De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infodag Binc 3 september 2010 Brussel. Welkom 10.00 – 10.15Voorwoord door Stefaan Van Mulders, Agentschap Jongerenwelzijn 10.15 – 11.00Waarom registreren?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infodag Binc 3 september 2010 Brussel. Welkom 10.00 – 10.15Voorwoord door Stefaan Van Mulders, Agentschap Jongerenwelzijn 10.15 – 11.00Waarom registreren?"— Transcript van de presentatie:

1 Infodag Binc 3 september 2010 Brussel

2 Welkom 10.00 – 10.15Voorwoord door Stefaan Van Mulders, Agentschap Jongerenwelzijn 10.15 – 11.00Waarom registreren? Conclusies uit de pilootfase. 11.00 – 11.30Pauze 11.30 – 12.00Implementatietraject (DRA, UM, info, opleiding) en verwachtingen. 12.00 – 12.15Vragen 12.15 – 12.30Nawoord door Jan Bosmans, Vlaams Welzijnsverbond 2

3 Waarom registreren? “In functie van een kwaliteitsvolle hulpverlening binnen de Bijzondere Jeugdbijstand en op basis van elkaars aanvullende expertise samenwerken aan het ontwikkelen van een gebruiksvriendelijk registratiesysteem dat voldoet aan de verwachtingen van de sector BJB (private voorzieningen, diensten en projecten) en het IVA Jongerenwelzijn en dit aan de hand van uniform geregistreerde data.” Twee doelstellingen In kaart brengen van de doelgroep om te wegen op het maatschappelijk debat (discussie onderbouwd met betrouwbare en uniform geregistreerde gegevens) aansturen van onderzoek Reflectie over hulpverlening stimuleren met het oog op het verhogen van de kwaliteit van de hulpverlening op verschillende niveaus (team, organisatie, werkvorm, …) Dialoog-, Reflectie- en Actiegroepen 3

4 Waarom registreren? Reflectie over hulpverlening stimuleren Jeugdhulp kan beter (geschatte effectgrootte d=0,40 = klein effect) (van Yperen, 2010) We zien wel probleemreductie, maar veel cliënten hebben nog matige tot ernstige problemen bij uitstroom (H. Grietens, 2007) 4

5 Waarom registreren? Faas, M., Meten = weten?, 2009 Kwaliteitszorg > PDCA cirkel > het verder ontwikkelen van de praktijk Check= meten van resultaten (prestatie indicatoren) 5

6 Waarom registreren? Faas, M., Meten = weten?, 2009 6

7 Meer dan cijfers Verschillende referentiekaders Praktijkgestuurd effectonderzoek Wat werkt? Doeltreffende interventies Werkzame factoren Motivatie, kwaliteit van de relatie, doelstellingen, ‘fit’ aanpak-hulpvraag Integratief werkzame factorenmodel 7

8 Meer dan cijfers Integratief werkzame factorenmodel: 3 niveaus die invloed hebben op de resultaten van jeugdhulp Microniveau: de directe invloedsfeer van de samenwerking (interactie, alliantie, persoonskenmerken van cliënt en hulpverlener). Mesoniveau: resultaatmeting (o.a. via praktijkonderzoek), professionalisering en kwaliteitsbeleid, naast steunfactoren in de cliëntcontext en samenwerking tussen voorzieningen. Macroniveau: opleiding, kennisontsluiting en sectorimago. (Pijnenburg, 2010, 19) 8

9 Evaluatie pilootfase Binc in cijfers 78 voorzieningen in de pilootfase (2121 dossiers ) 9

10 Evaluatie pilootfase Belangrijkste conclusies Binc-dag 2009 en online bevraging  Gebruiksvriendelijkheid verhogen  Opbouw van de schermen, look and feel  Link met de dagelijkse praktijk  Rapporten en verslagen  Inhoudelijke verfijning  volgorde tabbladen, motivatie, functioneren, opvoedingsfiguren, …  Werkvormspecifieke modules  TB/DC + HCA (jan 2011)  BZW + pleegzorg (april – juni 2011)  Residentieel + CaH (eind 2011)  OOOC + MFC (2012) 10

11

12

13 Binc 2.0 13

14

15 Binc 2.0  Technische specificaties  Web-applicatie  Tijdsinvestering  Verplichte parameters  2 fasen  ‘Registratiegegevens’ + functioneren van de jongere  Doelstellingen, doelrealisatie, tevredenheid, functioneren bij uitstroom  Vragenlijsten  Aanbod BergOp (Nederland) 15

16 PAUZE 16

17 Dialoog, reflectie en actie Instrument voor de tweede doelstelling van Binc (kwalitatieve doelstelling) Antwoorden zoeken: –Komen de cijfers overeen met de ervaren werkelijkheid? –Hoe moeten we de cijfers interpreteren? –Hoe kunnen we reflecteren over en creatief omgaan met de gegevens? –Hoe komen tot optimalisatie? 17

18 Dialoog Tussen beleidsmakers, praktijkwerkers en wetenschap In een transparante en open sfeer Veilig kader creëren voor samen zoeken en experimenteren Met duidelijke rolverdeling waarbij ieder zijn verantwoordelijkheid neemt 18

19 Reflectie Op verschillende niveau’s Thema’s: –Doelpubliek, doelgerichtheid en resultaat van hulpverlening, relatie tussen hulpverlener en cliënt –Wijze van registreren –Omgaan met cijfers op micro-, meso- en macroniveau –Positionering t.o.v. werkvorm, sector BJB en andere sectoren 19

20 Actie Initiatieven om de hulpverlenings- processen te optimaliseren Op brede schaal Enkele voorbeelden: –Verbeteracties opnemen binnen de kwaliteitsplanning van de voorziening –Bij elkaar te rade gaan en goede praktijken uitwisselen –Samenwerkingsverbanden en leernetwerken uitbouwen –Gemeenschappelijke vorming organiseren –Wetenschappelijk onderzoek initiëren –… 20

21 Provinciale dialoog-, reflectie- en actiegroepen Werkvormoverschrijdend (Vlaamse cijferrapporten) Werkvormspecifiek (werkvormspecifieke rapporten) Georganiseerd door Jongerenwelzijn en OSBJ 21

22 Vlaamse reflectiegroep Op basis van de cijfers uit Binc en de reflectie in de provinciale dialoog-, reflectie- en actiegroepen: –Maatschappelijk relevante debatten voeren –Specifieke thema’s uitwerken (SMK’s) –Beeldvorming van sector –Wetenschappelijk onderzoek initiëren –Samenwerking met andere sectoren faciliteren –Forum creëren voor verspreiding van informatie op brede schaal (goede praktijken, ervaringen, conclusies,…) –Benchmarking 22

23 Concrete planning dialoog, reflectie en actie 2010 (najaar) –Experimentele fase op basis van pilootgegevens –Focus op de methodiek Overzicht meest recente gegevens Bespreking wijze van registreren Bespreking inhoudelijke bevindingen Voorstelling voorzieningenrapport Meta-analyse dialoog-, reflectie- en actiegroepen –2 provinciale groepen, 1 Vlaamse reflectiegroep 23

24 Concrete planning dialoog, reflectie en actie 2011 –Eveneens op basis van pilootgegevens –Bijsturing van methodiek op basis van meta-analyse –Nieuwe, bredere dialoog-, reflectie- en actiegroepen 24

25 Implementatie Implementatieschema:  Aanmaken van VTE (UM) voor de inrichtende macht  Aanduiden registratieverantwoordelijken per voorziening  Token en / of kaartlezer e-id  Infodagen en opleiding RV (handleiding)  Interne opleiding van hulpverleners door RV  Start registratie vanaf januari 2011  Gefaseerde implementatie 25

26 Implementatie Ondersteuning:  Binc dagen (info)  Opleidingen RV (halve dag)  Handleiding  Helpdesk en FAQ (www.osbj.be)  Ondersteuning ter plaatse  DRA

27 27


Download ppt "Infodag Binc 3 september 2010 Brussel. Welkom 10.00 – 10.15Voorwoord door Stefaan Van Mulders, Agentschap Jongerenwelzijn 10.15 – 11.00Waarom registreren?"

Verwante presentaties


Ads door Google