De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFOMOMENT MDT’s 12 maart 2014. WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Programma Verwelkoming en inleiding Beleidskader voor de intersectorale MDT •De overgangsperiode.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFOMOMENT MDT’s 12 maart 2014. WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Programma Verwelkoming en inleiding Beleidskader voor de intersectorale MDT •De overgangsperiode."— Transcript van de presentatie:

1 INFOMOMENT MDT’s 12 maart 2014

2 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Programma Verwelkoming en inleiding Beleidskader voor de intersectorale MDT •De overgangsperiode 1 maart 2014 – 31 december 2014 •De periode vanaf 1 januari 2015 •De regelgeving •Informatie voor de MDT Ervaringen in de pilootregio •Van 16 september 2013 tot 28 februari 2014 in de voorstartregio Kwaliteitscentrum diagnostiek Zorgzwaarte-inschaling •Evaluatie IZIKA en IZIIK en inhoud van deze instrumenten Vragen en antwoorden 2

3 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 3 Beleidskader voor de intersectorale MDT

4 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Beleidskader voor de intersectorale MDT - regelgeving Decretale basis MDT erkenning en financiering in decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp: Artikel 22 decreet: erkenning en subsidiëring MDT is bevoegdheid Vlaamse Regering en bepaling kernopdrachten MDT in IJH Kernopdrachten MDT: 1.Aanleveren diagnostiek aan de toegangspoort 2.Aanmelden minderjarigen en overmaken voorstel van indicatiestellingsverslag in termen van typemodules 4

5 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Beleidskader voor de intersectorale MDT - regelgeving Concretisering in besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale jeugdhulp: Artikel 35 besluit is basis voor toekomstig intersectoraal kader. Dit artikel treedt echter pas in werking op 1/1/2015. Artikel 142 besluit is overgangsbepaling die de bestaande erkende MDT in VAPH als de MDT in de IJH aanduidt tot eind 2014. 5

6 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Beleidskader voor de intersectorale MDT – regelgeving Op 1 maart 2014 zijn het decreet IJH en besluit IJH in voege getreden in heel Vlaanderen (met uitz. van art. 35 besluit): Dit betekent een overgang van sectorale MDT naar intersectorale MDT in de jeugdhulpverlening (-18 jarigen en jeugdhulp voor +18 jarigen). MDT’s zullen niet enkel een VAPH-indicatiestelling (ZIN-VAPH, PAB en IMB) kunnen opmaken, maar ook een indicatiestelling (IS) voor andere niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening (NRTJ). 6

7 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Beleidskader voor de intersectorale MDT - overgangsperiode Brief van leidend ambtenaar agentschap jongerenwelzijn van 28 februari 2014 die de bestaande door VAPH erkende MDT erkent als MDT IJH. = CLB, diensten maatschappelijk werk mutualiteiten, diensten GGZ, REVA-diensten of centra, OBC, COS, OOOC en kinderpsychiatrische diensten. MDT dienen aanvraag voor jeugdhulpverlening in bij de toegangspoort via INSISTO en niet meer bij het VAPH (uitz. IMB volgende aanvragen). MDT, met uitzondering van de OOOC, ontvangen vanuit jongerenwelzijn vergoeding voor opmaak en indiening van A- documenten overeenkomstig door VAPH in verleden gehanteerde kwaliteitseisen voor de MDT. 7

8 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Beleidskader voor de intersectorale MDT - overgangsperiode Vergoedingen (huidige VAPH tarieven) 8 Zorg in naturaEerste aanvraagA-doc335 euro VolgendeGeactualiseerd A-doc307,84 euro IMBEerste aanvraagA-doc met adviesrapport 335 euro Volgende (ingediend bij en betaald door het VAPH) Adviesrapport307,84 euro PABEerste aanvraagA-doc IJH met PAB inschalingsverslag (IV) 642,84 euro VolgendeGeactualiseerd A-doc PAB-IV 307,84 euro

9 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Beleidskader voor de intersectorale MDT - overgangsperiode Werking A-document moet de nodige diagnostiek bevatten en een voorstel van indicatiestelling om vergoed te worden. Toegangspoort (team IS) beoordeelt kwaliteit. PAB en IMB worden ingediend door resp. PAB-MDT’s en IMB- MDT’s. Voor PAB en IMB worden de bijlagen uit GRIFFOEN opgeladen in INSISTO en bij het A-document gevoegd. IMB: team IS in de toegangspoort oordeelt over de handicap en stuurt desgevallend dossier met typemodule IMB door naar VAPH voor IMB afhandeling. Enkel 1ste aanvraag IMB via toegangspoort; vervolgens bij VAPH als geldig ISV of PEC ticket. 9

10 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Beleidskader voor de intersectorale MDT – periode vanaf 1/1/2015 Indeling van de intersectorale MDT in vier groepen volgens type Groep 1: diensten die georganiseerd worden door de overheid zoals het ondersteuningscentrum jeugdzorg en sociale diensten jeugdrechtbank. Groep 2: voorzieningen in toepassingsgebied IJH die binnen hun reguliere erkenning een MDT-opdracht opnemen en er binnen hun reguliere subsidies voor vergoed worden zoals de OBC, COS en OOOC. Groep 3: voorzieningen in toepassingsgebied IJH die noch erkend, noch gesubsidieerd worden vanuit hun reguliere opdracht voor de MDT-taak, maar die wel een bijkomende erkenning kunnen aanvragen, zoals de CLB, de diensten voor maatschappelijk werk van de mutualiteiten en de CGG. Groep 4: voorzieningen buiten toepassingsgebied IJH die een erkenning kunnen aanvragen zoals kinderpsychiatrische diensten, een privaat team van paramedici en revalidatiecentra. 10

11 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Beleidskader voor de intersectorale MDT – periode vanaf 1/1/2015 Regelgeving - artikel 35 besluit IJH bepaalt het kader: 1.Bepaalde voorzieningen (groep 2) krijgen in besluit het statuut van MDT (art. 35, §1): COS, OBC en OOOC. Deze hoeven geen specifieke MDT-erkenning aan te vragen want vervat in basisopdrachten waarvoor ze reeds erkend zijn. 2.Voorzieningen en samenwerkingsverbanden (groep 3 en 4) kunnen erkend worden als MDT als ze aan de kwaliteitseisen opgenomen in besluit voldoen (art. 35, §2). Minister kan hier bijkomende kwaliteitseisen opleggen in het kader van de erkenningen (vb. min.- aantal dossier: 25 op jaarbasis) 3.Vergoeding wordt geregeld in het besluit en verschilt volgens typevoorziening of de groep waartoe MDT behoort (art. 35, §3). Minister bepaalt de hoogte van de vergoedingen. 11

12 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Beleidskader voor de intersectorale MDT – periode vanaf 1/1/2015 Procedure van erkenning voor de intersectorale MDT Voorzieningen en samenwerkingsverbanden kunnen erkend worden als MDT als ze aan de voorwaarden opgenomen in het besluit IJH (art. 35, §2) en in besluit minister voldoen. Oproep voor erkenning als intersectoraal MDT vanuit Jongerenwelzijn in 2014 Leidend ambtenaar agentschap Jongerenwelzijn erkent de MDT’s. Verloop traject: oproep vanaf mei 2014, intekening tot juli 2014, erkenningen tegen 1 oktober 2014, e-health registratie en vervolgens start op 1 januari 2015. 12

13 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Beleidskader voor de intersectorale MDT – periode vanaf 1/1/2015 Kwaliteitseisen voor de intersectorale MDT 1.Aanbod voor ruime doelgroep jeugdhulpverlening, voor een bijzondere doelgroep met specifieke hulpvragen of voor een combinatie van beide, hetzij voor minderjarigen of voor meerderjarigen die een voortzetting van de jeugdhulpverlening aanvragen. 2.Binnen de werking van het MDT wordt een team aangewezen als multidisciplinair team (elk MDT-lid wordt op naam geregistreerd). 3.Team is multidisciplinair samengesteld (min. Master psychologie/pedagogie en competenties maatschappelijk assistent), beschikt over de nodige expertise en over de competenties op het vlak van diagnostiek (zowel onderkennende, verklarende als handelingsgerichte of indicerende diagnostiek) en kan een beroep doen op andere deskundigen (medici/ hulpmiddelendeskundigen). 13

14 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Beleidskader voor de intersectorale MDT – periode na 1/1/2015 Kwaliteitseisen voor de intersectorale MDT 4.Team verzamelt de beschikbare vraagverhelderende en diagnostische informatie relevant voor de aanvraag NRTJ of is in staat informatie zelf aan te leveren in het kader van een aanvraag bij de toegangspoort. 5.Team bepaalt op objectieve wijze de zorgintensiteit. 6.Besluitvorming met betrekking tot het diagnostisch proces gebeurt in multidisciplinair teamverband. 7.Team stelt indicatiestellingsvoorstel op dat voldoet aan de kwaliteitsvereisten, vermeld in artikel 31, 1° tot en met 6°, van besluit IJH. 14

15 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Beleidskader voor de intersectorale MDT – periode na 1/1/2015 Kwaliteitseisen voor de intersectorale MDT 8.Team of lid van het team is tijdens het proces van aanmelding bij de Toegangspoort contactpersoon-aanmelder bij de Toegangspoort (zie ook artikel 25 besluit), behalve als ze werken in opdracht van het team Indicatiestelling. 9.Team is in staat om een diagnostische praktijk te ontwikkelen (gericht op perspectief cliënt, systematisch en transparant, wetenschappelijk onderbouwd). 10.Team voert een beleid met het oog op de vorming, training en opleiding van medewerkers. 15

16 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Beleidskader voor de intersectorale MDT – periode na 1/1/2015 Kwaliteitseisen voor de intersectorale MDT Voor IMB-aanvragen zullen de betrokken MDT’s na 1/1/2015 nog steeds moeten erkend zijn door VAPH en VAPH doet de kwaliteitsbewaking. Deze IMB-MDT’s moeten naast de algemene erkenningsvoorwaarden voldoen aan de erkenningsvoorwaarden in onderstaande VAPH regelgeving: artikel 23 en 24 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991 betreffende de indiening en afhandeling van de aanvraag tot ondersteuning bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap; het ministerieel besluit van 12 november 2010 houdende vaststelling van de minimale kwaliteitseisen voor de multidisciplinaire teams die erkend zijn door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. 16

17 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Beleidskader voor de intersectorale MDT – periode na 1/1/2015 Financiering voor de intersectorale MDT 1.Voorzieningen uit groep 2 worden vanuit hun basisopdracht reeds vergoed voor het uitvoeren van diagnostiek. Afhankelijk van de aard en grootteorde van de erkenning en financiering kan mogelijks bijkomende vergoeding gerealiseerd worden via bestaande reguliere sectorale financiering. Berust op de capaciteit die de dienst zal inzetten in kader van MDT-werking voor de ITP. 2.Voorzieningen uit groep 3 ontvangen een vergoeding in de vorm van een enveloppe voor het indienen van aanvraagdocumenten bij de Toegangspoort. 3.Voorzieningen uit groep 4 ontvangen een prestatievergoeding per aanvraagdocument dat ze bij de toegangspoort indienen. 17

18 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Beleidskader voor de intersectorale MDT – periode na 1/1/2015 Financiering voor de intersectorale MDT Om in aanmerking te komen voor vergoeding dienen de aanvraagdocumenten van de MDT ingediend bij de Toegangspoort: 1.volledig afgewerkt en kwaliteitsvol te zijn; 2.diagnostiek, een zorgzwaarte-inschaling en een indicatiestellingsvoorstel te bevatten. Het team Indicatiestelling van de Toegangspoort beoordeelt de volledigheid en de kwaliteit van de aangeleverde aanvraagdocumenten. 18

19 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Beleidskader voor de intersectorale MDT – periode na 1/1/2015 Financiering voor de intersectorale MDT Als een erkend multidisciplinair team voor de aanlevering van documenten bij de toegangspoort een vergoeding ontvangt mogen noch dat team of zijn inrichtende macht, noch de medewerkers die eraan verbonden zijn daarvoor een andere vergoeding of beloning vragen of aanvaarden. Voor volgende aanvraagdocumenten die een aanvraag voor individuele materiële bijstand betreffen die rechtstreeks worden ingediend bij het VAPH is de vergoeding ten laste van het VAPH. 19

20 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Beleidskader voor de intersectorale MDT – periode na 1/1/2015 Samenwerkingsverbanden - regelgeving Geen strikt administratief kader opgenomen in het besluit IJH. In besluit is enkel opgenomen: •wat de kwaliteitseisen zijn voor het samenwerkingsverband als MDT (idem voor andere MDT die erkenning vragen), •dat de minister bijkomende kwaliteitseisen kan opleggen, •dat het samenwerkingsverband moet geformaliseerd zijn in een overeenkomst tussen partners samenwerkingsverband. 20

21 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Beleidskader voor de intersectorale MDT – periode na 1/1/2015 Samenwerkingsverbanden – kader jongerenwelzijn Niet strikt formalistisch opgevat. Minimaal een overeenkomst tussen de actoren van het samenwerkingsverband waar de overheid niet in tussenkomt. Er zijn twee mogelijke pistes: 1.één voorziening (vzw) binnen het samenwerkingsverband die de centrale actor is en die de financiering ontvangt en volgens afspraken bedragen overmaakt aan andere partner(s) in kader van de overeenkomst. 2.nieuwe vzw opgericht voor het samenwerkingsverband die als vzw de financiering ontvangt. 21

22 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Beleidskader voor de intersectorale MDT – periode na 1/1/2015 Samenwerkingsverbanden – kader jongerenwelzijn Personeelsleden worden ad nominen opgegeven als MDT – lid in kader van samenwerkingsverband – MDT. Voorstellen voor samenwerkingsverbanden vanuit het werkveld kunnen besproken worden met agentschap jongerenwelzijn. Fundamenteel hierin is: 1.aantonen hoe competenties worden samengebracht en hoe wordt samengewerkt met oog op kwaliteitsvolle diagnostiek, 2.bepaling van de personeelsleden van de partners in het samenwerkingsverband die statuut MDT-lid hebben (moet toch vaak genoeg om dezelfde kern van personen gaan met het oog op de professionaliteit), 22

23 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Beleidskader voor de intersectorale MDT – periode na 1/1/2015 Samenwerkingsverbanden – kader jongerenwelzijn 3.aantonen van de multidisciplinaire besluitvorming voor dossiers (via welke processen en samenwerking), 4.aangeven hoe cliënt betrokken wordt, 5.aangeven dat het over een voldoende aantal dossiers op jaarbasis zal gaan. 23

24 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Beleidskader voor de intersectorale MDT – periode na 1/1/2015 Toezicht Zorginspectie en voor de CLB’s koppeling aan de reguliere doorlichting van de CLB’s. Kwaliteitsstandaarden voor diagnostiek, indicatiestelling en zorginschaling via kwaliteitscentrum diagnostiek. Vorming MDT Regionale feedbacklussen tussen MDT’s en de Toegangspoort in de regio (team IS) en hiernaast Vlaamse infomomenten. 24

25 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Beleidskader voor de intersectorale MDT - informatie Nota beleidskader intersectorale MDT website AJW: (http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/professionelen/ jeugdhulpaanbieders/mdts-en-diagnostiek) Powerpointvoorstellingen: •Infomoment 27/11/2013 •Wijzigingen voor de MDT tav de vroegere werking binnen het VAPH •Aan de slag met het A-document als MDT (Bovenstaande link en doorklikken op ‘meer informatie’.) Omzendbrief VAPH 2014/2 van 20 februari 2014 Lijst erkende MDT op website VAPH en AJW 25

26 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 26 Ervaringen in de pilootregio Oost-Vlaanderen Tips en handvaten voor het invullen van A doc’s

27 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Instemming en ontvankelijkheid Jongere dient akkoord te geven vanaf de leeftijd van 12 jaar •Uitzondering mogelijk indien hij/zij dit niet kan (vb. diep mentaal, in coma, etc.) •Uitzondering dient gemotiveerd te worden. •Uitzonderingen worden steeds door het team beslist. 27

28 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Instemming en ontvankelijkheid Ouders dienen akkoord te geven en aangeduid worden als wettelijke vertegenwoordiger. •Voor een kerngezin is één ouder voldoende, men gaat ervan uit dat die de andere inlicht. •Voor een ouder die niet de wettelijke ouder is omdat hij het kind nooit erkend heeft of uit het ouderlijk gezag ontzet is, hoeft dit niet. •Wanneer een ouder al lange tijd geen contact heeft met het kind hoeft dit niet. 28

29 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Instemming en ontvankelijkheid Beide ouders zijn wettelijke vertegenwoordiger en hebben contact met het kind. •Indien één van beide ouders niet in gaat op initiatieven van de C/A en via de andere ouder zijn akkoord geeft, kan dit voldoende zijn indien we geen redenen hebben om uit te gaan van vechtscheiding. •Indien één van beide ouders feitelijk onbereikbaar is, kan dit in rekening worden genomen. 29

30 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Instemming en Ontvankelijkheid Indien beide ouders niet in het A doc vermeld staan: •Geef uitleg bij Identificatie / Gezin / Opmerkingen •Leg duidelijk uit welke stappen je gezet hebt. •Bij twijfel of het de moeite is om een A doc in te dienen: contacteer Team IS. 30

31 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Pleegzorg Voeg de (kandidaat) pleegouders toe bij identificatie/andere gezinsbetrokkene Geef ook de visie van de (kandidaat) pleegouders bij vraagverheldering Perspectiefzoekende of perspectiefbiedende pleegzorg als module. 31

32 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Hulpverleningsgeschiedenis Alle hulpverlening m.b.t. de jongere mag bij vraagverheldering. •Hulp voor de jongere individueel •Hulp voor de ouders m.b.t. de jongere •Kort weergeven of dit positief of negatief effect had en waarom. •Dit bevat zeer nuttige info voor goede IS. 32

33 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Hulpverleningsgeschiedenis Hulpverlening voor ouders zonder focus op de jongere mag bij vraagverheldering van de ouder. •Vb. begeleid wonen, budgetbegeleiding •Vb. opname psychiatrie, therapie Dit kan relevant zijn om draagkracht van het gezin in te schatten. 33

34 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Diagnostiek: meerdere diagnoses Soms zijn er meerdere diagnoses per kind: meerdere handicap of stoorniscodes. •Graag een luik openen per stoornis/ handicap code •Dan de diagnostiek per stoornis/handicap beschrijven. –Team –Datum –Instrumenten –Kort resultaat 34

35 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Diagnostiek: korte resultaten We vragen een korte weergave van de diagnostiek. •Intelligentie: testresultaten, link met schoolresultaten of ontwikkeling. •ASS: triade van ASS •GES: korte schets van symptomen •Motorische: korte schets van de beperkingen (niet enkel de oorzaak). 35

36 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Diagnostiek: korte resultaten Probeer het zo concreet mogelijk te maken voor die jongere doch ook beknopt. Indien er meerdere diagnoses of problemen zijn (gezin en jongere) dient ook gemotiveerd worden waarom het ene probleem het andere niet volledig kan verklaren. •Vb. verwaarlozing + anderstalige ouders + matig mentale handicap. 36

37 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Typemodules Modulering in het indicatievoorstel = niet evident •Info over MFC-IS en combinaties van modules in het ISV volgt nog Eventuele hulpmiddelen: •Omzendbrief VAPH •Module handboek: http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/vlaams- loket-jeugdhulp/ •Jeugdhulpwijzer 37

38 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Typemodules Bij VAPH modules voor semi internaat, internaat, OBC of MFC dient u ook de handicapcode te verslepen in de module als u ze selecteert. Vanuit team IS passen we steeds de modules aan indien onvolledig of foutief. Uw beschrijving bij IS voorstel in woorden is daarom ook erg belangrijk voor ons. •Bij twijfel nemen we contact op met u. 38

39 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Communicatie met team IS Contacteer team IS in de regio bij twijfel via mail of telefoon, dat is handiger dan nadien vast te lopen. Bijkomende info wordt nooit zomaar gevraagd, het is steeds de bedoeling de beste indicatie voor die jongere te vinden/verantwoorden. 39

40 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Communicatie met INSISTO Ontvankelijk en onontvankelijk •Terugzenden: omdat de vraag fundamenteel niet kan of omdat iets fundamenteel ontbreekt. –Er staat een uitroepteken naast het dossier. Als u erop staat met de muis kan u de reden van terugzenden lezen. –U kan het dossier aanvullen en opnieuw verzenden. •Besprekingsdossier: omdat belangrijke info nog ontbreekt kozen we hiervoor. U krijgt een mail dat het dossier ontvankelijk is. •Consensusdossier: ook mail ontvankelijkheid. 40

41 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Communicatie met INSISTO Ontvankelijkheid en Goedkeuring. •Ontvankelijk = we kunnen het dossier bekijken. Dus niet dat het is goedgekeurd. •Dossier goedgekeurd = er is een beslissing genomen. –Er kan wel een verschil zijn met uw voorstel ! •Dossier geweigerd = onze leidinggevende stuurt het terug voor bijkomende info, etc. 41

42 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Communicatie met INSISTO U krijgt een nummer in de mails van INSISTO. •Dit nummer kan u nu invoeren in INSISTO. U vindt een leeg veld met een vergrootglas boven. •Dit kan u terugvinden bij uw dossier overzicht bovenaan de eerste kolom (minderjarige). •Normaal krijgt u dan het dossier te zien via deze zoekfunctie. 42

43 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Tot slot Indien we een fout maken of er één over het hoofd zien kunnen we dit niet corrigeren. Alleen via een herindicatie van u kunnen we die aanpassen. 43

44 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 44 Kwaliteitscentrum Diagnostiek

45 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Belang kwaliteitsvolle diagnostiek Fundamentele vertrekbasis # principes en functies •Realiseren zorg op maat •Matchen vraag en aanbod •Betrouwbaar en verantwoord prioriteren •Monitoring ifv bijsturen hulpverlening Periodieke doorlichtingen (2002/2010) Vlaams Forum voor Diagnostiek vzw •Niet voldoende garanties kwaliteitsvolle diagnostiek •Vergroten diagnostische kennis en praktijk 45

46 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek Beleidsbrief 2012-2013: oprichting Vlaams Expertisecentrum Diagnostiek Decreet IJH, art. 25 “zowel voor diagnostiek als voor indicatiestelling wordt gebruikgemaakt van instrumenten die gevalideerd zijn door een Vlaams centrum met expertise inzake diagnostiek, indicatiestelling en zorginschaling, zoals bij decreet bepaald.” Legistieke basis: Decreet houdende diverse bepalingen (“mozaïekdecreet) “De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om een centrum voor kwaliteitsbewaking voor het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin op te richten of om mee te werken aan de oprichting ervan.” 46

47 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek Besluit van de Vlaamse Regering (7 februari 2014) •Oprichting van een vzw Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek Perspectief: •Autoriteit ovv diagnostiek (D), indicatiestelling (I) en zorginschaling (ZI) 47

48 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Vzw Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek – gedeeld engagement en partnerschap (1) Gemengde participatie in de oprichting •Vlaamse Gemeenschap •Vlaams Forum voor Diagnostiek •VCLB-koepel 48

49 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Vzw Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek – gedeeld engagement en partnerschap (2) Gemengde samenstelling RvB •Wetenschap/academische hoek •Werkveld •Gebruikers •Overheid Representatief voor verschillende deeldomeinen en expertises Moet onafhankelijke werking centrum bewaken en garanderen 49

50 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Vzw Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek – gedeeld engagement en partnerschap (3) Een ledenvereniging •Doelstellingen vzw onderschrijven •Deskundigheid ovv D, I en ZI •Multidisciplinaire visie •Onafhankelijkheid garanderen 50

51 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek - opdrachten (1) Opvolging en ontsluiting wetenschappelijk onderzoek mbt diagnostiek (D), indicatiestelling (I) en zorginschaling (ZI) Opvolging en ontsluiting van ontwikkelingen mbt D, I en ZI Ontwikkeling en validering van protocollen en andere instrumenten voor D, I en ZI Informatieverstrekking en vorming, begeleiding en ondersteuning van personen of instanties die D, I en ZI gebruiken 51

52 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek – opdrachten (2) Vorming en attestering van personen die binnen instanties zorgen voor opleiding en vorming over het gebruik van protocollen of instrumenten Bewaking van de kwaliteit en uniformiteit bij het gebruik van protocollen of instrumenten Organiseren van intervisie Analyseren en ontsluiten van resultaten van het gebruik van protocollen en instrumenten Rapporteren en formuleren van adviezen aan het beleid 52

53 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek – primaire focus Primair •Focus op Integrale Jeugdhulp •Vergroten kwaliteit van D, I en ZI in functie van het verkennen/motiveren van een vraag naar NRTJ Op termijn •Verbreding opdrachten naar andere sectoren en doelgroepen 53

54 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 54 Zorgzwaarte-inschaling

55 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P IZIKA & IZIIK IZIKA Instrument ter bepaling van de zorgintensiteit voor kinderen en jongeren (>6 jaar) Vertaling CASII (Child & adolescent intensity instrument) IZIIK Instrument ter bepaling van de zorgintensiteit voor kinderen en jongeren (<6 jaar) 55

56 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P IZIKA & IZIIK - doelgroep Aanvankelijk: kinderen en jongeren met ernstige emotionele stoornissen Onderzoeksproject Universiteit Antwerpen: intersectoraal bruikbaar gemaakt (intersectorale terminologie) •Ontwikkelingsstoornissen •Psychische stoornissen •Middelenmisbruik •… 56

57 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P IZIKA & IZIIK - doelstellingen Geïndividualiseerd en op objectieve en gemeenschappelijke wijze •Ernst problematiek bepalen  Benodigde niveau hulpverlening bepalen (holistisch perspectief) Benodigde hulpverlening volgens optimale intensiteit •Om zo laag mogelijke hinder van problematiek op functioneren te bereiken •Om ontwikkeling mogelijk te maken of te optimaliseren 57

58 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P IZIKA & IZIIK – 6 dimensioneel scoringssysteem Evalueren functioneren kind en context •Gericht op kind, met gezin als focus •Obv noden kind en gezin •Community based •Cultureel competent en gevoelig •Evidence based •Toegankelijk en flexibel •Gericht op versterking kind en context 6 dimensies 58

59 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P IZIKA & IZIIK – 6 dimensioneel scoringssysteem IZIKA 1.Gevaar 2.Leeftijdsadequaat functioneren 3.Comorbiditeit 4.Leefomgeving Stressoren Steun 5.Veerkracht en effect zorg 6.Aanvaarding/engagement Kind ouders IZIIK 1.Veiligheid 2.Relatie 3.Omgeving 4.Functioneren- /ontwikkelingsstatus 5.Impact problemen op kind 6.Zorgprofiel Betrokkenheid Beschikbaarheid Doelmatigheid 59

60 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P IZIKA & IZIIK – een 6 dimensioneel scoringssysteem Per dimensie: •5punten schaal (van minst naar meest ernstig) •Voor elke schaal: beschrijvingen •Voor elke dimensie: hoogste score selecteren (= beschrijving waaraan voldaan) Totaalscore: som van de 6 dimensiescores = aanbeveling zorgniveau 60

61 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Benodigde hulpverlening uitgedrukt in zorgniveaus IZIKA 1.Basiszorg 2.Herstelbehoud 3.Ambulant, mobiel 4.Intensief ambulant 5.Intensief/geïntegreerd zonder medische beschikbaarheid 6.Niet beveiligd 24uurs met medische beschikbaarheid 7.Beveiligd onder medische/psychiatrische regie IZIIK 1.Basiszorg 2.Minimale intensiteit 3.Lage intensiteit 4.Matige intensiteit 5.Hoge intensiteit 6.Maximale intensiteit 61

62 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P IZIKA & IZIIK – aanbevolen zorgniveau Zorgniveau gekenmerkt door: •Frequentie en kwantiteit •Betrokkenheid verschillende zorgaanbieders •Intensiteit noodzakelijke coördinatie In algemene beschrijvingen holistisch kader: •Preventieve hulpverlening •Stabilisatie van crisissen •Hulpaanbod voor jongere (fysieke voorzieningen, klinische hulpverlening, …) •Ondersteunend aanbod (context) •Zorgomgeving (eigen context, voorziening, …) 62

63 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P IZIKA & IZIIK – zorgniveaus en indicatiestelling Zorgniveau IZIKA/IZIIK schuift geen specifieke interventies of programma’s naar voor Zorgniveau IZIKA/IZIIK geeft wél informatie die kan helpen bij kiezen/indiceren van typemodules/diensten/programma’s •Typemodules IJH zijn ingedeeld volgens zorgniveaus 63

64 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Van een zorgniveau naar een zorgplan Obv gemeten zorgniveau handvatten voor 7 hulpverleningsvormen 1.Evaluatie van ontwikkeling en functioneren 2.Medische zorg 3.Ontwikkelingsstimulering/onderwijs 4.Geestelijke gezondheid 5.Welzijnszorg/Jongerenwelzijn 6.Zorgcoördinatie/geïndividualiseerd zorgteam 7.Steun uit gemeenschap en gewone contextuele ondersteuning 64

65 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Van een zorgniveau naar een zorgplan - voorbeeld Zorgniveau 4 •Evaluatie van ontwikkeling en functioneren: complexe, geïntegreerde, multidisciplinaire evaluatie Zorgniveau 3 •Ontwikkelingsstimulering/onderwijs: een hogere frequentie aan ontwikkelingsstimulerende zorg aan huis met een training van de vaardigheden van de zorgfiguur 65

66 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Van een zorgniveau naar typemodules Typemodules IJH gesitueerd op de zorgniveaus, bv: •Verblijf voor minderjarigen met een (vermoeden van) handicap (langdurig)  zorgniveau 4 •Ambulante opvang voor kinderen  zorgniveau 3 •Training voor minderjarigen met een handicap (middenfrequentie)  zorgniveau 2 66

67 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P IZIKA & IZIIK – betrouwbaarheid en validiteit Goede resultaten uit Amerikaans, Japans en Vlaams onderzoek Intersectorale aanpassing van het instrument vraagt bijkomend validiteits- en betrouwbaarheidsonderzoek 67

68 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P IZIKA & IZIIK – meerwaarde ITP 1 uniform instrument •1 gemeenschappelijke, intersectorale taal •1 gemeenschappelijke, intersectorale basis voor betrouwbare indicatiestelling Gebruiksvriendelijk: •Snel gebruik: scoring 10 à 15 minuten •Eenvoudig gebruik: –Gesprekken met cliëntsysteem –Op basis van de inhoud van een (goed gedocumenteerd) multidisciplinair verslag •Training noodzakelijk 68

69 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Implementatie IZIKA en IZIIK Onderzoeksopdracht CAPRI eindigt 20 maart a.s. Opgeleverde producten: •Handleiding beide instrumenten •Advies met betrekking tot de validiteit van de instrumenten Voorstel om in 2014 experimenteel in gebruik te nemen i.s.m. enkele MDT’s mits opleiding, ondersteuning en effectopvolging 69

70 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Vragen en antwoorden Mogelijkheid tot het stellen van vragen. Steeds mogelijkheid tot gesprek met medewerkers van de afdeling Intersectorale Toegangspoort als er nog vragen zijn of als er bijkomende informatie nodig is. 70


Download ppt "INFOMOMENT MDT’s 12 maart 2014. WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Programma Verwelkoming en inleiding Beleidskader voor de intersectorale MDT •De overgangsperiode."

Verwante presentaties


Ads door Google