De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De digitale stedenbouwkundige vergunning

Verwante presentaties


Presentatie over: "De digitale stedenbouwkundige vergunning"— Transcript van de presentatie:

1 De digitale stedenbouwkundige vergunning
URBAIN 2 De digitale stedenbouwkundige vergunning Workshop RWO - VVSG - CORVE 22/9/2009

2 Inhoud URBAIN 1: URBAIN 2 Context Scenario’s Politiek debat Scope
Stand van zaken Structuur

3 URBAIN 1 Digitale mededeling van de bouwvergunningen door de gemeenten aan de AAPD Webtoepassing gratis er beschikking van de gemeentebesturen sinds 1/1/2007 Vervanging van de bestaande papieren lijsten 220 Invoer van de afgeleverde bouw- en verkavelingsvergunningen ofwel rechtstreekse via schermen ofwel door het opladen van een XML

4 URBAIN 1 Informatie in Urbain 1: Datum en referte vergunning
Locatie van de onroerende goederen (adres, perceel, lot) Identiteit en adres personen (bouwheer en architect) Informatie over de werken: Aard van de werken en bestemming gebouw Datum begin werken Datum einde werken of 1° ingebruikname Resultaat conformiteitscontrole

5 URBAIN 1 NADELEN Onvolledige informatie over vergunningen:
Geen garantie op informatie over de totaliteit van de vergunningen uitgereikt door alle instanties Niet steeds gestructureerde informatie : Adressen en perceelnummers niet altijd gestructureerd wegens diversiteit lokale toepassingen Onvoldoende informatie over het einde van de werken Geen informatie over de samenstelling en uitrusting van de op te richten of te verbouwen gebouwen. Geen bouwplannen

6 Context Urbain 2 Initiatief KAFKA:
Kabinet Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging Van Quickenborne Debat over vermindering administratieve lasten voor de procedures met betrekking tot stedenbouwkundige vergunningen. Betrokken partijen: Fod Economie: directie Statistiek Fod Financiën: Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie Gewesten Verenigingen van Steden en Gemeenten Orde van Architecten

7 Context URBAIN 2 Besluiten van de Kafka debatten:
Lastenverlaging bouwvergunningen is mogelijk door middel van een digitale bouwaanvraag: eenmalige inzameling en opslag van informatie over stedenbouwkundige vergunningen (Only Once) hergebruik van informatie door de federale, gewestelijke en plaatselijke overheden en de Orde van Architecten volgens de principes van het E-GOV akkoord

8 URBAIN 2 : oud scenario Invoer bouwaanvraag door architect of burger
URBAIN 2 is een uitbreiding van de bestaande webtoepassing URBAIN 1 die gezamenlijk beheerd wordt door de federale overheid en de gewesten met de volgende functies: Invoer bouwaanvraag door architect of burger Informatie aanvraagformulier Toevoeging digitale bijlagen Gestructureerde beschrijving gebouwen Uitwisseling gegevens met gemeentelijke en gewestelijke systemen Uitwisseling gegevens met Orde van Architecten Uitwisseling gegevens met FOD Economie (Directie Statistiek)

9 URBAIN 2 : oud scenario Voordeel: Nadelen: één enkele applicatie
Conflict tussen de competenties van gewesten en de federale overheid. Wijzigingen in de regionale reglementering en procedures kunnen minder gemakkelijk geïmplementeerd worden in een centrale toepassing. Moeilijkheid om tot een correcte verdeling van de kosten over te gaan.

10 URBAIN 2 : nieuw scenario
Verschillende modules, die op elkaar afgestemd zijn: Een module ontworpen en beheerd door het gewest: bestemd voor de administratieve aspecten van de bouwaanvraag exploiteerbaar door andere partners zoals Patrimoniumdocumentatie Een module ontworpen en beheerd door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie: bestemd voor de beschrijving van de gebouwen dekt federale behoeften van kadaster, BTW en Directie Statistiek van de FOD Economie (NIS) exploiteerbaar door andere partners zoals gemeenten en gewest Een module ontworpen en beheerd door de Orde van Architecten voor de aflevering van een digitaal visum.

11 URBAIN 2 : nieuw scenario

12 Politiek debat

13 Politiek debat Concretisering van het principeakkoord gesloten op het overlegcomité: aangestuurd door het kabinet van staatssecretaris Clairfayt. binnen de structuur van interkabinet-werkgroepen moet een akkoord uitgewerkt worden over alle aspecten van de samenwerking Deelnemers IKW: gewesten, gemeenten, Fod Economie, Orde Architecten

14 Scope URBAIN 2 Het project URBAIN 2 beoogt de oplevering van diverse producten: Ontwerp module gebouw (voltooid) Gebruik van de module gebouw door de architecten en aflevering extracties aan het NIS (aan te vatten) Integratie van URBAIN 1 (aan te vatten) Interactie met de gewestelijke modules vergunningen Interactie met systeem van de Orde van Architecten Interactie met STIPAD (systeem voor geïntegreerde verwerking van de patrimoniumdocumentatie)

15 Module gebouw Ontwerp module gebouw en extracties NIS
voorlopig opgeleverd afhandeling van bugs is nog bezig voor te stellen aan de betrokken partners zodra de bugs zijn verbeterd Orde architecten Gewesten NIS

16 Structuur module gebouw
Urbain 2 bevat de volgende groepen van gegevens: Administratieve gegevens (reeds in Urbain 1) Informatie over het dossier (datum, referte van de vergunning en het visum, ..) De aard van de werken De locatie van de onroerende goederen (adressen, percelen, kavels) De wijze waarop de administratieve gegevens zullen worden ingezameld dient nog verder afgesproken te worden met RWO en de Orde van Architecten. Module gebouw (beschrijving vastgoedobjecten) Gebouwen Infrastructuur, technische installaties, bodemgebruik, ..

17 Structuur module gebouw
Een dossier (vergunning) kan betrekking hebben op meerdere locaties Per locatie kunnen er één of meerdere werken plaats vinden (afbraak, nieuwbouw, ..) Voor elk werk op een locatie kunnen één of meerdere vastgoedobjecten beschreven worden in elk van de volgende toestanden: Toestand vóór de werken Vergunde toestand Toestand na de werken

18 Structuur module gebouw
Er bestaan twee soorten vastgoedobjecten: Elementaire objecten Bodemgebruik Technische installaties Infrastructuur Vegetatie Publicitaire installaties Lokalen Samengestelde objecten Gebouwen (bevat één of meerdere entiteiten) Entiteiten (gelegen op één of meerdere niveaus) Niveaus (bevat één of meerdere lokalen)

19 Structuur module gebouw
Elk vastgoedobject beschikt over één of meerdere attributen: Voorbeelden: Vloeroppervlakte Hoogte Volume Type verwarming Aantal badkamers Aantal autostandplaatsen Attributen worden ofwel rechtstreeks ingevoerd ofwel berekend op basis van andere attributen van hetzelfde of van een onderliggend vastgoedobject

20 Structuur module gebouw
Attributen voor vastgoedobjecten van het type « gebouw» Voorbeelden van attributen die beschreven of berekend worden op het niveau van het gehele gebouw: Aantal verdiepingen Aantal gevels Bebouwde oppervlakte Vloeroppervlakte Aantal woonvertrekken Oppervlakte woonvertrekken Aantal overdekte standplaatsen voor auto’s Aantal badkamers Aantal liften Aanwezigheid van centrale verwarming

21 Structuur module gebouw
Attributen voor vastgoedobjecten van het type « Entiteit» Een gebouw is samengesteld uit één of meerdere entiteiten, bv. Woning of appartement handel kantoor Elke entiteit heeft specifieke attributen, bv. Vloeroppervlakte van de entiteit Aantal woonvertrekken Aantal kamers Handelsoppervlakte (indien een handelsentiteit)

22 Structuur module gebouw
Attributen voor vastgoedobjecten van het type « niveau» (verdieping) De lokalen van de entiteiten zijn gelegen op één of meerdere niveaus. Elk niveau wordt gekenmerkt door attributen Voorbeelden : type niveau (volledig bovengronds, bewoonbare dakverdieping, ondergronds, ..) ligging van het niveau (GV,+2, -1) vloeroppervlakte

23 Structuur module gebouw
Attributen voor vastgoedobjecten van het type« lokaal» Lokalen zijn de elementaire vastgoedobjecten waaruit de niveaus, entiteiten en gebouwen zijn opgebouwd. Vele attributen van deze hogere objecten worden berekend op basis van de attributen van lokalen. Voorbeelden van attributen voor lokalen. Netto-oppervlakte Bruto-oppervlakte Type lokaal

24 Functies module Gebouwen
Kopiëren van de ene toestand naar de andere Voorbeeld: vergunningsaanvraag voor verbouwing Invullen bestaande toestand Kopiëren bestaande naar vergunde toestand Wijzigen vergunde toestand Op het einde van de werken: kopiëren vergunde naar de uitgevoerde toestand Eventueel wijzigingen aanbrengen aan uitgevoerde toestand (vb. in geval van gedeeltelijke uitvoering) Kopiëren van een entiteit Beschrijven van een appartement in een appartementsgebouw Kopiëren van de entiteit voor alle identieke appartementen Aanpassen benaming en niveau

25 Nomenclatuur vastgoedobjecten
De nomenclatuur van de vastgoedobjecten binnen URBAIN 2 is hiërarchisch opgebouwd. 01 Bâtiment gebouw 01.1 bâtiment résidentiel residentieel gebouw 01.1.1 maison d'habitation woonhuis 01.1.2 immeuble à appartements appartementsgebouw 01.1.3 résidence collective collectief verblijf maison de repos rusthuis résidence services service flats séniorie seniorie orphelinat weeshuis prison gevangenis caserne militaire legerkazerne Habitation accueil social Sociaal opvangtehuis Cloître, abbaye Klooster, abdij autre résidence collective andere collectieve residentie 01.1.4 Résidence occassionnelle de vacanciers, touristes ou voyageurs Tijdelijk verblijf voor vakantiegangers, toeristen of reizigers

26 Nomenclatuur vastgoedobjecten
De combinatie van de URBAIN 2 nomenclatuur met één of meerdere attributen moet toelaten om de specifieke nomenclatuur voor andere partners af te leiden en mee te delen. Voorbeeld: type gebouw volgens de NIS-nomenclatuur: CODE URBAIN SousTypeN ATTRIBUTE 1 ATTRIBUTE 2 CODE NIS 01.1.1 huis nBatNbFacades 2 011 3 012 4 cBatModeConstruction 01 013 02 014 01.1.2 appartementsgebouw 015 01.1.3 collectief verblijf 020

27 BESLUIT De producten “digitale stedenbouwkundige vergunning” en “URBAIN 2” zijn complementair. Er is een politiek akkoord over het principe. Er is een prototype module gebouw voorhanden. Er is nog werk aan de winkel om beide structuren perfect op mekaar af te stemmen en een samenwerkingsakkoord af te sluiten dat alle aspecten van de samenwerking regelt.

28 Vragen


Download ppt "De digitale stedenbouwkundige vergunning"

Verwante presentaties


Ads door Google