De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EED energie-audit: verplichting en kans ‘s-Hertogenbosch, 21 juni 2016 Teun Bolder (RVO.nl) Transport in de EED-auditplicht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "EED energie-audit: verplichting en kans ‘s-Hertogenbosch, 21 juni 2016 Teun Bolder (RVO.nl) Transport in de EED-auditplicht."— Transcript van de presentatie:

1 EED energie-audit: verplichting en kans ‘s-Hertogenbosch, 21 juni 2016 Teun Bolder (RVO.nl) Transport in de EED-auditplicht

2

3 Vandaag: EED in grote lijnen Auditplicht Status

4 Scope EED: breed

5 Auditplicht? Zie het stappenplan op www.rvo.nl/eedwww.rvo.nl/eed

6 Een energie-audit biedt kansen Gemiddeld: 20-25% besparing energiekosten extra milieuwinst procesverbetering Wet milieubeheer

7 vierjaarlijks een energie-audit. Criteria; “richtsnoer”: 1. Energieverbruiksprofiel en belastingprofielen 2. Energiebesparingspotentieel (LC-kosen) 3. Energiebesparende maatregelen (handreiking Vervoersmanagement) interne of externe deskundige vrijstellingen (keurmerken) EED artikel 8: de energie-audit

8 Transport vervoer in eigen beheer uitgevoerd of onder eigen bedrijfsvoering (eigendom of lease) tevens nieuw onderdeel bij MJA3/MEE in EEP ronde 2017-2020

9 Status EED-audits Oorspronkelijke Europese deadline 5 december 2015 Groot aantal bedrijven heeft uitstel aangevraagd Format & Adviesdocument Keurmerken

10 www.rvo.nl/eed FAQ Stappenplan in FAQ RVO contactformulier Contact

11 DETAILINFORMATIE wordt ad hoc gepresenteerd kan in hand out worden opgenomen

12 Criteria audits Energie-audits dienen te zijn gebaseerd op de volgende richtsnoeren: a.gebaseerd op actuele, gemeten, traceerbare operationele gegevens betreffende het energieverbruik en (voor elektriciteit) belastingsprofielen; b.omvatten een gedetailleerd overzicht van het energieverbruiksprofiel van gebouwen of groepen gebouwen, industriële processen of installaties, met inbegrip van vervoer; c.bouwen, zo veel mogelijk, voort op een analyse van de levenscycluskosten, in plaats van simpele terugverdienperioden, om rekening te houden met langetermijnbesparingen, residuele waarden van langetermijninvesteringen en discontopercentages; d.proportioneel en voldoende representatief om de vorming van een betrouwbaar beeld van de totale energieprestaties en de betrouwbare bepaling van de belangrijkste punten ter verbetering mogelijk te maken. Link naar: Annex IV van de EED (p.38 NL versie)Annex IV van de EED

13 Rapportage format Rapportage-format gepubliceerd (als advies) Bijbehorend adviesdocument geeft en achtergrond informatie Checklist / beoordelingsformulier Zie www.rvo.nl/eedwww.rvo.nl/eed (.xls en.doc bestanden op aanvraag)

14 Alternatieve systemen -Advies over alternatieve systemen en (deel)vrijstellingen (verwacht in maart 2016) -Waaronder: -CO2-prestatieladder -Erkend Duurzaam -Lean & Green -Milieuthermometer Zorg

15 Veel ontwikkelingen Energie

16 De kilometers weg 1.Voorkomen Videoconferencing, thuiswerken 2. Verminderen Routeoptimalisatie, verhuizen werknemer/kantoor Planningsoptimalisatie netwerkniveau, groen inkopen, flexibele transportopdrachten, verhogen beladingsgraad 3. Veranderen OV en fietsenplan, carpoolen, Mobiliteitsbudget Modal shift, binnenvaart, spoor 4. Verschonen Europese Emissienormen, verschoning wagenpark, het Nieuwe Rijden, leasebeleid, alternatieve brandstof (biogas, CNG), elektrisch De kilometer(s)weg 1. Voorkom transport: telewerken, telefonische of videoconferentie, mail of telefoon, digitalisering (bijv. drukkerij bij kranten), bij elkaar plaatsen van bedrijven (bijv. slachterij, huiden en bloedverwerking) 2. Voorkom gebruik (vracht)auto: stimuleer fiets en OV, stimuleer spoor en water 3. Verbeter vervoermiddel: zuinige auto, boordcomputer, cruisecontrol, schonere brandstoffen als aardgas, LNG en elektrisch 4. Verbeter gebruik vervoermiddel: kies goede vervoermiddel, carpoolen, vanpoolen, gebruik mobiliteitskaarten, gebruik mobiliteitsbudgetten, lichtere multifunctionele wagens, betere beladingsgraad, product lichter en compacter, monitoring brandstofverbruik, optimale route keuze/planning, rijstijltraining Het Nieuwe Rijden. CO2 search-engine

17 Personenvervoer in rapportage Algemeen Beschrijving van modaliteiten : soorten personen vervoer, wagenpark, materieel, gebouwen Kwantitatief: aandelen tov totaal, (ook buiten de scope) Scope (afbakening) Modaliteit: Bedrijfswagens, lease-, huur-, en prive-auto, fiets, OV, vliegtuig Mobiliteitsmotief: Woon-werk, zakelijk en bezoekers Besparingsmaatregelen (wat/hoe/wie/wanneer) Benoemen besparingspotentieel, inventarisatie maatregelen Motivatie bij keuze, benoemen besparingseffect Planning Monitoring Nulmeting KPI: ton CO2/jaar of per FTE Beschrijving ‘Plan do check act cyclus’: frequentie rapportage, verantwoordelijken; communicatie werkvloer; Woon-werk zakelijk

18 Nulmeting personenvervoer

19 Europese richtlijn vraagt lidstaten om de EED (waaronder energie-audits) beleid te implementeren Voor een groot deel vult Nederland de richtlijn in met bestaande beleid, bijvoorbeeld het Nationaal Energie- Akkoord Tijdelijke regeling artikelen 8 en 14 Informatie op www.rvo.nl/eedwww.rvo.nl/eed Hoe gaat Nederland om met de EED?

20 Vervoersstromen Goederenvervoer Personenvervoer Woon-werk Zakelijk Bezoekers

21 Concernaanpak Aanpak winkelketens met uniforme vestigingen (bron : OD NZKG)

22 Bij het niet nakomen van afspraken geldt dat het bevoegd gezag: in overleg kan treden met de onderneming de bevoegdheid heeft om sancties op te leggen Handhavingsstrategie: http://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/handhaving/landelijke/introd uctie Wat te doen bij niet nakomen?

23 € energiekosten kunnen dalen eventuele CO 2 -kosten dalen terugverdientijden hoog rendement investering. kostprijs marktaandeel extra rendabel i.c.m. regelingen zoals energie- investeringsaftrek, groenfinanciering Financiële kansen

24 20% energiebesparing in 2020 kader van richtlijnen: - duurzaam inkopen door overheden - slimme meters voor consumenten - duurzame renovatie overheidsgebouwen - promoten van duurzame opties in warmte en koude - energie-audits voor grote bedrijven EED: Energy Efficiency Directive (2012)

25 Tools (1) -Veel gestelde vragen en antwoorden -Rapportage-format online -dvies over alternatieve systemen en (deel)vrijstellingen (Maart 2016)

26 Tools (2) Erkende maatregelen lijst www.wetten.overheid.nl; www.infomil.nl/energiewinst www.wetten.overheid.nl www.infomil.nl/energiewinst Maatregellijsten van MJA sectoren www.rvo.nl/subsidies- regelingen/maatregellijsten-mja3 www.rvo.nl/subsidies- regelingen/maatregellijsten-mja3 Energielijst (EIA) www.rvo.nl/subsidies-regelingen/milieulijst-en- energielijst/huidig-jaar/2015 www.rvo.nl/subsidies-regelingen/milieulijst-en- energielijst/huidig-jaar/2015 Logistiek Nederland www.logistiek.nl/distributie/duurzaam-transport www.logistiek.nl/distributie/duurzaam-transport U15 (Netwerk van werknemers in Midden-Nederland op vervoersgebied) www.U15.nl www.U15.nl Lean and green www.lean-green.nl www.lean-green.nl

27 Kba installaties opgenomen in tijdelijke regeling EED nieuwbouw of renovatie van stookinstallaties >20 MWt EED artikel 14: Kostenbatenanalyse Met artikel 14 verplicht de EU dat Nederland de toepassing van HR-WKK en warmte-uitwisseling stimuleert, door: 1.Nationale kostenbatenanalyse (kba) 2.Kba voor grote installaties 3.Warmtekaart

28 EED artikel 14: Kosten-batenanalyse Voorlopige analyse (‘Quickscan’) Vrijgesteld van kba als uit quickscan blijkt dat som van voordelen naar verwachting niet groter is dan de som van de verwachte kosten Bevat vragen over draaiuren, jaarlijkse warmtevraag, afstand tot bestaand warmtenet, spark spread voor WKK, etc. Uitkomst dient te worden ingeleverd bij het bevoegd gezag EED artikel 14: Kostenbatenanalyse

29 EED artikel 14: Kosten-batenanalyse Uitvoering in kba gebruik maken van een aantal objectieve kengetallen kosten-batenanalyse indienen bij bevoegd gezag. bevoegd gezag beoordeelt deze. RVO.nl heeft een adviesrol in de beoordeling EED artikel 14: Kostenbatenanalyse

30 Energierapport: CO 2 -reductie 80-95% 2050 Steeds meer bedrijven met duurzaamheidsvisie Energie-audit maakt dit meetbaar en geeft inzage in welke processen veel energie gebruiken en welke maatregelen impact hebben Ook hier: gemiddeld 20-25% minder CO2- reductie Energiebesparende maatregelen dragen bij aan duurzaam imago Duurzame kansen


Download ppt "EED energie-audit: verplichting en kans ‘s-Hertogenbosch, 21 juni 2016 Teun Bolder (RVO.nl) Transport in de EED-auditplicht."

Verwante presentaties


Ads door Google