De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Service Public Fédéral FINANCES DOCUMENTATION PATRIMONIALE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE De digitale stedenbouwkundige vergunning Workshop RWO - VVSG - CORVE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Service Public Fédéral FINANCES DOCUMENTATION PATRIMONIALE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE De digitale stedenbouwkundige vergunning Workshop RWO - VVSG - CORVE."— Transcript van de presentatie:

1 Service Public Fédéral FINANCES DOCUMENTATION PATRIMONIALE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE De digitale stedenbouwkundige vergunning Workshop RWO - VVSG - CORVE 22/9/2009 URBAIN 2

2 Service Public Fédéral FINANCES DOCUMENTATION PATRIMONIALE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE Inhoud •URBAIN 1: •URBAIN 2 –Context –Scenario’s –Politiek debat –Scope –Stand van zaken –Structuur

3 Service Public Fédéral FINANCES DOCUMENTATION PATRIMONIALE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE URBAIN 1 Digitale mededeling van de bouwvergunningen door de gemeenten aan de AAPD  Webtoepassing gratis er beschikking van de gemeentebesturen sinds 1/1/2007  Vervanging van de bestaande papieren lijsten 220  Invoer van de afgeleverde bouw- en verkavelingsvergunningen  ofwel rechtstreekse via schermen  ofwel door het opladen van een XML

4 Service Public Fédéral FINANCES DOCUMENTATION PATRIMONIALE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE URBAIN 1 Informatie in Urbain 1:  Datum en referte vergunning  Locatie van de onroerende goederen (adres, perceel, lot)  Identiteit en adres personen (bouwheer en architect)  Informatie over de werken:  Aard van de werken en bestemming gebouw  Datum begin werken  Datum einde werken of 1° ingebruikname  Resultaat conformiteitscontrole

5 Service Public Fédéral FINANCES DOCUMENTATION PATRIMONIALE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE URBAIN 1 NADELEN •Onvolledige informatie over vergunningen: •Geen garantie op informatie over de totaliteit van de vergunningen uitgereikt door alle instanties •Niet steeds gestructureerde informatie : •Adressen en perceelnummers niet altijd gestructureerd wegens diversiteit lokale toepassingen •Onvoldoende informatie over het einde van de werken •Geen informatie over de samenstelling en uitrusting van de op te richten of te verbouwen gebouwen. •Geen bouwplannen

6 Service Public Fédéral FINANCES DOCUMENTATION PATRIMONIALE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE Context Urbain 2 Initiatief KAFKA:  Kabinet Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging Van Quickenborne  Debat over vermindering administratieve lasten voor de procedures met betrekking tot stedenbouwkundige vergunningen.  Betrokken partijen:  Fod Economie: directie Statistiek  Fod Financiën: Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie  Gewesten  Verenigingen van Steden en Gemeenten  Orde van Architecten

7 Service Public Fédéral FINANCES DOCUMENTATION PATRIMONIALE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE Context URBAIN 2 Besluiten van de Kafka debatten: Lastenverlaging bouwvergunningen is mogelijk door middel van een digitale bouwaanvraag:  eenmalige inzameling en opslag van informatie over stedenbouwkundige vergunningen (Only Once)  hergebruik van informatie door de federale, gewestelijke en plaatselijke overheden en de Orde van Architecten volgens de principes van het E-GOV akkoord

8 Service Public Fédéral FINANCES DOCUMENTATION PATRIMONIALE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE URBAIN 2 : oud scenario URBAIN 2 is een uitbreiding van de bestaande webtoepassing URBAIN 1 die gezamenlijk beheerd wordt door de federale overheid en de gewesten met de volgende functies:  Invoer bouwaanvraag door architect of burger  Informatie aanvraagformulier  Toevoeging digitale bijlagen  Gestructureerde beschrijving gebouwen  Uitwisseling gegevens met gemeentelijke en gewestelijke systemen  Uitwisseling gegevens met Orde van Architecten  Uitwisseling gegevens met FOD Economie (Directie Statistiek)

9 Service Public Fédéral FINANCES DOCUMENTATION PATRIMONIALE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE URBAIN 2 : oud scenario Voordeel:  één enkele applicatie Nadelen:  Conflict tussen de competenties van gewesten en de federale overheid.  Wijzigingen in de regionale reglementering en procedures kunnen minder gemakkelijk geïmplementeerd worden in een centrale toepassing.  Moeilijkheid om tot een correcte verdeling van de kosten over te gaan.

10 Service Public Fédéral FINANCES DOCUMENTATION PATRIMONIALE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE URBAIN 2 : nieuw scenario Verschillende modules, die op elkaar afgestemd zijn:  Een module ontworpen en beheerd door het gewest:  bestemd voor de administratieve aspecten van de bouwaanvraag  exploiteerbaar door andere partners zoals Patrimoniumdocumentatie  Een module ontworpen en beheerd door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie:  bestemd voor de beschrijving van de gebouwen  dekt federale behoeften van kadaster, BTW en Directie Statistiek van de FOD Economie (NIS)  exploiteerbaar door andere partners zoals gemeenten en gewest  Een module ontworpen en beheerd door de Orde van Architecten voor de aflevering van een digitaal visum.

11 Service Public Fédéral FINANCES DOCUMENTATION PATRIMONIALE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE URBAIN 2 : nieuw scenario

12 Service Public Fédéral FINANCES DOCUMENTATION PATRIMONIALE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE Politiek debat

13 Service Public Fédéral FINANCES DOCUMENTATION PATRIMONIALE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE Politiek debat Concretisering van het principeakkoord gesloten op het overlegcomité: •aangestuurd door het kabinet van staatssecretaris Clairfayt. •binnen de structuur van interkabinet- werkgroepen moet een akkoord uitgewerkt worden over alle aspecten van de samenwerking •Deelnemers IKW: gewesten, gemeenten, Fod Economie, Orde Architecten

14 Service Public Fédéral FINANCES DOCUMENTATION PATRIMONIALE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE Scope URBAIN 2 Het project URBAIN 2 beoogt de oplevering van diverse producten: •Ontwerp module gebouw (voltooid) •Gebruik van de module gebouw door de architecten en aflevering extracties aan het NIS (aan te vatten) •Integratie van URBAIN 1 (aan te vatten) •Interactie met de gewestelijke modules vergunningen •Interactie met systeem van de Orde van Architecten •Interactie met STIPAD (systeem voor geïntegreerde verwerking van de patrimoniumdocumentatie)

15 Service Public Fédéral FINANCES DOCUMENTATION PATRIMONIALE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE Module gebouw Ontwerp module gebouw en extracties NIS •voorlopig opgeleverd •afhandeling van bugs is nog bezig •voor te stellen aan de betrokken partners zodra de bugs zijn verbeterd •Orde architecten •Gewesten •NIS

16 Service Public Fédéral FINANCES DOCUMENTATION PATRIMONIALE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE Structuur module gebouw Urbain 2 bevat de volgende groepen van gegevens: •Administratieve gegevens (reeds in Urbain 1) •Informatie over het dossier (datum, referte van de vergunning en het visum,..) •De aard van de werken •De locatie van de onroerende goederen (adressen, percelen, kavels) De wijze waarop de administratieve gegevens zullen worden ingezameld dient nog verder afgesproken te worden met RWO en de Orde van Architecten. •Module gebouw (beschrijving vastgoedobjecten) •Gebouwen •Infrastructuur, technische installaties, bodemgebruik,..

17 Service Public Fédéral FINANCES DOCUMENTATION PATRIMONIALE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE Structuur module gebouw •Een dossier (vergunning) kan betrekking hebben op meerdere locaties •Per locatie kunnen er één of meerdere werken plaats vinden (afbraak, nieuwbouw,..) •Voor elk werk op een locatie kunnen één of meerdere vastgoedobjecten beschreven worden in elk van de volgende toestanden: •Toestand vóór de werken •Vergunde toestand •Toestand na de werken

18 Service Public Fédéral FINANCES DOCUMENTATION PATRIMONIALE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE Structuur module gebouw Er bestaan twee soorten vastgoedobjecten: •Elementaire objecten •Bodemgebruik •Technische installaties •Infrastructuur •Vegetatie •Publicitaire installaties •Lokalen •Samengestelde objecten •Gebouwen (bevat één of meerdere entiteiten) •Entiteiten (gelegen op één of meerdere niveaus) •Niveaus (bevat één of meerdere lokalen)

19 Service Public Fédéral FINANCES DOCUMENTATION PATRIMONIALE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE Structuur module gebouw •Elk vastgoedobject beschikt over één of meerdere attributen: Voorbeelden: •Vloeroppervlakte •Hoogte •Volume •Type verwarming •Aantal badkamers •Aantal autostandplaatsen •Attributen worden ofwel rechtstreeks ingevoerd ofwel berekend op basis van andere attributen van hetzelfde of van een onderliggend vastgoedobject

20 Service Public Fédéral FINANCES DOCUMENTATION PATRIMONIALE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE Attributen voor vastgoedobjecten van het type « gebouw» Voorbeelden van attributen die beschreven of berekend worden op het niveau van het gehele gebouw: •Aantal verdiepingen •Aantal gevels •Bebouwde oppervlakte •Vloeroppervlakte •Aantal woonvertrekken Oppervlakte woonvertrekken •Aantal overdekte standplaatsen voor auto’s •Aantal badkamers •Aantal liften •Aanwezigheid van centrale verwarming Structuur module gebouw

21 Service Public Fédéral FINANCES DOCUMENTATION PATRIMONIALE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE Attributen voor vastgoedobjecten van het type « Entiteit» Een gebouw is samengesteld uit één of meerdere entiteiten, bv. •Woning of appartement •handel •kantoor Elke entiteit heeft specifieke attributen, bv. •Vloeroppervlakte van de entiteit •Aantal woonvertrekken •Aantal kamers •Handelsoppervlakte (indien een handelsentiteit) Structuur module gebouw

22 Service Public Fédéral FINANCES DOCUMENTATION PATRIMONIALE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE Attributen voor vastgoedobjecten van het type « niveau» (verdieping) •De lokalen van de entiteiten zijn gelegen op één of meerdere niveaus. •Elk niveau wordt gekenmerkt door attributen •Voorbeelden : •type niveau (volledig bovengronds, bewoonbare dakverdieping, ondergronds,..) •ligging van het niveau (GV,+2, -1) •vloeroppervlakte Structuur module gebouw

23 Service Public Fédéral FINANCES DOCUMENTATION PATRIMONIALE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE Attributen voor vastgoedobjecten van het type« lokaal» •Lokalen zijn de elementaire vastgoedobjecten waaruit de niveaus, entiteiten en gebouwen zijn opgebouwd. •Vele attributen van deze hogere objecten worden berekend op basis van de attributen van lokalen. •Voorbeelden van attributen voor lokalen. •Netto-oppervlakte •Bruto-oppervlakte •Type lokaal Structuur module gebouw

24 Service Public Fédéral FINANCES DOCUMENTATION PATRIMONIALE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE Functies module Gebouwen Kopiëren van de ene toestand naar de andere Voorbeeld: vergunningsaanvraag voor verbouwing •Invullen bestaande toestand •Kopiëren bestaande naar vergunde toestand •Wijzigen vergunde toestand •Op het einde van de werken: kopiëren vergunde naar de uitgevoerde toestand •Eventueel wijzigingen aanbrengen aan uitgevoerde toestand (vb. in geval van gedeeltelijke uitvoering) Kopiëren van een entiteit •Beschrijven van een appartement in een appartementsgebouw •Kopiëren van de entiteit voor alle identieke appartementen •Aanpassen benaming en niveau

25 Service Public Fédéral FINANCES DOCUMENTATION PATRIMONIALE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE De nomenclatuur van de vastgoedobjecten binnen URBAIN 2 is hiërarchisch opgebouwd. 01Bâtimentgebouw 01.1bâtiment résidentielresidentieel gebouw 01.1.1maison d'habitationwoonhuis 01.1.2immeuble à appartementsappartementsgebouw 01.1.3résidence collectivecollectief verblijf 01.1.3.01maison de reposrusthuis 01.1.3.02résidence servicesservice flats 01.1.3.03séniorieseniorie 01.1.3.04orphelinatweeshuis 01.1.3.05prisongevangenis 01.1.3.06caserne militairelegerkazerne 01.1.3.07Habitation accueil socialSociaal opvangtehuis 01.1.3.08Cloître, abbayeKlooster, abdij 01.1.3.99autre résidence collectiveandere collectieve residentie 01.1.4 Résidence occassionnelle de vacanciers, touristes ou voyageurs Tijdelijk verblijf voor vakantiegangers, toeristen of reizigers Nomenclatuur vastgoedobjecten

26 Service Public Fédéral FINANCES DOCUMENTATION PATRIMONIALE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE De combinatie van de URBAIN 2 nomenclatuur met één of meerdere attributen moet toelaten om de specifieke nomenclatuur voor andere partners af te leiden en mee te delen. Voorbeeld: type gebouw volgens de NIS-nomenclatuur: CODE URBAINSousTypeNATTRIBUTE 1ATTRIBUTE 2 CODE NIS 01.1.1huis nBatNbFacades 2 011 01.1.1huis nBatNbFacades 3 012 01.1.1huis nBatNbFacades 4 cBatModeConstruction 01013 01.1.1huis nBatNbFacades 4 cBatModeConstruction 02014 01.1.2appartementsgebouw 015 01.1.3collectief verblijf 020 Nomenclatuur vastgoedobjecten

27 Service Public Fédéral FINANCES DOCUMENTATION PATRIMONIALE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE BESLUIT •De producten “digitale stedenbouwkundige vergunning” en “URBAIN 2” zijn complementair. •Er is een politiek akkoord over het principe. •Er is een prototype module gebouw voorhanden. •Er is nog werk aan de winkel om beide structuren perfect op mekaar af te stemmen en een samenwerkingsakkoord af te sluiten dat alle aspecten van de samenwerking regelt.

28 Service Public Fédéral FINANCES DOCUMENTATION PATRIMONIALE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE Vragen


Download ppt "Service Public Fédéral FINANCES DOCUMENTATION PATRIMONIALE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE De digitale stedenbouwkundige vergunning Workshop RWO - VVSG - CORVE."

Verwante presentaties


Ads door Google