De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Op stap naar het secundair onderwijs Infosessie 19-11-08 Deel 1 Kwaliteitsvolle schoolloopbaanbegeleiding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Op stap naar het secundair onderwijs Infosessie 19-11-08 Deel 1 Kwaliteitsvolle schoolloopbaanbegeleiding."— Transcript van de presentatie:

1 1 Op stap naar het secundair onderwijs Infosessie 19-11-08 Deel 1 Kwaliteitsvolle schoolloopbaanbegeleiding

2 2 Wat beoog je met de begeleiding van de overgang?  Doelen bij leerlingen? -Helder, realistisch en positief zelfconcept -Ruime kennis van de horizon - Keuzemogelijkheden, scholen - Relatie opleidingen ~ beroepen -Keuzevaardigheid - Stapsgewijs aanpakken - Anderen betrekken - Gender- en statusonafhankelijk kiezen… - Weloverwogen beslissen en beslissing uitvoeren  Doelen bij ouders? - Zelfde doelstellingen, maar op hun niveau Weloverwogen keuzebeslissing die leidt tot welbevinden, leren en zelfstandig uitbouwen van een loopbaan

3 3 Wat vind je nu erg belangrijk in de begeleiding?  Als … zou wegvallen, zou dit erg zijn voor de kwaliteit van de keuzebegeleiding

4 4 Wat mis je in de begeleiding?  Welk materiaal, initiatief… zou je dichter brengen bij een goede keuzebegeleiding?

5 5 Succesfactor 1: alle actoren betrekken  Leerling  Ouders  Leerkrachten 4 e, 5 e, 6 e, zorgcoördinator, ortho, directie…  CLB-medewerker

6 6 Succesfactor 2: Evenwicht in doelstellingen  Zelfkennis vergroten  Horizon verruimen  Kunnen plannen en sturen  Band eindtermen?

7 7 Succesfactor 3: Procesgericht  Sensibiliseren  Breed kijken  Gericht verkennen  Synthese  Beslissing  Uitvoering

8 8 Succesfactor 4: Aanpak op drie niveau’s  Educatie  Preventie  Hulp

9 9 Niveau 1: educatieve activiteiten voor alle leerlingen  Systematiek in keuzelessen, eventueel met behulp van “Op stap naar het secundair onderwijs”  Interactieve, krachtige werkvormen (KENZO-kwis, Talentenspel, Toekomstspel…)  Buitenschoolse activiteiten (schoolbezoeken, beroepenhuis…)  Integratie in vakken (taal, wo…)  Check evenwicht talenten ontdekken, keuzemogelijkheden kennen, leren kiezen School is eerste verantwoordelijke, CLB kan ondersteunen

10 10 Niveau 1: ook educatieve activiteiten voor alle ouders Het CLB-aanbod: -Folders, brochure “Naar de eerste graad” -Informatie- en vormingsavonden voor oudersInformatie- en vormingsavonden voor ouders -Ouders helpen informeren over scholen - Wanneer infodagen bezoeken? - Hoe? : VISS (Vragenlijst voor het informeren over scholen) School betrekt ouders bij keuzelessen bij projecten (bvb als beroepsbeoefenaars) op ouderavonden (o.a. begin schooljaar) en -contacten

11 11 Niveau 2: preventie (1)  Opsporing van risico’s en vragen -Bijzondere aandacht voor sommige leerlingen -Bevraging van ouders (schoolvragenlijst)schoolvragenlijst -MDO (school en CLB) -Oudercontact  Gerichte werking naar doelgroepen -Leerlingen die een individuele leerweg nodig hebben (en hun ouders) vanaf 4 e lj -Ouders die we moeilijk bereiken -Leerlingen met leerstoornissen

12 12 Niveau 2: preventie (2)  Continuïteit van zorg -Ondersteunen van ouders bij de communicatie met de secundaire school: noden van het kind en effectieve zorg -> mogelijkheden BaSO-fiche

13 13 Niveau 3: keuzehulp  Op vraag van ouders, leerlingen of leerkrachten  Een begeleidingsaanbod bij zorgleerlingen  Voor zorgleerlingen altijd in overleg met CLB  Eventueel met aanvullende CLB-diagnostiek  Begeleidershouding: -Samen op weg -Verhelderen van (zelf)beeld van leerling en de keuzemogelijkheden (rationeel en emotioneel) -Helpen kiezen (adviesgesprek) -Toeleiden

14 14 Succesfactor 5: Systematisch  Leerlijn doorheen de derde graad  Keuzebegeleidingsplan -Wat -Wie -Wanneer Zie stappenpan in infopakket CLBstappenpan -> om te zetten in een schooleigen keuzebegeleidingsplan

15 15 Kwaliteitscriteria voor de keuzebegeleiding -Met alle actoren - leerling - ouders - school (leerkracht, zoco, ortho, directie) - CLB -Evenwicht in doelstellingen - Zelfconcept, horizon, plannen en sturen - Afstemming op realisatie eindtermen -Procesgericht - Gespreid in de tijd - Opbouw van activiteiten naar synthese -Aanpak op 3 niveaus - Educatie - Preventie - Hulp -Systematisch - Over verschillende leerjaren - Keuzebegeleidingsplan (wat, wanneer, wie?) Hulpmiddel: screening van LOSO- begeleidingsactiviteiten - Wat loopt goed? - Wat kunnen we verder ontwikkelen? - Wat zijn hiervoor de voorwaarden?

16 16 Ander materiaal voor projectplanning  Beginsituatieanalyse GOK, thema doorstroming en oriëntering -Steunpunt GOK http://www.cteno.be/gok/iframe/screeningsinstrument_2008_doorstroming_orientering_ba sis.pdf -VCLB-koepel: analyse-instrument http://www.vclb-service.be/produkten/uitgebreide%20produkten/701820xl.htm

17 17 SLB-doelstellingen voor alle actoren Horizon verruimen Zelfkennis verwerven Plannen en sturen Vaardigheid van ouders Vaardigheid van leerlingen Vaardigheid van leerkrachten Ondersteuning door CLB

18 18 Rol van de leerkracht  Bij keuzebegeleidingsactiviteiten in de klas: -Deskundige volwassene -Begeleider van de leerprocessen -Verantwoordelijk voor realisatie van eindtermen - Leren kiezen - Leren leren  Bij evaluatie en toekennen van getuigschrift basisonderwijs: -beslissen en sturen!  Bij verzekeren van continuïteit in de zorg: -ondersteunen van ouders in communicatie met SO -toeleiden naar zorg in SO (buddy, leerweg op maat…)

19 19 Rol van de leerkracht  Keuzehulp: begeleiden vanuit emancipatorische basishouding -Sensibiliseren -Objectief informeren (aansluiten bij de vraag) - Over kind - Over keuzemogelijkheden -Stimuleren tot keuzegedrag: wat kan je, na dit gesprek, zelf ondernemen om tot een goede keuze te komen? -Adviseren (zoveel mogelijk op vraag): Jij informeert over de verwachte uitkomsten van één of meerdere keuzemogelijkheden Ouders en leerling nemen zelf verantwoordelijkheid voor beslissing -Toeleiden (contacten, intake…)

20 20 Materiaal voor klasgebruik  Keuzewerkboek “Op stap naar het secundair onderwijs ”  Materialen “Helden van elke dag”

21 21 Keuzewerkboek: “OP STAP NAAR HET SECUNDAIR ONDERWIJS”  stap 1: Ik denk na over kiezen  stap 2: Ik leer mezelf kennen  stap 3: Ik verken de beroepenwereld  stap 4: Ik leer het secundair onderwijs kennen  stap 5: Ik maak een keuze Procesmatige opbouw met aandacht voor informatie, verwerking van ervaringen en synthese

22 22 www.heldenvanelkedag.be

23 23 Helden van elke dag  Talentenzoektocht en toekomstparcours (start in 5 e lj)  Toekomstspel  Thema WO: arbeid

24 24 Talentenspel: eigen competenties ontdekken  Probleemoplossende competenties  Zelfsturende competentie  Sociale competentie  Communicatieve competentie  Vakgerichte competentie

25 25

26 26

27 27 Toekomstspel: beroepsprofielen leren kennen… …en koppelen aan vereiste competenties  Binnen 5 leefruimtes (lagere school, secundaire school, vrije tijd, thuis, job)  …krijgen leerlingen opdrachten (kennisvragen, meningen, toevalsfactoren, doe-opdrachten, brugopdrachten)  … en verzamelen -credits om een diplomapuzzel af te maken -talenten op hun individuele beroepsfiche

28 28

29 29

30 30

31 31 Hulp bij school- en studiekeuzeproces Beslissen afwegen alternatieven studierichting Beslissen afwegen alternatieven school welbevinden tevredenheid leren ontplooiing (zelf)kennis leerling/ouders Informeren over studieaanbod Informeren over scholen

32 32 Spreken over scholen: deontologie  Eerste bekommernis: weloverwogen keuze mogelijk maken, met maximale kansen op welbevinden en leren van de leerling  Welke zijn de gevolgen voor de school? -Let op met gekleurde informatie -Zou je dit ook zeggen wanneer iemand van de school erbij is?  Welke zijn de maatschappelijke consequenties van mijn uitspraken? -Maatschappelijke segregatie? -Concentratie van zorgleerlingen?

33 33 Een school aanraden of begeleiden van het schoolkeuzeproces?  Samen nadenken over wat belangrijk is voor leerling en ouders -Combineren van school- en studiekeuze -Niet te sterk focussen op één aspect (vb. leerstoornis)  Scholenaanbod analyseren -Op basis van objectieve gegevens -Een voorselectie maken (shortlist)  Minder mondige of kansarme ouders hebben soms extra steun of advies nodig  Er zijn vele goede scholen -De gemeenschappelijkheid is groot -De verschillen krijgen (te) veel aandacht

34 34 Begeleiden van het schoolkeuzeproces: Hulpmiddelen om te informeren over scholen  Hulpmiddel voor ouders voor verkennen van eigen noden en kenmerken van scholen: VISS VISS : vragenlijst voor het informeren over scholen en studierichtingen  Stimuleer bij ouders het gesprek met de secundaire school: -Afstemmen noden / mogelijkheden -Zeker indien specifieke zorgvragen -Inschrijvingsgesprek =/ intakegesprek

35 35 Hulpmiddelen om te informeren over scholen  Objectieve, publieke informatie: De scholengids www.digiCLB.be/scholengidswww.digiCLB.be/scholengids contactgegevens, website, studie-aanbod, kennismakingsmomenten Bereikbaarheid  Objectieve informatie maar niet publiek en moeilijker te kennen -Grootte van de klassen, verhouding jongens/meisjes, evaluatiesysteem -Loopbanen van oud-leerlingen - -> interpretatie van succes of mislukking? - Risico te voorzichtig te worden  Opletten met -Studieniveau -Doorstromingskansen -Kwaliteit van de zorg -…

36 36 Het studieaanbod in de scholengids  in de eerste graad: - Verschillen in het keuzegedeelte!  In 2 e en 3 e graad: -Schooltypes qua aanbod -Enkel ASO -Enkel BSO -TSO -Enkel KSO -Breed aanbod: ASO - BSO - TSO - (KSO) -Een mogelijke loopbaan tot in het 6 de jaar?


Download ppt "1 Op stap naar het secundair onderwijs Infosessie 19-11-08 Deel 1 Kwaliteitsvolle schoolloopbaanbegeleiding."

Verwante presentaties


Ads door Google