De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe EU-burgers en werk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe EU-burgers en werk"— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe EU-burgers en werk
Studievoormiddag Nieuwe EU-burgers en werk Door rechts te klikken op het label kan je kiezen > ‘Afbeelding wijzigen’ > Kies vervolgens uit de meegeleverde PNG-bestanden het gewenste nieuwe label. (Deze zullen ter beschikking worden gesteld op het intranet) De achtergrondafbeelding wijzigen doe je als volgt: rechtermuisklik op de achtergrond > ‘Achtergrond opmaken’ > ‘opvulling met figuur of bitmappatroon’ > ‘invoegen uit: bestand’ De titel kan gewoon aangepast worden. We gebruiken steeds het lettertype ‘Calibri’ Wens je een nummering of datum toe te voegen aan je presentatie, dan ga je als volgt te werk: ‘Invoegen’ > ‘Dianummer’ Via de knop indeling kan je verschillende standaard opmaken opvragen, alsook verschillende kleuren. 31 maart 2014

2 Resul Tapmaz Gentse schepen van Welzijn, Gelijke Kansen, Gezondheid en Sport 1. De tekst kan gewoon aangepast worden.

3 Luc Vanden Berge Integratiedienst stad Gent
1. De tekst kan gewoon aangepast worden.

4 Cijfermateriaal Oost-Europese EU-ers

5 THEMA’S & BRONNEN Bevolkingscijfers Werkzaamheidscijfers
Werkloosheidscijfers Burgerzaken Gent ARVASTAT Studiedienst Vlaamse Regering SVR : Integratiemonitor Vlaanderen en Gent ‘anderstaligheid’ verdoezelen achter laaggeschooldheid of de 20% afwijking om taalcoaching te voorzien maar Vlaanderen en Europa moeten wel de anderstaligheid erkennen als een uitdaging (liever dan een probleem) om de consequenties te zien van het vrij verkeer en dus ook de werkgelegenheid van  EU-burgers in landen

6 BEVOLKINGSCIJFERS GENT (BR+VR) EU11 JAARLIJKS
Nationaliteit Bulgarije 341 392 534 667 1765 2835 3946 5112 5630 6024 6633 Estland 3 4 7 6 9 14 20 10 17 Hongarije 76 55 43 36 49 68 92 152 135 132 140 Kroatië 42 Letland 13 12 18 22 46 59 79 73 Litouwen 21 30 39 40 64 63 71 75 Polen 248 289 371 460 638 805 934 1057 1081 1187 1285 Roemenië 72 87 89 103 109 121 133 175 215 274 Slovakije 181 291 625 956 1112 1168 1423 1836 1930 1675 1688 Slovenië 5 29 26 31 Tsjechië 85 81 115 150 157 213 288 298 266 277 TOTAAL 1054 1232 1833 2425 3892 5455 6876 8731 9433 9685 10535 VESOC: Iedereen die voldoet aan minimum één van onderstaande voorwaarden behoort tot de kansengroep allochtonen: § een nationaliteit hebben die niet hoort tot één van de landen van de Europese Unie of IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland § een herkomst hebben die niet hoort tot één van de landen van de Europese Unie of IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland. De herkomst wordt bepaald aan de hand van de historiek van nationaliteiten uit de kruispuntdatabank en gaat drie bewegingen terug! EU + EVA(EFTA) Europese Vrijehandelsassociatie

7 BEVOLKINGSCIJFERS GENT (BR+VR) EU11 JAARLIJKS
VESOC: Iedereen die voldoet aan minimum één van onderstaande voorwaarden behoort tot de kansengroep allochtonen: § een nationaliteit hebben die niet hoort tot één van de landen van de Europese Unie of IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland § een herkomst hebben die niet hoort tot één van de landen van de Europese Unie of IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland. De herkomst wordt bepaald aan de hand van de historiek van nationaliteiten uit de kruispuntdatabank en gaat drie bewegingen terug! EU + EVA(EFTA) Europese Vrijehandelsassociatie

8 BEVOLKINGSCIJFERS GENT (BR+VR) EU11 MAANDELIJKS JAN.2012-DEC.2013

9 WERKZAAMHEIDSGRAAD 1.1.2012 WERKZAAMHEIDSGRAAD: % VLAANDEREN GENT
België 75,1 74,8 Buurlanden 52,6 59,8 West- en Noord-EU 50,4 50,3 Zuid-EU 60,7 50,0 Oost-EU 47,4 Kandidaat-EU (incl. Turkije) 48,8 Europa niet-EU 42,9 39,4 Maghreb 47,8 Andere landen 46,9 43,7 VESOC: Iedereen die voldoet aan minimum één van onderstaande voorwaarden behoort tot de kansengroep allochtonen: § een nationaliteit hebben die niet hoort tot één van de landen van de Europese Unie of IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland § een herkomst hebben die niet hoort tot één van de landen van de Europese Unie of IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland. De herkomst wordt bepaald aan de hand van de historiek van nationaliteiten uit de kruispuntdatabank en gaat drie bewegingen terug! EU + EVA(EFTA) Europese Vrijehandelsassociatie

10 LAAGSTE DAGLOONKLASSE
VLAANDEREN GENT België 24,9 22,3 Buurlanden 37,0 33,5 West- en Noord-EU 31,5 33,9 Zuid-EU 42,1 43,3 Oost-EU 60,4 72,1 Kandidaat-EU (incl. Turkije) 48,5 54,2 Europa niet-EU 63,0 63,1 Maghreb 51,6 55,4 Andere landen 64,5 66,8

11 % NWWZ NAAR HERKOMST NAAR LANDENGROEP
% NWWZ / TOTAAL GENT GROOTSTEDEN VLAAMS GEWEST België 52,5 42 65,7 Buurlanden 2,2 4,7 4,1 West- en Noord-EU 0,4 0,5 0,3 Zuid-EU 1,1 2,4 2,3 Oost-EU 8,2 4,3 2,1 Kandidaat-EU (incl. Turkije) 14,4 8,4 4,8 Europa niet-EU 4,5 6 3,8 Maghreb 5,7 15,2 7,5 Andere landen 11 16,5 9,4 Totaal 100

12 OOST-EU NWWZ NAAR NATIONALITEIT GENT MAART 2007-2013

13 OOST-EU NWWZ NAAR NATIONALITEIT GENT JAN.2013-FEB.2014

14 WERKLOOSHEIDSDRUK GENT 31.12.2013
ORIGINE (op basis huidige en oude nationaliteit) NWWZ 18-64 jarigen werkloosheidsdruk = NWWZ/18-64 jarigen Bulgarije >749 5247 >14,3% Polen 120 1240 9,7% Slovakije 368 1152 31,9% Turkije 2148 13013 16,5% TOTAAL (ALLE ORIGINES) 15041 160745 8,8%

15 OPLEIDINGSNIVEAU NWWZ NATIONALITEIT GENT 31.12.2013

16 CONCLUSIES Stijgende trend EU11 in bevolkingscijfers Gent houdt aan en versterkt recent; Werkzaamheidsgraad EU11 is relatief hoog in Vlaanderen, gevoelig lager in Gent; Werkloosheidscijfers EU11 stijgend in Gent; groot verschil in profielen NWWZ naar nationaliteit.

17 Presentatie STUDIEDAG GENT STAD IN WERKING 31.03.2014
Signalen en aanbevelingen i.v.m. toegang tot werk Oost-Europese EU-ers Luc Vanden Berge POC werk

18 THEMATISCHE WERKGROEP POC WERK
Sinds juni 2013 actief Belangrijkste opdracht: verzamelen signalen op het terrein en doen van aanbevelingen Aanbevelingen aan POC Stuurgroep (stedelijk beleid) voorgelegd op

19 10 AANBEVELINGEN 4 THEMA’S
Taal Toegang tot diensten en tewerkstellingsmaatregelen gekoppeld aan (Belgische) inschrijvingsvoorwaarden Toegang tot de arbeidsmarkt Begeleiding/bemiddeling Na goedkeuring uitwerken op lokaal niveau en uitwerken/aankaarten op bovenlokaal niveau

20 Francine Vanden bussche
Compaan vzw 1. De tekst kan gewoon aangepast worden.

21 WEP ++ Project Werkervaring voor Nieuwe EU Werkervaring met extra :
 Voororiëntatie – 1 maand  Trajectversterking tijdens de periode werkervaring Voorbehouden plaatsen bij 4 werkervaringspromotoren : Groep INTRO, Job en Co, OTC, Dienst Werk

22 Belangrijkste conclusies uit het project
TOELEIDING : Informatiesessie voor toeleiders Gerichte toeleiding van de bedoelde doelgroep Administratieve (toelatings)voorwaarden vooraf goed uitgezocht – VDAB, OTC en Migratie nauw betrokken – waardoor minder uitval in latere fase

23 Belangrijkste conclusies uit het project
TOELEIDING NAAR PROJECT : Infosessie voor kandidaten met aanwezigheid tolken meerwaarde aanwezigheid van tolken : letterlijke vertaling + verdere verduidelijking doorpraten met kandidaten kandidaten konden gemakkelijker vragen stellen

24 Belangrijkste conclusies uit het project
VOORORIENTATIE : Kennismaking met beroepen en werkvloeren duidelijk zicht op inhoud en werkomstandigheden Kennismaking en verkennen competenties duidelijker zicht op eigen kunnen en kennen, op jobdoelwit Was beter begeleid geworden door tolk , zou meerwaarde geweest zijn

25 Belangrijkste conclusies uit het project
VOORORIENTATIE (vervolg) Aandacht voor Nederlandse taalverwerving Belangrijk = veel aandacht voor mondelinge taalverwerving in deze fase is Vaktechnisch Nederlands minder belangrijk algemene communicatie op werkvloer is belangrijker !

26 Belangrijkste conclusies uit het project
VOORORIENTATIE (vervolg) Stage Zinvol voor kandidaten ifv inhoudelijke kennismaking met werk en werkvloer De korte duur (4 werkdagen per job) brengt te weinig informatie naar volhouden en draagkracht , voor zowel kandidaat als werkgever we denken dat langere stage op werkplek hier meerwaarde zou zijn

27 Belangrijkste conclusies uit het project
TEWERKSTELLING WEP++ (1 jaar) Versterkend aanbod : Vaktechnische taalverwerving Communicatievaardigheden °communicatie met de werkgever °voorbereiding op sollicitatietraining Taalbuddy’s Vorming voor technisch Instructeurs

28 Belangrijkste conclusies uit het project
TEWERKSTELLING WEP++  Werken rond taal absoluut noodzakelijk  Boost voor werkvloeren om meer in te zetten op omgang met laagtaalvaardigen en om werkvloeren ’talig’ in te richten  Minder ‘klassikale’ Nederlandse vorming, meer inzetten op individuele taalcoaching  Concept taalbuddy’s uitgeprobeerd : te beperkt voor conclusie

29 Belangrijkste conclusies uit het project
TEWERKSTELLING WEP++  Communicatievaardigheden : inoefenen van basiszinnen/-formuleringen voor omgaan met collega’s en leidinggevenden op werkvloer en ifv sollicitatiegesprek - positief ervaren door doelgroepwerknemers  Theoretische vorming voor technische Instructeurs was ondersteunend voor hun dagelijks werking met laagtaalvaardigen

30 Belangrijkste conclusies uit het project
ALGEMENE CONCLUSIES : Laagtaalvaardigheid in deze doelgroep is opvallend Niet gemakkelijk voor werk(ervarings)vloeren om op te vangen : Er zijn meer middelen nodig zodat sterker kan ingezet worden op taalondersteuning voor deze doelgroep-werknemers (meer dan nu het geval is) : taalcoaching, inrichten van werkvloer op anderstaligen, talig maken van de werkomgeving,…

31 Belangrijkste conclusies uit het project
ALGEMENE CONCLUSIES Motivatie van doelgroepwerknemers : We botsen op verschillen/ander referentiekader tussen werkvloer en werknemers op vlak van verwachtingen naar motivatie om te werken Werkvloeren voelen de noodzaak om hier beter zicht op te krijgen

32 Belangrijkste conclusies uit het project
Deze motivatie moet bespreekbaar kunnen gemaakt worden in de coaching – hierbij een tolk betrekken geeft meerwaarde Groepsgesprekken tussen werknemers kunnen helpen bij delen van ervaringen en inzichten hierover Druk op kandidaat is soms te groot waardoor intrinsieke motivatie ontbreekt ; aan deze kandidaten moet meer tijd gegeven worden ; verplichte tewerkstelling vergroot kans op afhaken (gevolgen!)

33 Belangrijkste conclusies uit het project
ALGEMENE CONCLUSIE (vervolg) Maatschappelijke oriëntatie : Op de werkvloeren worden verschillen aangevoeld op kijk naar arbeid en tewerkstelling van deze doelgroep We denken dat dit verdiept moet worden binnen de cursus Maatschappelijke Oriëntatie -in eigen taal- van Inburgering

34 Belangrijkste conclusies uit het project
ALGEMENE CONCLUSIE (vervolg) Coaches en arbeidsbegeleiders voelen nood aan extra ondersteuning bij de begeleiding van deze werknemers vb door persoon uit eigen doelgroep, die met hen, meer kan doorpraten over consequenties van bepaalde keuzes en stappen We willen bekijken of hier een taak voor de ankerfiguur kan liggen

35 Belangrijkste conclusies uit het project
ALGEMENE CONCLUSIE (vervolg) met veel werknemers uit deze doelgroep moet gewerkt worden EN aan taal, EN aan competenties EN aan attitudes EN aan (complexe) persoonlijke problematieken EN aan randvoorwaarden,… Eén jaar werkervaring is voor deze werknemers vaak te kort om de doorstroming naar het reguliere arbeidscircuit te maken

36 Jan Demets Projectcoördinator Link To Work – Gent, stad in werking
1. De tekst kan gewoon aangepast worden.

37 Link to work Overkoepelt 2 Gentse projecten Go Between (De Sloep)
Ankerfiguren naar werk (vzw GSIW) Contact: Jan Demets, Kattenberg 2, Gent 09/

38 Verdiepingsworkshops
VM 1: Wie zijn de Roma – achtergrond en cultuur Ankerfiguur Martin Balogh Vormingslokaal (2e verdieping) VM 2: Verblijfspapieren en toegang tot werk Luc Vanden Berge Turbinezaal VM 3: Bemiddeling van laaggeschoolde anderstaligen Uitwisseling Kelderzaal (gelijkvloers)


Download ppt "Nieuwe EU-burgers en werk"

Verwante presentaties


Ads door Google