Oude Testament door de bril van het Nieuwe Testament. We zullen ons steeds weer moeten afvragen, waarom de schrijver van de Hebreen deze mensen noemt.

9 Informatie over de Hebreenbrief
Hebreen is een brief Aan het eind dingen van persoonlijke aard, een gebed, of verheffing en groet. De schrijver is onbekend Wel weten we, dat het een man is, dat hij vertrouwd is met zijn hoorders; Timoteüs is bekend; Griekse opvoeding gehad Hebreen zijn christenen uit de joden Breed beroep op Oude Testament Opschrift: aan de Hebreen.

10 Informatie over hebreen
De Hebreen vormen een concrete gemeente. De schrijver is bekend met hun situatie U had leraars moeten zijn, maar u bent als mensen die melk nodig hebben ipv vast voedsel. Deze Hebreen vormen een gemeente van de tweede generatie. Na een moeilijke tijd is er nu een rustige tijd Geestelijk beginnen ze af te zakken. Ze moeten op allerlei wijze aangespoord worden

11 Informatie over Hebreen
De brief wordt aan het eind genoemd ‘een woord van vermaning’, maar dat kan evengoed weergegeven worden met ‘een woord van bemoediging’. Hoofdzaak: wij hebben een Hogepriester…

12 Informatie over Hebreen
De schrijver is van plan om de geadresseerden te bezoeken(13:18-23). Ondanks dit voornemen besluit hij een brief te schrijven. Er zijn ontwikkelingen gaande die hij ernstig genoeg vindt om de pen te grijpen. Welke?

13 INFORMATIE OVER HEBREEN
Vier blokken van vermaning (2:1-4) Hoe zullen we ontvluchten als we op zo’n grote zaligheid geen acht geven (3:1-4-14) Laat niemand met een ongelovig hart afvallen van de levende God. Laat niemand het voorbeeld van Israel volgen

14 Informatie over hebreen
(5:11-6:12 Hier blijkt de diepe ernst van definitief verloren gaan. Sommigen niet echt geïnteresseerd in Christus en in heiliging. (7:1-10:18) Oproep om elkaar aan te sporen tot liefde en goede werken en niet weg te blijven uit de samenkomsten

15 Hebreen 11 In de komende tijd Hebreen 11. Een hoofdstuk met allerlei namen, maar ook met meer algemene stukken, bijvoorbeeld aan het begin en het eind..

16 Wie worden genoemd? Abel Henoch Noach Abraham Sara
Izak, Jacob en Jozef Mozes Rachab Strijders en lijders vanwege het geloof

17 Waarom noemt hij deze mensen?
Geloofshelden? Als een voorbeeld van hoe deze mensen in het geloof geleefd hebben. Ze worden ‘getuigen’ genoemd.

18 Geloof Het geloof neemt een belangrijke plaats in in Hebreen, 23 keer. In heel Hebreen 32 keer. De eerste keer in Hebreen 3:14: Want wij hebben deel aan Christus gekregen, als wij tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden,

19 Hebreen 11:1 Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Geloof nu is zeker van dingen, die men hoopt, en overtuigd van de dingen die men niet ziet.

20 Definitie? Men noemt Hebreen 11:1 wel een definitie van het geloof
Echter: geloof kwam al eerder naar voren in dit bijbelboek. Voor een definitie staat er eigenlijk te weinig in. Denk aan de definitie van zondag 7. Het gaat meer om het belang van het geloof Zelfs God en Christus worden niet genoemd.

21 BeLang - zekerheid ‘Gaat erom dat we in het geloof zeker zijn van Gods beloften Zo deed Abraham (11:17,18) Geloof is net als klimop

22 Belang – Overtuigd Van….
Overtuigd van de dingen die men niet ziet. Abraham verwachtte op grond van Gods beloften de stad die fundamenten heeft, waarvan God de Bouwer en Ontwerper is (11:10)

23 Hebreen 11:2 Hierdoor immers hebben de ouderen een goed getuigenis bekomen Hun geloof werd met ere genoemd Door de Heere, in de Bijbel Door anderen

24 Hebreen 11:3 Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Je verwacht een eerste getuige, maar er komt iets over de schepping Niemand is er bij geweest, toen God de hemel en de aarde schiep, maar we geloven het op grond van Gods Woord. Zo zijn we overtuigd van iets wat we niet kunnen zien.

25 Abel en Henoch De eerste twee getuigen die genoemd worden zijn Abel en Henoch (vers 4 en 5)

26 Hebreen 11;6 Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken. Vers 6 sluit aan bij vers 5: Henoch – behaagde God Vers 6 sluit aan bij vers 1 In in het geloof zijn we zeker van de dingen die men hoopt (1a) -> God beloont In het geloof zijn we overtuigd van de dingen die we niet zien (1b) -> God

27 Hebreen 11:1-6 - overzicht Dit stukje uit de Bijbel laat belang zien van het geloof (zekerheid). Het spoort aan om de Heere in het geloof te zoeken. Het toont enkele mensen die in geloof geleefd hebben (voorbeeldfiguren).

28 Oproep tot volharden In 12:1 zegt de apostel : Welnu dan , laten ook wij, nu wij door zo’n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde , die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten we met volharding lopen de loopbaan die voor ons ligt.

29 Oproep om op Cristus te zien
In 12:2 lezen we….. laten we de wedloop lopen, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof.

30 Toespitsing Hoofdstuk 12 is een slothoofdstuk, dat oproept om de wedloop met volharding te lopen. Om de vermaning van de Heere niet ter zijde te leggen Om te streven naar vrede en heiliging Laat niemand zich de genade van God ontgaan. Let op dat u Hem die spreekt niet afwijst.

31 Wat nemen we mee? De situatie van de Hebreen die veel weg heeft van onze situatie. Oudtestamentisch personen worden genoemd, opdat we volharden in het geloof. Het loont de moeite om de Heere te zoeken. De noodzaak van geloof. De strijd van het geloof. Het belang van geloof.

32 Zingen: Psalm 27:7 Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op den HEER, godvruchte schaar, houd moed: Hij is getrouw, de bron van alle goed; Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer; Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER.

33 Vragen 1. Wat is nieuw voor je? Wat spreekt je aan? 2. Wat houdt voor jou geloven in? 3. Wat betekent dit vers voor jou? ‘ Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.’ (Hebreen 11:6)

34 Bijbelstudie - werkvormen
Gespreksvragen behandelen. Er zijn vragen toegevoegd aan de Bijbelstudies. Je kunt ook nieuwe vragen toevoegen Goede vragenstellen is niet eenvoudig. Soms kun je alleen met ja of nee antwoorden. Andere vragen zijn simpelweg te beantwoorden door een stukje Bijbelstudie voor te lezen Goede gespreksvragen helpen om beter het Bijbelgedeelte te verstaan en er lessen uit te diepen voor het leven

35 Bijbelstudie - werkvormen
Parafraseren: degene die leest geeft weer wat hij heeft gelezen. De anderen reageren daarop Op deze manier gaan we soms anders naar een Bijbelgedeelte kijken.

36 Bijbelstudie - werkvormen
Zweedse methode Bijbelgedeelte wordt afgedrukt op A4-tje Het Bijbelgedeelte wordt gelezen Vervolgens krijgen de deelnemers gelegenheid om het gelezene te laten inwerken en enkele tekens aan te brengen ? Bij iets wat je niet begrijpt of moeilijk vindt ! Iets wat je belangrijk vindt + iets wat je persoonlijk aanspreekt

37 Bijbelstudie - werkvormen
OIA-methode Geschikt voor persoonlijke en gezamenlijke bijbelstudie Observeren: wat staat er? Interpreteren: wat betekent het? Appliceren: Wat wil de Heer met dit gedeelte aan ons zegen? (bemoediging, oproep, vermaning, belofte)

38 Bijbelstudie - werkvormen
Vers-voor-versmethode Ieder reageert direct op het vers dat voor gelezen wordt en daarover gaat men vervolgens in gesprek. Bij de parafrase reageert men op de uitleg die iemand heeft, bij deze methode richt men zich regelrecht op de Bijbeltekst Gespreksleider zorgt er voor dat niet allerlei onderwerpen aan de orde komen, die weinig of niets met het Bijbelgedeelte te maken hebben.

39 De inwendige leraar Goede werkvormen garanderen nog niet dat het een gezegende avond wordt. We blijven aangewezen op Heilige Geest, Die het Woord bij ons thuisbezorgt, ons verstand verlicht en onze harten opent. Goede werkvormen bedenken heeft iets van kanalen graven, waardoor het water van de Geest kan stromen

40 Zingen:Psalm 119:9, 17 Doe bij Uw knecht weldadigheid, o HEER, Opdat ik leev', Uw woorden moog' bewaren, En dat Uw Geest mij ware wijsheid leer', Mijn oog verlicht', de nevels op doe klaren; Dat mijne ziel de wond'ren zie en eer', Die in Uw wet alom zich openbaren.

41 Psalm 119:9,17 Leer mij, o HEER, den weg, door U bepaald; Dan zal ik dien ten einde toe bewaren; Geef mij verstand, met Godd'lijk licht bestraald; Dan zal mijn oog op Uwe wetten staren; Dan houd ik die, hoe licht mijn ziel ook dwaalt; Dan zal zich 't hart met mijne daden paren.

42 Dankgebed Verdeling van groepen


Download ppt "Programma Opening Zingen Bidden Schriftlezing Inleiding Pauze Vragen"

Verwante presentaties


Ads door Google