De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.scienceintransition.nl Frank Huisman UMC Utrecht / Descartes Centrum UU.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.scienceintransition.nl Frank Huisman UMC Utrecht / Descartes Centrum UU."— Transcript van de presentatie:

1 www.scienceintransition.nl Frank Huisman UMC Utrecht / Descartes Centrum UU

2 Ontwikkelingen in de afgelopen 30 jaar   Big Science: internationaal, interdisciplinair, kapitaalintensief   Schaalvergroting en verzakelijking   Prikkels en beloningen zijn veranderd: kwantitatieve criteria voor meten van impact

3

4 Bezorgdheid om:   De rol van de wetenschap als producent van nuttige kennis   De rol van de universiteit als producent van de intellectuele elite van de toekomst   De manier waarop deze uitdagingen worden tegemoetgetreden mbv financiële prikkels en kwantitatieve beoordelingscriteria

5 The Economist, 19 oktober 2013

6 NRC, 2 november 2013

7 ‘Research: increasing value, reducing waste’, The Lancet, 8 januari 2014 In 2010: mondiale uitgaven aan biomedisch onderzoek 240 miljard dollar; 85% hiervan ‘weggegooid’   ‘There is a strong feeling among many scientists that something has gone wrong with our system for assessing the quality of scientific research’   ‘Science is a global, multidisciplinary, loosely organized, and heterogeneous endeavor’   ‘We need less research, better research, and research done for the right reasons’

8 ‘A sense of urgency’   Fraudegevallen: incidenten of gevolg van systeemfouten?   Nadruk op kwantiteit ipv kwaliteit (publicaties, studenten)   Terugtredende overheid en valorisatie-eis   Ontstaan van een audit culture   Burn out-gevallen onder academisch personeel   In het algemeen: wezenlijk andere prikkels en prioriteiten, vergeleken met de periode vóor 1970   Democratische participatie in de kennissamenleving?

9 De initiatiefnemers   Prof. Frank Miedema (vice-voorzitter RvB UMCU en decaan Medische Faculteit)   Dr Jerome Ravetz (Oxford, auteur van Scientific knowledge and its social problems, 1971)   Dr Huub Dijstelbloem (UvA / WRR)   Prof. Wijnand Mijnhardt (directeur Descartes Centrum UU)   Prof. Frank Huisman (UU / UM)

10 Probleemanalyse: 6 thema’s   Wetenschapsbeelden   Vertrouwen   Kwaliteit   Corruptie   Democratie   Communicatie   Later ook: universiteit / onderwijs - - Position paper en website - - Vier workshops en een internationaal congres (KNAW)

11 Wetenschapsbeelden: analyse   Geïdealiseerd: door nieuwsgierigheid gedreven wetenschappers leveren onbetwijfelbare en maatschappelijk nuttige kennis   Realistisch: wetenschappers zijn gewone mensen met alledaagse motieven. Ze hebben financiële en carrièremotieven; ze kunnen met elkaar van mening verschillen en zelfs strijdige belangen hebben

12 Wetenschapsbeelden: aanbevelingen   Informeer het publiek over de onzekerheid van wetenschappelijke resultaten, over de manier waarop resultaten tot stand komen en over de alledaagse motieven van wetenschappers   Dit voorkomt onbegrip en teleurstelling over discussiërende wetenschappers, over kennis die bij nader inzien onjuist blijkt, en over zich misdragende wetenschappers

13 Vertrouwen: analyse Publiek vertrouwen in wetenschap is van groot belang. Echter:   Gewijzigde gezagsverhoudingen in samenleving   Wetenschap is georganiseerd op basis van scepsis en twijfel   Hyperspecialisatie en verlies van overzicht   Information overload: kennis voor iedereen op het internet   Wetenschappelijk advies is niet altijd ondubbelzinnig   Publiek bewustzijn van belangenconflicten of – verstrengeling

14 Vertrouwen: aanbevelingen Vertrouwen laat zich moeilijk organiseren. Niettemin:   Vertel het publiek hoe wetenschap echt werkt   Besluit in welke arena prioriteiten moeten worden gesteld: de wetenschappelijke of de politieke - of een mengvorm van beide   Streef naar een evenwicht tussen georganiseerde scepsis en vertrouwen

15 Kwaliteit: analyse   De dominante methode om kwaliteit vast te stellen is kwantitatief (aantal publicaties, citaties, prijzen, beurzen, patenten). Dit geldt vooral in de geneeskunde   Sterke neiging tot risicoloos onderzoek en snelle (‘sexy’) resultaten   Echter: niet alles kan worden gekwantificeerd; bovendien heeft elke discipline zijn eigen stijl

16 The credit cycle van Latour en Woolgar (1979)

17 Kwaliteit: aanbevelingen   Hanteer een inhoudelijke evaluatie van artikelen, beursaanvragen en talent ipv een mechanistisch- bibliometrische   Publiceer minder maar hoogwaardige artikelen   Organiseer (mmv KNAW, NWO, VSNU, NFU) debatten waar kwaliteitsstandaarden worden besproken   Differentieer kwaliteitsmeting naar discipline   Betrek maatschappelijke stakeholders bij het stellen van prioriteiten en de verdeling van gelden

18 Corruptie: analyse   De tijd voor goede peer review ontbreekt vaak   Valorisatieprikkels leiden tot samenwerking met private partijen, waardoor belangen- tegenstellingen (kunnen) ontstaan   Calculerend gedrag van onderzoekers tgv prestatie- en publicatiedruk   Fraudegevallen als symptoom van systeemfouten

19 Corruptie: aanbevelingen   Maak reviewen van andermans werk even aantrekkelijk als publiceren van eigen werk   Laat publiek zien hoe wetenschappelijke besluiten over maatschappelijke kwesties worden genomen. Maak duidelijk dat belangen en onderhandelingen deel zijn van het proces   Strikte afspraken (en streng toezicht) mbt financiële afhankelijkheid van externe partners

20 Democratie: analyse   Wetenschap en politiek: de eerste zoekt waarheid, de tweede gaat over collectieve besluitvorming   Wetenschap is zeer kapitaalintensief, en wordt betaald uit collectieve middelen   In een democratische kennissamenleving heeft het publiek recht op medezeggenschap en verantwoording   Echter: problemen zijn complex, kennis is gespecialiseerd, adviezen zijn soms gepolitiseerd   Hoe organiseren we democratische participatie en accountability?

21 Democratie: aanbevelingen   Wees niet bang voor tegenstrijdige adviezen, probeer te achterhalen waar de verschillen vandaan komen, laat experimenten toe   Laat het vaststellen van onderzoeksprioriteiten niet uitsluitend over aan wetenschappers; betrek ook maatschappelijke stakeholders   Brede debatten en afwegingen nodig in publieke arena’s (parlement, WRR, Rathenau, NWO, KNAW)   Meer risicodragende langetermijn financiering tbv complexe problemen

22 Communicatie: analyse   Wetenschapsvoorlichting is ooit ontstaan vanuit de behoefte het publiek te informeren over de besteding van belastinggelden aan wetenschap   Echter: vaak wordt het publiek niet geïnformeerd over de realiteit van wetenschap, maar wordt een beeld gepresenteerd van nobele wetenschappers die zekere kennis produceren - omdat dat het best verkoopt   Bovendien: gebrek aan tijd; wetenschapsnieuws moet bondig en ‘leuk’ zijn   Wetenschapsjournalistiek geeft daardoor vaak geen realistisch beeld

23 Communicatie: aanbevelingen   Communicatiemedewerkers moeten niet hun universiteit ‘verkopen’, maar het publiek informeren over de mechanismen van de wetenschap, teneinde het debat daarover te faciliteren   Wetenschappers moeten zichzelf ook inspannen het publiek te informeren   Iedereen moet stoppen met het verspreiden van de mythe (wetenschap wordt uitgevoerd door mensen met hoge moraal, perfecte methodes en zonder belangen)

24 Universiteit: analyse   Het ideaal van ‘hoger onderwijs voor velen’ een fiasco   Output funding: in concurrentie met andere universiteiten wordt een bonus gezet op de productie van zoveel mogelijk afgestudeerden   Burn out onder stafleden; de kwaliteit van curricula onder druk   Diploma-inflatie: overproduktie van afgestudeerden en gepromoveerden, bul minder relevant op de arbeidsmarkt

25 ‘Perverse prikkels’, Vrij Nederland, 8 febr 2014

26 Universiteit: aanbevelingen   Stop perverse financiële prikkels als output funding   Denk na over het aantal studenten dat de universiteit moet afleveren; verbeter de carrièreperspectieven van studenten en PhD’s   Neem een verplicht vak scientific literacy op in het curriculum van alle faculteiten   Rehabiliteer de academisch gevormde leraar in het middelbaar onderwijs

27 Na het KNAW-congres…   Gesprekken met KNAW, NWO, VSNU, NFU, Rathenau Instituut, De Jonge Akademie, min OCW, min EZ   Ook met individuele universiteiten: o.a. UvA, UU, UvT, Erasmus (CvB’s en decanen)   Debatten in o.a. Maastricht, Utrecht, Groningen, Rotterdam en Amsterdam   Workshops om oplossingen te verzinnen en handelingsperspectieven te bieden aan diverse actoren   Verzamelen van input voor IBO Toekomstvisie Wetenschap

28 Minister Bussemakers (OCW) wil graag input voor haar toekomstvisie op de wetenschap in Nederland. Haar belangrijkste vragen:   Wat is de waarde van wetenschap?   Hoe werkt de wetenschap?   Wat moet de rol van de overheid inzake wetenschap zijn?

29 Ter discussie:   Volgens welk (normatief) model moeten we de nieuwe universiteit vormgeven?   Is transparantie een bedreiging of de oplossing?   Wie is probleemeigenaar, wie bepaalt de onderzoeksagenda?


Download ppt "Www.scienceintransition.nl Frank Huisman UMC Utrecht / Descartes Centrum UU."

Verwante presentaties


Ads door Google